University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Specializations

Specialization Industrial Mathematics
General description of the specialization [in Polish] Absolwent tej specjalności otrzyma obok gruntownej wiedzy matematycznej także umiejętność pewnego rozumienia problemów przemysłowych. Będzie on przez to przygotowany jest do nawiązania współpracy interdyscyplinarnej - z zatrudnionymi w przemyśle - inżynierami, informatykami, fizykami i ekonomistami, i w jej efekcie opracowania modeli matematycznych skutecznie rozwiązujących konkretne problemy, które swe źródło mają w naukach technicznych czy też procesach technologicznych lub gospodarczych Absolwent specjalności matematyka przemysłowa będzie przygotowany do: - konstrukcji i implementacji oprogramowania kierującego procesami przemysłowymi, - statystycznego przetwarzania danych, - przygotowywania testów wdrożeniowych nowych technologii i ich statystycznego opracowywania, - optymalizacji procesów przemysłowych, - modelowania i symulacji komputerowej zjawisk fizycznych i procesów gospodarczych.
Graduation requirements [in Polish] Student otrzymuje tytuł zawodowy magistra matematyki w zakresie specjalności „matematyka przemysłowa”, gdy: 1. osiągnie wszystkie efekty kształcenia przewidziane w programie kształcenia; 2. uzyska co najmniej 120 punktów ECTS; 3. zaliczy kursy zgodnie z ilością godzin oraz punktów ECTS przewidziane w programie studiów, w tym: (a) wszystkie moduły z Grupy treści kierunkowych dla tej specjalności, (b) wszystkie moduły z Grupy treści specjalnościowych dla tej specjalności, (c) wszystkie moduły z grupy Inne wymagania dla tej specjalności; 4. przygotuje i obroni pracę magisterską; 5. zda egzamin dyplomowy z wynikiem pozytywnym.
Internships (hours and conditions) [in Polish] §1 Wymiar praktyk 150 godzin, 4 tygodnie, fakultatywna §2 Zasady i forma odbywania praktyki Zgodnie z uniwersyteckim regulaminem praktyk studenci samodzielnie poszukują miejsca odbywania praktyki, adekwatnego do kierunku i specjalności studiów. Studenci realizują program praktyki uzgodniony z zakładem pracy, zatwierdzony przez opiekuna praktyk. Praktyka zawodowa ma na celu kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej oraz przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania. Student ma możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach oraz zdobywania nowych umiejętności i wiedzy praktycznej. Praktyki zaliczane są na podstawie sprawozdania studenta oraz opinii o praktykancie i przebiegu praktyki sporządzonej przez zakład pracy.
Professional qualifications [in Polish]
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 120
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits
  • mathematics (natural sciences): 100%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact