University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information

General description of the programme [in Polish] Kształcenie na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna mieści się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Są to studia o profilu ogólnoakademickim. Celem studiów jest przygotowanie studenta do pełnienia roli kompetentnego nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. Treści studiów w obszarze nauk humanistycznych i społecznych są realizowane w 10 semestrach (300 punktów ECTS) i obejmują w sumie 20 bloków dydaktycznych: blok psychologiczny, ogólnopedagogiczny, humanistyczno-społeczny, ogólnodydaktyczny, pedeutologiczny, medialno-technologiczny, zdrowotny, projektowo-badawczy, wprowadzający, polonistyczny, matematyczny, społeczno-przyrodniczy, techniczno-informatyczny, artystyczny, diagnostyczno-terapeutyczny, prakseologiczny – wychowanie przedszkolne, prakseologiczny – edukacja wczesnoszkolna, blok fakultatywny, język obcy, wychowanie fizyczne, oraz praktyki pedagogiczne, pozwalające zapoznać się z funkcjonowaniem środowisk wychowawczych, instytucji oświatowych, opiekuńczych i pomocowych, ich roli i wartości w rozwoju człowieka. Student na studiach 5-letnich poznaje, doświadcza, realizuje w praktyce i kształtuje relacje ze środowiskiem społecznym na bazie podstaw i pogłębionych treści teoretycznych i praktycznych (metodycznych, w tym nauczycielskich) z zakresu modułów ogólnopedagogicznych i specjalnościowych. Na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są realizowane treści zgodne z przyjętymi efektami uczenia się. Student w zakresie efektów uczenia się dotyczących wiedzy poznaje pedagogikę jako naukę, jej związki z innymi subdyscyplinami naukowymi. Zna elementarną i pogłębioną terminologię pedagogiczną, teorie wychowania oraz uczenia się i nauczania. Zna teorie rozwoju człowieka w toku życia. Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji i jego uczestnikach. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym zasad zawodu nauczyciela. W zakresie efektów uczenia się w obszarze umiejętności absolwent potrafi obserwować, badać i wyciągać wnioski z różnych obszarów działalności pedagogicznej. Potrafi badać środowisko przedszkolne, szkolne i społeczne dziecka, ucznia. Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji. Potrafi rozwijać swoje umiejętności profesjonalne. W obszarze efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych jest świadomy etycznego wymiaru badań naukowych, przygotowania i realizacji praktyki pedagogicznej. Na studiach zwraca się szczególną uwagę na indywidualny rozwój studenta. Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest przygotowany do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola, klas I-III w szkołach podstawowych, szkołach sanatoryjnych i prewentoryjnych w systemie szkolnictwa publicznego i niepublicznego, w firmach specjalizujących się w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci oraz wszelkich przedsięwzięciach związanych z edukacją i wychowaniem na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ponadto może wykonywać pracę opiekuna dziecka młodszego w klubach dziecięcych, żłobkach, w charakterze opiekuna dziennego i niani, co otwiera absolwentom studiów szerokie możliwości zatrudnienia w istniejących placówkach opieki, a także nowych formach opieki tworzonych w oparciu o Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Absolwent dysponuje dodatkowymi umiejętnościami niezbędnymi w pracy pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej lub środowiskowej, jest również w pełni kompetentny do samodzielnego organizowania procesów edukacyjnych i wychowawczych w ramach własnej działalności gospodarczej, wolontaryjnej lub charytatywnej. Ukończenie studiów uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych, dotyczących doskonalenia pracy nauczyciela, zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji (np. zarządzania, terapeutycznych, nauczania przedmiotowego). Absolwent posiada pełne kompetencje pedagogiczne i nauczycielskie.
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission [in Polish] Sama idea studiów w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jak również sposób jej realizacji oraz zamierzone efekty kształcenia odzwierciedlają misję i mieszczą się w strategicznych kierunkach rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach określonych w dokumencie Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2012 – 2020. Strategia rozwoju kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w odniesieniu do celów strategicznych Uniwersytetu Śląskiego obejmuje: - Cel strategiczny 1: Innowacyjne kształcenie i nowoczesna oferta dydaktyczna, w tym pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: realizacja idei kształcenia ustawicznego i innowacyjnego wobec studentów; wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności specjalistyczne zgodne z kierunkiem studiów oraz możliwościami jej poszerzenia w toku dalszego kształcenia; realizacja studiów na kierunku zgodnie z zasadami organizacyjnymi i programowymi Polskiej Ramy Kwalifikacji; wykorzystanie nowych technologii w procesie kształcenia; zapewnienie wysokiej jakości kształcenia; wspieranie merytoryczne, psychologiczne i socjalne studentów; przystosowanie warunków kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. - Cel strategiczny 2: Aktywne współdziałanie uczelni z otoczeniem, w tym pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: współpraca ze szkołami i innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, jednostkami samorządowymi, placówkami i instytucjami kulturalnymi, kulturalno-oświatowymi i innymi; współdziałanie i koordynacja działań z partnerami zewnętrznymi w celu upowszechnienia i stosowania w praktyce wyników badań naukowych; obejmowanie mecenatem oraz patronami honorowymi przedsięwzięć organizowanych w regionie i kraju; stała współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym; kreowanie pozytywnego wizerunku kierunku w mediach i budowanie świadomości marki w otoczeniu zewnętrznym. - Cel strategiczny 3: Systemowe zarządzanie uczelnią, w tym pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: planowanie średnio- i długookresowe działań rozwoju kierunku; pozyskiwanie dotacji i grantów na rozwijanie działalności kierunku oraz ich sprawne realizowanie; dbałość o kulturę organizacyjną kierunku na Wydziale w Uczelni; planowanie kapitału ludzkiego; zwiększenie poziomu samoobsługi kandydatów, studentów i pracowników z wykorzystaniem usług dostępnych w Internecie; opracowanie planu rozwoju i modernizacji bazy do realizacji dydaktyki. Studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną kadrę pracowników samodzielnych i młodszych pracowników naukowych, formy i sposoby kształcenia w ich ramach dostosowane są do przekazywanych treści oraz zamierzonych efektów; kadra dydaktyczna łączy swoją aktywność w zakresie kształcenia z prowadzeniem badań naukowych w dziedzinach odpowiadających działalności dydaktycznej, tym samym realizuje ideę europejskiego uniwersytetu, dostarczając wiedzy aktualnej i w pełni zweryfikowanej naukowo.
Organization of the process of obtaining a degree [in Polish] Zasady uzyskiwania dyplomu kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie (stacjonarne, niestacjonarne) 1.Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej. Do procedury złożenia pracy dyplomowej, wykonania pracy pod kierunkiem oraz oceny pracy dyplomowej stosuje się odpowiednio postanowienia § 29 oraz § 30 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim (Załącznik nr 3 do uchwały nr 91 Senatu UŚ z dnia 25 kwietnia 2017 r.) oraz zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych. Zatwierdzenie i zgłoszenie tematu pracy dyplomowej 1.Tematy realizowanych pracy dyplomowych (magisterskich) winny być zatwierdzone w pierwszym semestrze seminarium tj. do 30 listopada danego roku akademickiego 2. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych odbywa się poprzez głosowanie jawne członków rady dydaktycznej odpowiedniej jednostki odpowiedzialnej za organizację procesu kształcenia. Jeśli rada jednostki odpowiedzialnej za organizację procesu kształcenia wyda opinię negatywną odnośnie proponowanych tematów, nowa propozycja tematów powinna zostać złożona przed najbliższym kolejnym posiedzeniem Rady. Zmiana tematu pracy nie powoduje zmiany terminu ukończenia studiów. 3. Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej odbywa się zgodnie z §2 Zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dn. 28. 01. 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych. Organizacja egzaminu dyplomowego 1.Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, kończą się egzaminem dyplomowym (magisterskim). Celem egzaminu jest ocena stopnia opanowania przez studentów umiejętności związanych z prezentowaniem wiedzy teoretycznej, metodologicznej oraz kompetencji w zakresie studiowanego kierunku oraz prezentowania i interpretowania wyników badań przeprowadzonych w ramach pracy dyplomowej. 2.Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia oraz uzyskanie pozytywnych ocen pracy dyplomowej. Skład komisji egzaminacyjnej 1.Egzamin dyplomowy zwany obroną pracy odbywa się przed komisją w skład, której wchodzą: przewodniczący komisji, promotor pracy dyplomowej oraz jej recenzent. 2.Egzamin dyplomowy - magisterski, musi być zawsze przeprowadzony przez komisję, w skład której wchodzi co najmniej jeden samodzielny pracownik naukowy. Jeżeli za zgodą Rady Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, promotorem pracy dyplomowej (magisterskiej) jest pracownik ze stopniem doktora to recenzja pracy musi zostać sporządzona przez pracownika ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego. Prace przygotowane pod kierunkiem pracowników samodzielnych mogą być recenzowane przez pracowników ze stopniem naukowym doktora. 3.Skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy przedstawia promotor pracy dyplomowej, który ostatecznie zatwierdza Prodziekan ds. studiów stacjonarnych. Przebieg egzaminu dyplomowego 1.Członkowie komisji zadają studentowi 3 pytania. Pytania te dotyczą następujących obszarów: pytanie dotyczące problematyki pracy (np. wyników badań empirycznych jakie przeprowadził student), pytanie dotyczące metodologii badań w naukach społecznych oraz pytanie związane ze studiowaną specjalnością (które jest losowane spośród zestawu zagadnień). 2.Zagadnienia do egzaminu dyplomowego, związane ze studiowanym kierunkiem są obwieszczane na stronie internetowej Wydziału. 3.Studenci zdają egzamin dyplomowy w formie ustnej, bez dodatkowego czasu na przygotowanie, udzielając odpowiedzi na otrzymane pytania od członków komisji. Ocena z egzaminu dyplomowego 1.Po udzieleniu odpowiedzi przez studenta następuje część niejawna egzaminu dyplomowego. 2.Członkowie komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy wyrażają swoje oceny udzielonych odpowiedzi. 3.Do oceny z egzaminu dyplomowego stosuje się przepisy §§ 32-34 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim (Załącznik do uchwały nr 91 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2017r. (z późn. zm.). Dokumentowanie egzaminu dyplomowego 1.Dokumentację przebiegu egzaminu dyplomowego (magisterskiego) stanowi jego protokół, recenzje: promotora i recenzenta oraz indeks studenta. Protokół egzaminu dyplomowego przygotowuje odpowiednia jednostka organizacyjna (dziekanat studiów stacjonarnych). 2.Dokumentację egzaminu przechowuje się w aktach uczelni według zasad określonych odrębnymi przepisami.

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact