Law Programme code: 07-SMPR12.2019

Field of study: Law
Programme code: 07-SMPR12.2019
Programme code (USOS): W5-SMPR19
Faculty: Faculty of Law and Administration
Language of study: Polish
Academic year of entry:
  • winter semester 2023/2024
  • winter semester 2022/2023
  • winter semester 2021/2022
  • winter semester 2020/2021
  • winter semester 2019/2020
Level of qualifications/degree: long-cycle studies
Mode of study: full-time
Degree profile: general academic
Number of semesters: 10
Degree: magister (Master's Degree)
Access to further studies: the possibility of applying for post graduate and doctoral studies
Scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related and their percentage share in education: law (social sciences) [leading discipline]: 100%
ISCED code: 0421
The number and date of the Senate’s resolution: 395 (25/06/2019)
General description of the programme:
The programme takes 5 years (10 semesters). Graduates receive a master's degree in law. The curriculum encompasses two types of courses. The first group are general courses, intended to provide a comprehensive picture of the society and its evolution (examples include history of the state and law, Roman law, history of political and legal doctrines, sociology, economy, and political science), and use it as a background for presenting the individual (hence courses in psychology, psychiatry, and ethics). The overall objective is to teach students that legal norms regulate social life and must reflect the needs of the society as a whole, as well as of individuals and entities at various stages of social development. The other group of courses, constituting core curriculum, are dogmatic courses, through which students learn how to understand and construe different legal texts in accordance with the pro-European interpretation. As the curriculum takes account of the specific nature of norms applicable to the various branches of law, graduates use a variety of norms, and have a very good command of the language of law and legal language. In the course of study, students explore the various disciplines of Polish law, EU law, as well as fundamental acts of international law. As a result, law graduates do not just demonstrate extensive knowledge of legal norms, but can successfully apply them to actual situations and conditions, and know how to build argumentation to substantiate different views and evaluate different legal statuses. The curriculum is designed in such a way as to provide students with skills needed to use professional literature and judicial decisions for drafting legal opinions of various kinds and engaging in polemics inherent to the adversarial nature of dispute resolution. Law graduates demonstrate awareness of the complexity of the normative matter. This is attributable to the fact that a significant proportion of the courses are custom-designed to show original approach to problems and make students familiar with research findings which are yet to be presented in textbooks. Equally important for professional career is knowledge of foreign languages. For this reason, students attend language classes and, upon graduation, have a very good working command of a foreign language of their choice (B2 level of the CEFR), supplemented with knowledge of professional legal terminology. The combination of theoretical knowledge and practical skills which students develop throughout the course of study allows them to choose from a variety of professional paths to embark on upon graduation. Some graduates decide to continue education at doctoral level, whereas others decide to obtain professional qualifications through specialist legal training. Other options include taking up jobs at various institutions and organisations, public and private alike.
Organization of the process of obtaining a degree:
The procedures for earning a diploma have been determined at central, ie. University, level, and are set forth in the Rules of Study at the University of Silesia. Nevertheless, the Council of the Faculty of Law and administration has established the Faculty's own detailed procedures for earning a diploma, applicable to all study programmes available at the Faculty of Law and Administration (Resolution of the Council of the Faculty of Law and Administration of 14 September 2010). The aforesaid resolution, whose subject matter is the process of earning a diploma, makes numerous references to the Rules of Study, especially fragments concerning deadlines for submitting a thesis, scheduling diploma examination dates, members of the diploma examination board, determining the final grade on the diploma, etc. At the same time, the resolution introduces additional provisions, which make the diploma earning process more precise and accurate. For instance, department heads approve thesis titles and keep a thesis register. The resolution stipulates that department heads are in charge of approving thesis titles and appointing academics to teach seminar classes. These matters are then subject to evaluation by the Educational Quality Assurance Committee. Pursuant to the aforementioned resolution, diploma theses ought to be submitted at a respective student office no later than 7 days prior to the scheduled diploma examination date. Thesis reviews ought to be submitted at the student office no later than 3 days prior to the diploma examination date so as to allow students to get acquainted with them. During the exam a student answers three questions, one of which is directly related to issues touched upon in the thesis. The remaining two questions the student draws from a set of 20 questions created by their respective thesis supervisor and made available to students at the beginning of the academic year. Thesis reviews ought to provide a detailed justification of the suggested grade. Since the Rules of Study do not treat the issue of a discrepancy between grades proposed by the thesis supervisor and reviewer, the decision about the final thesis grade is determined by the head of the examination board.
Internships (hours and conditions):
W obecnej dobie znaczenia nabrały wymagania stawiane absolwentom szkół wyższych przez rynek pracy. Interesariusze zewnętrzni oczekują od uczelni wyposażenia absolwentów nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale także w określone umiejętności i kompetencje, dzięki czemu formułują się właściwe postawy społeczne i zawodowe. Możliwości zdobycia pewnej wiedzy praktycznej, a przede wszystkim umiejętności zawodowych dostarczają praktyki studenckie. Stwarzają one możliwość skonfrontowania zdobytej dotychczas przez studenta wiedzy teoretycznej z rzeczywistością gospodarczą. Doświadczenie praktyk zawodowych uważa się za jedno z najważniejszych działań profesjonalnych, w jakich uczestniczą studenci, w trakcie realizacji programu kształcenia. Od absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UŚ oczekuje się nie tylko wszechstronnego wykształcenia, ale również wiedzy o realiach, w których przychodzi funkcjonować kancelariom, przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym. W myśl obowiązujących przepisów celem studenckiej praktyki jest wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu integracji wiedzy teoretycznej z praktyką, zatem praktyka studencka jest przedsięwzięciem spajającym oba obszary. Zasady odbywania praktyk studenckich w Uniwersytecie Śląskim regulowane są Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 71 z 20101 r. (z późn. zm.). Procedura skierowania studenta na praktykę inicjowana jest podpisaniem porozumienia o organizacji praktyki dla studentów Uniwersytetu Śląskiego. Porozumienie podpisywane jest przez upoważnionych przez dziekana koordynatorów oraz przez zakład pracy przyjmujący studenta na praktyki. Porozumienie określa obowiązki wydziału oraz zakładu pracy w ramach wspólnych działań, mających na celu wyposażenie studenta w wiedze praktyczną. Kolejnym etapem procedury jest wystawienie przez wydział imiennego skierowania studenta na praktyki, które student powinien przedłożyć w zakładzie pracy w dniu rozpoczęcia praktyk wraz z oświadczeniem, w którym zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w zakładzie pracy przepisów wynikających z regulaminu pracy, dyscypliny pracy, przepisów bhp, o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych oraz należytej staranności przy wykonywaniu czynności studentowi powierzonych. Następnie student w celu uzyskania wpisu w indeksie z odbytej praktyki jest zobowiązany przedłożyć wydziałowym koordynatorom ds. praktyk raportu lub sprawozdania z przebiegu praktyki, w którym powinien szczegółowo opisać zadania oraz czynności wykonywane w zakładzie pracy, co istotne raport lub sprawozdanie musi być podpisany przez przedstawiciela zakładu pracy. Zatwierdzone w taki sposób sprawozdanie lub raport stanowi podstawę wpisu do indeksu oraz stanowi podstawę do zamieszczenia informacji o odbytej praktyce w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów. Podkreślenia wymaga fakt, że wydziałowi koordynatorzy przykładają szczególną wagę do treści przedstawianych przez studentów sprawozdań i raportów, gdyż miały miejsce przypadki nieuznania wskazanych w nim czynności i zadań jako uzasadniających zaliczenie praktyki, ponieważ nie pozostawały w związku z przyjętymi efektami kształcenia dla praktyk. Zakres i rodzaj zadań powierzonych odbywającym praktykę studentom jest zróżnicowany i uzależniony zarówno od specyfiki instytucji, w której jest ona odbywana jak i indywidualnych uzgodnień dokonywanych z daną instytucja przez studenta pod nadzorem koordynatora. Studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego najczęściej odbywają praktyki w takich miejscach jak: kancelarie adwokackie, kancelarie radcowskie, kancelarie notarialne, kancelarie doradztwa podatkowego, kancelarie komornicze, w prokuraturach rejonowych, prokuraturach okręgowych, w sądach rejonowych, w sadach okręgowych, w urzędach gminy, w urzędach miejskich, w śląskim urzędzie wojewódzkim, w izbie skarbowej w Katowicach. Na szczególne podkreślenie zasługuje rozwijająca się od kilku lat współpraca z Terenowym Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy z Okręgową Radą Komorniczą, a także najnowsza inicjatywa współpracy z Śląską Izbą Lekarską zmierzająca m.in. do zapewnienia studentom możliwości odbycia praktyk w Okręgowym Sądzie Lekarskim oraz w Biurze Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy i Lekarzy Dentystów w Katowicach Kolejnym kierunkiem poszerzenia oferty dotyczącej praktyk studenckich jest pozyskanie możliwości odbywania praktyk w organizacjach porządku publicznego w szczególności w organizacjach działających na Rzecz Praw Zwierząt, takich jak Stowarzyszenie Nadzieja Na Dom, prowadzące schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu. Praktyki w organizacjach porządku publicznego mają charakter ściśle związany z wykonywaniem pomocy prawnej w sektorze działalności non profit. Działania te są ściśle skorelowane z wieloletnim projektem Uniwersytet Pomaga, którego Wydział Prawa i Administracji UŚ był inicjatorem i nieprzerwanie ten projekt koordynuje. Na uwagę zasługuje także współpraca nawiązana przez wydział z siecią obywatelską WATCHDOG, organizacji działającej na rzecz jawności przestrzeni prawnej. Studenci wydziału maja możliwość odbywania praktyk, które kumulują w sobie zarówno prace prawniczą jak i obserwację funkcjonowania procedur prawnych, a także prawniczą działalność edukacyjną oraz szerzenie świadomości prawnej wśród młodzieży szkolnej. Warto podkreślić, że poza praktykami studenckimi, już oferta dydaktyczna wydziału zawiera propozycję, które same w sobie stanowią wstęp do bliższego zapoznania się z praktycznymi aspektami zawodów prawniczych. Nowatorskim elementem wprowadzenie studentów w tajniki zawodu prawniczego było stworzenie konwersatorium „Problemy sądowego stosowania prawa” w ramach, którego studenci wraz z prowadzącym pracownikiem naukowym wydziału odbywali zajęcia w sądzie uczestnicząc w rozprawach, obserwując pracę sądu, adwokatów, radców, prokuratorów. Kolejną inicjatywą ze strony wydziału wychodzącą na przeciw zawodowemu przygotowaniu studentów było działające do roku akademickiego 2014/2016 konwersatorium „Prawo karne – wykonawcze” prowadzone przez sędziego Grzegorza Kiepurę. Również na uwagę zasługuje zainicjowany przez Kierownika Katedry Prawa Karnego i Kryminologii, Panią Profesor Teresę Dukiet – Nagórską program współpracy Wydziału z Zakładem Karnym w Lublińcu oraz udziału studentów w unikatowym w skali Polski programie „dogoterapii” w zakładzie karnym w Jastrzębiu Zdroju W roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 uruchomione zostało przez Pana doktora Mariusza Śladkowskiego, będącego jednocześnie sędzią sądu rejonowego, konwersatorium „Metodologia pracy sędziego w sprawach cywilnych – postępowanie procesowe”, w ramach którego uczestnicy konwersatorium brali udział w rozprawach sądowych, którym przewodniczył. Uwzględniając postulaty rozszerzenia przedmiotów o charakterze praktycznym w programie studiów niestacjonarnych prawa w 2015 r. zostały do oferty dydaktycznej wprowadzone warsztaty w dwóch odsłonach 10 godzinnych. Pozostając na płaszczyźnie studiów niestacjonarnych kierunek prawo oraz z uwagi na fakt, że ta forma kształcenia wybierana jest w znacznej mierze przez studentów aktywnych zawodowo, istnieje możliwość zaliczenia na poczet praktyk pracy zawodowej, stażu lub innych form praktycznego wykonywania czynności zawodowych, o ile ich przedmiot odpowiada profilowi studiów prawniczych i jest zgodny z przyjętemu efektami kształcenia. W tym celu student przedkłada koordynatorom wniosek o wyrażenie zgody na zaliczenie jako praktyki wykonywanej pracy zawodowej zawierający charakterystykę zakładu pracy oraz szczegółowy opis wykonywanych czynności zawodowych. Oczywiście możliwość ta dotyczy również studentów stacjonarnych, którzy coraz liczniej, w trakcie studiów, rozpoczynają już pracę zawodową. Zasadą jednak na studiach stacjonarnych jest odbywania praktyk studenckich w wymiarze 75 godzin. Obowiązujące w Uniwersytecie przepisy dotyczące odbywania praktyk studenckich kładą nacisk na rozwijanie samodzielności studenta. Dlatego też akcent położony jest na wykazanie własnej inicjatywy w poszukiwaniu i doborze instytucji gotowej do przyjęcia danego studenta na praktykę. Oczywiście w każdym przypadku studenci mogą liczyć na pomoc ze strony wydziałowych koordynatorów na każdym etapie i każdej płaszczyźnie związanej z praktykami studenckimi. Aktualnie trwają ze strony wydziału intensywne prace mające na celu zmianę prawa w Uniwersytecie Śląskim odnośnie do praktyk studenckich, których celem jest zwiększenie proporcji praktyk rekomendowanych i organizowanych przez wydziały w stosunku do miejsc odbywania praktyk, które studenci poszukują dla siebie samodzielnie. Jakkolwiek samodzielność studentów w kreowaniu własnego rozwoju poprzez nabywanie kompetencji zawodowych jest istotną wartością, to jednak nie przystaje do treści przepisów kreujących relacje pomiędzy studentami a macierzystą uczelnią. Problem ten został przez wydział dostrzeżony i zaowocował podjęciem wyżej wymienionej inicjatywy. PRAKTYKI - METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia praktyk zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwiały ocenę postępów rozwoju studenta i jakości nabytych przez niego kompetencji/umiejętności w każdym z potencjalnych miejsc odbywania praktyk. Stąd też – niezależnie od etapu studiów, oraz instytucji, w której student odbywa praktykę – akcent w ocenie efektów kształcenia został położony na uniwersalne, związane z każdym z zawodów prawniczych (sensu stricto), umiejętności i kompetencje. W szczególności, w trakcie praktyk student nabywa umiejętność odszukania właściwej regulacji prawnej, zinterpretowania przepisów oraz wyciągnięcia wniosków, co do dopuszczalnego lub wymaganego postępowania (K_U04). Student poznaje praktyczne zasady i przebieg rozumowania i logiki prawniczej, poznaje w praktyce funkcjonowanie różnych rodzajów wykładni prawa, wnioskowań prawniczych i reguł subsumpcji (K_W04). Ponadto student nabywa umiejętność oceny wydarzeń w kontekście ich związku z prawem – potrafi dokonać ich interpretacji, zastosować zasady logiki i własnego doświadczenia życiowego, potrafi przewidzieć możliwe stanowiska w danej sprawie, a także zaproponować własne (K_U03). Student nabywa umiejętność właściwej komunikacji, potrafi komunikować się z otoczeniem, z prawnikami, z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, potrafi przekazywać i bronić swoich poglądów oraz potrafi przygotować swoje stanowisko zarówno ustnie, jak i pisemnie. Student po zakończonej praktyce ma świadomość i uczy się w praktyce odpowiedzialnego społecznie projektowania i wykonywania zadań zawodowych – zarówno zespołowych, jak i indywidualnych (K_K07). Nie ulega wątpliwości, że kwestie poufności, lojalności czy należytej staranności dotyczą każdego zawodu prawniczego, w związku, z czym praktyki wyposażają studenta w pogłębioną świadomość zasad etyki zawodów prawniczych. (K_W15). W trakcie praktyk student nabywa kompetencje wykonywania powierzonych czynności ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku przestrzegania zasad zachowania tajemnicy zawodowej, ochrony uzyskanych informacji oraz troski o harmonijny przepływ informacji (K_K06). Celem krótkoterminowym praktyk jest zapoznanie studenta z jednej strony z podstawami organizacyjno – merytorycznymi pracy prawniczej w różnych miejscach zatrudnienia. Celem długofalowym praktyk jest przygotowanie studenta do wyboru i podjęcia aplikacji czy innej formuły szkoleniowej koniecznej do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Z drugiej strony celem praktyk jest urealnienie wiedzy teoretycznej, którą studenci uzyskują w toku realizacji poszczególnych przedmiotów. Student w trakcie praktyk zapoznaje się ze standardami pracy prawniczej, z wymogami społecznymi, komunikacyjnymi poszczególnych profesji, a także z pragmatykami zawodowymi. Weryfikacja zdobytych przez studenta w trakcie praktyk kompetencji oraz umiejętności odbywa się poprzez zaliczenie praktyk przez wydziałowych koordynatorów. Zaliczenie udzielane jest na podstawie dokumentacji, której obligatoryjnym elementem jest raport z przebiegu praktyki, zaś elementem fakultatywnym jest opinia o uczestniku praktyk wystawiona przez opiekuna z ramienia zakładu pracy, w którym odbywana była praktyka. Oba dokumenty musza być sporządzone lub, co najmniej podpisane przez opiekuna i zawierać informacje o: czasie odbywania praktyki, zakresie wykonywanych zadań, sposobie o standardzie ich wykonywania przez studenta, kompetencjach studenta, jego zaangażowaniu. Nadto, wydziałowi koordynatorzy przeprowadzają ze studentem rozmowy indywidualne przed rozpoczęciem praktyki, a przede wszystkim po jej zakończeniu. Celem rozmów jest m.in. ustalenie priorytetów praktyki w danej instytucji, trafność wyboru miejsca, a zwłaszcza omówienie efektów praktyki po jej zakończeniu.
Graduation requirements:
Studia kończą się przygotowaniem i złożeniem pracy magisterskiej i złożeniem egzaminu magisterskiego (obroną pracy magisterskiej ). Student składa pracę magisterską w formie określonej w programie kształcenia. Zasady postępowania w tym zakresie określone zostały w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Śląskim, w rozdziałach VI i VII zatytułowanych " Praca dyplomowa " oraz " Egzamin dyplomowy ". Przepisy te regulują w szczególności kwestie dotyczące terminu złożenia pracy, terminu zorganizowania egzaminu dyplomowego, składu komisji egzaminacyjnej oraz obliczania wyniku końcowego widniejącego na dyplomie.
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: 300
Professional qualifications:
(no information given)
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission:
1. Związek kierunku studiów z misją Uniwersytetu Śląskiego Prowadzony w ramach Wydziału Prawa i Administracji kierunek studiów prawo pozostaje w ścisłym związku z misją Uniwersytetu i strategią jego rozwoju, których głównym celem jest kształcenie studentów na najwyższym poziomie naukowym, merytorycznym, społecznym i etycznym, a także dbałość o zapewnienie wszechstronnego wykształcenia, z uwzględnieniem kompetencji oraz umiejętności specjalistycznych właściwych poszczególnym kierunkom studiów. Pracownicy wydziału realizują zadania dydaktyczne, a jednocześnie prowadzą badania naukowe, a także wypełniają istotną służbę społeczną polegającą na wszechstronnym rozwijaniu osobowości oraz formowaniu twórczych postaw i duchowych aspiracji studentów, oddziałując w ten sposób na kulturowe oblicze Regionu i całej Polski. Wydział prawa ma za zadanie prowadzenie badań naukowych i tworzenie nowych form opisu świata oraz poszukiwania praw i prawidłowości nim rządzących. Studia na kierunku prawo umożliwiają otwieranie horyzontów poznawczych z poszanowaniem odrębności postaw ideowych i metodologicznych. Zadaniem zajęć dydaktycznych na kierunku prawo jest wyzwolenie umiejętności stawiania pytań i następnie wspólnego poszukiwania odpowiedzi, zaś celem wydziału jest stworzenie najdogodniejszych warunków zdobywania wiedzy. Sprzyja temu powoływanie do istnienia nowych, bardziej elastycznych programów nauczania. Program studiów obejmuje zróżnicowane możliwości zdobywania wiedzy stosownie do indywidualnych potrzeb absolwentów oraz zapotrzebowania na rynku pracy. Ponadto studia na kierunku prawo pozwalają osiągnąć poczucie elastyczności intelektualnej i zawodowej w połączeniu z otwartością na konieczność nieustannego kształcenia i gotowość do przekwalifikowywania się lub poszerzania wiedzy w zależności od życiowego lub zawodowego kontekstu. Jednym z powołań edukacji uniwersyteckiej, realizowanej na kierunku prawo, jest otwarcie się na wartość każdego poszczególnego człowieka bez rezygnacji z podjęcia wyzwania zwiększonych potrzeb edukacyjnych społeczeństwa, przy zachowaniu najdalej posuniętej troski o jak najlepszej jakości badań i nauczania. 2. Związek kierunku ze strategią rozwoju Uniwersytetu Śląskiego Podstawowym celem strategii rozwoju jest tworzenie silnych zespołów badawczych oraz prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie. Działalność badawcza realizowana przez pracowników naukowych Wydziału obejmuje wiele płaszczyzn i nosi znamiona projektów wieloletnich, z naciskiem na aspekt interdyscyplinarny oraz międzynarodowy. Wyniki badań naukowych wykorzystywane są w procesie dydaktycznym, zaś dorobek pracowników Wydziału pozwala na uznanie w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym prawników. Pracownicy Wydziału prowadzą szeroko zakrojone badania naukowe, o czym świadczą w szczególności publikacje naukowe, udział w programach i konferencjach o zasięgu krajowym i zagranicznym. Badania naukowe przyczyniają się też do zmian i rozwoju programu kształcenia oraz wpływają na zdobywanie przez studentów kompetencji badawczych. Celem Wydziału jest także włączenie studentów w prowadzone badania naukowe. Wszyscy pracownicy mają duże doświadczenie dydaktyczne, studenci pod opieką pracowników naukowych osiągają sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach oraz aktywnie uczestniczą w badaniach naukowych poprzez uczestnictwo w kołach naukowych. Kolejnym celem strategii rozwoju jest innowacyjne kształcenie i nowoczesna oferta dydaktyczna. Mając powyższe na względzie, Wydział Prawa i Administracji podejmuje wszelkie możliwe działania zmierzające do tego, aby absolwenci Wydziału legitymowali się nie tylko specjalistyczną wiedzą, ale także umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, praktycznymi, niezbędnymi do życia w społeczeństwie. Innowacyjne kształcenie na kierunku prawa umożliwia nabycie wiedzy, a także umiejętności i kompetencji społecznych, pozwalających na przygotowanie do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, z którymi znaczna część absolwentów kierunku wiąże swoją dalszą karierę zawodową, a jednocześnie przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wejścia na rynek pracy czy rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Innowacyjność wypracowanej koncepcji polega na koncentracji treści obligatoryjnych czterech ramach programu studiów w pierwszych czterech latach studiów. Ostatni rok studiów ma przygotować studentów pod kątem indywidualnych potrzeb, jakie zamierzają osiągnąć po zakończeniu edukacji, bądź do kontynuowania kształcenia na aplikacjach prawniczych, bądź do zatrudnienia w administracji państwowej, samorządowej, działalności w organizacjach pozarządowych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W procesie dydaktycznym wykorzystywane są nowoczesne metody przekazywania wiedzy, w ramach których kładzie się szczególny nacisk na umiejętności społeczne, interpersonalne oraz logistyczne studentów, tak, aby wyposażyć ich w zdolności adaptacyjne do zmieniających się warunków rynku pracy. Nabyta i utrwalona w czasie nauki umiejętność logicznego myślenia, wielowymiarowego postrzegania złożonej rzeczywistości w połączeniu ze zdolnością szybkiego przyswajania wiedzy wyróżnia absolwentów kierunku. Cechy te są kształtowane także na poziomie merytorycznym, poprzez stworzenie studentom szerokich możliwości poznania całego spektrum regulacji prawnych, z którymi mogą się spotkać w przyszłej pracy lub, których znajomość będzie niezbędna w ramach wybranej ścieżki kariery zawodowej. Wskazane w modułach kształcenia efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych odzwierciedlają wagę, jaką Wydział przykłada do poważnego i odpowiedzialnego, a zarazem efektywnego realizowania strategii Uniwersytetu. Wydział stale polepsza i powiększa swoją ofertę edukacyjną tworząc nowe przedmioty fakultatywne, w tym interdyscyplinarne przedmioty do wyboru mające na celu ukazanie związków poszczególnych dziedzin prawa w praktyce, a jednocześnie zacieśniające współpracę pomiędzy pracownikami poszczególnych katedr prowadzących zajęcia na kierunku prawo. W ten trend wpisuje się także umiędzynarodowienie, które na kierunku prawo przejawia się poprzez stworzenie szerokiej oferty zajęć merytorycznych w językach obcych oraz włączenie zajęć merytorycznych w językach obcych w procesie kształcenia, umożliwienie studentom dostępu do międzynarodowych prawniczych baz danych, publikacji w językach obcych i czasopism zagranicznych., a ponadto przez szeroko zakrojoną współpracę z ośrodkami akademickimi za granicą w ramach programów Erasmus Studia i Erasmus Praktyki. Jako jeden z celów strategii rozwoju Uniwersytetu wskazano również aktywne współdziałanie Uczelni z otoczeniem. Wydział Prawa i Administracji współpracuje z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, przedsiębiorcami oraz organami administracji państwowej i samorządowej, organizując konferencje, szkolenia i seminaria, oraz prowadząc we współpracy z nimi badania naukowe, których wyniki szerzej rozpowszechniane są w postaci publikacji. Konfrontacja tych dwóch wymiarów nauki i wiedzy w zakresie prawa w teorii i praktyce wykorzystywana jest w pracy ze studentami. Możliwość łączenia teorii i praktyki w ramach kierunku prawo służy nie tylko studentom, ale także przedstawicielom władz lokalnych i krajowych oraz przedsiębiorcom. Dobrze wykształceni i przygotowani do wykonywania zawodu absolwenci, wzbogacają rynek rzetelną wiedzą i umiejętnościami, a także kulturą prawniczą. Analizy, doświadczenia, badania oraz wnioski z realizowanych projektów badawczych wykorzystywane w czasie zajęć ze studentami są równie przydatne w praktyce obrotu. W tym kontekście wymaga podkreślenia, że pracownicy Wydziału Prawa i Administracji w zdecydowanej większości przypadków wykonując zawody prawnicze są przedsiębiorcami lub współpracują z nimi albo pracują w organach administracji (począwszy od samorządowych, poprzez krajowe, a skończywszy na europejskich), pozostając przy tym aktywnymi uczestnikami obrotu gospodarczego. Kształtując młodych prawników, jako specjaliści i praktycy mają możliwość przekazywania im treści wybiegających poza ramy wynikające z litery prawa, uczulając ich na aspekty społeczne, ekonomiczne, czy etyczne. Realizacja programu studiów na kierunku prawo pozwala odpowiedzieć na rynkowe zapotrzebowanie profesjonalnej obsługi przedsiębiorców, a prowadzone zajęcia odpowiadają nowoczesnym wyzwaniom w zakresie metod dydaktycznych. Bogaty program i zajęcia fakultatywne uzupełniane są powiązaniem teorii z praktyką obrotu, dając absolwentom kierunku wykształcenie, pozwalające wykonywać różne zawody w przyszłości. Renoma Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego znana jest nie tylko w regionie, ale także w kraju, a w ostatnich czasach także poza jego granicami. Jest to wynikiem przede wszystkim aktywności naukowej i zawodowej pracowników Wydziału oraz kształcenia młodych prawników na najwyższym poziomie, czego dowodem są osiągnięcia naszych absolwentów oraz wysokie miejsca, jakie zajmuje wydział w rankingach krajowych wydziałów prawa.
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: law (social sciences): 100%
KNOWLEDGE
The graduate:
Has knowledge in a sufficient degree for a lawyer, in the scope of general education subjects such as philosophy, sociology, economics, political science, psychology, computer science and foreign languages. [K_W01]
Knows the history of law, its sources and system assumptions and political and legal system institutions, especially their evolution. [K_W02]
Has knowledge appropriate for a lawyer in the scope of jurisprudence and theory of law, knows basic legal concepts, understands the structure of standards and the principles of functioning of a legal system. [K_W03]
Knows the principles of reasoning and legal logic - knows various types of legal text interpretations. [K_W04]
Knows the political and organizational system assumptions of the functioning of modern state, especially in terms of a broad knowledge regarding governance. Polish regulations in this respect are perceived by them at the background of solutions elaborated in the leading democratic states. [K_W05]
Knows the organization, competencies and procedures of actions of the Republic of Poland state apparatus, in particular, in the area of exercising political power on the central and local level, protection of law and justice system and administration, including economic administration and public finance. [K_W06]
Has knowledge in the scope of sources of law, in particular, their types in individual fields of law, knows the principles and procedures of forming legal acts, generally binding and acts of internal law, has knowledge about their functions and mutual relations. [K_W07]
Has knowledge in the scope of legal institutions and structures elaborated in individual fields of law, in particular, knows the difference between international and national law regulations, material and procedural law regulations and private and public law regulations. [K_W08]
Has knowledge regarding entities and recipients of law, knows the differences occurring in this respect in individual fields of law. [K_W09]
Has an orientation as to the subject of regulations in the scope of basic fields of law, including in particular as to the scope of rights and obligations of law bodies and the competencies of law recipients in key areas of law. [K_W10]
Knows individual fields of law selected in the course of studies. [K_W11]
Has an orientation with respect to the differences in the scope of regulations in individual fields of law in the leading foreign countries. [K_W12]
Has the knowledge regarding international and European standards in individual fields of law. [K_W13]
Has the foundations of auxiliary sciences for the exercise of law, in particular, criminology, penology, medicine, psychology and court psychiatry. [K_W14]
Is aware of the ethics of legal professions with special consideration of the obligation to abide by the principles of maintaining professional secrecy and personal data protection [K_W15]

SKILLS
The graduate:
Has a good command of at least one foreign language including specialist vocabulary [K_U01]
Is able to notice, interpret and forecast social, political, economic and cultural phenomena taking into consideration the context of their relation with the law. [K_U02]
Has the skills of assessing events in the context of their relation with the law – is able to carry out their interpretation in consideration of the principles of legal logic, anticipate possible positions in a given matter and suggest their own ones. [K_U03]
Is able to find the right legal regulation, interpret the provisions and draw conclusions as to the allowable or required course of actions. [K_U04]
Is able to find solutions (i.e. decision, judgment) referring to the factual state while carrying out an assessment of their usefulness for resolving of a given case and based on them, predict possible resolving of the matter and suggest their own solutions. [K_U05]
Is able to formulate proposals of legal solutions de lege ferenda. [K_U06]
Upon formulating opinions, conclusions and proposals of solutions, is able to use both the dogmatic method and the historical and legal-comparative one. [K_U07]
Freely uses the instruments acquired from various fields of law, also in situations that require the application of interdisciplinary knowledge. [K_U08]
While preparing a stand is able to make use of the literature of dogmatic character and the base of legal acts, judgments and decisions. [K_U09]
In the field of interest is able to discover and adhere to the procedures of actions required by the law. [K_U10]
Is able to prepare draft legal acts, conclusions, opinions, stands and settlements required in individual fields of law. [K_U11]
Is able to undertake decisions, justify them persuasively and defend their own position. [K_U12]
Understands the differences between expert activity and representation of the party in an adversarial procedure. [K_U13]
Is able, in an ethical manner, to solve professional dilemmas. [K_U14]

SOCIAL COMPETENCES
The graduate:
Is able to communicate with others, including with persons who are not specialist in a given field, pass on and defend their views, is able to express themselves in important social and worldview issues, while possessing rhetorical and eristic skills. [K_K01]
Has the skill of carrying out analyses of events, phenomena and social situations. Is able to define and assess individual and collective interests of individual social life participants and the social interest in a given field as well as their mutual relations. [K_K02]
Is prepared to carry out the function of an initiator and organizer of social life, while being able to direct teams and enterprises, suggest their programme, organizational and legal forms, while knowing the negotiation techniques and methods of undertaking decisions. [K_K03]
Has the skills of participating in building social projects. Is prepared to perform various functions in the framework of their realization. Is able to adjust to the existing needs; and, depending on the situation, is able to perform the role of an advisor, arbitrator, mediator or negotiator. [K_K04]
Is prepared to form (co-form) public institutions, economic organizations, private and non-profit organizations in the area of social activity as well as undertake independent activities in public or own interest. [K_K05]
Socially reasonably designs and performs professional tasks. [K_K06]
Is aware of the importance of behaving in a professional and ethical manner. [K_K07]
Is ready to carry out a life-long learning - if necessary, is able to supplement, update or expand their knowledge and develop skills. [K_K08]
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Constitutional law - part I [konst_p_01] Polish course work lecture: 30
practical classes: 30
4
History of political system in Poland [hispr_p_02] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5
Introduction to jurisprudence [teori_p_01] Polish course work lecture: 15
practical classes: 30
3
Latin terminology for lawyers [hispr_p_04] Polish course work practical classes: 15 2
Logic [krymin_p_01] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5
Philosophy [teori_p_05] Polish exam lecture: 30 5
Roman law [hispr_p_03] Polish exam lecture: 30
practical classes: 15
4
OTHER REQUIREMENTS
Foreign language course - part I [wpia_p_m-1] Polish course work practical classes: 30 2
Physical education - part I [32-WF1] Polish course work practical classes: 30 0

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Constitutional law - part I [konst_p_01] Polish course work lecture: 30
practical classes: 30
4
Introduction to jurisprudence [teori_p_01] Polish course work lecture: 15
practical classes: 30
3
Logic [krymin_p_01] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5
Roman law [hispr_p_03] Polish exam lecture: 30
practical classes: 15
4
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Civil law - general provisions [cywil_p_01] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5
Constitutional law - part II [konst_p_01.2] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
6
History of law [hispr_p_01] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
6
History of legal doctrines [konst_p_02] Polish exam lecture: 30
practical classes: 15
4
Introduction to jurisprudence - part II [teori_p_01.2] Polish exam lecture: 15
practical classes: 15
4
System of legal protection authorities [poska_p_02] Polish exam lecture: 30 3
OTHER REQUIREMENTS
Foreign language course - part II [wpia_p_m-2] Polish course work practical classes: 30 2
Physical education - part II [32-WF2] Polish course work practical classes: 30 0

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Civil law - general provisions [cywil_p_01] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5
Constitutional law - part II [konst_p_01.2] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
6
History of law [hispr_p_01] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
6
Introduction to jurisprudence - part II [teori_p_01.2] Polish exam lecture: 15
practical classes: 15
4
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Administrative law - part I [admin_p_01] Polish course work lecture: 15
practical classes: 15
5
Civil law - law of liabilities and obligations [cywil_p_02] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
8
Criminal law - part I [karne_p_01] Polish course work lecture: 30
practical classes: 30
5
Ethics in legal professions [teori_p_11] Polish exam lecture: 20 3
Monographic lecture [wpia_p_wm] Polish exam lecture: 20 3
Public international law - part I [miedz_p_01] Polish course work lecture: 15
practical classes: 15
4
OTHER REQUIREMENTS
Foreign language course - part II [wpia_p_m-3] Polish course work practical classes: 30 2

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Administrative law - part I [admin_p_01] Polish course work lecture: 15
practical classes: 15
5
Civil law - law of liabilities and obligations [cywil_p_02] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
8
Criminal law - part I [karne_p_01] Polish course work lecture: 30
practical classes: 30
5
Public international law - part I [miedz_p_01] Polish course work lecture: 15
practical classes: 15
4
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Administrative law - part II [admin_p_01.2] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
7
Civil law - property law [cywil_p_03] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
6
Criminal law - part II [karne_p_01.2] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
7
Monographic lecture [wpia_p_wm] Polish exam lecture: 20 3
Public international law - part II [miedz_p_01.2] Polish exam lecture: 15
practical classes: 30
5
OTHER REQUIREMENTS
Foreign language course - part IV [wpia_p_m-4E] Polish exam practical classes: 30 2

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Administrative law - part II [admin_p_01.2] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
7
Civil law - property law [cywil_p_03] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
6
Criminal law - part II [karne_p_01.2] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
7
Public international law - part II [miedz_p_01.2] Polish exam lecture: 15
practical classes: 30
5
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Administrative procedure [admin_p_02] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5
Civil law - family law and inheritance law [cywil_p_44] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5
Criminal procedure - part I [poska_p_01] Polish course work lecture: 30
practical classes: 30
3
Discussion class [wpia_p_kon] Polish course work discussion classes: 20 3
European Union law [miedz_p_02] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5
Labour law - part I [pracy_p_01] Polish course work lecture: 15
practical classes: 15
3
Monographic lecture [wpia_p_wm] Polish exam lecture: 20 3
Political science [konst_p_03] Polish exam lecture: 30 3

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Administrative procedure [admin_p_02] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5
Civil law - family law and inheritance law [cywil_p_44] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5
Criminal procedure - part I [poska_p_01] Polish course work lecture: 30
practical classes: 30
3
European Union law [miedz_p_02] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5
Labour law - part I [pracy_p_01] Polish course work lecture: 15
practical classes: 15
3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Administrative court procedure [admin_p_03] Polish exam lecture: 15
practical classes: 15
3
Criminal procedure - part II [poska_p_01.2] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
7
Discussion class [wpia_p_kon] Polish course work discussion classes: 20 3
Labour law - part II [pracy_p_01.2] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5
Local government law [samte_p_02] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5
Monographic lecture [wpia_p_wm] Polish exam lecture: 20 3
Public economic law [ppgos_p_01] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
4

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Criminal procedure - part II [poska_p_01.2] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
7
Labour law - part II [pracy_p_01.2] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5
Local government law [samte_p_02] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5
Public economic law [ppgos_p_01] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
4
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Agricultural law [roigp_p_01] Polish exam lecture: 30
practical classes: 15
3
Civil procedure - part I [poscy_p_01] Polish course work lecture: 30
practical classes: 30
4
Commercial law - part I [pghia_p_01] Polish course work lecture: 30
practical classes: 15
3
Diploma seminar - part I [wpia_p_sem] Polish course work seminar: 30 3
Discussion class [wpia_p_kon] Polish course work discussion classes: 20 3
Environmental protection law [kpgios_p_01] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
4
Finance and financial law [finan_p_01] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5
Private international law [cywil_p_04] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Civil procedure - part I [poscy_p_01] Polish course work lecture: 30
practical classes: 30
4
Commercial law - part I [pghia_p_01] Polish course work lecture: 30
practical classes: 15
3
Diploma seminar - part I [wpia_p_sem] Polish course work seminar: 30 3
Finance and financial law [finan_p_01] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5
Private international law [cywil_p_04] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Civil procedure - part II [poscy_p_01.2] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
6
Criminalistics [krymin_p_09] Polish exam lecture: 20 2
Diploma seminar - part II [wpia_p_sem.2] Polish course work seminar: 30 3
Discussion class [wpia_p_kon] Polish course work discussion classes: 20 3
Intellectual property protection [cywil_p_73] Polish exam lecture: 20 2
Monographic lecture [wpia_p_wm] Polish exam lecture: 20 3
Prawo handlowe - cz. II [pghia_p_01.2] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
6
Tax law [finan_p_09] Polish exam lecture: 30
practical classes: 15
5

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Civil procedure - part II [poscy_p_01.2] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
6
Diploma seminar - part II [wpia_p_sem.2] Polish course work seminar: 30 3
Intellectual property protection [cywil_p_73] Polish exam lecture: 20 2
Prawo handlowe - cz. II [pghia_p_01.2] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
6
Tax law [finan_p_09] Polish exam lecture: 30
practical classes: 15
5
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Diploma seminar - part III [wpia_p_sem.3] Polish course work seminar: 30 5
Discussion class [wpia_p_kon] Polish course work discussion classes: 20 3
European court procedure [poska_p_15] Polish exam lecture: 30 3
Interdisciplinary elective courses [wpia_p_ipw] Polish course work practical classes: 20 4
Interdisciplinary elective courses [wpia_p_ipw] Polish course work practical classes: 20 4
Monographic lecture [wpia_p_wm] Polish exam lecture: 20 3
Monographic lecture [wpia_p_wm] Polish exam lecture: 20 3
Theory and philosophy of law [teori_p_02] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Diploma seminar - part III [wpia_p_sem.3] Polish course work seminar: 30 5
European court procedure [poska_p_15] Polish exam lecture: 30 3
Theory and philosophy of law [teori_p_02] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Diploma seminar - part IV [wpia_p_sem.4] Polish course work seminar: 30 9
Interdisciplinary elective courses [wpia_p_ipw] Polish course work practical classes: 20 4
Interdisciplinary elective courses [wpia_p_ipw] Polish course work practical classes: 20 4
Monographic lecture [wpia_p_wm] Polish exam lecture: 20 3
Monographic lecture [wpia_p_wm] Polish exam lecture: 20 3
Monographic lecture [wpia_p_wm] Polish exam lecture: 20 3
INTERNSHIPS AND FIELD WORK
Student work placement [wpia_p_prakt] Polish course work internship: 75 4

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Diploma seminar - part IV [wpia_p_sem.4] Polish course work seminar: 30 9