Biophysics Programme code: 03-S2BF13.2019

Field of study: Biophysics
Programme code: 03-S2BF13.2019
Programme code (USOS): W4-S2BF19
Faculty: Faculty of Science and Technology
Language of study: Polish
Academic year of entry:
  • winter semester 2023/2024
  • winter semester 2022/2023
  • winter semester 2021/2022
  • winter semester 2020/2021
  • winter semester 2019/2020
Level of qualifications/degree: second-cycle studies
Mode of study: full-time
Degree profile: general academic
Number of semesters: 4
Degree: magister (Master's Degree)
Access to further studies: the possibility of applying for post graduate and doctoral studies
Specializations:
  • Biophysics of Drugs
  • Molecular Biophysics
  • Optometry
Semester from which the specializations starts: 2
Scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related and their percentage share in education: physical sciences (natural sciences) [leading discipline]: 100%
ISCED code: 0533
The number and date of the Senate’s resolution: 395 (25/06/2019)
General description of the programme:
Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Biofizyka trwają 4 semestry (2 lata), kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra biofizyki. Pierwsze dwa semestry studiów są wspólne dla wszystkich specjalności. Pod koniec pierwszego semestru studenci dokonują wyboru jednej z trzech specjalności. Biofizyka jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym. Podczas studiów studenci pogłębiają wiedzę i umiejętności w ramach tzw. przedmiotów wspólnych: z zaawansowanej matematyki wyższej, matematycznych podstaw modelowania komputerowego, w tym pra-cowni modelowania komputerowego prowadzonej przez cały okres studiów, biofizyki mole-kularnej. Uzyskuje wiedzę z anatomii człowieka, wpływu zjawisk elektrycznych i magnetycz-nych na organizmy żywe oraz naturalne i sztuczne źródła promieniowania w środowisku człowieka. Ma możliwość wysłuchania wykładów o najnowocześniejszych zastosowaniach nanomateriałów w biologii i medycynie czy o fizyce biomateriałów. Wszystkie wykłady połączone są z zajęciami laboratoryjnymi (w wymiarze 1/3 godzin wykła-du, 2/3 godzin przeznaczonych na ćwiczenia w laboratorium), które mają pokazać słucha-czom eksperymentalny charakter tych studiów. Dodatkowo w ramach pracowni specjali-stycznej studenci uzyskują możliwość pracy na unikalnej aparaturze badawczej. Od drugiego semestru obok tzw. wspólnych modułów studenci uczestniczą w zajęciach związanych z wybraną specjalnością. W programie studiów przewidziano ponadto takie zajęcia jak: lektorat specjalistycznego języka angielskiego oraz wykład z filozofii przyrody. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach medycznych, farmaceutycznych, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach i firmach związanych z ochroną zdrowia, ochroną środowiska. Przygotowany będzie do samodzielnego rozwijania umiejętności oraz kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia (studia doktoranckie).
Organization of the process of obtaining a degree:
Organizacja procesu uzyskania dyplomu. §1 Procedura dyplomowania została określona na poziomie Uniwersytetu w Regulaminie Studiów oraz w zarządzeniu nr 16 Rektora UŚ w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych, wraz z późniejszymi zmianami. §2 1. Student zapisuje się na wybrane seminarium magisterskie, w terminie wyznaczonym przez Dziekana. 2. Student wybiera temat swojej pracy magisterskiej z tematów podanych przez Koordynatora danego kierunku studiów, jednocześnie wybierając Promotora, który dany temat zaproponował. 3. Promotor doprecyzowuje ze studentem temat pracy magisterskiej uwzględniając warunki określone w §30, ust. 5 Regulaminu studiów. 4. Student dokonuje zgłoszenia pracy dyplomowej, archiwizuje jej elektroniczną wersję i składa wydrukowany egzemplarz swojej pracy w trybie ogłoszonym w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych zgodnie z, odpowiednio, §2 ust. 1, 2, 3, §3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 oraz §6 ust. 1, 2. §3 Recenzje są udostępnione magistrantowi w systemie APD w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu magisterskiego. § 4 1. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: (a) obrony pracy magisterskiej, (b) odpowiedzi na pytania. 2. Obrona pracy magisterskiej rozpoczyna się autoreferatem magistranta. Następnie magistrant ustosunkowuje się do uwag dotyczących pracy zawartych w recenzjach; po czym członkowie komisji formułują dodatkowe pytania i uwagi dotyczące pracy. Odpowiedzi magistranta kończą obronę pracy dyplomowej. 3. W drugiej części egzaminu magistrant otrzymuje pytania egzaminacyjne. Pytania dotyczą przedmiotów z zakresu biofizyki (w zależności od specjalności: biofizyka molekularna, spektroskopia molekularna, podstawy działania leków, optometria). Zakres egzaminu z danego przedmiotu pokrywa się z treściami programowymi odpowiednich wykładów zamieszczonymi w Karcie Kierunku. 4. Na zakończenie egzaminu: a)Członkowie komisji oceniają przebieg egzaminu dyplomowego b) Komisja ustala cząstkowe oceny odpowiedzi na poszczególne pytania egzaminacyjne . c) Komisja egzaminacyjna ustala końcową ocenę pracy magisterskiej i ocenę końcową na dyplomie według zasad przyjętych w Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Śląskim. 5. Bezpośrednio po ustaleniu ocen komisja ogłasza je magistrantowi.
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission:
Kierunek zgodny z przyjętą strategią rozwoju Instytutu Fizyki oraz misją uczelni
Specialization: Biophysics of Drugs
General description of the specialization:
Zasadniczym celem nauczania na II stopniu studiów o specjalności biofizyka leków jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, modelowania komputerowego, fizyki i biofizyki, przygotowanych do podjęcia pracy w dziedzinach gospodarki związanych z biotechnologią, farmacją, fizyką medyczną, fizyką, chemią, ochroną środowiska. W trakcie zajęć przewidzianych dla tej specjalności, stu-denci zdobędą wiedzę z farmakologii i farmakognozji, technologii uzyskiwania leków, ich działania na organizmy żywe, a także z metod fizycznych do charakteryzacji substancji biologicznie aktywnych. W pracowniach biologicznych będą mogli prowadzić badania ich aktywności (badania in vitro) w komórkach patologicznych. Ważnym elementem kształcenia jest wyrobienie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania z innymi dziedzinami wiedzy. Sylwetka absolwenta Absolwent będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki mo-lekularnej, biofizyki, chemii, w tym chemii leków. Specjalistyczne wykłady i laboratoria sprawią, że uzyska dostateczną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i biologicznych substancji aktywnych w układach biologicznych, ich rolę w diagnostyce i terapii. Istotnym atutem wykształcenia będzie umiejętność modelowania otrzymywania i oczekiwanych własności leków, co sprawi, że absolwent będzie szczególnie poszukiwa-nym pracownikiem w firmach farmaceutycznych. Będzie umiał posługiwać się nowocze-sną aparaturą pomiarowo – badawczą. Po ukończeniu studiów powinien znać specjali-styczny język angielski na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Ję-zykowego Rady Europy.
Internships (hours and conditions):
Na drugim stopniu studiów kierunku Biofizyka nie przewidziano praktyk obowiązkowych. Jeżeli student jest zainteresowany nieobowiązkową praktyką zawodową, to za zgodą Dziekana/Prodziekana istnieje możliwość wykonania bezpłatnych praktyk w wybranej placówce, co zostaje potwierdzone w suplemencie wydawanym jako załącznik do dyplomu.
Graduation requirements:
Warunki wymagane do ukończenia studiów ze specjalnością „biofizyka leków” Warunkiem ukończenia studiów jest: • zaliczenie wszystkich modułów przedmiotów określonych planem studiów na kierunku biofizyka ze specjalnością „biofizyka leków”, oraz zdanie wymaganych egzaminów, • napisanie i obrona pracy magisterskiej przed komisją egzaminacyjną, • uzyskanie wymaganej planem studiów liczby punktów ECTS.
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: 120
Professional qualifications:
(no information given)
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: physical sciences (natural sciences): 100%
Specialization: Molecular Biophysics
General description of the specialization:
Głównym zadaniem nauczania na II stopniu studiów o specjalności biofizyka molekularna jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w pogłębioną wiedzę z zakresu ma-tematyki, modelowania komputerowego, fizyki i biofizyki, przygotowanych do podjęcia pracy w dziedzinach gospodarki związanych z biotechnologią, medycyną, fizyką medyczną, fizyką, chemią, ochroną środowiska. Celem jest przygotowanie merytoryczne z zakresu wymienionych wyżej dyscyplin naukowych, ale także wykształcenie umiejętności wykorzy-stania nabytej wiedzy w praktyce, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania z in-nymi dziedzinami wiedzy. Sylwetka absolwenta Absolwent będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, biofizyki, fizyki i chemii molekularnej. Specjalistyczne wykłady i laboratoria sprawią, że uzyska wszechstronną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i chemicznych na poziomie molekularnym, w układach biologicznych, w komórkach żywych. Mając dostęp do unikalnej, bardzo nowoczesnej aparatury badawczej będzie mógł obserwować zjawiska zachodzące w układach biologicznych. Dzięki tej wiedzy będzie posiadał umiejętności ro-zumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych szczególnie w odniesieniu do zastosowań fizyki w naukach medycznych i pokrewnych, potrafił korzystać z nowoczesnej aparatury po-miarowej. Opanowane będzie miał techniki modelowania procesów fizycznych i biolo-gicznych, co sprawi, że będzie atrakcyjnym i poszukiwanym absolwentem na rynku pracy. Po ukończeniu studiów powinien znać fachowy język angielski na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Internships (hours and conditions):
Na drugim stopniu studiów kierunku Biofizyka nie przewidziano praktyk obowiązkowych. Jeżeli student jest zainteresowany nieobowiązkową praktyką zawodową, to za zgodą Dziekana/Prodziekana istnieje możliwość wykonania bezpłatnych praktyk w wybranej placówce, co zostaje potwierdzone w suplemencie wydawanym jako załącznik do dyplomu.
Graduation requirements:
Warunki wymagane do ukończenia studiów ze specjalnością „biofizyka molekularna” Warunkiem ukończenia studiów jest: • zaliczenie wszystkich modułów przedmiotów określonych planem studiów na kierunku biofizyka ze specjalnością „biofizyka molekularna”, oraz zdanie wymaganych egzaminów, • napisanie i obrona pracy magisterskiej przed komisją egzaminacyjną • uzyskanie wymaganej planem studiów liczby punktów ECTS.
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: 120
Professional qualifications:
(no information given)
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: physical sciences (natural sciences): 100%
Specialization: Optometry
General description of the specialization:
Głównym celem kształcenia na II stopniu studiów Biofizyka, o specjalności optometria jest wykształcenie przygotowanych do wykonywania zawodu optometrystów, wyposażonych w niezbędną wiedzę z zakresu fizyki, biofizyki, okulistyki, optometrii i optyki okularowej. W czasie studiów studenci nabędą umiejętności przeprowadzania procedur mających na celu m. in.: wyznaczenie oka dominującego, pomiaru odległości środków źrenic, reakcji źrenic na światło, widzenia przestrzennego, widzenia barwnego, ruchów oczu czy pola widzenia. Absolwenci tej specjalności pozyskają niezbędną wiedzę i umiejętności przeprowadzenia procedury skiaskopii statycznej i dynamicznej. Opanowane będą mieli pełne badania refrakcji przeprowadzone przy pomocy foroptera i dedykowanych testów. Studenci będą posiadali umiejętność korzystania z cylindrów skrzyżowanych w trakcie doboru korekcji astygmatyzmu, poznają również procedury badania składowych akomodacji, badania forii i zakresów wergencji oraz funkcji obuocznych. Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach, do których należą: pracownia optometrii, kontaktologii, optyki okularowej, optyki geometrycznej i fizycznej czy pomocy wzrokowych dla słabowidzących. Jednocześnie nasi studenci będą mieli zapewniony dostęp do nowoczesnej aparatury okulistycznej znajdującej się na Oddziale Okulistycznym Szpitala Kolejowego w Katowicach.
Internships (hours and conditions):
Praktyki zawodowe dla studentów II stopnia na kierunku Biofizyka, specjalność optometria będą odbywać się we wskazanych przez uczelnie placówkach lub wybranych samodzielnie przez studenta, w których pracują optometryści lub okuliści. Do placówek zaliczać się będą: kliniki okulistyczne, oddziały okulistyczne, poradnie okulistyczne, salony optyczne wyposażone w gabinet do badania, firmy dystrybuujące sprzęt okulistyczny, firmy z zakresu kontaktologii. Podczas praktyk zawodowych studenci na kierunku Biofizyka, specjalność Optometria przygotowani są do samodzielnej pracy w zespołach interdyscyplinarnych, złożonych między innymi z lekarzy, farmaceutów, optometrystów, optyków okularowych. Student w trakcie praktyk dokonuje kształcenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w zakresie obsługi pacjenta gabinetu optometrycznego (określenie potrzeb, badania oraz edukacja pacjenta);kształtowanie postawy interpersonalnej nacechowanej pozytywnym nastawieniem do osób z ograniczeniami wzrokowymi. Pod nadzorem dokonuje badań optometrycznych, opiekuje się pacjentami, prowadzi kartotekę medyczną. Zdobywa wiedzę w zakresie formalno-prawnych aspektów funkcjonowania gabinetu optometrycznego i zawodu optometrysty Poznaje przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie funkcjonowania gabinetu optometrycznego i innych zakładów/instytucji ochrony zdrowia zajmujących się diagnozowaniem i wspomaganiem narządu wzroku. Poznaje procesy związane z produkcją sprzętu, materiałów służących w pracy optometrysty ( w przypadku gdy miejscem praktyki jest instytucja zajmująca się produkcją lub dystrybucją sprzętu i wyposażenia gabinetu optometrycznego) Ponadto, gdy student jest zainteresowany dodatkową praktyką zawodową – po wykonaniu obowiązkowej oraz przy zgodzie Dziekana/Prodziekana, istnieje możliwość wykonania dodatkowych bezpłatnych praktyk w wybranej placówce, co również zostaje potwierdzone w suplemencie wydawanym jako załącznik do dyplomu.
Graduation requirements:
Warunki ukończenia studiów i uzyskania tytułu magistra: • zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów; • zaliczenie dwóch wykładów specjalistycznych wybranych z listy wykładów, w zależności od tematyki pracy magisterskiej; • napisanie i obrona pracy magisterskiej. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra biofizyki w zakresie specjalności optometria.
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: 120
Professional qualifications:
(no information given)
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: physical sciences (natural sciences): 100%
KNOWLEDGE
The graduate:
understands complex physical and natural phenomena and processes; can relate and explain these phenomena [KBF_W01]
has an in-depth knowledge of the sciences such as biomathematics, biophysics, biochemistry and bioinformatics [KBF_W02]
can apply modelling methods to biophysics and biochemistry issues [KBF_W03]
is proficient in the use of scientific apparatus for studying physical and biological phenomena; understands the theoretical basis of the functioning of research apparatus [KBF_W04]
has knowledge of nanobiotechnology, of obtaining and applying nanocarriers, biosensors, nanoparticles in medicine and health care [KBF_W05]
has knowledge in the field of optics and ophthalmology, has learned the construction of physical equipment and its application in diagnosis and therapy in ophthalmology [KBF_W06]
knows and understands the basic physical phenomena occurring at the molecular level, methods for their description and the use of physical research to explain them [KBF_W07]
knows the basic software used in molecular modelling [KBF_W08]
knows the basics of drug action, their chemical affinity, knows how to design their chemical properties [KBF_W09]
has a basic knowledge of experimental methods used in molecular biophysics [KBF_W10]
knows the basics of occupational health and safety at the level that allows independent work in the laboratory [KBF_W11]
has an in-depth knowledge of selected scientific methods and is familiar with issues characteristic of the discipline of science not related to the programme [KBF_W12]
has knowledge of intellectual property and copyright protection [KBF_W13]

SKILLS
The graduate:
is able to clearly present correct biophysical reasoning, collect and generalise facts in speech and writing [KBF_U01]
is able to apply a mathematical apparatus to solve complex problems in physics and biophysics [KBF_U02]
is able to explain the processes occurring in the living matter based on the laws of physics and chemistry [KBF_U03]
can perform various types of physical measurements and experiments related to the phenomena occurring in nature [KBF_U04]
is able to perform statistical analysis and interpretation of measurement results [KBF_U05]
can use selected software packages for the analysis of molecular structure, proteins, drugs, etc. [KBF_U06]
is able to select and apply appropriate scientific apparatus and perform a series of measurements of the properties of biological systems [KBF_U07]
can describe basic micro- and macroscopic properties of the living matter based on the knowledge gained [KBF_U08]
is able to prepare a study containing a description, analysis, discussion of errors and conclusions on experimental results obtained [KBF_U09]
is able to work individually and in a team; is able to estimate the time required to conduct out the commissioned task [KBF_U10]
can obtain information from literature, databases and other sources; can integrate and interpret information obtained, draw conclusions and formulate and justify opinions [KBF_U11]
has a sufficient command of English (B2+ level) to comprehend the specialist literature and manuals for IT devices and tools [KBF_U12]
is able to clearly present the problem/point of view to the specialist and the layman [KBF_U13]
can prepare a typical written paper on specific biophysical issues using advanced theoretical models [KBF_U14]
has the ability to prepare and deliver an oral presentation in their native and English languages, using modern multimedia techniques [KBF_U15]
has the ability to self-learn, e.g. to improve professional competence [KBF_U16]
has an in-depth ability to pose and analyse problems based on the acquired content from the discipline of science not related to the programme [KBF_U17]
communicates in a foreign language using advanced language communication competences and has the ability to comprehensively read complex scientific texts and an in-depth ability to prepare various written works (including research) and oral presentations on specific issues in a given programme in a foreign language [KBF_U18]

SOCIAL COMPETENCES
The graduate:
knows the limitations of their own knowledge and understands the need for further education [KBF_K01]
is able to precisely formulate questions to deepen their own understanding of a given topic or to find the missing elements of reasoning [KBF_K02]
is able to work in a group with different roles; understands the division of tasks and the individual's need to fulfil a given task [KBF_K03]
understands the need to improve professional and personal competences [KBF_K04]
understands and appreciates the importance of intellectual honesty in their own and others’ actions; acts ethically [KBF_K05]
understands social aspects of applying the acquired knowledge and skills and the related responsibility [KBF_K06]
is able to listen to a different opinion and professionally discuss the issue in question [KBF_K07]
can think and act in terms of entrepreneurship (costs, economic effects, profit and loss account, profitability) [KBF_K08]
is able to correctly identify priorities for the implementation of the tasks specified by themselves or others [KBF_K09]
understands the need for an interdisciplinary approach to solving problems, integrating knowledge from different disciplines and practising self-education to deepen the knowledge acquired [KBF_K10]
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Anatomia człowieka z elementami neurologii [0305-2BF-17-05] Polish exam lecture: 30 4
Biofizyka molekularna [0305-2BF-12-04] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
5
Matematyczne podstawy modelowania komputerowego [0305-2BF-17-02] Polish course work lecture: 45 5
Modelowanie komputerowe [0305-2BF-17-03] Polish course work laboratory classes: 30 4
Pracownia specjalistyczna cz. 1 [0305-2BF-17-11.1] Polish course work laboratory classes: 60 5
Wybrane elementy matematyki wyższej [0305-2BF-12-01] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Inne Wymagania
Lektorat języka angielskiego [0305-2BF-12-22] Polish exam discussion classes: 30 2
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Anatomia człowieka z elementami neurologii [0305-2BF-17-05] Polish exam lecture: 30 4
Biofizyka molekularna [0305-2BF-12-04] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
5
Matematyczne podstawy modelowania komputerowego [0305-2BF-17-02] Polish course work lecture: 45 5
Modelowanie komputerowe [0305-2BF-17-03] Polish course work laboratory classes: 30 4
Pracownia specjalistyczna cz. 1 [0305-2BF-17-11.1] Polish course work laboratory classes: 60 5
Wybrane elementy matematyki wyższej [0305-2BF-12-01] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Inne Wymagania
Lektorat języka angielskiego [0305-2BF-12-22] Polish exam discussion classes: 30 2
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Anatomia człowieka z elementami neurologii [0305-2BF-17-05] Polish exam lecture: 30 4
Biofizyka molekularna [0305-2BF-12-04] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
5
Matematyczne podstawy modelowania komputerowego [0305-2BF-17-02] Polish course work lecture: 45 5
Modelowanie komputerowe [0305-2BF-17-03] Polish course work laboratory classes: 30 4
Pracownia specjalistyczna cz. 1 [0305-2BF-17-11.1] Polish course work laboratory classes: 60 5
Wybrane elementy matematyki wyższej [0305-2BF-12-01] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Inne Wymagania
Lektorat języka angielskiego [0305-2BF-12-22] Polish exam discussion classes: 30 2
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Fotofizyka i fotochemia [0305-2BF-12-07] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Matematyczne podstawy modelowania komputerowego [0305-2BF-17-02] Polish course work lecture: 45 5
Modelowanie komputerowe [0305-2BF-17-03] Polish course work laboratory classes: 30 4
Nanomateriały – zastosowania w biologii i medycynie [0305-2BF-12-08] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Pracownia specjalistyczna cz. 2 [0305-2BF-17-11.2] Polish course work laboratory classes: 60 5
Zjawiska elektryczne i magnetyczne w organizmach żywych [0305-2BF-17-06] Polish exam lecture: 15 2
Grupa modułów dla specjalności
Chemia leków. Technologia postaci leku cz. 1 [0305-2BF-12-31.1] Polish exam lecture: 15 2
Zastosowanie spektroskopii dielektrycznej i kalorymetrii różnicowej w badaniach leków [0305-2BF-12-35] Polish course work lecture: 30
laboratory classes: 30
4
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Fotofizyka i fotochemia [0305-2BF-12-07] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Matematyczne podstawy modelowania komputerowego [0305-2BF-17-02] Polish course work lecture: 45 5
Modelowanie komputerowe [0305-2BF-17-03] Polish course work laboratory classes: 30 4
Nanomateriały – zastosowania w biologii i medycynie [0305-2BF-12-08] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Pracownia specjalistyczna cz. 2 [0305-2BF-17-11.2] Polish course work laboratory classes: 60 5
Zjawiska elektryczne i magnetyczne w organizmach żywych [0305-2BF-17-06] Polish exam lecture: 15 2
Grupa modułów dla specjalności
Metody mikroskopowe – zastosowania w biofizyce molekularnej [0305-2BF-12-15] Polish course work lecture: 30
laboratory classes: 60
6
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Fotofizyka i fotochemia [0305-2BF-12-07] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Matematyczne podstawy modelowania komputerowego [0305-2BF-17-02] Polish course work lecture: 45 5
Modelowanie komputerowe [0305-2BF-17-03] Polish course work laboratory classes: 30 4
Nanomateriały – zastosowania w biologii i medycynie [0305-2BF-12-08] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Pracownia specjalistyczna cz. 2 [0305-2BF-17-11.2] Polish course work laboratory classes: 60 5
Zjawiska elektryczne i magnetyczne w organizmach żywych [0305-2BF-17-06] Polish exam lecture: 15 2
Grupa modułów dla specjalności
Badanie refrakcji [0305-2BF-17-49] Polish course work lecture: 20
laboratory classes: 30
2
Optyka geometryczna i fizyczna [0305-2BF-17-47] Polish course work lecture: 20
discussion classes: 20
2
Podstawy optyki okularowej [0305-2BF-17-48] Polish course work lecture: 20 1
Praktyki i zajęcia terenowe
Praktyki [0305-2BF-17-31] Polish course work internship: 30 1
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Fizyka biomateriałów [0305-2BF-17-09] Polish course work lecture: 15 1
Grupa modułów dla specjalności
Chemia leków. Technologia postaci leku cz. 2 [0305-2BF-12-31.2] Polish course work laboratory classes: 45 3
Farmakologia i farmakognozja [0305-2BF-17-33] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Seminarium magisterskie, Pracownia magisterska cz.1 [0305-2BF-17-20.1] Polish course work seminar: 15
laboratory classes: 60
10
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-12-(23-28)S] Polish exam lecture: 30 3
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-12-(23-28)S] Polish exam lecture: 30 3
Inne Wymagania
Przedmiot z obszaru nauk humanistycznych [0305-2BF-17-PH] Polish course work lecture: 30 3
Przedmiot z obszaru nauk społecznych [0305-2BF-17-PS] Polish course work lecture: 30 2
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Fizyka biomateriałów [0305-2BF-17-09] Polish course work lecture: 15 1
Grupa modułów dla specjalności
Nanobiosensory [0305-2BF-17-13] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Seminarium magisterskie, Pracownia magisterska cz.1 [0305-2BF-17-20.1] Polish course work seminar: 15
laboratory classes: 60
10
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-12-(23-28)S] Polish exam lecture: 30 3
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-12-(23-28)S] Polish exam lecture: 30 3
Zastosowania spektroskopii wibracyjnej w badaniach substancji leczniczych [0305-2BF-12-14] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Inne Wymagania
Przedmiot z obszaru nauk humanistycznych [0305-2BF-17-PH] Polish course work lecture: 30 3
Przedmiot z obszaru nauk społecznych [0305-2BF-17-PS] Polish course work lecture: 30 2
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Fizyka biomateriałów [0305-2BF-17-09] Polish course work lecture: 15 1
Grupa modułów dla specjalności
Badanie przedniego odcinka oka [0305-2BF-17-60] Polish exam lecture: 10
laboratory classes: 15
3
Optyka fizjologiczna [0305-2BF-17-52] Polish exam lecture: 25 2
Patofizjologia narządu wzroku [0305-2BF-17-55] Polish exam lecture: 30 3
Procedury optometryczne I [0305-2BF-17-50.1] Polish course work lecture: 20
laboratory classes: 30
3
Seminarium magisterskie, Pracownia magisterska cz.1 [0305-2BF-17-20.1] Polish course work seminar: 15
laboratory classes: 60
10
Widzenie i starzenie się [0305-2BF-17-59] Polish course work lecture: 15 1
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-17(OPT)S] Polish exam lecture: 15 1
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-17(OPT)S] Polish exam lecture: 15 1
Inne Wymagania
Przedmiot z obszaru nauk humanistycznych [0305-2BF-17-PH] Polish course work lecture: 30 3
Przedmiot z obszaru nauk społecznych [0305-2BF-17-PS] Polish course work lecture: 30 2
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Naturalne i sztuczne źródła promieniowania w środowisku człowieka [0305-2BF-12-10] Polish course work lecture: 20
laboratory classes: 10
4
Grupa modułów dla specjalności
Metody eksperymentalne w badaniach struktury i aktywności biologicznej substancji leczniczych [0305-2BF-12-32] Polish course work laboratory classes: 45 4
Seminarium magisterskie, Pracownia magisterska, Obrona pracy cz.2 [0305-2BF-12-20.2] Polish course work seminar: 15
laboratory classes: 60
12
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-12-(23-28)S] Polish exam lecture: 30 3
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-12-(23-28)S] Polish exam lecture: 30 3
Zastosowanie metod chromatograficznych w analizie farmaceutycznych substancji czynnych. [0305-2BF-12-34] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 45
4
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Naturalne i sztuczne źródła promieniowania w środowisku człowieka [0305-2BF-12-10] Polish course work lecture: 20
laboratory classes: 10
4
Grupa modułów dla specjalności
Elementy fizyki materii skondensowanej [0305-2BF-12-12] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 45
5
Rentgenografia strukturalna – wyznaczanie struktur układów biologicznych [0305-2BF-12-16] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
3
Seminarium magisterskie, Pracownia magisterska, Obrona pracy cz.2 [0305-2BF-12-20.2] Polish course work seminar: 15
laboratory classes: 60
12
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-12-(23-28)S] Polish exam lecture: 30 3
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-12-(23-28)S] Polish exam lecture: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Naturalne i sztuczne źródła promieniowania w środowisku człowieka [0305-2BF-12-10] Polish course work lecture: 20
laboratory classes: 10
4
Grupa modułów dla specjalności
Anatomia narządu wzroku [0305-2BF-17-56] Polish course work lecture: 10 1
Farmakologia w okulistyce [0305-2BF-17-58] Polish course work lecture: 15 1
Kontaktologia [0305-2BF-17-51] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 20
2
Mikrobiologia w okulistyce [0305-2BF-17-57] Polish course work lecture: 15 1
Percepcja wzrokowa [0305-2BF-17-53] Polish exam lecture: 15 2
Procedury optometryczne II [0305-2BF-17-50.2] Polish exam lecture: 10
laboratory classes: 30
3
Seminarium magisterskie, Pracownia magisterska, Obrona pracy cz.2 [0305-2BF-12-20.2] Polish course work seminar: 15
laboratory classes: 60
12
Widzenie obuoczne [0305-2BF-17-54] Polish course work lecture: 20 2
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-17(OPT)S] Polish exam lecture: 15 1
Wykład specjalistyczny [0305-2BF-17(OPT)S] Polish exam lecture: 15 1