Biology Programme code: W2-S2BI19.2021

Field of study: Biology
Programme code: W2-S2BI19.2021
Programme code (USOS): W2-S2BI19
Faculty: Faculty of Natural Sciences
Language of study: Polish
Academic year of entry:
  • winter semester 2023/2024
  • winter semester 2022/2023
  • winter semester 2021/2022
Level of qualifications/degree: second-cycle studies
Mode of study: full-time
Degree profile: general academic
Number of semesters: 4
Degree: magister (Master's Degree)
Access to further studies: the possibility of applying for post graduate and doctoral studies
Specializations:
  • Biodiversity and Valorisation of Nature
  • Experimental Biology
  • Food Biology and Nutrition
  • General Biology - Teaching Speciality
  • Nanobiology
Semester from which the specializations starts: 1
Scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related and their percentage share in education: biological sciences (natural sciences) [leading discipline]: 100%
ISCED code: 0511
The number and date of the Senate’s resolution: 162 (29/06/2021)
General description of the programme:
Wydział Nauk Przyrodniczych na Kierunku Biologia w ramach studiów drugiego stopnia (magisterskich) umożliwia absolwentom studiów I stopnia kontynuację kształcenia na wybranych specjalnościach: Biologii Eksperymentalnej, Biologii Żywienia i Żywności, Biologii Ogólnej ze specjalnością nauczycielską, Bioróżnorodności i Waloryzacji Przyrody oraz unikatowej specjalności jaką jest Nanobiologia. Trwający cztery semestry projekt magisterski jest pierwszym, w dużym stopniu samodzielnym projektem badawczym studenta, ściśle powiązanym z kierunkiem badań wybranego przez niego zespołu badawczego/promotora w ramach specjalności. We właściwej, praktycznej realizacji tego projektu szczególnie istotna jest rola pracowni dyplomowych, prowadzonych w nowoczesnych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriach czy w specyficznym laboratorium terenowym. Seminaria dyplomowe dostarczają niezbędnego dla właściwej realizacji projektu magisterskiego wsparcia teoretycznego. Ich celem jest nauczenie studenta planowania eksperymentów badawczych, samodzielnego ich przeprowadzania, a także opracowania, dyskutowania i prezentowania wyników. Ważnym i obowiązkowym elementem studiów jest także zapoznanie studenta z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi oraz metodami statystycznymi wykorzystywanymi w naukach przyrodniczych. Ponadto w czasie studiów absolwent uczy się korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, zaawansowanych programów komputerowych i innych narzędzi, umożliwiających podjęcie pracy, która wymaga uniwersalnej wiedzy i zdolności do publicznego prezentowania zagadnień przyrodniczych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z zastosowaniem biologii w gospodarce i zarządzaniu. Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację toku studiów, zgodnie z zainteresowaniami oraz z wybraną specjalnością. Założenia programowe oraz sposób realizacji kształcenia stwarzają motywację do angażowania się studenta we współtworzenie nauki. Studiach II stopnia kończą się obroną pracy magisterskiej w wybranej specjalności, po której absolwenci otrzymają tytuł magistra biologii oraz mają otwartą drogę do kolejnych etapów kształcenia w Szkołach Doktorskich i na Studiach Podyplomowych. Uzyskane na tym etapie kwalifikacje są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w zawodach związanych z wymienionymi wcześniej działami gospodarki. Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Dzięki realizacji programu w systemie punktowym ECTS, możliwe jest uczestnictwo studentów w wymianie międzynarodowej, studiach za granicą, a także poszukiwanie pracy na rynkach zagranicznych. Szczególnie uzdolnionym studentom umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia, pod kierunkiem opiekuna. Studenci mogą również pogłębiać swoją wiedzę poprzez prace w kołach naukowych.
Organization of the process of obtaining a degree:
Proces dyplomowania odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie studiów w Uniwersytecie Śląskim - załącznik do obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 października 2019 roku.
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission:
Zakres i założenia kształcenia na kierunku Biologia wpisują się w cele przyjęte w „Strategii rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020-2025 ” poprzez: 1. Modyfikację programów dla II poziomu studiów z uwzględnieniem prognoz dla rozwoju szkolnictwa wyższego zawartych w Agendzie modernizacji szkolnictwa wyższego: Europa – Nowa wizja rozwoju do 2025. Kierunek Biologia II stopnia umożliwia udział studentów we wszelkich obszarach badań naukowych, prowadzonych przez pracowników i przygotowanie studentów do podejmowania i rozwiązywania problematyki badawczej. Założenie to jest realizowane poprzez nowoczesne studiowanie przedmiotów z dyscypliny nauk biologicznych. Ponadto, domeną powyższego założenia jest również doskonalenie procesu kształcenia w wyniku bezpośredniego wdrażania studentów do realizacji projektów badawczych w poszczególnych zespołach badawczych, w tym zespołach interdyscyplinarnych. Centralnym modułem zapewniającym realizację tego celu jest praca dyplomowa. 2. Dostosowanie programu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Oferta kształcenia jest systematycznie modyfikowana i rozwijana w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, którą precyzuje aktywne współdziałanie Wydziału Nauk Przyrodniczych i Uczelni z regionem, a jednocześnie dostosowywana do oczekiwań globalnego rynku pracy. Jest to realizowane dzięki wprowadzeniu do programu studiów treści związanych z innowacyjnością i przedsiębiorczością, własnością intelektualną oraz większej liczby zajęć praktycznych oraz nabywaniu przez studentów kompetencji miękkich podczas wieloaspektowego kształcenia. Ważnym przejawem praktycznym współpracy z pracodawcami jest udział otoczenia społeczno-gospodarczego w tworzeniu bazy zagadnień do realizacji w pracach dyplomowych. 3. Umiędzynarodowienie kształcenia. Na kierunku Biologia w celu uzyskiwania większej wymiany i mobilności międzynarodowej studentów oferta dydaktyczna jest dostosowywana poprzez tworzenie przedmiotów dwujęzycznych (w języku polskim i/lub angielskim), co wpływa na możliwość wyboru tego kierunku przez obcokrajowców w ramach Erasmus + i innych programów. Ponadto jednym z priorytetów jest również umożliwianie naszym studentom realizacji części programów studiów w uczelniach zagranicznych w obszarze krajów unijnych, głównie w programie Erasmus +. W ramach działania innych programów wspierających obszar umiędzynaradawiania prowadzona jest wymiana studencka z krajami spoza Unii Europejskiej. Do współpracy zapraszani są także uznani wykładowcy zagraniczni, często z wiodących jednostek naukowych, którzy wzbogacają program dydaktyczny kierunku i nawiązują współpracę naukową z pracownikami i studentami. Umiędzynarodowienie i mobilność w procesie kształcenia dotyczą zarówno wyjazdów, jak i przyjazdów studentów oraz nauczycieli akademickich do/z wielu uczelni europejskich i pozaeuropejskich. 4. Indywidualizacja kształcenia. Na kierunku Biologia głównym atutem kształcenia jest różnorodność i elastyczność programu, umożliwiająca szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych. Zindywidualizowana forma nauczania realizowana jest dzięki małym grupom ćwiczeniowym. Ponadto, w toku kształcenia student może realizować indywidualny programu studiów, dostępny szczególnie dla studentów wyróżniających się. Przy Uniwersytecie Śląskim aktywnie działa Centrum Tutorów, złożone m.in. z kadry Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, posiadającej odpowiednie kwalifikacje tutorskie, dlatego też student dodatkowo ma możliwość wyboru zajęć w ramach tutoringu z oferty Centrum Tutorów, podczas których zostaje objęty indywidualną opieką pracownika badawczo-dydaktycznego. Z indywidualną ścieżką rozwoju jest związana także realizacja niektórych przedmiotów fakultatywnych w postaci pracy w projekcie, gdzie indywidualnie lub w małych grupach, pod okiem prowadzącego student/ studenci zmagają się z postawionymi zadaniami problemowo-projektowymi. Udział studentów w tego rodzaju zajęciach wpływa na ich aktywność i twórczość, jak również wyzwala postawy związane z odpowiedzialnością i współpracą w grupie. W większości zajęcia dedykowane studentom to głównie praktyczne zajęcia laboratoryjne, podczas których studenci nabierają kompetencji do pracy w nowoczesnych laboratoriach. 5. Podniesienie jakości kształcenia i rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich. Celem dydaktycznym kierunku jest ciągłe upowszechnianie nowoczesnych i interaktywnych metod kształcenia i wdrażania do oferty dydaktycznej przedmiotów, realizowanych z wykorzystaniem nowych technologii. Wykorzystanie nowoczesnych technik w nauczaniu, wybór specjalistycznego oprogramowania stosowanego w naukach przyrodniczych oraz modernizowanie pracowni i laboratoriów, prowadzi do podnoszenia jakości kształcenia, które jest osiągane dzięki ciągłemu rozwijaniu kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz wewnętrznemu systemowi zapewniania jakości kształcenia. Działaniom tym sprzyjają prace w ramach realizowanego na Uniwersytecie Projektu PO-WER „Jeden Uniwersytet, Wiele Możliwości (JUWM), którego Kierunek jest także beneficjentem. W powiązaniu z misją Uniwersytetu Śląskiego kształcenie na kierunku Biologia zakłada wszechstronny rozwój studenta, stwarzający solidną podstawę teoretyczną i praktyczną, zarówno do podjęcia aktywności zawodowej, jak i kontynuacji kształcenia. Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Specialization: Biodiversity and Valorisation of Nature
General description of the specialization:
Wybierając specjalność Bioróżnorodność i Waloryzacja Przyrody student nabywa szeroką i usystematyzowaną wiedzę z zakresu biologii ogólnej, a jednocześnie pogłębia wiedzę i umiejętności dotyczące szeroko pojętej problematyki inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrody oraz ochrony różnorodności biologicznej. W tym celu uczy się poprawnie identyfikować bioróżnorodność na wszystkich poziomach jej organizacji, a przede wszystkim elementów wymienianych w aktach prawnych o zasięgu krajowym i europejskim oraz w innych opracowaniach związanych z ochroną bioróżnorodności, jak również nabywa umiejętności prawidłowej identyfikacji zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych oraz inwazyjnych organizmów obcych. W trakcie zajęć laboratoryjnych Student poznaje różne molekularne techniki badań i uczy się je aplikować w tworzeniu skutecznych projektów ochrony zasobów genowych organizmów. Absolwent tej specjalności będzie także teoretycznie i praktycznie przygotowany do korzystania z nowoczesnych narzędzi statystycznych i systemów informacyjnych, służących wprowadzaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu oraz wizualizacji danych geograficznych (GIS). Nabyte umiejętności praktyczne oraz pogłębiona wiedza pozwolą mu także zaplanować i przeprowadzić inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą, a uzyskane wyniki poddać krytycznej analizie, natomiast wiedza dotycząca ochrony różnorodności biologicznej i kierunków zagospodarowania terenu (w tym zieleni urządzonej), zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz umiejętność obsługi programów komputerowych, używanych w celu wizualizacji zagospodarowania przestrzeni, pozwoli na pracę przy projektowaniu elementów krajobrazu. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem modelowania komputerowego, jak i profesjonalnych opracowań o charakterze aplikacyjnym. Jednocześnie jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do prowadzenia monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz świadomy konieczności dokumentowania aktualnego stanu środowiska przyrodniczego w celu podejmowania jak najbardziej efektywnych działań w ochronie przyrody. Ponadto posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie struktury baz danych oraz przechowywania i zarządzania danymi środowiskowymi, respektując jednocześnie niezbędne uwarunkowania prawne w tym zakresie. Umiejętności obiektywnego wnioskowania naukowego umożliwiają mu na kompleksowe podejście do problematyki ochrony przyrody. Profil Absolwenta Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają absolwentowi specjalności Bioróżnorodność i Waloryzacja Przyrody na podejmowanie pracy m.in.: • w jednostkach naukowo-badawczych, • w jednostkach administracji publicznej, samorządów terytorialnych, agencjach rządowych, a także sektorze prywatnym, • organizacjach związanych z szeroko rozumianym nauczaniem zagadnień przyrodniczych i mediach.
Internships (hours and conditions):
nie dotyczy
Graduation requirements:
jak w Regulaminie studiów
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: 120
Professional qualifications:
Profil Absolwenta Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają absolwentowi specjalności Bioróżnorodność i Waloryzacja Przyrody na podejmowanie pracy m.in.: • w jednostkach naukowo-badawczych, • w jednostkach administracji publicznej, samorządów terytorialnych, agencjach rządowych, a także sektorze prywatnym, • organizacjach związanych z szeroko rozumianym nauczaniem zagadnień przyrodniczych i mediach.
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: biological sciences (natural sciences): 100%
Specialization: Experimental Biology
General description of the specialization:
Biologia Eksperymentalna jest specjalnością dla studentów o zamiłowaniach eksperymentatorskich, dlatego też oferuje innowacyjny program doświadczeń/projektów badawczych w połączeniu z nowoczesną dydaktyką, wspieraną interaktywnymi narzędziami i kompetencjami kadry naukowo-dydaktycznej. W trakcie studiów student zdobywa aktualną, specjalistyczną wiedzę teoretyczną z zakresu różnorodnej budowy i funkcji organizmów, ewolucyjnych mechanizmów zmienności, ultrastruktury komórek i tkanek, filogenetyki molekularnej, paleobiologii i zoologii eksperymentalnej. W ramach szerokiego spektrum przedmiotów fakultatywnych studenci zgłębiają wiedzę i umiejętności np. w zakresie cytogenetyki molekularnej, biotechnologii środowiska, immunodiagnostyki czy genomiki roślin. Duży udział zajęć laboratoryjnych sprawia, że studenci doskonalą umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą i poznają nowoczesne techniki analizy, wykorzystywane w cytologii, histologii i fizjologii. Potrafią przeprowadzić zaawansowane analizy histochemiczne i immunohistochemiczne tkanek roślinnych i zwierzęcych oraz poznają procedury prowadzenia badań z użyciem mikroskopii elektronowej. Studenci uczą się podejmowania analizy określonego problemu badawczego, wymagającego postawienia odpowiedniej hipotezy badawczej w różnych obszarach biologicznych badań eksperymentalnych. Jednym z atutów tej specjalizacji jest realizacja niektórych przedmiotów metodą projektową, pozwalającą na kształtowanie odpowiedniej postawy badawczej i racjonalizowanie własnych wyników. Profil Absolwenta Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi tej specjalności na podejmowanie pracy: • w jednostkach naukowo-badawczych, • laboratoriach, np. w specjalistycznych laboratoriach wykorzystujących metody analiz cytologicznych i histologicznych czy biologii molekularnej czy też w jednostkach analitycznych, działających w zakresie ochrony środowiska albo hodowli roślin i zwierząt; • instytucjach opieki zdrowotnej, • zakładach produkcyjnych oraz urzędach. • w innych sektorach gospodarki, wymagających wiedzy biologicznej i znajomości pracy laboratoryjnej, jak również w instytucjach i organizacjach związanych z szeroko rozumianym nauczaniem zagadnień przyrodniczych.
Internships (hours and conditions):
nie dotyczy
Graduation requirements:
jak w Regulaminie Studiów
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: 120
Professional qualifications:
Profil Absolwenta Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi tej specjalności na podejmowanie pracy: • w jednostkach naukowo-badawczych, • laboratoriach, np. w specjalistycznych laboratoriach wykorzystujących metody analiz cytologicznych i histologicznych czy biologii molekularnej czy też w jednostkach analitycznych, działających w zakresie ochrony środowiska albo hodowli roślin i zwierząt; • instytucjach opieki zdrowotnej, • zakładach produkcyjnych oraz urzędach. • w innych sektorach gospodarki, wymagających wiedzy biologicznej i znajomości pracy laboratoryjnej, jak również w instytucjach i organizacjach związanych z szeroko rozumianym nauczaniem zagadnień przyrodniczych.
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: biological sciences (natural sciences): 100%
Specialization: Food Biology and Nutrition
General description of the specialization:
Podczas studiów student zdobywa zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu różnych dyscyplin biologicznych, dotyczących procesu odżywiania oraz pochodzenia żywności dla zwierząt i człowieka, jak np.: podstawy dietetyki, fizjologia żywienia, mikrobiologia żywności, nutrigenetyka i nutrigenomika, żywność ekologiczna, biotechnologia żywności czy też metody analityczne w ocenie jakości żywności (spektrofometria UV/VIS i fluorescencyjna, chromatografia gazowa i cieczowa, skaningowa mikroskopia elektronowa, testy cytogenetyczne). W czasie studiów Student uczy się korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, zaawansowanych programów komputerowych (np.: Statistica, Imaris) i innych narzędzi, umożliwiających podjęcie pracy, która wymaga uniwersalnej wiedzy i zdolności do publicznego prezentowania zagadnień i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z zastosowaniem biologii żywności i żywienia w gospodarce. Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację toku studiów i poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu biologii żywności i żywienia zwierząt oraz człowieka, jak również prawa żywnościowego i psychologii żywienia. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do opisywania i wyjaśniania procesów oraz zjawisk zachodzących w organizmach zwierząt i człowieka, a związanych z szeroko pojętym żywieniem, jak również projektowania i prowadzenia eksperymentu badawczego. Ponadto będzie gotowy do wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu specjalistycznych dokumentacji i eksperty z biologicznych związanych np. z analizą jakości żywności, czy żywieniem zwierząt oraz prowadzenia badań i analiz w dziedzinie biologii żywności i żywienia zwierząt i człowieka, a także prowadzenie kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji. Profil Absolwenta Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi Biologii żywności i żywienia na podejmowanie pracy: • w jednostkach naukowo-badawczych, • w laboratoriach (np.: laboratoria Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej), • w instytucjach opieki zdrowotnej, • w instytucjach związanych z hodowlą zwierząt (np.: ogrody zoologiczne), • w zakładach produkcyjnych oraz urzędach w sektorach związanych z żywieniem, produkcją żywności i kontrolą jej jakości. • w innych sektorach gospodarki, wymagających wiedzy biologicznej i znajomości pracy laboratoryjnej, • w instytucjach i organizacjach związanych z szeroko rozumianym nauczaniem.
Internships (hours and conditions):
nie dotyczy
Graduation requirements:
jak w Regulaminie studiów
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: 120
Professional qualifications:
Profil Absolwenta Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi Biologii żywności i żywienia na podejmowanie pracy: • w jednostkach naukowo-badawczych, • w laboratoriach (np.: laboratoria Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej), • w instytucjach opieki zdrowotnej, • w instytucjach związanych z hodowlą zwierząt (np.: ogrody zoologiczne), • w zakładach produkcyjnych oraz urzędach w sektorach związanych z żywieniem, produkcją żywności i kontrolą jej jakości. • w innych sektorach gospodarki, wymagających wiedzy biologicznej i znajomości pracy laboratoryjnej, • w instytucjach i organizacjach związanych z szeroko rozumianym nauczaniem.
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: biological sciences (natural sciences): 100%
Specialization: General Biology - Teaching Speciality
General description of the specialization:
W trakcie studiów student uzyska niezbędną wiedzy z zakresu nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wymaganych do nauczania biologii i przyrody. Dedykowany program dla kandydata na nauczyciela obejmuje minimalne treści pozabiologiczne, przydatne w nauczaniu przyrody w szkole podstawowej, na które składają się czynniki (fizyczne, chemiczne, geograficzne) przyrody nieożywionej. Poznanie praw fizyki regulujących zjawiska przyrodnicze oraz związków chemicznych pochodzenia antropogenicznego podnosi świadomość i walory edukacyjne w tym zakresie przyszłego nauczyciela. Również dostępna oferta przedmiotów fakultatywnych wzbogaca pulę treści biologicznych niezbędną w zawodzie nauczyciela biologii. Ponadto, proponowany cykl przedmiotów obligatoryjnych takich jak biotechnologia, GMO, bioróżnorodności biosfery i czynników klimatycznych oraz moduł dotyczący systematyki i filogenetyki roślin i zwierząt w zadowalającym stopniu uzupełniają edukację biologiczną nauczyciela szkół średnich. Podczas studiów student oprócz przedmiotów ogólnobiologicznych i przyrodniczych zdobywa najnowszą wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej oraz dydaktyk przedmiotowych, które umożliwią wykonywanie zawodu nauczyciela biologii oraz przyrody w szkole podstawowej oraz biologii w szkołach ponadpodstawowych. Program studiów łączy tradycyjne osiągnięcia dyscyplin związanych z procesem edukacji z wynikami najnowszych badań, które pozwalają na świadome uczestnictwo w procesach transformacji systemu szkolnego w kierunku nowych potrzeb i realiów zmieniającego się środowiska społecznego. W czasie studiów student poznaje różnorodność metod i form pracy dydaktycznej, w tym znaczenie rozwiązań takich jak edukacja zdalna, dydaktyczne wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości, korzystanie z edukacyjnych zasobów Internetu, weryfikacja i planowanie miejsca tych zasobów w procesie dydaktycznym oraz samodzielne ich tworzenie. Połączenie wiedzy merytorycznej z zakresu biologii oraz przedmiotów pokrewnych pozwala na interdyscyplinarne i systemowe podejście do prezentowanych zagadnień. Dzięki wprowadzeniu wiedzy z zakresu neurodydaktyki student zyskuje także cenne narzędzia, pozwalające na interpretację i zrozumienie znaczenia relacji, różnorodności uzdolnień i preferencji poznawczych uczniów na różnych etapach ich rozwoju. Student poznaje także nurty alternatywne w edukacji zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym. W toku studiów student zyskuje także świadomość znaczenia i umiejętności niezbędne w popularyzacji nauki. Profil Absolwenta Zdobyta wiedza oraz nabyte umiejętności pozwolą Absolwentowi specjalności nauczycielskiej na prawidłowe rozpoznanie potrzeb edukacyjnych oraz projektowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego uczniów w różnym wieku i na różnym stopniu zaawansowania, a w tym uwzględnianie możliwości, zainteresowań, preferencji poznawczych oraz indywidualnych cech ucznia wynikających z etapu jego rozwoju. Ponadto Absolwent będzie posiadał umiejętność rozpoznania uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz prawidłową reakcję na te potrzeby zarówno w zakresie prowadzenia procesu edukacyjnego jak i poszukiwania wsparcia w środowisku pozaszkolnym. Ważną umiejętnością Absolwenta będzie organizowanie i prowadzenie, w sposób twórczy i bezpieczny, zajęć pozaszkolnych, jak również popularyzowanie nauki (zwłaszcza biologii oraz dyscyplin pokrewnych) w formie wykładów, projektów edukacyjnych, wywiadów, pokazów a także działania popularyzatorskie z wykorzystaniem technologii informatycznej (np. blogi, vlogi, facebook, youtube itp.). Zdobyte kompetencje i posiadana wiedza pozwalają Absolwentowi na podejmowanie pracy: • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz na uczelniach, prowadzących zajęcia z zakresu przedmiotów objętych przygotowaniem merytorycznym zdobytym w ramach studiów kierunkowych; • państwowych oraz prywatnych ośrodkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli; • miejskich oraz gminnych wydziałach edukacji oraz innych jednostkach samorządowych związanych z edukacją; • instytucjach prowadzących różne formy popularyzacji nauki, takich jak telewizja, radio, prasa, media elektroniczne; • firmach prowadzących różne formy szklenia i doskonalenie w zakresie odpowiadających wykształceniu i kompetencjom absolwenta.
Internships (hours and conditions):
Praktyki zawodowe (nauczycielskie) odbywają się w ramach trzech modułów: 1) moduł: Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej (60h); 2) moduł: Praktyka pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej (60h) oraz 3) Praktyka pedagogiczna w zakresie przyrody w szkole podstawowej (60h). Wszystkie praktyki mają formę obserwacji oraz samodzielnego prowadzenie lekcji biologii lub przyrody oraz zestawienia nabytej wiedzy teoretycznej w działaniu praktycznym. Do wszystkich modułów uzupełniającymi formami są: przygotowanie do prowadzenia lekcji, opracowanie materiałów dydaktycznych, lektura uzupełniająca oraz korzystanie ze źródeł sieci. Wszystkie moduły realizowane są w wybranych placówkach edukacyjnych (szkołach odpowiedniego dla modułu poziomu kształcenia) pod opieką prowadzącego praktyki oraz nauczyciela przedmiotu, posiadającego co najmniej stopień nauczyciela mianowanego.
Graduation requirements:
jak w Regulaminie Studiów
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: 120
Professional qualifications:
Profil Absolwenta Zdobyta wiedza oraz nabyte umiejętności pozwolą Absolwentowi specjalności nauczycielskiej na prawidłowe rozpoznanie potrzeb edukacyjnych oraz projektowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego uczniów w różnym wieku i na różnym stopniu zaawansowania, a w tym uwzględnianie możliwości, zainteresowań, preferencji poznawczych oraz indywidualnych cech ucznia wynikających z etapu jego rozwoju. Ponadto Absolwent będzie posiadał umiejętność rozpoznania uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz prawidłową reakcję na te potrzeby zarówno w zakresie prowadzenia procesu edukacyjnego jak i poszukiwania wsparcia w środowisku pozaszkolnym. Ważną umiejętnością Absolwenta będzie organizowanie i prowadzenie, w sposób twórczy i bezpieczny, zajęć pozaszkolnych, jak również popularyzowanie nauki (zwłaszcza biologii oraz dyscyplin pokrewnych) w formie wykładów, projektów edukacyjnych, wywiadów, pokazów a także działania popularyzatorskie z wykorzystaniem technologii informatycznej (np. blogi, vlogi, facebook, youtube itp.). Zdobyte kompetencje i posiadana wiedza pozwalają Absolwentowi na podejmowanie pracy: • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz na uczelniach, prowadzących zajęcia z zakresu przedmiotów objętych przygotowaniem merytorycznym zdobytym w ramach studiów kierunkowych; • państwowych oraz prywatnych ośrodkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli; • miejskich oraz gminnych wydziałach edukacji oraz innych jednostkach samorządowych związanych z edukacją; • instytucjach prowadzących różne formy popularyzacji nauki, takich jak telewizja, radio, prasa, media elektroniczne; • firmach prowadzących różne formy szklenia i doskonalenie w zakresie odpowiadających wykształceniu i kompetencjom absolwenta.
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: biological sciences (natural sciences): 100%
Specialization: Nanobiology
General description of the specialization:
Specjalność Nanobiologia jest przeznaczona dla Kandydatów, którzy pragną zrozumieć złożoność funkcjonowania organizmów, będących w stanie zdrowia lub choroby, w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu współczesnej biologii komórki, biologii molekularnej, biologii systemowej, fizyki i matematyki. Program umożliwia pozyskanie aktualnej wiedzy biologicznej, która jest prezentowana w kontekście rozwoju cywilizacji, postępów w nauce, a szczególnie w medycynie, oraz nowych odkryć technologicznych wynikających z dynamicznego rozwoju nanotechnologii. W trakcie nauki student ma również okazję zapoznania się z mechanizmami oddziaływania nanomateriałów ze strukturami biologicznymi, z obszarami zastosowania nanomateriałów w biologii i medycynie, a także poznaje potencjalne niekorzystne konsekwencje ich użycia. Podczas studiów student zdobywa zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu różnych dyscyplin naukowych, prezentowanych w kontekście rozwoju nanotechnologii, jak na przykład postępy nanobiologii, nanomateriały w medycynie i kosmetologii, nanotoksykologia, nanotechnologie w onkologii, przemyśle spożywczym, w rolnictwie lub ochronie środowiska. W celu lepszego zrozumienia oddziaływań nanomateriałów na struktury biologiczne, przewidziano również moduły, obejmujące wiedzę z zakresu fizyki i chemii materiałów oraz modelowania matematyczne w biologii. W czasie studiów student realizuje własny, unikalny projekt badawczy oraz uczy się nowoczesnych metod analitycznych, w tym metod obrazowania materiału biologicznego, metod pozyskiwania, opracowania, przetwarzania i archiwizacji danych. Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację toku studiów i poszerzające wiedzę zgodnie z zainteresowaniami studentów. Profil Absolwenta Zdobyty zasób wiedzy, umiejętności i kompetencje absolwenta Nanobiologii pozwolą mu na zrozumienie oddziaływań na liniach: nanotechnologia - komórka, nanotechnologia - organizm, nanotechnologia – populacja, nanotechnologia – ekosystem, jak również na opisywanie i wyjaśnianie zjawisk i procesów (w skali „nano”) zachodzących w organizmach i środowisku, w kontekście rozwoju nanotechnologii i masowego zastosowania nanomateriałów w życiu człowieka (przemysł, rolnictwo, nauka, medycyna). Nabyte umiejętności pozwolą na projektowanie oraz prowadzenie eksperymentów i obserwacji, umożliwiających wizualizację struktur w skali „nano”, ocenę ich oddziaływań na materiał biologiczny oraz szacowanie toksyczności i ryzyka, jakie mogą one stwarzać, jak również na prowadzenie badań oraz analiz w zakresie nanobiologii, w tym badań w zakresie opracowania sztucznych biomolekuł i nanocząstek o szerokim zastosowaniu w badaniach naukowych i w medycynie. Perspektywy rozwoju i kariery absolwentów Nanobiologii są rozległe. Program daje podstawy do zatrudnienia w przemyśle, organizacjach badawczych i instytucjach publicznych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w: • placówkach naukowo-badawczych - jako naukowiec lub menadżer projektów (głównie skoncentrowanych na biotechnologii przemysłowej, biofizyce, obrazowaniu z użyciem nanomateriałów, medycynie molekularnej, badaniach nad komórkami macierzystymi i nowotworowymi, itp.); • instytucjach medycznych, w firmach farmaceutycznych; zakładach chemicznych bazujących na postępach nanotechnologii - jako badacz, menadżer projektów, doradca, ekspert, kontroler; • administracji, jednostkach terytorialnych, samorządach i agencjach rządowych - jako menadżer projektów, ekspert, doradca, kontroler; • edukacji i mediach - dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu Absolwent może rozwijać karierę jako nauczyciel, dziennikarz naukowy, doradca, menadżer projektów edukacyjnych w środkach masowego przekazu; • handlu - jako deweloper, ekspert lub specjalista ds. produktów funkcjonujących w oparciu o technologię „nano”, sprzedaży urządzeń do obrazowania i pomiaru nanomateriałów, instrumentów medycznych i wyposażenia medycznego; • rolnictwie i weterynarii - jako doradca, menadżer projektów skupionych na wprowadzeniu nowoczesnych, opartych na nanotechnologii środków ochrony roślin, środków wspomagających uprawę roślin oraz hodowlę i ochronę zdrowia zwierząt.
Internships (hours and conditions):
nie dotyczy
Graduation requirements:
jak w Regulaminie studiów
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: 120
Professional qualifications:
Profil Absolwenta Zdobyty zasób wiedzy, umiejętności i kompetencje absolwenta Nanobiologii pozwolą mu na zrozumienie oddziaływań na liniach: nanotechnologia - komórka, nanotechnologia - organizm, nanotechnologia – populacja, nanotechnologia – ekosystem, jak również na opisywanie i wyjaśnianie zjawisk i procesów (w skali „nano”) zachodzących w organizmach i środowisku, w kontekście rozwoju nanotechnologii i masowego zastosowania nanomateriałów w życiu człowieka (przemysł, rolnictwo, nauka, medycyna). Nabyte umiejętności pozwolą na projektowanie oraz prowadzenie eksperymentów i obserwacji, umożliwiających wizualizację struktur w skali „nano”, ocenę ich oddziaływań na materiał biologiczny oraz szacowanie toksyczności i ryzyka, jakie mogą one stwarzać, jak również na prowadzenie badań oraz analiz w zakresie nanobiologii, w tym badań w zakresie opracowania sztucznych biomolekuł i nanocząstek o szerokim zastosowaniu w badaniach naukowych i w medycynie. Perspektywy rozwoju i kariery absolwentów Nanobiologii są rozległe. Program daje podstawy do zatrudnienia w przemyśle, organizacjach badawczych i instytucjach publicznych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w: • placówkach naukowo-badawczych - jako naukowiec lub menadżer projektów (głównie skoncentrowanych na biotechnologii przemysłowej, biofizyce, obrazowaniu z użyciem nanomateriałów, medycynie molekularnej, badaniach nad komórkami macierzystymi i nowotworowymi, itp.); • instytucjach medycznych, w firmach farmaceutycznych; zakładach chemicznych bazujących na postępach nanotechnologii - jako badacz, menadżer projektów, doradca, ekspert, kontroler; • administracji, jednostkach terytorialnych, samorządach i agencjach rządowych - jako menadżer projektów, ekspert, doradca, kontroler; • edukacji i mediach - dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu Absolwent może rozwijać karierę jako nauczyciel, dziennikarz naukowy, doradca, menadżer projektów edukacyjnych w środkach masowego przekazu; • handlu - jako deweloper, ekspert lub specjalista ds. produktów funkcjonujących w oparciu o technologię „nano”, sprzedaży urządzeń do obrazowania i pomiaru nanomateriałów, instrumentów medycznych i wyposażenia medycznego; • rolnictwie i weterynarii - jako doradca, menadżer projektów skupionych na wprowadzeniu nowoczesnych, opartych na nanotechnologii środków ochrony roślin, środków wspomagających uprawę roślin oraz hodowlę i ochronę zdrowia zwierząt.
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: biological sciences (natural sciences): 100%
KNOWLEDGE
The graduate:
Has a deeper knowledge of biological sciences and recognizes research problems that require application of advanced tools of science and interdisciplinary approach, considering the most important trends in biological sciences. [2BL_W01_P]
Analyses the structure and functions of living organisms multiperspectively. [2BL_W02_P]
Knows, analyses, interprets and assesses hypotheses presenting sources of biodiversity in time and space, concepts and evolution mechanisms, and interprets phylogenetic relationships among chosen groups of organisms. [2BL_W03_P]
Enumerates and describes laboratory procedures applied in biological sciences. [2BL_W04_P]
Describes and understands the importance of biology in agriculture, environmental protection and medicine. [2BL_W05_P]
Has knowledge about the principles and advancement of different forms of entrepreneurship and about the sources of funding research and economic development. [2BL_W06_P]
Understands the principles of specialized knowledge within the field of study and uses the theory in practice. [2BL_W07_P]
Knows the principles of creating research projects, the most important sources of funding and estimates the cost of research in biological sciences. [2BL_W08_P]
Has knowledge about fundamental dilemmas of contemporary civilization and about legal and ethical determinants associated with scientific and didactic activities, including principles of industrial property rights and copyright protection. [2BL_W09_P]
ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod naukowych oraz zna zagadnienia charakterystyczne dla wybranej dyscypliny nauki niezwiązanej z wiodącą dyscypliną kierunku studiów [W_OOD]

SKILLS
The graduate:
Independently selects the modern experimental and fieldwork techniques and modifies them adequately to the problem. [2BL_U01_P]
Proficiently chooses and uses specialized sources of information, interprets the obtained data presents them and conducts scientific disputes on their basis. [2BL_U02_P]
Plans and performs advanced physical, biological and chemical measurements, in the laboratory or in the field, and analyses the obtained results, formulating and verifying the research hypotheses. [2BL_U03_P]
Plans and organizes individual work and team work, manages the team work and communicates within the environments. [2BL_U04_P]
Has the ability to communicate in a foreign language at CEFR B2+level and applies the basic specialized scientific terminology to read biological texts in a foreign language. [2BL_U05_P]
Independently deepens their own knowledge and motivates others, plans their own career in biological sciences. [2BL_U06_P]
ma zaawansowane umiejętności stawiania pytań badawczych i analizowania problemów lub ich praktycznego rozwiązywania na podstawie pozyskanych treści oraz zdobytych doświadczeń praktycznych i umiejętności z zakresu wybranej dyscypliny nauki niezwiązanej z wiodącą dyscypliną kierunku studiów [U_OOD]

SOCIAL COMPETENCES
The graduate:
Demonstrates a critical attitude towards their own knowledge and information available in the mass media referring to achievements in natural sciences and biology. [2BL_K01_P]
Carries out an objective self-assessment of their own work and provides the public with information about new achievements of biology. [2BL_K02_P]
Works in an entrepreneurial and creative way, taking into account the needs of the society and the environment. [2BL_K03_P]
Engages in professional activity, follows the rules of ethical behaviour and safety in the workplace , formulates the objective assessment of the work and attitudes, of their own and of co-workers. [2BL_K04_P]
rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów, integrowania wiedzy lub wykorzystywania umiejętności z różnych dyscyplin oraz praktykowania samokształcenia służącego pogłębianiu zdobytej wiedzy [KS_OOD]
KNOWLEDGE
The graduate:
Knows and understands the basic knowledge related to human philosophy, the philosophy of upbringing and pedagogical axiology, can relate it to personal, integral pupils’ development, knows and understands the classical and modern theories of human development, upbringing, learning and teaching or educating as well as their applicable values. [2BLN_W01_P]
Knows and understands the role of a teacher and an educator in modelling attitudes and behaviours of pupils, and norms, procedures and good practices applied in pedagogical operations as for subjects such as biology and nature. [2BLN_W02_P]
Knows and understands the diversification of educational needs of pupils, and consequent school responsibilities in the adjustment of organization of the educational process and upbringing, knows and understands the issue of inclusive education as well as means of implementation of the inclusion approach. [2BLN_W03_P]
Knows and understands the means of designing and performing diagnostic actions in pedagogical practice. [2BLN_W04_P]
Knows and understands the structure and functions of education system, organization and functioning of educational institutions, upbringing and tutelary institutions, as well as alternative forms of education, knows and understands the legal bases of education system, including the means of designing and performing diagnostic actions. [2BLN_W05_P]
Knows children’s rights and rights of the disabled, understands the principles of safety and hygiene of work in educational institutions, and realizes the legal responsibility of a teacher in this respect. [2BLN_W06_P]
Knows and understands the processes of interpersonal and social communication, their correctness and disruption. [2BLN_W07_P]
Knows and understands the bases of functioning and pathologies of vocal apparatus, principles of vocal emission, bases of functioning of vision organs and organs of balance. [2BLN_W08_P]
Knows the learning content and typical problems of pupils in its mastering, knows teaching methods and how to choose effective didactic means, also internet sources that support learning, with regard to different educational needs. [2BLN_W09_P]

SKILLS
The graduate:
Can observe pedagogical situations and actions, analyze them using pedagogical-psychological knowledge, can suggest solutions to problems. [2BLN_U01_P]
Can choose, create, complete curriculum, adjust it to different educational needs, choose materials and means, also information and communications technology, can identify needs, abilities and pupils’ talents and design and perform actions supporting the integral development and social engagement. [2BLN_U02_P]
Can design and complete upbringing-preventive programmes as for the content and activities for pupils, their parents or carers, and teachers. [2BLN_U03_P]
Can create upbringing-didactic situations that will motivate pupils to learn and work on themselves, assign work that encourages their interests and develops their talents, promote pupils’ achievements, can stimulate creativity and independent critical thinking in pupils. [2BLN_U04_P]
Can monitor pupils’ progress, their creativity and participation in social school life and make use of the assessment process and feedback process to stimulate pupils to work on their own development. [2BLN_U05_P]
Can work with children with special educational needs, including children with adaptive difficulties related to migrant experience. [2BLN_U06_P]
Can responsibly organize school curricular work and extracurricular pupils’ work, with respect to their right to leisure. [2BLN_U07_P]
Can correctly use Polish language and correctly use the subject terminology with respect to pupils’ age. [2BLN_U08_P]
Can use the vocal organs in accordance with rules of voice emission and can give first aid. [2BLN_U09_P]
Can idenpendently expand their own knowledge and pedagogical skills using different sources, also in a foreign language, and technology. [2BLN_U10_P]

SOCIAL COMPETENCES
The graduate:
Is ready to use the universal rules and ethic norms, to build relations based on mutual trust among all subjects of the process of ubpringing and educating and to engage them in activities favouring educational efficiency, is ready to cooperate with people from different backgrounds and create a good atmosphere to communicate in a classroom and outside the classroom. [2BLN_K01_P]
Is ready to recognize the specificity of the local pupils’ environment and to take actions in the interest of pupils from different backgrounds, including decisions connected with organizing the educational process in inclusive education. [2BLN_K02_P]
Is ready to design activities towards the development of a school or an educational institution in the education system and to stimulate quality improvements in these institutions, in particular to work in a team, to act in different roles and cooperate with teachers, pedagogists, specialists, parents or carers and other members of school and local community. [2BLN_K03_P]
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
English classes [2BL_20a] Polish course work practical classes: 30 2
Enterprise management systems [2BL_16a] Polish course work practical classes: 15 1
Project management [2BL_85a] Polish course work discussion classes: 5
laboratory classes: 10
1
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Botany, Zoology & Conservation [2BL_68a] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 45
6
Environmental databases [2BL_73a] Polish course work lecture: 10
laboratory classes: 20
2
Introduction to GIS for natural resources research and management [2BL_71a] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
3
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 1th semestr lecture: 30
depending on the choice: 60
6
MSc laboratory I [2BL_03a] Polish course work laboratory classes: 90 6
MSc seminar I [2BL_07a] Polish course work seminar: 30 3

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Botany, Zoology & Conservation [2BL_68a] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 45
6
Environmental databases [2BL_73a] Polish course work lecture: 10
laboratory classes: 20
2
Introduction to GIS for natural resources research and management [2BL_71a] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
English classes [2BL_20a] Polish course work practical classes: 30 2
Enterprise management systems [2BL_16a] Polish course work practical classes: 15 1
Project management [2BL_85a] Polish course work discussion classes: 5
laboratory classes: 10
1
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Histochemical and immunohistochemical techniques [2BL_65oa] course work lecture: 10
laboratory classes: 50
4
Phylogenetics and taxonomy of plants and animals [2BL_11oa] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 60
6
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 1th semestr lecture: 35
depending on the choice: 70
7
MSc laboratory I [2BL_03a] Polish course work laboratory classes: 90 6
MSc seminar I [2BL_07a] Polish course work seminar: 30 3

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
English classes [2BL_20a] Polish course work practical classes: 30 2
Enterprise management systems [2BL_16a] Polish course work practical classes: 15 1
Project management [2BL_85a] Polish course work discussion classes: 5
laboratory classes: 10
1
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Histochemical and immunohistochemical techniques [2BL_65oa] course work lecture: 10
laboratory classes: 50
4
Phylogenetics and taxonomy of plants and animals [2BL_11oa] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 60
6
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
English classes [2BL_20a] Polish course work practical classes: 30 2
Enterprise management systems [2BL_16a] Polish course work practical classes: 15 1
Project management [2BL_85a] Polish course work discussion classes: 5
laboratory classes: 10
1
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Analytical methods in food quality assessment [2BL_80a] Polish exam lecture: 4
laboratory classes: 41
4
Food biotechnology [2BL_81a] Polish exam discussion classes: 15
laboratory classes: 45
5
Physiology of nutrition [2BL_79a] Polish exam discussion classes: 15
laboratory classes: 30
4
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 1th semestr lecture: 15
depending on the choice: 45
4
MSc laboratory I [2BL_03a] Polish course work laboratory classes: 90 6
MSc seminar I [2BL_07a] Polish course work seminar: 30 3

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Project management [2BL_85a] Polish course work discussion classes: 5
laboratory classes: 10
1
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Analytical methods in food quality assessment [2BL_80a] Polish exam lecture: 4
laboratory classes: 41
4
Food biotechnology [2BL_81a] Polish exam discussion classes: 15
laboratory classes: 45
5
Physiology of nutrition [2BL_79a] Polish exam discussion classes: 15
laboratory classes: 30
4
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
MSc laboratory I [2BL_03a] Polish course work laboratory classes: 90 6
MSc seminar I [2BL_07a] Polish course work seminar: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Basics of Biosphere Diversity [2BL_138a] Polish course work discussion classes: 30 2
Biological experiment [2BL_129oa] Polish course work laboratory classes: 30 2
Biotechnology for biologists [2BL_64oa] Polish course work laboratory classes: 45 3
English classes [2BL_20a] Polish course work practical classes: 30 2
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Basics of didactics with elements of neurodidactics [2BLN_145a] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 15
2
Pedagogy - Part 1 [2BLN_139a] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Psychology [2BLN_141a] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
4
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 1th semestr lecture: 10
depending on the choice: 20
2
MSc laboratory I [2BL_03a] Polish course work laboratory classes: 90 6
MSc seminar I [2BL_07a] Polish course work seminar: 30 3

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Basics of Biosphere Diversity [2BL_138a] Polish course work discussion classes: 30 2
Biological experiment [2BL_129oa] Polish course work laboratory classes: 30 2
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Basics of didactics with elements of neurodidactics [2BLN_145a] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 15
2
Pedagogy - Part 1 [2BLN_139a] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Psychology [2BLN_141a] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
4
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
MSc laboratory I [2BL_03a] Polish course work laboratory classes: 90 6
MSc seminar I [2BL_07a] Polish course work seminar: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
English classes [2BL_20a] Polish course work practical classes: 30 2
Enterprise management systems [2BL_16a] Polish course work practical classes: 15 1
Project management [2BL_85a] Polish course work discussion classes: 5
laboratory classes: 10
1
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Advances in nanobiology [2BL_118a] Polish exam lecture: 15
discussion classes: 30
laboratory classes: 30
6
Physics and chemistry of nanomaterials [2BL_120a] Polish course work lecture: 30
discussion classes: 10
laboratory classes: 20
4
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 1th semestr lecture: 30
depending on the choice: 75
7
MSc laboratory I [2BL_03a] Polish course work laboratory classes: 90 6
MSc seminar I [2BL_07a] Polish course work seminar: 30 3

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Enterprise management systems [2BL_16a] Polish course work practical classes: 15 1
Project management [2BL_85a] Polish course work discussion classes: 5
laboratory classes: 10
1
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Advances in nanobiology [2BL_118a] Polish exam lecture: 15
discussion classes: 30
laboratory classes: 30
6
Physics and chemistry of nanomaterials [2BL_120a] Polish course work lecture: 30
discussion classes: 10
laboratory classes: 20
4
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 1th semestr lecture: 30
depending on the choice: 30
2
MSc laboratory I [2BL_03a] Polish course work laboratory classes: 90 6
MSc seminar I [2BL_07a] Polish course work seminar: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Ethnobotany and ethnoecology [2BL_110a] Polish course work lecture: 30 3
Project [2BL_86a] Polish course work discussion classes: 10
laboratory classes: 35
3
Statistical methods in natural sciences [2BL_02a] course work lecture: 10
discussion classes: 15
laboratory classes: 20
3
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Biodiversity inventory and evaluation [2BL_70a] Polish course work lecture: 5
laboratory classes: 40
3
Field workshops [2BL_132a] Polish course work practical classes: 30 2
Selected issues of ecology [2BL_19a] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 45
5
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 2ed semestr lecture: 15
depending on the choice: 15
2
MSc laboratory II [2BL_04a] Polish course work laboratory classes: 90 6
MSc seminar II [2BL_08a] Polish course work seminar: 30 3

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Project [2BL_86a] Polish course work discussion classes: 10
laboratory classes: 35
3
Statistical methods in natural sciences [2BL_02a] course work lecture: 10
discussion classes: 15
laboratory classes: 20
3
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Biodiversity inventory and evaluation [2BL_70a] Polish course work lecture: 5
laboratory classes: 40
3
Selected issues of ecology [2BL_19a] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 45
5
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
MSc laboratory II [2BL_04a] Polish course work laboratory classes: 90 6
MSc seminar II [2BL_08a] Polish course work seminar: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Ethnobotany and ethnoecology [2BL_110a] Polish course work lecture: 30 3
Parasitology [2BL_84a] Polish course work discussion classes: 8
laboratory classes: 22
2
Project [2BL_86a] Polish course work discussion classes: 10
laboratory classes: 35
3
Statistical methods in natural sciences [2BL_02a] course work lecture: 10
discussion classes: 15
laboratory classes: 20
3
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Contemporary ecological issues [2BL_18a] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Equipment workshops [2BL_113oa] course work laboratory classes: 30 2
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 2th semestr lecture: 20
depending on the choice: 40
4
MSc laboratory II [2BL_04a] Polish course work laboratory classes: 90 6
MSc seminar II [2BL_08a] Polish course work seminar: 30 3

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Parasitology [2BL_84a] Polish course work discussion classes: 8
laboratory classes: 22
2
Project [2BL_86a] Polish course work discussion classes: 10
laboratory classes: 35
3
Statistical methods in natural sciences [2BL_02a] course work lecture: 10
discussion classes: 15
laboratory classes: 20
3
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Contemporary ecological issues [2BL_18a] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Equipment workshops [2BL_113oa] course work laboratory classes: 30 2
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
MSc laboratory II [2BL_04a] Polish course work laboratory classes: 90 6
MSc seminar II [2BL_08a] Polish course work seminar: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Ethnobotany and ethnoecology [2BL_110a] Polish course work lecture: 30 3
Parasitology [2BL_84a] Polish course work discussion classes: 8
laboratory classes: 22
2
Project [2BL_86a] Polish course work discussion classes: 10
laboratory classes: 35
3
Statistical methods in natural sciences [2BL_02a] course work lecture: 10
discussion classes: 15
laboratory classes: 20
3
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Basics of nutrition [2BL_82a] Polish course work lecture: 10
discussion classes: 30
laboratory classes: 20
4
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 2ed semestr lecture: 20
depending on the choice: 70
6
MSc laboratory II [2BL_04a] Polish course work laboratory classes: 90 6
MSc seminar II [2BL_08a] Polish course work seminar: 30 3

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Parasitology [2BL_84a] Polish course work discussion classes: 8
laboratory classes: 22
2
Project [2BL_86a] Polish course work discussion classes: 10
laboratory classes: 35
3
Statistical methods in natural sciences [2BL_02a] course work lecture: 10
discussion classes: 15
laboratory classes: 20
3
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Basics of nutrition [2BL_82a] Polish course work lecture: 10
discussion classes: 30
laboratory classes: 20
4
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
MSc laboratory II [2BL_04a] Polish course work laboratory classes: 90 6
MSc seminar II [2BL_08a] Polish course work seminar: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Ethnobotany and ethnoecology [2BL_110a] Polish course work lecture: 30 3
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Experiment in the didactics of biology [2BLN_152a] Polish course work laboratory classes: 15 1
Fieldwork methodology - fieldwork workshops [2BLN_151a] Polish course work practical classes: 15 1
Language culture with voiceover [2BLN_146a] Polish course work laboratory classes: 30 2
Pedagogical practice in primary school [2BLN_153a] Polish course work internship: 60 4
Pedagogy - Part 2 [2BLN_140a] Polish course work lecture: 15 1
Psychological and pedagogical practice [2BLN_144a] Polish course work internship: 30 2
Psychological Workshops 1 and 2 [2BLN_143a] Polish course work laboratory classes: 45 3
Workshop pedagogy [2BLN_138a] Polish course work laboratory classes: 30 2
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 2th semestr lecture: 10
depending on the choice: 20
2
MSc laboratory II [2BL_04a] Polish course work laboratory classes: 90 6
MSc seminar II [2BL_08a] Polish course work seminar: 30 3

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Experiment in the didactics of biology [2BLN_152a] Polish course work laboratory classes: 15 1
Fieldwork methodology - fieldwork workshops [2BLN_151a] Polish course work practical classes: 15 1
Language culture with voiceover [2BLN_146a] Polish course work laboratory classes: 30 2
Pedagogical practice in primary school [2BLN_153a] Polish course work internship: 60 4
Pedagogy - Part 2 [2BLN_140a] Polish course work lecture: 15 1
Workshop pedagogy [2BLN_138a] Polish course work laboratory classes: 30 2
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
MSc laboratory II [2BL_04a] Polish course work laboratory classes: 90 6
MSc seminar II [2BL_08a] Polish course work seminar: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Ethnobotany and ethnoecology [2BL_110a] Polish course work lecture: 30 3
Project [2BL_86a] Polish course work discussion classes: 10
laboratory classes: 35
3
Statistical methods in natural sciences [2BL_02a] course work lecture: 10
discussion classes: 15
laboratory classes: 20
3
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Mathematical modeling in biology [2BL_119a] Polish course work laboratory classes: 30 2
Nanomaterials in medicine and cosmetology [2BL_121a] Polish course work discussion classes: 30 2
Nanotoxicology [2BL_128a] Polish exam discussion classes: 20
laboratory classes: 25
4
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 2th semestr lecture: 15
depending on the choice: 45
4
MSc laboratory II [2BL_04a] Polish course work laboratory classes: 90 6
MSc seminar II [2BL_08a] Polish course work seminar: 30 3

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Project [2BL_86a] Polish course work discussion classes: 10
laboratory classes: 35
3
Statistical methods in natural sciences [2BL_02a] course work lecture: 10
discussion classes: 15
laboratory classes: 20
3
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Mathematical modeling in biology [2BL_119a] Polish course work laboratory classes: 30 2
Nanomaterials in medicine and cosmetology [2BL_121a] Polish course work discussion classes: 30 2
Nanotoxicology [2BL_128a] Polish exam discussion classes: 20
laboratory classes: 25
4
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
MSc laboratory II [2BL_04a] Polish course work laboratory classes: 90 6
MSc seminar II [2BL_08a] Polish course work seminar: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Molecular methods in nature conservation [2BL_76a] Polish exam lecture: 5
discussion classes: 10
laboratory classes: 30
4
Natural resources and environmental politics of the state [2BL_67a] Polish course work lecture: 10
discussion classes: 20
2
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 3rd semestr lecture: 30
depending on the choice: 60
6
MSc laboratory III [2BL_05a] Polish course work laboratory classes: 150 15
MSc seminar III [2BL_09a] Polish course work seminar: 30 3

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Molecular methods in nature conservation [2BL_76a] Polish exam lecture: 5
discussion classes: 10
laboratory classes: 30
4
Natural resources and environmental politics of the state [2BL_67a] Polish course work lecture: 10
discussion classes: 20
2
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
MSc laboratory III [2BL_05a] Polish course work laboratory classes: 150 15
MSc seminar III [2BL_09a] Polish course work seminar: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Ecophysiology and behavior of terrestrial invertebrates [2BL_29a] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
4
GMOs - benefits and threats [2BL_56oa] Polish course work lecture: 20
laboratory classes: 10
2
Ultrastructure of the eukaryotic cell [2BL_17a] exam lecture: 5
laboratory classes: 40
4
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 3th semestr lecture: 15
depending on the choice: 15
2
MSc laboratory III [2BL_05a] Polish course work laboratory classes: 150 15
MSc seminar III [2BL_09a] Polish course work seminar: 30 3

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Ecophysiology and behavior of terrestrial invertebrates [2BL_29a] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
4
GMOs - benefits and threats [2BL_56oa] Polish course work lecture: 20
laboratory classes: 10
2
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
MSc laboratory III [2BL_05a] Polish course work laboratory classes: 150 15
MSc seminar III [2BL_09a] Polish course work seminar: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Contemporary trends in human nutrition [2BL_88a] Polish course work discussion classes: 15
laboratory classes: 15
2
Nutrigenetics and nutrigenomics [2BL_87a] Polish course work discussion classes: 30 2
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Microbiology of food [2BL_83a] Polish exam discussion classes: 20
laboratory classes: 40
5
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 3th semestr lecture: 10
depending on the choice: 35
3
MSc laboratory III [2BL_05a] Polish course work laboratory classes: 150 15
MSc seminar III [2BL_09a] Polish course work seminar: 30 3

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Microbiology of food [2BL_83a] Polish exam discussion classes: 20
laboratory classes: 40
5
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
MSc laboratory III [2BL_05a] Polish course work laboratory classes: 150 15
MSc seminar III [2BL_09a] Polish course work seminar: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
GMOs - benefits and threats [2BL_56oa] Polish course work lecture: 20
laboratory classes: 10
2
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Biology didactics [2BLN_147a] Polish course work lecture: 30 2
Biology didactics in primary school [2BLN_149a] Polish course work laboratory classes: 30 2
Biology didactics in secondary school [2BLN_150a] Polish course work laboratory classes: 15 1
Biology didactics - workshops [2BLN_148a] Polish course work laboratory classes: 30 2
Off-Biological Content in Teaching Nature [2BL_137a] Polish course work lecture: 21
laboratory classes: 49
field practice: 5
4
Pedagogical practice in secondary school [2BLN_154a] Polish course work internship: 60 4
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 3th semester lecture: 10
depending on the choice: 20
2
MSc laboratory III [2BL_160an] Polish course work laboratory classes: 120 8
MSc seminar III [2BL_09a] Polish course work seminar: 30 3

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Biology didactics [2BLN_147a] Polish course work lecture: 30 2
Biology didactics in primary school [2BLN_149a] Polish course work laboratory classes: 30 2
Biology didactics in secondary school [2BLN_150a] Polish course work laboratory classes: 15 1
Biology didactics - workshops [2BLN_148a] Polish course work laboratory classes: 30 2
Off-Biological Content in Teaching Nature [2BL_137a] Polish course work lecture: 21
laboratory classes: 49
field practice: 5
4
Pedagogical practice in secondary school [2BLN_154a] Polish course work internship: 60 4
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
MSc laboratory III [2BL_160an] Polish course work laboratory classes: 120 8
MSc seminar III [2BL_09a] Polish course work seminar: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Ultrastructure of the eukaryotic cell [2BL_17a] exam lecture: 5
laboratory classes: 40
4
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Nanotechnologies in oncology [2BL_130a] Polish course work discussion classes: 30 2
Nanotechnologies in the food production and agriculture [2BL_122a] Polish exam lecture: 10
discussion classes: 20
laboratory classes: 15
4
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 3rd semestr lecture: 10
depending on the choice: 20
2
MSc laboratory III [2BL_05a] Polish course work laboratory classes: 150 15
MSc seminar III [2BL_09a] Polish course work seminar: 30 3

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Nanotechnologies in oncology [2BL_130a] Polish course work discussion classes: 30 2
Nanotechnologies in the food production and agriculture [2BL_122a] Polish exam lecture: 10
discussion classes: 20
laboratory classes: 15
4
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
MSc laboratory III [2BL_05a] Polish course work laboratory classes: 150 15
MSc seminar III [2BL_09a] Polish course work seminar: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Bioethics [2BL_01a] course work lecture: 15
discussion classes: 15
2
Biogeography [2BL_13a] Polish course work discussion classes: 45 3
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Monitoring of species and habitats [2BL_40a] course work discussion classes: 15
laboratory classes: 30
3
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 4th semestr lecture: 15
depending on the choice: 15
2
MSc laboratory IV [2BL_06a] Polish course work laboratory classes: 150 15
MSc seminar IV [2BL_10a] Polish course work seminar: 30 3
PRZEDMIOT OGÓLNOUCZELNIANY
Moduł ogólnoakademicki [MO1] course work depending on the choice: 30 2

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Biogeography [2BL_13a] Polish course work discussion classes: 45 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Bioethics [2BL_01a] course work lecture: 15
discussion classes: 15
2
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Paleobiology and phylogeny of plants and animals [2BL_14a] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
3
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 4th semestr lecture: 25
depending on the choice: 50
5
MSc laboratory IV [2BL_06a] Polish course work laboratory classes: 150 15
MSc seminar IV [2BL_10a] Polish course work seminar: 30 3
PRZEDMIOT OGÓLNOUCZELNIANY
Moduł ogólnoakademicki [MO1] course work depending on the choice: 30 2

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Paleobiology and phylogeny of plants and animals [2BL_14a] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
3
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 4th semestr lecture: 10
depending on the choice: 20
2
MSc laboratory IV [2BL_06a] Polish course work laboratory classes: 150 15
MSc seminar IV [2BL_10a] Polish course work seminar: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Bioethics [2BL_01a] course work lecture: 15
discussion classes: 15
2
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Eco food [2BL_89a] Polish exam discussion classes: 15
laboratory classes: 30
4
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 4th semestr lecture: 15
depending on the choice: 45
4
MSc laboratory IV [2BL_06a] Polish course work laboratory classes: 150 15
MSc seminar IV [2BL_10a] Polish course work seminar: 30 3
PRZEDMIOT OGÓLNOUCZELNIANY
Moduł ogólnoakademicki [MO1] course work depending on the choice: 30 2

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Eco food [2BL_89a] Polish exam discussion classes: 15
laboratory classes: 30
4
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
MSc laboratory IV [2BL_06a] Polish course work laboratory classes: 150 15
MSc seminar IV [2BL_10a] Polish course work seminar: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Basic Phylogenetics and Taxonomy of Plants and Animals for the teaching specialty Specialization [2BL_12a] Polish exam lecture: 12
laboratory classes: 33
4
Bioethics [2BL_01a] course work lecture: 15
discussion classes: 15
2
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Nature didactics [2BLN_156a] Polish course work laboratory classes: 30 2
Nature teaching practice in primary school [2BLN_157a] Polish course work internship: 60 4
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 4th semester lecture: 20
depending on the choice: 55
5
MSc laboratory IV [2BL_161an] Polish course work laboratory classes: 120 8
MSc seminar IV [2BL_10a] Polish course work seminar: 30 3
PRZEDMIOT OGÓLNOUCZELNIANY
Moduł ogólnoakademicki [MO1] course work depending on the choice: 30 2

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Basic Phylogenetics and Taxonomy of Plants and Animals for the teaching specialty Specialization [2BL_12a] Polish exam lecture: 12
laboratory classes: 33
4
Bioethics [2BL_01a] course work lecture: 15
discussion classes: 15
2
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Nature didactics [2BLN_156a] Polish course work laboratory classes: 30 2
Nature teaching practice in primary school [2BLN_157a] Polish course work internship: 60 4
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
MSc laboratory IV [2BL_161an] Polish course work laboratory classes: 120 8
MSc seminar IV [2BL_10a] Polish course work seminar: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Bioethics [2BL_01a] course work lecture: 15
discussion classes: 15
2
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Nanotechnology in environmental protection [2BL_131a] Polish course work lecture: 10
discussion classes: 20
laboratory classes: 15
3
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 4th semestr lecture: 30
depending on the choice: 45
5
MSc laboratory IV [2BL_06a] Polish course work laboratory classes: 150 15
MSc seminar IV [2BL_10a] Polish course work seminar: 30 3
PRZEDMIOT OGÓLNOUCZELNIANY
Moduł ogólnoakademicki [MO1] course work depending on the choice: 30 2

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
ZESPÓŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Nanotechnology in environmental protection [2BL_131a] Polish course work lecture: 10
discussion classes: 20
laboratory classes: 15
3
ZESPÓŁ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW DYPLOMOWYCH
Facultative modules for 4th semestr lecture: 30
depending on the choice: 30
2
MSc laboratory IV [2BL_06a] Polish course work laboratory classes: 150 15
MSc seminar IV [2BL_10a] Polish course work seminar: 30 3