University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information (2)

Graduation requirements [in Polish] nie dotyczy
Internships (hours and conditions) [in Polish] WYMIAR ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK Praktyki pedagogiczneujęte w planie studiów i programie kształcenia obowiązują wszystkich studentów, których program kształcenia przewiduje realizację praktyki. Studentom z tytułu praktyki nie przysługują ze strony Uczelni żadne świadczenia. Studentom przysługują świadczenia finansowane z budżetu państwa zapisane w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarneustala się obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze 300 godzin: a) ZAJĘCIA TERENOWE pozwalające poznać pracę placówek pedagogicznych i możliwości ich wykorzystania we wsparciu rozwoju dziecka w I semestrze w wymiarze 30 godzin; b) ŚRÓDROCZNA PRAKTYKA SPECJALIZACYJNA –Metodyka wychowania przedszkolnego – zajęcia praktyczne w I, II, III semestrze studiów w łącznym wymiarze 75 godzin; c) ŚRÓDROCZNA PRAKTYKA SPECJALIZACYJNA –Metodyka edukacji wczesnoszkolnej – zajęcia praktyczne w II, III, IV semestrze studiów w łącznym wymiarze 75 godzin; d) PRAKTYKA ZAWODOWA CIĄGŁA realizowana w wymiarze 120 godzin po II i IV semestrze studiów. Praktyka wakacyjna odbywa się na podstawie podpisanych przez Dziekana i/lub Kierunkowego Koordynatora ds. Pedagogicznych Praktyk Studenckich dokumentów: imiennego skierowania na praktykę Opiekunem studenta podczas odbywania praktyki jest nauczyciel akademicki powołany przez Dziekana lub Kierunkowy Koordynator ds. Pedagogicznych Praktyk Studenckich, natomiast dodatkowo w przypadku odbywania praktyki wakacyjnej osoba wyznaczona przez instytucję przyjmującą. Przebieg praktyki nie może kolidować z odbywaniem przez studenta zajęć na Uczelni. Student niepełnosprawny (legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym) ustala z opiekunem praktyk i instytucją przyjmującą program praktyki z uwzględnieniem stopnia swojej niepełnosprawności. Szczegółowy program czynności związanych z organizacją praktyk ogłasza się na stronie internetowej kierunku. Opiekun praktyk – nauczyciel akademicki jest zobowiązany do: 1) zaznajomienia studenta z programem praktyki i trybem jej odbywania oraz zaliczania; 2) sprawowania nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad przebiegiem praktyk; 3) w przypadku zajęć terenowych oraz śródrocznych praktyk specjalizacyjnych uzgodnienia z instytucją przyjmującą szczegółowego programu praktyk; 4) zaliczania odbycia praktyki poprzez odpowiedni wpis do indeksu; 5) przedłożenia Dziekanowi lub Kierunkowemu Koordynatorowi ds. Pedagogicznych Praktyk Studenckich sprawozdania z praktyki. Student zobowiązany jest do: 1) należytego wypełniania powierzonych mu obowiązków zawodowych, wynikających z programu praktyki; 2) przestrzegania regulaminu pracy obowiązującego w miejscu odbywania praktyki; 3) współpracy z przedstawicielami instytucji przyjmującej i stosowania się do ich zaleceń; 4) w przypadku realizacji praktyki wakacyjnej znalezienia instytucji przyjmującej, w której zostanie odbyta praktyka oraz podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami organizacji praktyk (załącznik nr 5 do załącznika 4 w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 93 z dnia 17 września 2009 r.), a także uzgodnienia z instytucją przyjmującą szczegółowego programu praktyk. Zaliczenie praktyk jest koniecznym warunkiem zaliczenia studiów, zgodnie z obowiązującym programem kształcenia. Zaliczenie praktyki przez opiekuna następuje po pozytywnym zweryfikowaniu osiągniętych efektów kształcenia i kompetencji zawodowych na podstawie stosownych dokumentów wymaganych przez opiekuna praktyki. Na wniosek studentaKierunkowy Koordynator ds. Pedagogicznych Praktyk Studenckich może zaliczyć jako praktykę pedagogiczną: udokumentowaną pracę zawodową, staż, wolontariat lub inne działania studenta, pod warunkiem, że wykonywana praca była zgodna z profilem kształcenia na kierunku studiów, a okres zatrudnienia nie był krótszy niż określony w planie studiów czas trwania praktyki. Student ubiegający się o uznanie za praktykę pedagogiczną działalności: udokumentowanej pracy zawodowej, stażu, wolontariatu lub innych działań, pod warunkiem, że wykonywana praca była zgodna z profilem kształcenia na kierunku studiów, a okres zatrudnienia nie był krótszy niż określony w planie studiów czas trwania praktyki, kieruje odpowiedni wniosek w tej sprawie do Koordynatora ds. Pedagogicznych Praktyk Studenckich wraz z dokumentami potwierdzającymi rodzaj i charakter wykonywanej pracy opatrzonymi pozytywną opinią dyrekcji danej placówki. W przypadku studentów niepełnosprawnych opiekun praktyki powinien ustalić ze studentem sposób zaliczenia praktyki, uwzględniając jego stopień niepełnosprawności oraz możliwości osiągnięcia przez niego zalecanych efektów kształcenia Szczegółowe informacje dotyczące organizacji praktyk pedagogicznych określają w każdym roku akademickim harmonogramy, programy praktyk i inne dokumenty opracowane przez Kierunkowego Koordynatora ds. Pedagogicznych Praktyk Studenckich.
Professional qualifications [in Polish] Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest przygotowany do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola, klas I-III w szkołach podstawowych, szkołach sanatoryjnych i prewentoryjnych w systemie szkolnictwa publicznego i niepublicznego, w firmach specjalizujących się w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci oraz wszelkich przedsięwzięciach związanych z edukacją i wychowaniem na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ponadto może wykonywać pracę opiekuna dziecka młodszego w klubach dziecięcych, żłobkach, w charakterze opiekuna dziennego i niani, co otwiera absolwentom studiów szerokie możliwości zatrudnienia w istniejących placówkach opieki, a także nowych formach opieki tworzonych w oparciu o Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Absolwent dysponuje dodatkowymi umiejętnościami niezbędnymi w pracy pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej lub środowiskowej, jest również w pełni kompetentny do samodzielnego organizowania procesów edukacyjnych i wychowawczych w ramach własnej działalności gospodarczej, wolontaryjnej lub charytatywnej. Ukończenie studiów uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych, dotyczących doskonalenia pracy nauczyciela, zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji (np. zarządzania, terapeutycznych, nauczania przedmiotowego). Absolwent posiada pełne kompetencje pedagogiczne i nauczycielskie.
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 300
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits
  • education (social sciences): 96%
  • psychology (social sciences): 3%
  • philosophy (humanities): 1%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact