Aquamatics - Interdisciplinary Management of Water Environments Programme code: W2-S1AQ20.2023

Field of study: Aquamatics - Interdisciplinary Management of Water Environments
Programme code: W2-S1AQ20.2023
Programme code (USOS): W2-S1AQ20
Faculty: Faculty of Natural Sciences
Language of study: Polish
Academic year of entry: winter semester 2023/2024
Level of qualifications/degree: first-cycle studies (in engineering)
Mode of study: full-time
Degree profile: general academic
Number of semesters: 7
Degree: inżynier (Engineer - Bachelor's Degree with engineering competencies)
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: 210
Leading discipline: Earth and related environmental sciences (natural sciences)
ISCED code: 0712
The number and date of the Senate’s resolution: 407/2023 (27/06/2023)
General characteristics of the field of study and the assumed concept of education:
Kierunek Aquamatyka w ramach studiów I stopnia obejmuje 7 semestrów. Celem studiów jest wykształcenie kompetentnych menadżerów gospodarki wodnej pełniących w miejscach swojej pracy rolę lidera grupy zadaniowej, charakteryzujących się: samodzielnym myśleniem i działaniem, uznającym prymat wiedzy nad emocjami. Aquamatyka to kierunek interdyscyplinarny obejmujący takie dziedziny wiedzy jak: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki społeczne, nauki inżynieryjno-techniczne. Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu podstaw matematyki, fizyki, chemii, a także podstaw meteorologii i klimatologii, hydrologii, hydrobiologii oraz hydrogeologii, w stopniu umożliwiającym jej praktyczne zastosowanie do zarządzania środowiskami wodnymi. Dzięki nabytym umiejętnościom i kompetencjom będzie umiał określić przyczyny i skutki zagrożeń środowiska wodnego, potrafił zastosować odpowiednie metody monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych. Będzie umiał ocenić skutki ekotoksykologiczne zmian środowiskowych, a także sposoby ochrony i rekultywacji środowisk wodnych. Studia oferują wiedzę na temat procesów zachodzących w hydrosferze, a także mechanizmów i zasad funkcjonowania gospodarki wodnej w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej. Studenci kierunku będą włączani do zespołów badawczych na Wydziałach związanych z realizacją kierunku. Zajęcia terenowe i praktyki studenckie będą realizowane w oparciu o współpracę z przedsiębiorstwami zajmującymi się aspektami wodnymi. Zwieńczeniem studiów jest realizacja projektu inżynierskiego i obrona pracy inżynierskiej. W trakcie realizacji projektu inżynierskiego student uczy się samodzielności i zarządzania projektem w rozwiązywaniu problemów badawczych, pracując w zespole badawczym kierując zadaniem związanym z tematem swojej pracy inżynierskiej, a promotor pełni rolę mentora. Kompetencje i umiejętności zdobyte na studiach stwarzają perspektywy zawodowe absolwentom przy podejmowaniu zatrudnienia w instytucjach różnego szczebla administracji państwowej i samorządowej oraz w sektorze prywatnym w podmiotach o charakterze produkcyjnym lub usługowym. Posiadają przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji i realizacji zadań w: służbie hydrometeorologicznej, instytucjach zarządzających wodami i gospodarką wodną (Państwowym Gospodarstwie Wodnym), służbie ochrony środowiska (np. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska). Absolwenci są także przygotowani do pełnienia roli ekspertów oraz prowadzenia własnej działalności w zakresie obejmującym przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej (np. operatów wodno-prawnych, opinii specjalistycznych, map i planów) oraz szeroko rozumianego użytkowania wód.
Graduation requirements:
The condition for admission to the diploma examination is to achieve the learning outcomes provided for in the study program, to obtain a certificate of an appropriate level of language proficiency in a foreign language and to obtain positive grades for the diploma dissertation. The condition for graduation is to pass the diploma examination with at least a satisfactory result. A graduate receives a higher education diploma confirming obtaining the qualifications of the appropriate degree. Detailed rules of the diploma process and the requirements for the diploma thesis are set out in the Rules and Regulations of Studies at the University of Silesia and the diploma regulations.
Internships (hours and conditions):
Internships are an integral part of the study program, carried out by students in individual fields, levels, profiles and forms of study. Internships are to help in confronting the knowledge acquired during studies with the requirements of the labour market, acquiring skills useful in the profession, learning about practical issues related to working in positions for which the student is prepared during the course of studies. The internship is to familiarize the student with professional language relevant to a specific industry and work culture. The rules for the organization of internships are set out in the Rector's ordinance. Detailed rules of apprenticeship taking into account the specifics of particular fields of study are set out in the field's of study apprenticeship regulations, in particular: learning outcomes assumed to be achieved by the student during the apprenticeship, framework apprenticeship program including a description of issues, dimension of apprenticeship (number of weeks of practice); form of internship (continuous, mid-year), criteria for choosing the place of internship, obligations of the student staying in the internship, obligations of the academic tutor, conditions for completing the internship by the student and conditions for exemption from the internship obligation in whole or in part. The number of ECTS and the number of hours are specified in the course structure.
Information on the relationship between the studies and the university's strategy as well as the socio-economic needs that determine the conduct of studies and the compliance of learning outcomes with these needs:
Aquamatyka jako interdyscyplinarne studia dotyczące zintegrowanego zarządzania ekosystemami wodnymi wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020-2025. Opracowany program kształcenia łączący wiedzę podstawową z praktycznymi umiejętnościami obsługi nowoczesnej aparatury badawczej i narzędzi informatycznych nawiązuje do najbardziej rozwojowych form kształcenia akademickiego na świecie. W ramach studiów będzie następowało zwiększanie kompetencji nauczycieli akademickich szczególnie w kierunku indywidualizacji procesu dydaktycznego poprzez włączenie studentów w prace badawcze liderów i zespołów naukowych stanowiących kadrę dydaktyczną kierunku. Program studiów łączący wiedzę nauk o ziemi z biologią, chemią, informatyką i naukami społecznymi realizuje politykę modyfikacji programów studiów interdyscyplinarnych powiązanych z badaniami prowadzonymi w UŚ. Aquamatyka łączy kształcenie z potrzebami otoczenia społeczno- -gospodarczego w zakresie włączania w proces kształcenia ekspertów, którzy zdobyli doświadczenie poza murami uczelni, jak i dbania o wysokiej jakości praktyki zawodowe. Program studiów obejmuje udział ekspertów-praktyków między innymi z przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, przemysłu hydroenergetycznego, a także innych uczelni oraz założenia współtworzenia specjalizacji dostosowanych do potrzeb podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego. Podczas tworzenia Aquamatyki 1 stopnia podjęto starania w ramach współpracy T4E z Uniwersytetem z Kowna dotyczące utworzenia studiów międzynarodowych dotyczących zarządzania wodą i ekosystemami zależnymi. Prowadzone są obecnie prace koncepcyjne mające na celu opracowanie założeń programowych nowych studiów międzynarodowych. W ramach Aquamatyki planowane jest zwiększenie udziału nauczycieli akademickich, zatrudnionych w Uczelni, w programach mobilności akademickiej. Aquamatyka wychodzi naprzeciw potrzebie zwiększania dostępności Uczelni dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie poprzez wsparcie studentów realizujących zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej lub hybrydowej, polegające na zapewnieniu infrastruktury (sal) pozwalającej na prowadzenie takich zajęć. Ponadto prowadzone są działania zwiększające kompetencje nauczycieli akademickich oraz kadry administracyjnej w zakresie dostępności. W ramach Aquamatyki wypracowano model kształcenia kompetencji naukowych i praktycznych wśród studentów poprzez między innymi włączanie ich do procesu badawczego zespołów stanowiących bazę dydaktyczną kierunku. Wśród szeroko rozumianych obszarów badawczych, które będą uwzględniane w toku studiów należy wymienić prace związane z zarządzaniem i gospodarowaniem środowiskiem z wykorzystaniem komplementarnych i skorelowanych badań i pomiarów, w tym unikatowych metod dotyczących badań ekosystemów wód oraz fizykochemii środowiska. Unikatowość Aquamatyki jest implikacją specyficzności zjawisk w antropogenicznie zmienionych ekosystemach obszaru Śląska oraz metod badawczych bazujących na wieloparametrowych pomiarach realizowanych w laboratoriach, jak również w ekosystemach postindustrialnych, zbiornikach i ciekach wodnych z wykorzystaniem między innymi łodzi badawczych UŚ. Aquamatyka wpisuje się w wizję rozwoju Województwa Śląskiego - wykreowania regionu o nowym, pozytywnym wizerunku, który będzie zajmował istotną pozycję w procesach rozwoju Europy, która mówi o tym, że region będzie umożliwiał rozwój wiedzy i kompetencji w silnych jednostkach naukowo-badawczych. Uruchomienie Aquamatyki wpisuje się w cele strategiczne, dla których sformułowano cele operacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” Zielone Śląskie. Kształcenie na kierunku Aquamatyka przyczyni się do realizacji celu operacyjnego dotyczącego wysokiej jakości środowiska. Dzięki podniesieniu jakości edukacji i badań rozwinie się współpraca międzynarodowa uczelni oraz z otoczeniem sektora nauki.
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits:
  • Earth and related environmental sciences (natural sciences): 55%
  • biological sciences (natural sciences): 31%
  • chemical sciences (natural sciences): 14%
KNOWLEDGE
The graduate:
posiada podstawy teoretyczne nauk ścisłych i przyrodniczych, umożliwiające rozwijanie wiedzy ogólnej z zakresu nauk o wodzie [AQ1_W01]
zna procesy i cykle geologiczne, hydrologiczne i biologiczne oraz rozumie ich rolę w kształtowaniu ilościowym i jakościowym zasobów wód [AQ1_W02]
dostrzega wyzwania współczesnej cywilizacji, związane z wykorzystywaniem zasobów wodnych [AQ1_W04]
zna i rozumie zasady gospodarowania wodami z punktu widzenia uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych, administracyjnych, etycznych oraz prawnych [AQ1_W05]
zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, intelektualnej i prawa autorskiego [AQ1_W06]
posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, związanych z szeroką rozumianą gospodarką wodną [AQ1_W07]
has advanced knowledge of selected scientific or scholarly theories and methods, is familiar with the issues specific to the chosen academic discipline and understands its connection with the leading discipline of the degree programme [MOB.2023_W01]
understands the relationship between legal issues – especially those pertaining to civil rights and obligations and their implementation – and the leading discipline of the degree programme, in particular the basic concepts and provisions pertaining to the protection of industrial protection and copyright law [MOB.2023_W03_VP]
has advanced knowledge of selected scientific theories and methods and is familiar with the issues specific to the selected academic discipline in the context of other disciplines [OMU.2023_W01]

SKILLS
The graduate:
wykorzystuje posiadaną wiedzę do formułowania tez, planowania prostych eksperymentów, kalibracji i walidacji uzyskanych wyników z uwzględnieniem aspektów etycznych [AQ1_U01]
dokonuje wyboru właściwych metod i narzędzi, niezbędnych do rozwiązywania problemów w kontekście gospodarki wodnej [AQ1_U02]
wybiera odpowiednie źródła informacji, porządkuje i analizuje pozyskane dane oraz formułuje wnioski [AQ1_U03]
potrafi wykorzystać wyniki analiz danych w dyskusji naukowej [AQ1_U04]
dokonuje krytycznej analizy sposobu funkcjonowania prostych rozwiązań hydrotechnicznych i przyrodniczych w gospodarce wodnej [AQ1_U07]
komunikuje się z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jak również z niespecjalistami, z użyciem terminologii właściwej naukom o wodzie [AQ1_U08]
wykazuje umiejętność komunikowania się w języku angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz pozyskiwania informacji z tekstów angielskojęzycznych [AQ1_U09]
potrafi planować i organizować pracę samodzielną oraz zespołów interdyscyplinarnych, w tym w warunkach terenowych, z dbałością o bezpieczeństwo i ergonomię działań [AQ1_U10]
wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu nauk o wodzie samodzielnie planuje i realizuje proces samokształcenia [AQ1_U11]
clearly and comprehensibly communicates with others in a foreign language at the B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, making use of his/her knowledge and terminology [KJ.2023_U]
asks questions, analyzes research problems and finds solutions to them based on the knowledge, skills and experience he/she has gained within the chosen academic discipline in conjunction with the leading discipline of the degree programme; communicates the results of his/her work in a way which is clear and understandable not only to specialists [MOB.2023_U01]
has advanced skills in asking research questions, analyzing problems or providing practical solutions to them based on the knowledge, experience and skills gained within the chosen academic discipline in the context of other disciplines [OMU.2023_U01]

SOCIAL COMPETENCES
The graduate:
wykazuje ostrożność i krytycyzm w ocenie posiadanej wiedzy z zakresu nauk o wodzie i odbieranych treści, a w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu zasięga opinii ekspertów [AQ1_K01]
rozumie znaczenia wiedzy o wodzie w rozwiązywaniu prostych problemów poznawczych i praktycznych związanych z gospodarką wodną w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju [AQ1_K02]
współorganizuje działalność na rzecz środowiska biotycznego, abiotycznego i społecznego oraz inicjuje działania na rzecz interesu publicznego [AQ1_K03]
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, nie tylko w perspektywie bieżącej, lecz również w odległych horyzontach czasowych [AQ1_K04]
rozumie podstawowe zasady etycznego postępowania w życiu i pracy zawodowej [AQ1_K05]
is ready to meet social obligations, co-organize activities for the benefit of the community and is open to scientific solutions to cognitive and practical problems [MOB.2023_K01]
acknowledges and makes use of knowledge from different disciplines and is ready to change opinion in the light of scientifically proven arguments [OMU.2023_K01]
KNOWLEDGE
The graduate:
rozumie potrzebę monitoringu zasobów wodnych oraz zna metody i techniki badań, eksploatacji i dystrybucji wody [AQ1_W03]
zna techniki obliczeniowe i informatyczne oraz narzędzia wspomagające działalność badawczą w aspekcie nauk o wodzie i środowisku, mając świadomość zakresu i ograniczeń ich stosowania [AQ1_W08]
understands the relationship between entrepreneurship-related issues and the leading discipline of the degree programme, exhibits an entrepreneurial mindset [MOB.2023_inż_W02_P]

SKILLS
The graduate:
potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną prostych rozwiązań hydrotechnicznych i przyrodniczych z uwzględnieniem kosztów i zysków środowiskowych [AQ1_U05]
potrafi zaprojektować proste procesy hydrotechniczne i przyrodnicze oraz przeprowadzić ich kalibrację i walidację z uwzględnieniem aspektów etycznych [AQ1_U06]
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Programme modules
Basic of hydrogeology [W2-AQ-S1-010] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
5
Basics of chemistry [W2-AQ-S1-012] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 15
4
Basics of computer science and network security [W2-AQ-S1-007] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Basics of engineering geology [W2-AQ-S1-011] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Basics of hydrobiology [W2-AQ-S1-008] Polish exam lecture: 10
laboratory classes: 15
4
Basics of hydrology [W2-AQ-S1-009] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
5
Basics of mathematics and statistics 1 [W2-AQ-S1-005] Polish course work lecture: 15
practical classes: 30
4
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Programme modules
Basics of aquatic microbiology [W2-AQ-S1-017] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
5
Basics of ecology [W2-AQ-S1-014] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
6
Basics of meteorology and climatology [W2-AQ-S1-016] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
5
Water status and resources monitoring [W2-AQ-S1-015] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
5
Programme co-related modules
Group of programme co-related modules 2 lecture: 0
depending on the choice: 30
3
The area of “Civil Society and Entrepreneurship: Vade mecum on Law” [MO-2023-SS-SOP-VP] course work depending on the choice: 30 3
Open access modules
Foreign language course 1 [LJO-2023-01] course work language classes: 30 3
Physical education [WF-2023] course work practical classes: 30 0
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Programme modules
Basic principles of documentation preparation [W2-AQ-S1-019] Polish course work lecture: 10
laboratory classes: 15
2
Basics of chemical analytics [W2-AQ-S1-018] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Basics of data analysis [W2-AQ-S1-023] Polish course work lecture: 5
laboratory classes: 30
3
Basics of environmental protection [W2-AQ-S1-024] Polish course work lecture: 10
laboratory classes: 20
2
Basics of hydrotechnics [W2-AQ-S1-025] Polish course work lecture: 15
field practice: 15
2
Basics of water reclamation and renaturalisation [W2-AQ-S1-020] Polish course work lecture: 5
laboratory classes: 10
1
Engineering proseminar [W2-AQ-S1-030] Polish course work proseminar: 30 3
GIS 1 [W2-AQ-S1-021] Polish course work lecture: 10
laboratory classes: 30
4
Programme co-related modules
Group of programme co-related modules 3 lecture: 0
depending on the choice: 30
3
The area of “Civil Society and Entrepreneurship: Entrepreneurship” [MO-2023-SS-inżSOP-P] course work depending on the choice: 30 3
Open access modules
Foreign language course 2 [LJO-2023-02] course work language classes: 30 3
Physical education [WF-2023] course work practical classes: 30 0
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Programme modules
Basics of chemometric methods [W2-AQ-S1-032] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Basics of ecotoxicology [W2-AQ-S1-031] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 15
2
Basics of ichtyology [W2-AQ-S1-034] Polish course work lecture: 10
field practice: 15
2
Basics of surface water modelling 1 [W2-AQ-S1-036] Polish course work laboratory classes: 15 1
Engineering project 1 [W2-AQ-S1-026] Polish course work practical classes: 60 3
GIS 2 [W2-AQ-S1-022] Polish course work laboratory classes: 30 2
Water in the city [W2-AQ-S1-033] Polish course work lecture: 15
practical classes: 30
4
Programme co-related modules
Group of programme co-related modules 5 lecture: 0
depending on the choice: 30
3
Group of programme co-related modules 6 lecture: 0
depending on the choice: 30
3
Open access modules
Foreign language course 3 [LJO-2023-03] course work language classes: 30 3
Open University Module [OMU-2023-SS-01-OG] course work depending on the choice: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Programme modules
Basics of engineering and mining hydrogeology [W2-AQ-S1-035] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
3
Basics of surface water modelling 2 [W2-AQ-S1-037] Polish course work laboratory classes: 30 2
Basics of water management 1 [W2-AQ-S1-040] Polish exam lecture: 15
practical classes: 30
3
Diploma thesis 1 [W2-AQ-S1-050] Polish course work practical classes: 5 6
Engineering project 2 [W2-AQ-S1-027] Polish course work practical classes: 30 2
Engineering seminar 1 [W2-AQ-S1-047] Polish course work seminar: 30 2
Programme co-related modules
Group of programme co-related modules 7 lecture: 0
depending on the choice: 30
3
Group of programme co-related modules 8 lecture: 0
depending on the choice: 30
3
Open access modules
Foreign language course 4 [LJO-2023-04] course work language classes: 30 3
Open University Module [OMU-2023-SS-01-OG] course work depending on the choice: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Programme modules
Basics of groundwater modelling [W2-AQ-S1-043] Polish course work laboratory classes: 15 1
Basics of hydrogeology - field classes [W2-AQ-S1-045] Polish course work field practice: 30 2
Basics of hydrology - field classes [W2-AQ-S1-046] Polish course work field practice: 30 2
Basics of water management 2 [W2-AQ-S1-041] Polish exam lecture: 10
practical classes: 20
field practice: 10
2
Basics of water purification and treatment technology [W2-AQ-S1-039] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 15
field practice: 15
2
Diploma thesis 2 [W2-AQ-S1-051] Polish course work practical classes: 5 3
Engineering project 3 [W2-AQ-S1-028] Polish course work practical classes: 60 3
Engineering seminar 2 [W2-AQ-S1-048] Polish course work seminar: 30 4
Legal aspects in water management [W2-AQ-S1-038] Polish exam lecture: 15
discussion classes: 30
2
Open access modules
Open University Module [OMU-2023-SS-01-OG] course work depending on the choice: 30 3
Open University Module [OMU-2023-SS-01-OG] course work depending on the choice: 30 3
Internship
Work placement 1 [W2-AQ-S1-044] Polish course work internship: 60 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Programme modules
Basics of groundwater modelling 2 [W2-AQ-S1-064] Polish exam laboratory classes: 30 2
Diploma thesis 3 [W2-AQ-S1-052] Polish course work practical classes: 5 20
Engineering seminar 3 [W2-AQ-S1-049] Polish course work seminar: 30 2
Water hazards and protection [W2-AQ-S1-042] Polish course work lecture: 15
practical classes: 30
3
Internship
Work placement 2 [W2-AQ-S1-053] Polish course work internship: 60 3