University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Specializations

Specialization Theoretical Mathematics
General description of the specialization [in Polish] Absolwenci tej specjalności posiadają szeroką wiedzę matematyczną dzięki indywidualnemu planowi i programowi studiów odbywanych pod kierunkiem opiekuna naukowego. Są przygotowani, przede wszystkim, do podjęcia nauki na studiach doktoranckich i prowadzenia badań naukowych.
Graduation requirements [in Polish] Student otrzymuje tytuł zawodowy magistra matematyki w zakresie specjalności „teoretyczna”, gdy: 1. osiągnie wszystkie efekty kształcenia przewidziane w programie kształcenia; 2. odbędzie studia według indywidualnego planu i programu studiów (ITS) pod opieką tutora; 3. uzyska co najmniej 120 punktów ECTS; 4. zaliczy kursy zgodnie z ilością godzin i liczbą punktów ECTS przewidzianą w programie studiów, w tym: (a) wszystkie moduły z Grupy treści kierunkowych dla tej specjalności; (b) wszystkie moduły z Grupy treści specjalnościowych dla tej specjalności; (c) wszystkie moduły z grupy Inne wymagania dla tej specjalności; 5. przygotuje i obroni pracę magisterską; 6. zda egzamin dyplomowy z wynikiem pozytywnym. Student otrzymuje tytuł zawodowy magistra matematyki bez określenia specjalności, gdy: 1. osiągnie wszystkie efekty kształcenia przewidziane w programie kształcenia; 2. uzyska co najmniej 120 punktów ECTS; 3. zaliczy kursy zgodnie z ilością godzin i liczbą punktów ECTS przewidzianą w programie studiów, w tym: - wszystkie moduły z Grupy treści kierunkowych dla dowolnej specjalności; - moduły „Warsztaty problemowe”, „Projekt zespołowy”, „Seminarium magisterskie I, II”, z Grupy treści specjalnościowych; - wykład monograficzny w języku angielskim; - wybrane przedmioty specjalistyczne oraz wykład monograficzny; - wszystkie moduły z grupy Inne wymagania dla dowolnej specjalności; 4. przygotuje i obroni pracę magisterską; 5. zda egzamin dyplomowy z wynikiem pozytywnym.
Internships (hours and conditions) [in Polish] §1 Wymiar praktyk 150 godzin, 4 tygodnie, fakultatywna §2 Zasady i forma odbywania praktyki Zgodnie z uniwersyteckim regulaminem praktyk studenci samodzielnie poszukują miejsca odbywania praktyki, adekwatnego do kierunku i specjalności studiów. Studenci realizują program praktyki uzgodniony z zakładem pracy, zatwierdzony przez opiekuna praktyk. Praktyka zawodowa ma na celu kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej oraz przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania. Student ma możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach oraz zdobywania nowych umiejętności i wiedzy praktycznej. Praktyki zaliczane są na podstawie sprawozdania studenta oraz opinii o praktykancie i przebiegu praktyki sporządzonej przez zakład pracy.
Professional qualifications [in Polish]
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 120
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits
  • mathematics (natural sciences): 100%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact