University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information (2)

Graduation requirements [in Polish] Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu licencjata jest spełnienie następujących warunków: zrealizowanie wszystkich efektów uczenia się przewidzianych w programie studiów, zdobycie przynajmniej 180 punktów ECTS, złożenie w określonym terminie pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.
Internships (hours and conditions) [in Polish] Praktyki zawodowe w wymiarze 60 godzin na 4 sem. stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja cyfrowa. Praktyki mają pomóc w skonfrontowaniu wiedzy zdobytej w trakcie studiów z wymaganiami rynku pracy, zdobyciu umiejętności przydatnych w zawodzie, poznaniu praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach, do których student jest przygotowywany w trakcie trwania studiów. Praktyki mają oswoić studenta z profesjolektami właściwymi dla konkretnej branży oraz kulturą pracy. Praktyki mogą być realizowane w różnego rodzaju instytucjach, zarówno reprezentujących sferę biznesową, jak i instytucje rządowe czy samorządowe, warto także realizować praktyki w instytucjach pozarządowych reprezentujących tzw. III sektor. Weryfikacja efektów kształcenia praktyk przeprowadzona zostanie w oparciu o ocenę dziennika praktyk studenta, jego raportu z praktyk oraz ocenę opiekuna praktyk na miejscu praktyk.
Professional qualifications [in Polish] Nie dotyczy.
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 180
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits
  • linguistics (humanities): 51%
  • information and communication technology (engineering and technology): 38%
  • communication and media studies (social sciences): 5%
  • management and quality studies (social sciences): 2%
  • psychology (social sciences): 2%
  • security studies (social sciences): 2%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact