University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Learning outcomes

Code of the learning outcome of the module Description Codes of the learning outcomes of the programme to which the learning outcome of the module is related Level of competence
(scale 1-5)
DFC2_m24_1 [in Polish] ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin stanowiących podstawy teoretyczne dla doradztwa filozoficznego i coachingu, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego K_U02 5
K_U16 5
DFC2_m24_2 [in Polish] posiada pogłębioną umiejętność pisania prac naukowych i popularyzatorskich w języku obcym na tematy związane z doradztwem filozoficznym i coachingiem w oparciu o wiedzę interdyscyplinarną K_U14 3
K_W01 5
DFC2_m24_3 [in Polish] potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w dziedzinie coachingu lub doradztwa filozoficznego K_U06 5
DFC2_m24_4 [in Polish] posiada pogłębioną umiejętność przygotowania pisemnych prac naukowych w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych K_U14 5
DFC2_m24_5 [in Polish] rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w tym doskonalenia kompetencji związanych ze znajomością języka obcego K_K04 5

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact