University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Learning outcomes

Code of the learning outcome of the programme Learning outcomes
The graduate:
Codes of the second-order PRK characteristics to which the learning outcome of the programme is related
KNOWLEDGE
K_W01 [in Polish] zna i rozumie podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej, specyfikę głównych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących; 2018_P7S_WG
K_W02 [in Polish] zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia, socjalizacji oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów; 2018_P7S_WG
K_W03 [in Polish] zna i rozumie źródła i miejsce pedagogiki specjalnej w nauce oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z dziedzinami nauk społecznych, humanistycznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu; 2018_P7S_WG
K_W04 [in Polish] zna i rozumie zakresy pedagogiki specjalnej; 2018_P7S_WG
K_W05 [in Polish] zna i rozumie koncepcje rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów; 2018_P7S_WG
K_W06 [in Polish] zna i rozumie metodologię badań naukowych stosowanych w dziedzinach nauk humanistycznych i nauk społecznych, w szczególności zasady projektowania i prowadzenia badań naukowych w zakresie pedagogiki specjalnej, oraz postulat wieloparadygmatyczności; zna i rozumie metodologiczne założenia i zasady oraz etyczne normy projektowania i realizacji badań naukowych w zakresie pedagogiki specjalnej; 2018_P7S_WK
K_W07 [in Polish] zna i rozumie zasady i normy etyczne obowiązujące w zakresie rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji; 2018_P7S_WG, 2018_P7S_WK
K_W08 [in Polish] zna i rozumie współczesne podejście do problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wynikające z niego nowe formy edukacji, w tym integracyjna i włączająca; 2018_P7S_WK
K_W09 [in Polish] zna i rozumie system kształcenia specjalnego w kontekście systemu kształcenia powszechnego; 2018_P7S_WG
K_W10 [in Polish] zna i rozumie organizację i metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie integracyjnym i włączającym, w szczególności modele współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami, oraz modele indywidualizacji lekcji, efektywne strategie nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć; 2018_P7S_WG
K_W11 [in Polish] zna i rozumie merytoryczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć – zgodnie z wybranym zakresem pedagogiki specjalnej; 2018_P7S_WK
K_W12 [in Polish] zna i rozumie podstawy funkcjonowania i patologie aparatu mowy oraz zasady efektywnego posługiwania się narządem mowy; 2018_P7S_WG
K_W13 [in Polish] zna i rozumie procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości i zakłócenia; 2018_P7S_WG
K_W14 [in Polish] zna i rozumie zasady udzielania pierwszej pomocy; 2018_P6S_WK
K_W15 [in Polish] zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej. 2018_P7S_WK
SKILLS
K_U01 [in Polish] potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizy problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych,terapeutycznych i resocjalizacyjnych; 2018_P7S_UW
K_U02 [in Polish] potrafi rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne, ukazując ich powiązania z różnymi zakresami pedagogiki specjalnej, dziedzinami nauk społecznych, humanistycznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu; 2018_P7S_UW
K_U03 [in Polish] potrafi rozróżniać orientacje metodologiczne w badaniach naukowych w zakresie pedagogiki, formułować cele i problemy badawcze, stosować dobór adekwatnych metod i technik, konstruować narzędzia badawcze, opracowywać, prezentować i interpretować wyniki badań, wyciągać wnioski, wskazywać kierunki dalszych badań w obrębie wybranego zakresu pedagogiki specjalnej; 2018_P7S_UW
K_U04 [in Polish] potrafi diagnozować złożone sytuacje rehabilitacyjne, edukacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne, projektować i prowadzić zajęcia z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów; 2018_P7S_UW
K_U05 [in Polish] potrafi wykorzystywać aktualne koncepcje psychologiczne i pedagogiczne w planowaniu,realizacji, monitorowaniu i ewaluacji procesu wychowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 2018_P7S_UW
K_U06 [in Polish] potrafi wykorzystywać na podstawowym poziomie wiedzę psychologiczną i na poziomie rozszerzonym wiedzę pedagogiczną oraz pozyskiwać dane do analizowania zachowań,procesów i zjawisk w obszarze rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji; 2018_P7S_UW
K_U07 [in Polish] potrafi prowadzić zajęcia w grupie zróżnicowanej, indywidualizować zadania, dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz wykorzystywać zasady i metody indywidualnego projektowania zajęć; 2018_P7S_UO
K_U08 [in Polish] potrafi wdrażać efektywne programy zwiększające umiejętności poznawcze i kompetencje społeczne uczniów oraz programy poprawiające integrację rówieśniczą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 2018_P7S_UW
K_U09 [in Polish] potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, podejmować i wyznaczać zadania, współpracować z nauczycielami, specjalistami, rodzicami i opiekunami uczniów; 2018_P7S_UO
K_U10 [in Polish] potrafi analizować własne działania pedagogiczne, dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i rehabilitacyjne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji, eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych; 2018_P7S_UU
K_U11 [in Polish] projektować i prowadzić zajęcia oraz dokonywać ich ewaluacji – zgodnie z wybranym zakresem pedagogiki specjalnej; 2018_P7S_UW
K_U12 [in Polish] potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim oraz poprawnie i adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się specjalistyczną terminologią; 2018_P7S_UK
K_U13 [in Polish] potrafi posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu; 2018_P7S_UW
K_U14 [in Polish] potrafi udzielać pierwszej pomocy; 2018_P7S_UW
K_U15 [in Polish] potrafi współpracować z członkami zespołów badawczych na każdym etapie projektowania i realizacji badań naukowych; 2018_P7S_UK
K_U16 [in Polish] potrafi samodzielne rozwijać wiedzę oraz umiejętności pedagogiczne z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii; 2018_P7S_UU
K_U17 [in Polish] potrafi twórczo korzystać z teorii dotyczących rozwoju człowieka, socjalizacji, wychowania, nauczania-uczenia się oraz krytycznie je oceniać. 2018_P7S_UW
SOCIAL COMPETENCES
K_K01 [in Polish] jest gotów do posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka; 2018_P7S_KR
K_K02 [in Polish] jest gotów do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami uczniów, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej; 2018_P7S_KO
K_K03 [in Polish] jest gotów do komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania edukacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne; 2018_P7S_KO
K_K04 [in Polish] jest gotów do porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią; 2018_P7S_KR
K_K05 [in Polish] jest gotów do rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i regionalnego oraz ich wpływu na funkcjonowanie uczniów, a także podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tych środowisk; 2018_P7S_KR
K_K06 [in Polish] jest gotów do działania na rzecz poprawy jakości działania przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty; 2018_P7S_KR
K_K07 [in Polish] jest gotów do pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej; 2018_P7S_KR
K_K08 [in Polish] jest gotów do doceniania tradycji i dorobku badań naukowych w zakresie pedagogiki specjalnej oraz ich kontynuacji i poszerzania o nowe obszary i procedury badawcze. 2018_P7S_KK

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact