University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Learning outcomes

Code of the learning outcome of the programme Learning outcomes
The graduate:
Codes of the second-order PRK characteristics to which the learning outcome of the programme is related
KNOWLEDGE
K_W01 [in Polish] podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej oraz potrafi je odnieść do osobowego, integralnego rozwoju dziecka lub ucznia 2018_P7S_WG
K_W02 [in Polish] klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać 2018_P7S_WG
K_W03 [in Polish] współczesne interdyscyplinarne badania nad dzieciństwem (Childhood Studies) dotyczące zagadnienia dobrostanu dziecka 2018_P7S_WG
K_W04 [in Polish] główne środowiska wychowawcze, ich specyfiki i procesy w nich zachodzące 2018_P7S_WG
K_W05 [in Polish] strukturę i funkcje systemu oświaty oraz alternatywnych form edukacji: podstawy, cele, organizację oraz funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych 2018_P7S_WG
K_W06 [in Polish] zagadnienie edukacji włączającej, a także sposoby realizacji zasady inkluzji 2018_P7S_WG
K_W07 [in Polish] zagadnienie edukacji międzykulturowej 2018_P7S_WG, 2018_P7S_WK
K_W08 [in Polish] prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością, sposoby ich egzekwowania oraz propagowania w środowisku zarówno przedszkolnym oraz szkolnym, jak i pozaprzedszkolnym oraz pozaszkolnym 2018_P7S_WK
K_W09 [in Polish] zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem przedszkola i szkoły podstawowej, zasady udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna 2018_P7S_WG
K_W10 [in Polish] metodykę wykonywania zadań – normy, procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 2018_P7S_WG
K_W11 [in Polish] znaczenie i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci 2018_P7S_WG
K_W12 [in Polish] rolę innowacji pedagogicznych w obszarze wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, inspirujących do planowania i organizacji własnej pracy 2018_P7S_WG
K_W13 [in Polish] zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci lub uczniów w okresie przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, wynikające z opóźnień, zaburzeń lub przyspieszenia rozwoju, oraz uwarunkowane wpływem czynników środowiskowych i sposoby dostosowywania do nich zadań rozwojowych i edukacyjnych 2018_P7S_WK
K_W14 [in Polish] projektowanie i prowadzenie działań diagnostycznych uwzględniających specyfikę funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne, w tym zakres i jakość wsparcia społecznego 2018_P7S_WG, 2018_P7S_WK
K_W15 [in Polish] różne rodzaje i funkcje oceniania 2018_P7S_WG
K_W16 [in Polish] rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań dzieci lub uczniów 2018_P7S_WG, 2018_P7S_WK
K_W17 [in Polish] procesy komunikacji społecznej oraz ich prawidłowości i zakłócenia 2018_P7S_WG, 2018_P7S_WK
K_W18 [in Polish] funkcjonowanie i dysfunkcje aparatu mowy, słuchu i wzroku oraz prawidłowe nawyki posługiwania się nimi 2018_P7S_WG
K_W19 [in Polish] metodologię badań naukowych stosowanych w dziedzinie nauk społecznych 2018_P7S_WG
K_W20 [in Polish] terminy i założenia metodologiczne oraz zasady i normy etyczne projektowania i realizacji badań naukowych w zakresie pedagogiki przedszkolnej, szkolnej i alternatywnej
K_W21 [in Polish] zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego 2018_P7S_WG, 2018_P7S_WK
SKILLS
K_U01 [in Polish] obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów 2018_P7S_UW
K_U02 [in Polish] rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dzieci lub uczniów oraz projektować i prowadzić działania pedagogiczne, a także planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania 2018_P7S_UW
K_U03 [in Polish] wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grupy 2018_P7S_UW
K_U04 [in Polish] dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia 2018_P7S_UU, 2018_P7S_UW
K_U05 [in Polish] skutecznie wykorzystywać technologię informacyjno-komunikacyjną w realizacji zadań dydaktycznych 2018_P7S_UW
K_U06 [in Polish] identyfikować i rozbudzać zainteresowania dzieci lub uczniów oraz odpowiednio dostosowywać sposoby i treści kształcenia 2018_P7S_UW
K_U07 [in Polish] rozwijać kompetencje kluczowe dzieci lub uczniów, w szczególności kreatywność, krytyczną refleksję i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów 2018_P7S_UO, 2018_P7S_UU, 2018_P7S_UW
K_U08 [in Polish] skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych działań edukacyjnych dzieci lub uczniów, z wykorzystywaniem różnych rodzajów zabaw 2018_P7S_UO, 2018_P7S_UW
K_U09 [in Polish] identyfikować spontaniczne zachowania dzieci lub uczniów jako sytuacje wychowawczo-dydaktyczne i wykorzystywać je w procesie edukacji oraz realizacji celów terapeutycznych 2018_P7S_UW
K_U10 [in Polish] tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące dzieci lub uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność oraz modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i kształcenia 2018_P7S_UU, 2018_P7S_UW
K_U11 [in Polish] wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania dzieci lub uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem 2018_P7S_UO, 2018_P7S_UU
K_U12 [in Polish] efektywnie pracować w środowiskach zróżnicowanych pod względem kulturowym oraz z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym, w tym z dziećmi, dla których język polski jest drugim językiem, wykorzystując kompetencje międzykulturowe i glottodydaktyczne 2018_P7S_UK, 2018_P7S_UU, 2018_P7S_UW
K_U13 [in Polish] racjonalnie i zgodnie z zasadami techniki pracy umysłowej gospodarować czasem zajęć oraz odpowiedzialnie organizować pracę pozaszkolną dziecka lub ucznia, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku 2018_P7S_UO, 2018_P7S_UU, 2018_P7S_UW
K_U14 [in Polish] skutecznie wykorzystywać w pracy z dzieckiem lub uczniem informacje uzyskane na jego temat od specjalistów, w tym psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza, i rodziców lub opiekunów dziecka lub ucznia 2018_P7S_UK, 2018_P7S_UO, 2018_P7S_UW
K_U15 [in Polish] poprawnie posługiwać się językiem polskim oraz wykazywać troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej, dzieci lub uczniów 2018_P7S_UK, 2018_P7S_UW
K_U16 [in Polish] posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu 2018_P7S_UU, 2018_P7S_UW
K_U17 [in Polish] udzielać pierwszej pomocy 2018_P7S_UW
K_U18 [in Polish] rozróżniać orientacje metodologiczne w badaniach naukowych, formułować cele i problemy badawcze, stosować dobór adekwatnych metod i technik, konstruować narzędzia badawcze, opracowywać, prezentować i interpretować wyniki badań, wyciągać wnioski, wskazywać kierunki dalszych badań w obrębie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej 2018_P7S_UO, 2018_P7S_UU, 2018_P7S_UW
K_U19 [in Polish] współpracować z członkami zespołów badawczych na każdym etapie projektowania i realizacji badań naukowych 2018_P7S_UK, 2018_P7S_UO, 2018_P7S_UU, 2018_P7S_UW
K_U20 [in Polish] porozumiewa się w języku obcym posługując się komunikacyjnymi kompetencjami językowymi w stopniu zaawansowanym. Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem skomplikowanych tekstów naukowych oraz pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych (w tym badawczych) oraz wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu danego kierunku w języku obcym. 2018_P7S_UK
SOCIAL COMPETENCES
K_K01 [in Polish] posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka 2018_P7S_KK, 2018_P7S_KR
K_K02 [in Polish] formowania właściwych zachowań i postaw dzieci lub uczniów, w tym wobec kultury i sztuki 2018_P7S_KO
K_K03 [in Polish] budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami dziecka lub ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej 2018_P7S_KO
K_K04 [in Polish] pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami dzieci lub uczniów i innymi członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej 2018_P7S_KR
K_K05 [in Polish] porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej oraz poza nimi 2018_P7S_KO, 2018_P7S_KR
K_K06 [in Polish] rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i regionalnego oraz ich wpływu na funkcjonowanie dzieci lub uczniów, a także podejmowania współpracy na rzecz dobra dzieci lub uczniów i tych środowisk 2018_P7S_KO, 2018_P7S_KR
K_K07 [in Polish] projektowania i wdrażania działań mających na celu edukację aksjologiczną i wychowanie do wartości – wprowadzanie dzieci lub uczniów w świat wartości 2018_P7S_KR
K_K08 [in Polish] projektowania działań zmierzających do rozwoju przedszkola lub szkoły oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji 2018_P7S_KK, 2018_P7S_KO, 2018_P7S_KR

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact