University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information

General description of the programme [in Polish] Twórcze pisanie i marketing wydawniczy to kierunek studiów obejmujący treści kształcenia dotyczące z jednej strony twórczości literackiej, poetyckiej i scenopisarskiej, z drugiej marketingu wydawniczego, umożliwia po jego ukończeniu prowadzenie działalności twórczej, pracę na rynku wydawniczym oraz kreatywnym. W trakcie studiów studenci nabywają wiedzę i umiejętności dotyczące natury, przebiegu i rozwiązywania problemów w ramach procesu twórczego oraz zgłębiają specyfikę rynku wydawniczego w Polsce i narzędzi marketingowych wykorzystywanych na jego gruncie przez wiodące polskie wydawnictwa. Potrafią zastosować tę wiedzę i umiejętności we własnej twórczości, są także wyposażeni w umiejętności planowania i prowadzenia działań twórczych. Aby sprostać tym zadaniom w toku studiów prezentowane są zagadnienia związane z procesem twórczym, literaturą najnowszą, scenopisarstwem, socjologią literatury i rynku wydawniczego oraz marketingiem wydawniczym, co staje się bazą dla wiedzy i umiejętności odnoszących się do twórczego pisania i marketingu wydawniczego. Studia mają charakter interdyscyplinarny, z gruntu humanistyczny, integrujący wiedzę z zakresu literaturoznawstwa (w szczególności twórczego pisania) ze specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami w obrębie marketingu wydawniczego. Kształcenie na studiach twórcze pisanie i marketing wydawniczy kierowane jest do osób pragnących realizować się w pracy twórczej lub wydawniczej i jednocześnie rozwijać własne kompetencje interpersonalne oraz zdolności kreatywne w kontakcie z innymi ludźmi.
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission [in Polish] Kierunek twórcze pisanie i marketing wydawniczy został zaprojektowany jako nowoczesny kierunek studiów realizujący wytyczne zaprezentowane w dokumentach: Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020 – 2025 (dokument przyjęty przez Senat UŚ na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r.) oraz Misja Uniwersytetu Śląskiego (dokument przyjęty przez Senat UŚ na posiedzeniu w dniu 20 maja 1997 r.). Obszary rozwoju tego kierunku korespondują z zadaniami uznawanymi tam za kluczowe, ponadto odpowiadają celom operacyjnym i strategicznym, które zostały sformułowane w wyżej wymienionych dokumentach. Zadania na kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy obejmują cel strategiczny Uczelni, czyli przekształcenie Uniwersytetu Śląskiego w uczelnię badawczą o międzynarodowym znaczeniu i prestiżu. Na realizację celów strategicznych i operacyjnych kierunku wskazują takie elementy jak: • Twórcze pisanie, jak i marketing wydawniczy to obszary nauki i sztuki, które przez swoją specyfikę pozwalają na prowadzenie z jednej strony nowatorskich badań interdyscyplinarnych na polskim gruncie, z drugiej współpracę z jednostkami naukowymi i badawczymi na świecie, które prowadzą podobne kierunki studiów. Specyfika kierunku pozwala na rozwijanie pionierskiej na polskim gruncie aktywności badawczej, ale też pozwala planować współpracę z międzynarodowymi instytucjami naukowymi. • Równie istotnym elementem jest wysoka jakość kształcenia i nowoczesna forma dydaktyki. Innowacyjne metody pracy i nauki koncentrować się będą nie tyle na przekazywaniu wiedzy, co jej wypracowywaniu w praktyce, a także w nauce uniwersalnych umiejętności niezbędnych dziś do odnalezienia się na rynku pracy, takich jak kreatywne i krytyczne myślenie, komunikacja i kooperacja. Zarówno metody uczenia, jak i nowoczesne formy współpracy ze studentami pozwolą efektywnie realizować cel strategiczny Uniwersytetu Śląskiego. • Kształcenie na kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy powiązanie zostanie zarówno z prowadzonymi badaniami, jak i praktyką twórczą. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia będzie w tym wypadku wynikiem zgodności programu studiów z wymaganiami rynku pracy, jak i zaangażowaniem do procesu kształcenia wyspecjalizowanej kadry. Chodzi zarówno o pracowników naukowych, ale też o wsparcie – zarówno na etapie projektowania kierunku, jak i na późniejszym – specjalistów z zakresu kreatywnego pisania i marketingu wydawniczego z wieloletnim doświadczeniem i unikatową w skali kraju wiedzą. • Powstanie i rozwój kierunku nie pozostanie też bez wpływu na otoczenie społeczne. Chodzi przede wszystkim o wpływ studentów na życie kulturalne aglomeracji śląskiej i jego instytucji. W odróżnieniu od innych dziedzin sztuki, życie literackie na Śląsku pozostawia wiele do życzenia (brak festiwali literackich charakterystycznych dla innych miast, brak miejsc, w których odbywają się regularnie spotkania z twórcami, ograniczona ilość wydawnictw wspierających rodzimą literaturę). W tym kontekście studenci kierunku studenci kierunku Twórcze pisanie i marketing wydawniczy mogą stać się zwiastunem zmiany jako twórcy, ale też animatorzy życia literackiego w jego nowoczesnych formach. • Planowana działalność studentów i pracowników wpisuje się również w koncepcję uniwersytetu dostępnego i otwartego – chodzi o uczynienie z Uniwersytetu przestrzeni nie tylko kojarzonej z nauką i wiedzą, ale też istotnego ośrodka o charakterze kulturotwórczym, popularyzującego naukę, promującego postawy prokulturalne i aktywność twórczą. Program kierunku został zaprojektowany w taki sposób, aby w jego obrębie można było realizować cele wyznaczone przez Priorytetowy Obszar Badawczy "Humanistyka dla przyszłości - interdyscyplinarne badania kultury i cywilizacji" (POB 4). Z racji swojego innowacyjnego programu, badania na „Twórczym pisaniu i marketingu wydawniczym” będą łączyć naukę i sztukę, działalność badawczą z twórczością artystyczną, teorię z praktyką. Namysł prowadzony będzie nie tylko nad zagadnieniami związanymi z kreatywnym pisaniem (przeobrażeniami schematów fabularnych, wzorców gatunkowych czy typów postaci), ale również nad rolą narracji oraz samej technologii pisma w kulturze współczesnej. Dotyczyć on będzie zarówno przestrzeni kultury, jak i polityki, gospodarki czy rozmaitych wymiarów społecznych - wszystkich tych obszarów, w których szeroko rozumiane narracje wpływają na kształt życia społecznego. Równie istotnym komponentem badań będą te związane z pytaniem o nieoczywisty, acz istotny wpływ twórczości artystycznej – prozy, poezji, filmów, seriali, komiksów czy gier komputerowych – na otaczającą nas rzeczywistość i społeczne imaginarium. Z racji interdyscyplinarnego charakteru kierunku podejmowane będą na nim praktyczne badania nie tylko z zakresu rynku literackiego i socjologii literatury, ale także nowych mediów – gier komputerowych i planszowych, filmów oraz seriali. Z kolei w ramach badań z zakresu marketingu wydawniczego intensywnemu namysłowi podlegać będą mechanizmy rządzące rynkiem literatury oraz literacką socjosferą, jak i problemy związane z wartościowaniem tekstów artystycznych i poszerzaniem pola literackiego pod wpływem zmieniających się technologii. Wszystko to sprawia, iż badania prowadzone w ramach kierunku „Twórcze pisanie” mogą być postrzegane jako unikatowe w skali kraju, zaś on sam jako nowatorski i innowacyjny.
Organization of the process of obtaining a degree [in Polish] Procedurę uzyskiwania dyplomu magistra na kierunku Twórcze pisanie i marketing wydawniczy reguluje Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uchwałą nr 563 z dnia 26 kwietnia 2016 r. Ponadto stosowane są procedury dyplomowania w ramach Archiwum Prac Dyplomowych (Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych i zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych). Zgodnie z zaleceniami Praca dyplomowa na kierunku twórcze pisania i marketing wydawniczy powstaje w ramach modułu dyplomowego, którego składa się z czterech osobnych, acz skorelowanych do pewnego stopnia przedmiotów. W skład modułu dyplomowego wchodzą następujące zajęcia: 1. Warsztat procesu twórczego; 2. Źródła w pracy artystycznej; 3. Przygotowanie propozycji wydawniczej i strategie pisarskie; 4. Seminarium dyplomowe. Istotą pierwszych trzech jest poszerzenie wiedzy na temat specyfiki pracy twórczej, zróżnicowania strategii pisarskich, funkcjonowania na rynku wydawniczym oraz kształcenie umiejętności pozyskiwania źródeł w pracy artystycznej i naukowej. W ramach zajęć seminaryjnych powstaje natomiast praca magisterska, która w przypadku kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy może zostać zrealizowana w dwóch wariantach: a) samodzielnego opracowania monograficznego wybranego problemu; b) dwóch prac, z których pierwsza ma charakter pracy naukowej, natomiast druga ma charakter wypowiedzi artystycznej lub paraliterackiej wykorzystującej w praktyce umiejętności pisarskie nabyte w trakcie studiów. Praca naukowa powinna stanowić rodzaj dyskursywnego opracowania zagadnienia korespondującego z problemami będącymi przedmiotem pracy artystycznej lub paraliterackiej. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania studenta, prowadzone przez wykładowców badania naukowe oraz możliwości sprawowania opieki merytorycznej nad pracą dyplomową. Ostateczną decyzję w sprawie ustalenia tematu podejmuje promotor. Proces wyboru inauguruje spotkanie studentów z pracownikami (koniec pierwszego semestru studiów), którzy wyrazili zgodę na przyjęcie obowiązków promotorskich. W ramach tegoż spotkania promotorzy prezentują swoje zainteresowania badawcze oraz przedstawiają potencjalne tematy, które mogą być realizowane w ramach prowadzonych przez nich zajęć. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem kształcenia na kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy, zatwierdzeniu przez promotora pracy (podpisem promotora o przyjęciu rozprawy), a także uzyskaniu pozytywnych recenzji dysertacji, student może przystąpić do egzaminu dyplomowego, który przebiega zgodnie z „Regulaminem dyplomowania w Uniwersytecie Śląskim”.

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact