University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Specializations

Specialization Mathematical Methods in Computer Science
General description of the specialization [in Polish] Absolwent tej specjalności posiada przygotowanie matematyczne i informatyczne pozwalające na pracę na stanowisku informatycznym, szczególnie zaś w tych obszarach, gdzie istotną rolę odgrywają narzędzia i metody matematyczne. Absolwent posiada: • umiejętność tworzenia, optymalizacji i badania złożoności obliczeniowej algorytmów rozwiązujących konkretne zagadnienia praktyczne; • umiejętność konstrukcji i implementacji oprogramowania; • umiejętność obsługi pakietów wspomagania prac inżynierskich i statystycznego przetwarzania danych; • wiedzę potrzebną do projektowania, obsługi i administrowania bazami danych. Dzięki solidnemu wykształceniu matematycznemu i umiejętnościom informatycznym absolwent jest zdolny do współpracy interdyscyplinarnej ze wszystkimi podmiotami, które w swej działalności wykorzystują matematykę oraz informatykę. Jednocześnie jest zdolny do samokształcenia i samodzielnego uzupełniania wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości.
Graduation requirements [in Polish] Student otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie specjalności „matematyczne metody informatyki”, gdy: 1. osiągnie wszystkie efekty uczenia się przewidziane w programie kształcenia; 2. uzyska w sumie co najmniej 180 punktów ECTS; 3. zaliczy kursy zgodnie z ilością godzin oraz punktów ECTS przewidziane w programie studiów, w tym: (a) wszystkie moduły z Grupy treści kierunkowych dla tej specjalności, (b) wszystkie moduły z Grupy treści specjalnościowych dla tej specjalności, (c) wszystkie moduły z grupy Inne wymagania dla tej specjalności; 4. przygotuje i obroni pracę licencjacką; 5. zda egzamin dyplomowy z wynikiem pozytywnym.
Internships (hours and conditions) [in Polish] §1 Wymiar praktyk 150 godzin, 4 tygodnie, fakultatywna §2 Zasady i forma odbywania praktyki Zgodnie z uniwersyteckim regulaminem praktyk studenci samodzielnie poszukują miejsca odbywania praktyki, adekwatnego do kierunku i specjalności studiów. Studenci realizują program praktyki uzgodniony z zakładem pracy, zatwierdzony przez opiekuna praktyk. Praktyka zawodowa ma na celu kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej oraz przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania. Student ma możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach oraz zdobywania nowych umiejętności i wiedzy praktycznej. Praktyki zaliczane są na podstawie sprawozdania studenta oraz opinii o praktykancie i przebiegu praktyki sporządzonej przez zakład pracy.
Professional qualifications [in Polish]
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 180
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits
  • mathematics (natural sciences): 100%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact