Biophysics Programme code: W4-S1BF19.2020

Field of study: Biophysics
Programme code: W4-S1BF19.2020
Programme code (USOS): W4-S1BF19
Faculty: Faculty of Science and Technology
Language of study: Polish
Academic year of entry:
  • winter semester 2022/2023
  • winter semester 2021/2022
  • winter semester 2020/2021
Level of qualifications/degree: first-cycle studies
Mode of study: full-time
Degree profile: general academic
Number of semesters: 6
Degree: licencjat (Bachelor's Degree)
Access to further studies: the possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies
Specializations:
  • Bioelectronics
  • Molecular Biophysics
  • Optical Dispensing with Elements of Optometry
Semester from which the specializations starts: 4
Scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related and their percentage share in education: physical sciences (natural sciences) [leading discipline]: 100%
ISCED code: 0533
The number and date of the Senate’s resolution: 569 (26/05/2020)
General description of the programme:
Biofizyka jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym łączącym wiedzę z zakresu biologii, fizyki i chemii. Stacjonarne studia I stopnia na kierunku biofizyka trwają 6 semestrów, kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Podczas studiów studenci zdobywają ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki wyższej, fizyki doświadczalnej, w tym optyki oraz medycyny, chemii oraz z biologii. Wykłady połączone z laboratoriami umożliwiającymi prowadzenie eksperymentów, a tym samym połączenie wiedzy i praktyki, co znacząco ułatwia zrozumienie związków między teorią i doświadczeniem, a także między poszczególnymi dziedzinami nauki. Studenci uzyskują wszechstronną wiedzę o procesach fizycznych i chemicznych zachodzących w komórkach i tkankach, a także profesjonalną wiedzę z zakresu fizyki molekularnej, chemii kwantowej, krystalochemii białek, biochemii umożliwiającą zrozumienie zjawisk na poziomie molekularnym. Szczególna uwaga jest położona na procesy biofizyczne zachodzące w komórkach. W przypadku specjalności optyka okularowa z elementami optometrii nacisk nałożony jest na optykę falową i geometryczną, optykę fizjologiczną, optykę okularową oraz podstawy optometrii, czyli refrakcję czy widzenie obuoczne. Oferta rynku pracy dla absolwentów biofizyki jest bardzo szeroka, a tylko trzy uczelnie w Polsce oferują kształcenie w zakresie biofizyki. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach medycznych, farmaceutycznych, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach i firmach związanych z ochroną zdrowia oraz ochroną środowiska, a także w dziedzinach gospodarki związanych z bioelektroniką i biotechnologią. Ponadto absolwent specjalności optyka okularowa z elementami optometrii będzie miał możliwość podjęcia zatrudnienia w zakładach i salonach optycznych, na oddziałach okulistycznych oraz w firmach produkujących i oferujących do sprzedaży soczewki okularowe, oprawy czy soczewki kontaktowe. Absolwent specjalności optyka okularowa z elementami optometrii jest przygotowany do wykonywania zawodu optyka okularowego, a przede wszystkim do samodzielnego rozwijania umiejętności oraz kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia z zakresu optometrii. Może przystąpić do rekrutacji specjalność optometria prowadzoną na II stopniu kierunku biofizyka, której ukończenie daje możliwość samodzielnego wykonywania zawodu optometrysy. Głównym celem studiów jest merytoryczne przygotowanie absolwentów do kontynuowania studiów na II stopniu kształcenia, szczególnie w zakresu wymienionych wyżej dyscyplin naukowych, ale także umożliwienie im nabycia umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce zawodowej, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania z innymi dziedzinami wiedzy. Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji : Studia odbywają się w nowoczesnym obiekcie: Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (15 minut jazdy autobusem z centrum Katowic), wyposażonym w ponad 20 pracowni biofizycznych, 10 pracowni fizycznych, trzy pracownie chemiczne i biochemiczną, pracownie komputerowe. Dodatkowo zajęcia z optyki okularowej z elementami optometrii odbywać się będą w nowocześnie wyposażonych pracowni dydaktycznych (optyki geometrycznej, fizycznej, badania wzroku, widzenia obuocznego i VT, pomocy wzrokowych dla słabowidzących, kontaktologii, obróbki soczewek okularowych). Możliwość odbycia staży w szpitalach i instytucjach naukowych o profilu biofizycznym, optometrycznym, optyki okularowej czy okulistyki. Część zajęć z biologii odbywa się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Studia mają charakter międzyobszarowy.
Organization of the process of obtaining a degree:
Organizacja procesu uzyskania dyplomu. §1 Procedura dyplomowania została określona na poziomie Uniwersytetu w Regulaminie Studiów oraz w zarządzeniu nr 16 Rektora UŚ w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych, wraz z późniejszymi zmianami. §2 1. Student zapisuje się na wybrane seminarium dyplomowe, w terminie wyznaczonym przez Dziekana. 2. Student wybiera temat swojej pracy dyplomowej z tematów podanych przez Koordynatora danego kierunku studiów, jednocześnie wybierając Promotora, który dany temat zaproponował. 3. Promotor doprecyzowuje ze studentem temat pracy dyplomowej uwzględniając warunki określone w §30, ust. 5 Regulaminu studiów. 4. Student dokonuje zgłoszenia pracy dyplomowej, archiwizuje jej elektroniczną wersję i składa wydrukowany egzemplarz swojej pracy w trybie ogłoszonym w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych zgodnie z, odpowiednio, §2 ust. 1, 2, 3, §3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 oraz §6 ust. 1, 2. §3 Recenzje są udostępnione dyplomantowi w systemie APD w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego § 4 1. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: (a) obrony pracy dyplomowej, (b) odpowiedzi dyplomanta na pytania. 2. Obrona pracy dyplomowej rozpoczyna się autoreferatem dyplomanta. Następnie dyplomant ustosunkowuje się do uwag dotyczących pracy zawartych w recenzjach; po czym członkowie komisji formułują dodatkowe pytania i uwagi dotyczące pracy. Odpowiedzi dyplomanta kończą obronę pracy dyplomowej. 3. W drugiej części egzaminu dyplomant otrzymuje pytania egzaminacyjne. Pytania dotyczą przedmiotów z zakresu podstaw fizyki (mechanika, elektryczność i magnetyzm, optyka i budowa materii, termodynamika z elementami fizyki statystycznej) oraz podstaw fizyki kwantowej. Zakres egzaminu z danego przedmiotu pokrywa się z treściami programowymi odpowiednich wykładów zamieszczonymi w Karcie Kierunku. 4. Na zakończenie egzaminu: a)Członkowie komisji oceniają przebieg egzaminu dyplomowego b) Komisja ustala cząstkowe oceny odpowiedzi na poszczególne pytania egzaminacyjne . c) Komisja egzaminacyjna ustala końcową ocenę pracy dyplomowej i ocenę końcową na dyplomie według zasad przyjętych w Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Śląskim. 5. Bezpośrednio po ustaleniu ocen komisja ogłasza je dyplomantowi.
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission:
Kierunek zgodny z przyjętą strategią rozwoju Instytutu Fizyki oraz misją uczelni
Specialization: Bioelectronics
General description of the specialization:
Bioelektronika Cele kształcenia: Studenci specjalności bioelektronika zapoznają się z różnego typu biosensorami wykorzystywaniem w medycynie, w diagnostyce i terapii, a także w technice i biotechnologii, np. do wykrywania i markerowania produktów. Uzyskają podstawową wiedzę o matematycznych modelach biosensorów i sieciach neuronowych i ich zastosowaniach. Poznają również zasady działania, budowę i możliwości wykorzystaniem nowoczesnej aparatury pomiarowej stosowanej w biofizyce i medycynie. Absolwent specjalności jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności oraz kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia w zakresie wybranej specjalności.
Internships (hours and conditions):
Wymiar praktyk: 150 godzin praktyk zawodowych po 5 semestrze studiów Zasady i forma odbywania praktyki Praktyka zawodowa na kierunku biofizyka ma służyć pogłębieniu wiedzy w obsłudze nowoczesnej aparatury oraz stosowaniu nowoczesnych technologii oraz technik badawczych i pomiarowych głównie w szeroko rozumianym przemyśle oraz placówkach badawczo-rozwojowych. Studentów przygotowuje się do pracy m.in. w laboratoriach naukowych i zapleczach naukowo-technicznych przemysłu oraz w naukowo-badawczych zespołach interdyscyplinarnych. Taki sposób realizacji praktyk zawodowych oraz duża swoboda tematyczna daje studentom możliwości zaprezentowania swojej wiedzy i wykazania się u potencjalnego pracodawcy. Ponadto, gdy student jest zainteresowany dodatkową praktyką zawodową – po wykonaniu obowiązkowej oraz przy zgodzie Dziekana/Prodziekana, istnieje możliwość wykonania dodatkowych bezpłatnych praktyk w wybranej placówce, co również zostaje potwierdzone w suplemencie wydawanym jako załącznik do dyplomu. Za wykonanie praktyki zawodowej student otrzymuje 4 punkty ECTS na piątym semestrze studiów.  
Graduation requirements:
Warunki wymagane do ukończenia studiów ze specjalnością bioelektronika Warunkiem ukończenia studiów jest: • zaliczenie wszystkich modułów przedmiotów określonych planem studiów na kierunku biofizyka ze specjalnością „bioelektronika”, odbycie praktyk oraz zdanie wymaganych egzaminów, • napisanie i obrona pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną • uzyskanie wymaganej planem studiów liczby punktów ECTS.
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: 180
Professional qualifications:
nie dotyczy
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: physical sciences (natural sciences): 100%
Specialization: Molecular Biophysics
General description of the specialization:
Biofizyka molekularna Cele kształcenia: W ramach specjalności biofizyka molekularna studenci zapoznają się m.in.: z eksperymentalnymi metodami badania biocząsteczek i ich układów (techniki mikroskopowe, spektroskopowe, chromatograficzne), metodami modelowania cząsteczek i badania ich parametrów molekularnych, a także modelowania procesów zachodzących w układach biologicznych. Część zajęć prowadzona będzie w ramach projektu iCSE (nowoczesne komputerowe metody kształcenia dla regionalnych kadr innowacyjnej gospodarki: iCSE).
Internships (hours and conditions):
Wymiar praktyk: 150 godzin praktyk zawodowych po 5 semestrze studiów Zasady i forma odbywania praktyki Praktyka zawodowa na kierunku biofizyka ma służyć pogłębieniu wiedzy w obsłudze nowoczesnej aparatury oraz stosowaniu nowoczesnych technologii oraz technik badawczych i pomiarowych głównie w szeroko rozumianym przemyśle oraz placówkach badawczo-rozwojowych. Studentów przygotowuje się do pracy m.in. w laboratoriach naukowych i zapleczach naukowo-technicznych przemysłu oraz w naukowo-badawczych zespołach interdyscyplinarnych. Taki sposób realizacji praktyk zawodowych oraz duża swoboda tematyczna daje studentom możliwości zaprezentowania swojej wiedzy i wykazania się u potencjalnego pracodawcy. Ponadto, gdy student jest zainteresowany dodatkową praktyką zawodową – po wykonaniu obowiązkowej oraz przy zgodzie Dziekana/Prodziekana, istnieje możliwość wykonania dodatkowych bezpłatnych praktyk w wybranej placówce, co również zostaje potwierdzone w suplemencie wydawanym jako załącznik do dyplomu. Za wykonanie praktyki zawodowej student otrzymuje 4 punkty ECTS na piątym semestrze studiów.  
Graduation requirements:
Warunki wymagane do ukończenia studiów ze specjalnością biofizyka molekularna Warunkiem ukończenia studiów jest: • zaliczenie wszystkich modułów przedmiotów określonych planem studiów na kierunku biofizyka ze specjalnością „biofizyka molekularna”, odbycie praktyk oraz zdanie wymaganych egzaminów, • napisanie i obrona pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną • uzyskanie wymaganej planem studiów liczby punktów ECTS.
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: 180
Professional qualifications:
(no information given)
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: physical sciences (natural sciences): 100%
Specialization: Optical Dispensing with Elements of Optometry
General description of the specialization:
Optyka okularowa z elementami optometrii Cele kształcenia: W ramach specjalności optyka okularowa z elementami optometrii szczególny nacisk nałożony jest zdobycie wiedzy z zakresu na optyki falowej i geometrycznej, optyki okularowej i środowiska wzrokowego. Studenci uzyskają również wiedzę i nabędą umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pomocy optycznych. Zapoznają się z anatomią narządu wzroku, podstawami biologii i biochemii układu wzrokowego, a zdobywają również wiedzę z podstaw optometrii obejmującą: optykę fizjologiczna, badanie refrakcji, procedury optometryczne, widzenie obuoczne, pomoce wzrokowe czy aparaturę specjalistyczną. W trakcie studiów studenci nabędą umiejętności przeprowadzania procedur mających na celu m. in.: wyznaczenie oka dominującego, pomiaru odległości środków źrenic, reakcji źrenic na światło, widzenia przestrzennego, widzenia barwnego, ruchów oczu czy pola widzenia. Uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności przeprowadzenia procedury skiaskopii statycznej i dynamicznej, opanują umiejętność badania refrakcji z pomocą foroptera i dedykowanych testów. Studenci będą również posiadali umiejętność korzystania z cylindrów skrzyżowanych w trakcie doboru korekcji astygmatyzmu, poznają procedury badania składowych akomodacji, badania forii i zakresów wergencji oraz funkcji obuocznych. Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach, do których należą: pracownia optometrii, kontaktologii, pracownia widzenia obuocznego i VT, optyki okularowej, optyki geometrycznej i fizycznej czy pomocy wzrokowych dla słabowidzących.
Internships (hours and conditions):
Wymiar praktyk: 150 godzin praktyk zawodowych po 5 semestrze studiów Zasady i forma odbywania praktyki Praktyka zawodowa na kierunku biofizyka ma służyć pogłębieniu wiedzy w obsłudze nowoczesnej aparatury oraz stosowaniu nowoczesnych technologii oraz technik badawczych i pomiarowych głównie w szeroko rozumianym przemyśle oraz placówkach badawczo-rozwojowych. Studentów specjalności optyka okularowa z elementami optometrii przygotowuje się do pracy m.in. w laboratoriach naukowych i zapleczach naukowo-technicznych przemysłu oraz w naukowo-badawczych zespołach interdyscyplinarnych związanych z optyką okularową, optometrią i kontaktologią. Praktyki zawodowe dla studentów I stopnia na kierunku Biofizyka, specjalność optyka okularowa z elementami optometrii będą odbywać się we wskazanych przez uczelnie placówkach lub wybranych samodzielnie przez studenta, w których pracują optycy okularowi i optometryści. Do placówek zaliczać się będą: salony optyczne wyposażone w szlifiernie oraz gabinet do badania, firmy dystrybuującej sprzęt specjalistyczny. Ponadto, gdy student jest zainteresowany dodatkową praktyką zawodową – po wykonaniu obowiązkowej oraz przy zgodzie Dziekana/ Prodziekana, istnieje możliwość wykonania dodatkowych bezpłatnych praktyk w wybranej placówce, co również zostaje potwierdzone w suplemencie wydawanym jako załącznik do dyplomu. Za wykonanie praktyki zawodowej student otrzymuje 4 punkty ECTS na piątym semestrze studiów.
Graduation requirements:
Warunki wymagane do ukończenia studiów ze specjalnością optyka okularowa z elementami optometrii - zaliczenie wszystkich modułów przedmiotów określonych planem studiów na kierunku biofizyka ze specjalnością „optyka okularowa z elementami optometrii ”, odbycie praktyk oraz zdanie wymaganych egzaminów, - napisanie i obrona pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną - uzyskanie wymaganej planem studiów liczby punktów ECTS.
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: 180
Professional qualifications:
(no information given)
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: physical sciences (natural sciences): 100%
KNOWLEDGE
The graduate:
understands the civilisational importance of biophysics as an interdisciplinary science combining physics, biology, chemistry and medicine [KBF_W01]
knows the basic concepts and theorems from selected branches of higher mathematics and their use in solving basic biophysics-related problems [KBF_W02]
knows the basic laws and formulas from selected branches of experimental physics, including mechanics, vibrations and waves, electricity and magnetism, optics and structure of the matter, thermodynamics [KBF_W03]
has a basic knowledge of the various branches of chemistry, including inorganic and organic chemistry, elements of physical chemistry and crystal chemistry [KBF_W04]
has a basic knowledge of the structure, function and development of organisms and the biodiversity in the world of plants and animals, with particular emphasis on the physical aspects of their action [KBF_W05]
has knowledge of the basics of genetics and immunology and knows the basic techniques used in molecular biology [KBF_W06]
knows and understands basic physical phenomena occurring in nature, methods of their description and the use of physical research to explain them [KBF_W07]
knows the basic software used in molecular modelling [KBF_W08]
knows the basics of statistics and analysis of experimental results [KBF_W09]
has a basic knowledge of experimental methods used in molecular biophysics [KBF_W10]
knows the construction and the principle of functioning of basic measurement devices and scientific equipment [KBF_W11]
knows and understands legal, economic and ethical aspects of scientific activity with particular emphasis on the laws of bioethics [KBF_W12]
knows and understands basic concepts and principles of intellectual property and copyright protection [KBF_W13]
has a basic knowledge related to the creation and development of forms of individual entrepreneurship [KBF_W14]
knows the basic principles of occupational health and safety [KBF_W15]
has a general knowledge of the selected scientific methods and knows the issues characteristic of the discipline of science not related to the programme [KBF_W16]

SKILLS
The graduate:
is able to clearly present correct biophysical reasoning, collect and generalise facts in speech and writing [KBF_U01]
is able to use a mathematical apparatus to solve simple problems in physics and biophysics [KBF_U02]
is able to explain the basic processes occurring in the living matter based on the laws of physics and chemistry [KBF_U03]
can perform various types of physical measurements and experiments related to the phenomena occurring in nature [KBF_U04]
is able to perform statistical analysis and interpretation of measurement results [KBF_U05]
is able to use selected software packages to analyse the molecular structure of atomic systems [KBF_U06]
is able to select and apply appropriate scientific apparatus and perform a series of measurements of the properties of biological systems [KBF_U07]
can prepare biological material for analysis [KBF_U08]
can use mathematical formalism to analyse biophysical models [KBF_U09]
can describe basic micro and macroscopic properties of the living matter based on the knowledge gained [KBF_U10]
is able to prepare a study containing a description, analysis, discussion of errors and conclusions on experimental results obtained [KBF_U11]
can plan and carry out simple experimental studies or observations; can estimate the time required to conduct the commissioned task [KBF_U12]
can obtain information from literature, databases and other sources; can integrate and interpret the obtained information, draw conclusions and formulate and justify opinions [KBF_U13]
has a sufficient command of English (B2/CEFR) to successfully comprehend the specialist literature and manuals for IT devices and tools [KBF_U14]
is able to clearly present the problem/point of view to the specialist and the layman [KBF_U15]
can prepare a typical written paper on specific issues related to biophysics using basic theoretical models [KBF_U16]
has the ability to prepare and deliver an oral presentation in their native and English languages, using modern multimedia techniques [KBF_U17]
has the ability to self-learn, e.g. to improve professional competence [KBF_U18]
has English language skills at the intermediate level in accordance with the requirements B2 (CEFR) [KBF_U19]
has the ability to pose and analyse problems based on the acquired content from the discipline of science not related to the programme [KBF_U20]
can appropriately define the priorities for the implementation of a task defined by themselves or others [KBF_U21]
has the ability to understand and create various types of written and oral texts requiring systemic knowledge of the language in relation to its grammatical structures, lexis and phonetics; communicates in a foreign language using different communication channels and techniques to the extent appropriate for the specific area of knowledge [KBF_U22]
can interact with others as part of joint work [KBF_U23]
can plan and direct the team's work [KBF_U24]

SOCIAL COMPETENCES
The graduate:
knows the limitations of their own knowledge and understands the need for further education [KBF_K01]
is able to precisely formulate questions in order to deepen their own understanding of a given topic or to find the missing elements of reasoning [KBF_K02]
is able to work in a group with different roles; understands the division of tasks and the individual's need to fulfil a given task [KBF_K03]
understands the need to improve professional and personal competences [KBF_K04]
understands and appreciates the importance of intellectual honesty in their own and other’s actions [KBF_K05]
understands social aspects of applying the acquired knowledge and skills and the related responsibility [KBF_K06]
is able to listen to a different opinion and professionally discuss the issue in question [KBF_K07]
can think and act in terms of entrepreneurship (costs, economic effects, profit and loss account, profitability) [KBF_K08]
understands the need for an interdisciplinary approach to solving problems, integrating knowledge from different disciplines and practising self-education to deepen the knowledge acquired [KBF_K09]
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Elementy fizyki, repetytorium [W4-1BF-20-02] Polish exam lecture: 30 3
Elementy matematyki [W4-1BF-20-01] Polish course work discussion classes: 120 12
Podstawy chemii z elementami chemii fizycznej [W4-1BF-20-03] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
laboratory classes: 30
6
Statystyczne metody opracowania danych doświadczalnych [W4-1BF-20-05] Polish course work lecture: 15
discussion classes: 15
2
Wprowadzenie do biofizyki [W4-1BF-20-04] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
4
Inne wymagania
Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia [W4-1BF-20-25] Polish course work lecture: 15 1
Technologia informacyjna [W4-1BF-20-26] Polish course work laboratory classes: 30 2
Wychowanie fizyczne [W4-1BF-20-27] Polish course work practical classes: 30 0

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Elementy fizyki, repetytorium [W4-1BF-20-02] Polish exam lecture: 30 3
Elementy matematyki [W4-1BF-20-01] Polish course work discussion classes: 120 12
Podstawy chemii z elementami chemii fizycznej [W4-1BF-20-03] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
laboratory classes: 30
6
Statystyczne metody opracowania danych doświadczalnych [W4-1BF-20-05] Polish course work lecture: 15
discussion classes: 15
2
Wprowadzenie do biofizyki [W4-1BF-20-04] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
4
Inne wymagania
Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia [W4-1BF-20-25] Polish course work lecture: 15 1
Technologia informacyjna [W4-1BF-20-26] Polish course work laboratory classes: 30 2
Wychowanie fizyczne [W4-1BF-20-27] Polish course work practical classes: 30 0

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Elementy matematyki [W4-1BF-20-01] Polish course work discussion classes: 120 12
Podstawy chemii z elementami chemii fizycznej [W4-1BF-20-03] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
laboratory classes: 30
6
Statystyczne metody opracowania danych doświadczalnych [W4-1BF-20-05] Polish course work lecture: 15
discussion classes: 15
2
Wprowadzenie do biofizyki [W4-1BF-20-04] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
4
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Elementy fizyki, repetytorium [W4-1BF-20-02] Polish exam lecture: 30 3
Elementy matematyki [W4-1BF-20-01] Polish course work discussion classes: 120 12
Podstawy chemii z elementami chemii fizycznej [W4-1BF-20-03] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
laboratory classes: 30
6
Statystyczne metody opracowania danych doświadczalnych [W4-1BF-20-05] Polish course work lecture: 15
discussion classes: 15
2
Wprowadzenie do biofizyki [W4-1BF-20-04] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
4
Inne wymagania
Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia [W4-1BF-20-25] Polish course work lecture: 15 1
Technologia informacyjna [W4-1BF-20-26] Polish course work laboratory classes: 30 2
Wychowanie fizyczne [W4-1BF-20-27] Polish course work practical classes: 30 0

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Elementy matematyki [W4-1BF-20-01] Polish course work discussion classes: 120 12
Podstawy chemii z elementami chemii fizycznej [W4-1BF-20-03] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
laboratory classes: 30
6
Statystyczne metody opracowania danych doświadczalnych [W4-1BF-20-05] Polish course work lecture: 15
discussion classes: 15
2
Wprowadzenie do biofizyki [W4-1BF-20-04] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
4
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Chemia organiczna [W4-1BF-20-07] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
laboratory classes: 15
5
Matematyka [W4-1BF-20-06] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Metody mikroskopowe [W4-1BF-20-08] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
4
Podstawy fizyki: elektryczność i magnetyzm [W4-1BF-20-11] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Podstawy fizyki: mechanika, drgania, fale [W4-1BF-20-10] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Podstawy statystycznej analizy danych [W4-1BF-20-09] Polish course work lecture: 15
discussion classes: 30
4
Inne wymagania
Lektorat z języka angielskiego cz. 1 [W4-1BF-20-28.1] Polish course work practical classes: 30 2
Wychowanie fizyczne [W4-1BF-20-27] Polish course work practical classes: 30 0

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Chemia organiczna [W4-1BF-20-07] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
laboratory classes: 15
5
Matematyka [W4-1BF-20-06] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Metody mikroskopowe [W4-1BF-20-08] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
4
Podstawy fizyki: elektryczność i magnetyzm [W4-1BF-20-11] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Podstawy fizyki: mechanika, drgania, fale [W4-1BF-20-10] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Podstawy statystycznej analizy danych [W4-1BF-20-09] Polish course work lecture: 15
discussion classes: 30
4
Inne wymagania
Lektorat z języka angielskiego cz. 1 [W4-1BF-20-28.1] Polish course work practical classes: 30 2
Wychowanie fizyczne [W4-1BF-20-27] Polish course work practical classes: 30 0

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Chemia organiczna [W4-1BF-20-07] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
laboratory classes: 15
5
Metody mikroskopowe [W4-1BF-20-08] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
4
Podstawy fizyki: elektryczność i magnetyzm [W4-1BF-20-11] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Podstawy fizyki: mechanika, drgania, fale [W4-1BF-20-10] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Podstawy statystycznej analizy danych [W4-1BF-20-09] Polish course work lecture: 15
discussion classes: 30
4
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Chemia organiczna [W4-1BF-20-07] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
laboratory classes: 15
5
Matematyka [W4-1BF-20-06] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Metody mikroskopowe [W4-1BF-20-08] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
4
Podstawy fizyki: elektryczność i magnetyzm [W4-1BF-20-11] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Podstawy fizyki: mechanika, drgania, fale [W4-1BF-20-10] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Podstawy statystycznej analizy danych [W4-1BF-20-09] Polish course work lecture: 15
discussion classes: 30
4
Inne wymagania
Lektorat z języka angielskiego cz. 1 [W4-1BF-20-28.1] Polish course work practical classes: 30 2
Wychowanie fizyczne [W4-1BF-20-27] Polish course work practical classes: 30 0

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Chemia organiczna [W4-1BF-20-07] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
laboratory classes: 15
5
Metody mikroskopowe [W4-1BF-20-08] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
4
Podstawy fizyki: elektryczność i magnetyzm [W4-1BF-20-11] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Podstawy fizyki: mechanika, drgania, fale [W4-1BF-20-10] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Podstawy statystycznej analizy danych [W4-1BF-20-09] Polish course work lecture: 15
discussion classes: 30
4
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Biochemia [W4-1BF-20-16] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Krystalochemia [W4-1BF-20-15] Polish course work lecture: 30
laboratory classes: 15
4
Laboratorium z biofizyki cz. 1 [W4-1BF-20-17.1] Polish course work laboratory classes: 45 4
Metody mikroskopowe w badaniach układów biologicznych [W4-1BF-20-12] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 45
5
Podstawy fizyki: optyka i budowa materii [W4-1BF-20-13] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Podstawy termodynamiki. Termodynamika procesów biologicznych [W4-1BF-20-14] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Inne wymagania
Lektorat z języka angielskiego cz. 2 [W4-1BF-20-28.2] Polish course work practical classes: 30 2

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Biochemia [W4-1BF-20-16] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Krystalochemia [W4-1BF-20-15] Polish course work lecture: 30
laboratory classes: 15
4
Laboratorium z biofizyki cz. 1 [W4-1BF-20-17.1] Polish course work laboratory classes: 45 4
Metody mikroskopowe w badaniach układów biologicznych [W4-1BF-20-12] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 45
5
Podstawy fizyki: optyka i budowa materii [W4-1BF-20-13] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Podstawy termodynamiki. Termodynamika procesów biologicznych [W4-1BF-20-14] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Inne wymagania
Lektorat z języka angielskiego cz. 2 [W4-1BF-20-28.2] Polish course work practical classes: 30 2

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Biochemia [W4-1BF-20-16] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Krystalochemia [W4-1BF-20-15] Polish course work lecture: 30
laboratory classes: 15
4
Laboratorium z biofizyki cz. 1 [W4-1BF-20-17.1] Polish course work laboratory classes: 45 4
Metody mikroskopowe w badaniach układów biologicznych [W4-1BF-20-12] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 45
5
Podstawy fizyki: optyka i budowa materii [W4-1BF-20-13] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Biochemia [W4-1BF-20-16] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Krystalochemia [W4-1BF-20-15] Polish course work lecture: 30
laboratory classes: 15
4
Laboratorium z biofizyki cz. 1 [W4-1BF-20-17.1] Polish course work laboratory classes: 45 4
Metody mikroskopowe w badaniach układów biologicznych [W4-1BF-20-12] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 45
5
Podstawy fizyki: optyka i budowa materii [W4-1BF-20-13] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Podstawy termodynamiki. Termodynamika procesów biologicznych [W4-1BF-20-14] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Inne wymagania
Lektorat z języka angielskiego cz. 2 [W4-1BF-20-28.2] Polish course work practical classes: 30 2

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Biochemia [W4-1BF-20-16] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Krystalochemia [W4-1BF-20-15] Polish course work lecture: 30
laboratory classes: 15
4
Laboratorium z biofizyki cz. 1 [W4-1BF-20-17.1] Polish course work laboratory classes: 45 4
Metody mikroskopowe w badaniach układów biologicznych [W4-1BF-20-12] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 45
5
Podstawy fizyki: optyka i budowa materii [W4-1BF-20-13] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Anatomia człowieka z elementami neurologii [W4-1BF-20-19] Polish exam lecture: 30 3
Fizyka atomów i cząstek. Podstawy spektroskopii atomowej i molekularnej [W4-1BF-20-18] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
4
Genetyka molekularna [W4-1BF-20-20] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 45
6
Laboratorium z biofizyki cz.2 [W4-1BF-20-17.2] Polish course work laboratory classes: 45 4
Matematyczne metody biofizyki [W4-1BF-20-21] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Grupa modułów dla specjalności
Elementy fizyki ciała stałego [W4-1BF-20-55] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 15
3
Procesy nieliniowe w układach biologicznych [W4-1BF-20-32] Polish exam lecture: 30 3
Inne wymagania
Lektorat z języka angielskiego cz. 3 [W4-1BF-20-28.3] Polish course work practical classes: 30 2

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Anatomia człowieka z elementami neurologii [W4-1BF-20-19] Polish exam lecture: 30 3
Fizyka atomów i cząstek. Podstawy spektroskopii atomowej i molekularnej [W4-1BF-20-18] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
4
Genetyka molekularna [W4-1BF-20-20] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 45
6
Laboratorium z biofizyki cz.2 [W4-1BF-20-17.2] Polish course work laboratory classes: 45 4
Matematyczne metody biofizyki [W4-1BF-20-21] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Grupa modułów dla specjalności
Biofizyka białek i błon komórkowych [W4-1BF-20-31] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 15
3
Procesy nieliniowe w układach biologicznych [W4-1BF-20-32] Polish exam lecture: 30 3
Inne wymagania
Lektorat z języka angielskiego cz. 3 [W4-1BF-20-28.3] Polish course work practical classes: 30 2

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Anatomia człowieka z elementami neurologii [W4-1BF-20-19] Polish exam lecture: 30 3
Fizyka atomów i cząstek. Podstawy spektroskopii atomowej i molekularnej [W4-1BF-20-18] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
4
Laboratorium z biofizyki cz.2 [W4-1BF-20-17.2] Polish course work laboratory classes: 45 4
Matematyczne metody biofizyki [W4-1BF-20-21] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Grupa modułów dla specjalności
Biofizyka białek i błon komórkowych [W4-1BF-20-31] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 15
3
Procesy nieliniowe w układach biologicznych [W4-1BF-20-32] Polish exam lecture: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Anatomia człowieka z elementami neurologii [W4-1BF-20-19] Polish exam lecture: 30 3
Fizyka atomów i cząstek. Podstawy spektroskopii atomowej i molekularnej [W4-1BF-20-18] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
4
Genetyka molekularna [W4-1BF-20-20] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 45
6
Laboratorium z biofizyki cz.2 [W4-1BF-20-17.2] Polish course work laboratory classes: 45 4
Matematyczne metody biofizyki [W4-1BF-20-21] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Grupa modułów dla specjalności
Anatomia narządu wzroku [W4-1BF-20-44] Polish course work lecture: 15 2
Optyka geometryczna [W4-1BF-20-45] Polish exam lecture: 15
discussion classes: 15
laboratory classes: 15
4
Inne wymagania
Lektorat z języka angielskiego cz. 3 [W4-1BF-20-28.3] Polish course work practical classes: 30 2

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Anatomia człowieka z elementami neurologii [W4-1BF-20-19] Polish exam lecture: 30 3
Fizyka atomów i cząstek. Podstawy spektroskopii atomowej i molekularnej [W4-1BF-20-18] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
4
Laboratorium z biofizyki cz.2 [W4-1BF-20-17.2] Polish course work laboratory classes: 45 4
Matematyczne metody biofizyki [W4-1BF-20-21] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Grupa modułów dla specjalności
Anatomia narządu wzroku [W4-1BF-20-44] Polish course work lecture: 15 2
Optyka geometryczna [W4-1BF-20-45] Polish exam lecture: 15
discussion classes: 15
laboratory classes: 15
4
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Mikrobiologia [W4-1BF-20-22] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 15
3
Wstęp do bioinformatyki [W4-1BF-20-23] Polish course work laboratory classes: 30 3
Grupa modułów dla specjalności
Podstawy modelowania molekularnego [W4-1BF-20-34] Polish course work lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Seminarium dyplomowe, pracownia dyplomowa, wykonanie pracy cz. 1 [W4-1BF-20-41.1] Polish course work seminar: 15 1
Wstęp do biofizyki molekularnej cz. 1 [W4-1BF-20-35.1] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
4
Wybrane zagadnienia z elektroniki analogowej i cyfrowej cz. 1 [W4-1BF-20-56.1] Polish exam lecture: 20
laboratory classes: 20
3
Praktyki
Praktyki [W4-1BF-20-42] Polish course work laboratory classes: 150 4
Inne wymagania
Historia fizyki [W4-1BF-20-29] Polish course work lecture: 30 3
Lektorat z języka angielskiego cz. 4 [W4-1BF-20-28.4] Polish exam practical classes: 30 2
Wstęp do przedsiębiorczości [W4-1BF-20-30] Polish course work lecture: 30 2

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Mikrobiologia [W4-1BF-20-22] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 15
3
Wstęp do bioinformatyki [W4-1BF-20-23] Polish course work laboratory classes: 30 3
Grupa modułów dla specjalności
Podstawy modelowania molekularnego [W4-1BF-20-34] Polish course work lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Seminarium dyplomowe, pracownia dyplomowa, wykonanie pracy cz. 1 [W4-1BF-20-41.1] Polish course work seminar: 15 1
Wstęp do biofizyki molekularnej cz. 1 [W4-1BF-20-35.1] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
4
Wybrane metody analityczne w badaniach układów biologicznych [W4-1BF-20-36] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
3
Praktyki
Praktyki [W4-1BF-20-42] Polish course work laboratory classes: 150 4
Inne wymagania
Historia fizyki [W4-1BF-20-29] Polish course work lecture: 30 3
Lektorat z języka angielskiego cz. 4 [W4-1BF-20-28.4] Polish exam practical classes: 30 2
Wstęp do przedsiębiorczości [W4-1BF-20-30] Polish course work lecture: 30 2

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Mikrobiologia [W4-1BF-20-22] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 15
3
Wstęp do bioinformatyki [W4-1BF-20-23] Polish course work laboratory classes: 30 3
Grupa modułów dla specjalności
Podstawy modelowania molekularnego [W4-1BF-20-34] Polish course work lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Seminarium dyplomowe, pracownia dyplomowa, wykonanie pracy cz. 1 [W4-1BF-20-41.1] Polish course work seminar: 15 1
Wstęp do biofizyki molekularnej cz. 1 [W4-1BF-20-35.1] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
4
Wybrane metody analityczne w badaniach układów biologicznych [W4-1BF-20-36] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
3
Praktyki
Praktyki [W4-1BF-20-42] Polish course work laboratory classes: 150 4
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Mikrobiologia [W4-1BF-20-22] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 15
3
Wstęp do bioinformatyki [W4-1BF-20-23] Polish course work laboratory classes: 30 3
Grupa modułów dla specjalności
Badanie refrakcji [W4-1BF-20-48] Polish exam lecture: 20
laboratory classes: 30
4
Optyka fizjologiczna [W4-1BF-20-47] Polish course work lecture: 25 2
Optyka okularowa cz. 1 [W4-1BF-20-46.1] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Percepcja wzrokowa [W4-1BF-20-49] Polish exam lecture: 25 2
Seminarium dyplomowe, pracownia dyplomowa, wykonanie pracy cz. 1 [W4-1BF-20-41.1] Polish course work seminar: 15 1
Praktyki
Praktyki [W4-1BF-20-42] Polish course work laboratory classes: 150 4
Inne wymagania
Historia fizyki [W4-1BF-20-29] Polish course work lecture: 30 3
Lektorat z języka angielskiego cz. 4 [W4-1BF-20-28.4] Polish exam practical classes: 30 2
Wstęp do przedsiębiorczości [W4-1BF-20-30] Polish course work lecture: 30 2

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Mikrobiologia [W4-1BF-20-22] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 15
3
Wstęp do bioinformatyki [W4-1BF-20-23] Polish course work laboratory classes: 30 3
Grupa modułów dla specjalności
Badanie refrakcji [W4-1BF-20-48] Polish exam lecture: 20
laboratory classes: 30
4
Optyka fizjologiczna [W4-1BF-20-47] Polish course work lecture: 25 2
Optyka okularowa cz. 1 [W4-1BF-20-46.1] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Percepcja wzrokowa [W4-1BF-20-49] Polish exam lecture: 25 2
Seminarium dyplomowe, pracownia dyplomowa, wykonanie pracy cz. 1 [W4-1BF-20-41.1] Polish course work seminar: 15 1
Praktyki
Praktyki [W4-1BF-20-42] Polish course work laboratory classes: 150 4
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Immunologia [W4-1BF-20-24] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 15
3
Grupa modułów dla specjalności
Bioelektronika [W4-1BF-20-57] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 20
4
Biotechnologia i biomateriały [W4-1BF-20-40] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 15
3
Seminarium dyplomowe, pracownia dyplomowa, wykonanie pracy cz. 2 [W4-1BF-20-41.2] Polish course work seminar: 15
laboratory classes: 30
4
Sieci neuronowe [W4-1BF-20-58] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 20
3
Wstęp do biofizyki molekularnej cz. 2 [W4-1BF-20-35.2] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
5
Wybrane zagadnienia z elektroniki analogowej i cyfrowej cz. 2 [W4-1BF-20-56.2] Polish exam lecture: 20
laboratory classes: 20
4
Wykład specjalistyczny [W4-1BF-20-S] Polish exam lecture: 30 4

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Immunologia [W4-1BF-20-24] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 15
3
Grupa modułów dla specjalności
Biofizyka tkanek. Molekularne procesy zachodzące w tkance nerwowej i mięśniowej [W4-1BF-20-39] Polish course work lecture: 15
discussion classes: 15
3
Biotechnologia i biomateriały [W4-1BF-20-40] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 15
3
Fizjologiczne podstawy działania leków [W4-1BF-20-38] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 15
3
Metody eksperymentalne z biofizyki molekularnej [W4-1BF-20-37] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 15
5
Seminarium dyplomowe, pracownia dyplomowa, wykonanie pracy cz. 2 [W4-1BF-20-41.2] Polish course work seminar: 15
laboratory classes: 30
4
Wstęp do biofizyki molekularnej cz. 2 [W4-1BF-20-35.2] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
5
Wykład specjalistyczny [W4-1BF-20-S] Polish exam lecture: 30 4

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Grupa modułów dla specjalności
Biofizyka tkanek. Molekularne procesy zachodzące w tkance nerwowej i mięśniowej [W4-1BF-20-39] Polish course work lecture: 15
discussion classes: 15
3
Biotechnologia i biomateriały [W4-1BF-20-40] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 15
3
Fizjologiczne podstawy działania leków [W4-1BF-20-38] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 15
3
Metody eksperymentalne z biofizyki molekularnej [W4-1BF-20-37] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 15
5
Seminarium dyplomowe, pracownia dyplomowa, wykonanie pracy cz. 2 [W4-1BF-20-41.2] Polish course work seminar: 15
laboratory classes: 30
4
Wstęp do biofizyki molekularnej cz. 2 [W4-1BF-20-35.2] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
5
Wykład specjalistyczny [W4-1BF-20-S] Polish exam lecture: 30 4
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Immunologia [W4-1BF-20-24] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 15
3
Grupa modułów dla specjalności
Aparatura optometryczna [W4-1BF-20-51] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
5
Optyka okularowa cz. 2 [W4-1BF-20-46.2] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Podstawy widzenia obuocznego [W4-1BF-20-53] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 15
3
Procedury optometryczne [W4-1BF-20-50] Polish exam lecture: 20
laboratory classes: 30
5
Seminarium dyplomowe, pracownia dyplomowa, wykonanie pracy cz. 2 [W4-1BF-20-41.2] Polish course work seminar: 15
laboratory classes: 30
4
Środowisko wzrokowe [W4-1BF-20-52] Polish course work lecture: 15 2
Wykład specjalistyczny [W4-1BF-20-S] Polish exam lecture: 30 4

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Grupa modułów dla specjalności
Aparatura optometryczna [W4-1BF-20-51] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
5
Optyka okularowa cz. 2 [W4-1BF-20-46.2] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Podstawy widzenia obuocznego [W4-1BF-20-53] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 15
3
Procedury optometryczne [W4-1BF-20-50] Polish exam lecture: 20
laboratory classes: 30
5
Seminarium dyplomowe, pracownia dyplomowa, wykonanie pracy cz. 2 [W4-1BF-20-41.2] Polish course work seminar: 15
laboratory classes: 30
4
Środowisko wzrokowe [W4-1BF-20-52] Polish course work lecture: 15 2
Wykład specjalistyczny [W4-1BF-20-S] Polish exam lecture: 30 4