University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Specializations

Specialization Education of Individuals with Autism Spectrum Disorder
General description of the specialization [in Polish] Specjalność jest adresowana do osób, które chcą zdobyć interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą etiologii, patomechanizmów i objawów zaburzeń utrudniających osobom ze spektrum autyzmu funkcjonowanie w społeczeństwie. Kompetencje teoretyczne i umiejętności praktyczne zdobyte podczas praktyk dają możliwość poznania metod wychowawczych i terapeutycznych potrzebnych do monitorowania przebiegu procesu edukacyjno- terapeutycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze spektrum autyzmu. Studenci specjalności edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu przyswajają sobie szeroki zakres wiedzy teoretycznej, kompetencji oraz umiejętności praktycznych umożliwiających prowadzenie obserwacji; diagnozy osób ze spektrum autyzmu, rozpoznanie złożonych sytuacji opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych, ustalenie właściwego sposobu postępowania; dobór skutecznych metod i technik oddziaływania terapeutycznego w środowisku szkolnym, pozaszkolnym oraz rodzinnym; podejmowanie czynności związanych z programowaniem, realizowaniem oddziaływań edukacyjnych i rehabilitacyjnych w specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych placówkach. Studenci poznają najnowsze tendencje w zakresie edukacji, rehabilitacji i wsparcia osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin. Studia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu kształtują właściwe postawy wobec osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, rozwijają wrażliwość na problemy tej grupy osób i ich rodzin oraz potrzebę budowania takich postaw w społeczeństwie.
Graduation requirements [in Polish] 1. Wywiązanie się z obowiązków wynikających z Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim, nienaganna postawa zgodna z treścią ślubowania. 2. Realizacja efektów uczenia się dla kierunku pedagogika specjalna (wzorcowe efekty uczenia się), w tym efektów specyficznych dla specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Student uzyskuje absolutorium poprzez zaliczenie przewidzianych w planie studiów modułów, realizując wszystkie efekty uczenia się. 3. Zaliczenie przewidzianych w programie studiów praktyk, zgodnych ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkoli, szkół i placówek specjalnych oraz szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym specjalnościowe, potwierdzające osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. 4. Uzyskanie wymaganej planem studiów liczby punktów ECTS (300), potwierdzających umiejętność pracy własnej studenta i realizację zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami akademickimi, w tym również, o ile jest przewidziane w ramach e-learningu. 5. Przygotowanie i obrona pracy magisterskiej (zgodnie z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Śląskim, zasadami przyjętymi na Wydziale, poprzedzone zgłoszeniem i zatwierdzeniem tematu pracy), stanowiące ostateczny sprawdzian osiągnięcia efektów uczenia się określonych dla kierunku i specjalności. Temat pracy magisterskiej powinien być zgodny ze studiowanym kierunkiem pedagogika specjalna w specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. 6. Terminowe uiszczanie opłat za studia (dotyczy studiów niestacjonarnych) lub ewentualnych opłat za powtarzanie modułu, semestru, reaktywację, różnice programowe itp.
Internships (hours and conditions) [in Polish] I. Uwagi ogólne Praktyka stanowi ważną a zarazem integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego, realizowanego przez studentów w uczelni wyższej. Jest z jednej strony sposobem sprawdzenia użyteczności wiedzy i umiejętności zdobywanych w toku kształcenia, z drugiej - natomiast może stanowić podstawę do podejmowania zagadnień wynikających z własnych zainteresowań studentów. Studenci przygotowujący się do praktyki mają: - prawo do konsultacji spraw związanych z realizacją praktyki zawodowej z opiekunem praktyki w uczelni, - prawo uzgodnić z opiekunem praktyki w placówce warunki realizacji poszczególnych zadań praktyki (dzień tygodnia, godzinę itp.), - obowiązek odebrać z Sekretariatu Praktyk w wyznaczonym terminie dokumenty dla instytucji, w której zamierza realizować praktykę. II. Charakterystyka praktyki Rodzaje praktyki: - Moduł praktyczny asystencki; wymiar godzin: 30; czas realizacji: semestr 1; forma zaliczenia: zaliczenie z oceną, - Moduł praktyczny - kształcenie kierunkowe; wymiar godzin: 60; czas realizacji: semestr 2; forma zaliczenia: zaliczenie z oceną, - Praktyka z tutoringiem (edukacja włączająca); wymiar godzin: 30; czas realizacji: semestr 5,6; forma zaliczenia: zaliczenie z oceną, - Praktyka zawodowa (edukacja włączająca) wakacyjna po III r.; wymiar godzin: 90; czas realizacji: semestr 7; forma zaliczenia: zaliczenie z oceną, - Praktyka z tutoringiem (specjalnościowa); wymiar godzin: 15; czas realizacji: semestr 7,8; forma zaliczenia: zaliczenie z oceną, - Praktyka zawodowa (specjalnościowa) wakacyjna po IV r.; wymiar godzin: 90; czas realizacji: semestr 9; forma zaliczenia: zaliczenie z oceną. III. Cele praktyki 1. Preorientacja zawodowa studenta. 2. Rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach. 3. Wzbogacanie wiedzy teoretycznej o praktyczne doświadczenia w zależności od zainteresowań studenta. 4. Kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. 5. Przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania. 6. Weryfikowanie zdobytej wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i organizacyjnej w pracy. 7. Inspirowanie do poznania i samooceny siebie, rozpoznawania swoich możliwości w różnych dziedzinach i zakresach działania. 8. Stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy. IV. Zadania do realizacji 1. Ogólne zapoznanie się studenta z zadaniami wynikającymi z planu pracy placówki. 2. Zapoznanie się studenta z ramowym rozkładem dnia placówki, jej strukturą, organizacją wewnętrzną, statutem oraz prawnymi regulacjami. 3. Zapoznanie się z programami i planami działalności instytucji. 4. Zapoznanie się z formami pracy stosowanymi w danej placówce. 5. Codzienne obserwowanie różnego rodzaju zajęć zgodnie z modułem prowadzonych w danej placówce. 6. Włączenie się studenta w pracę placówki w charakterze asystenta. 7. Pomoc w sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub osobą dorosłą niepełnosprawną. 8. Przeprowadzenie rozmowy z osobą z kierownictwa placówki na temat głównych zadań, osiągnięć, potrzeb i problemów placówki. 9. Przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem placówki na temat programu, metod i warsztatu pracy. 10. Prowadzenie zapisów o charakterze dokumentującym przebieg praktyki pedagogicznej. V. Tryb i warunki zaliczenia praktyki. 1. Dokumenty należy pobrać ze strony internetowej 2. Student na bieżąco dokumentuje przebieg swojej praktyki wyłącznie na drukach do tego celu opracowanych. 3. Praktykę zalicza w indeksie uczelniany opiekun praktyki na podstawie dokumentacji przedłożonej przez studenta. 4. Po zaliczeniu praktyki w indeksie student niezwłocznie składa dokumentację uczelnianemu opiekunowi praktyk. 5. Studenci przedkładają opiekunowi praktyki w uczelni stosowną dokumentację przebiegu praktyk.
Professional qualifications [in Polish] Absolwent po ukończeniu studiów na kierunku pedagogika specjalna o specjalności edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu może podjąć pracę w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych różnego typu: ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, jako organizator kształcenia specjalnego, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacji indywidualnej w placówkach specjalnych dla osób ze spektrum autyzmu, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 300
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits
  • education (social sciences): 91%
  • psychology (social sciences): 6%
  • culture and religion studies (humanities): 1%
  • law (social sciences): 1%
  • philosophy (humanities): 1%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact