University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information

General description of the programme [in Polish] Kierunek komunikacja cyfrowa zakłada symbiotyczne i synergiczne połączenie w procesie dydaktycznym kompetencji właściwych dziedzinom nauk humanistycznych oraz ścisłych i technicznych. Uczestnicy studiów nabywają wiedzę i umiejętności z puli modułów komunikacyjnych, ogólnorozwojowych i cyfrowych. Program dwóch pierwszych obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. teorii komunikacji, humanistyki cyfrowej, języka w zachowaniach społecznych, zróżnicowania przestrzeni komunikacyjnej, autoprezentacji i budowania wizerunku, retoryki, argumentacji, perswazji, podstaw wiedzy o nowych mediach i cybersztuce, wiedzy o kulturze, fundraisingu i pozyskiwania funduszy, błędów i barier w komunikacji. Blok cyfrowy – treści dotyczące programowania, analizy danych, podstaw informatyki, podstaw grafiki komputerowej i projektowania graficznego, neuronauki czy projektowania treści audiowizualnych. Kierunek komunikacja cyfrowa będzie nie tylko innowacyjny w zakresie prezentowanych treści, lecz także pod względem metod dydaktycznych. Wykorzystane zostaną platformy e-learningowe oraz inne rozwiązania technologiczne, które pozwolą studentom zapoznać się z nowoczesnymi i globalnymi standardami w dziedzinie IT. Absolwent kierunku na poziomie licencjatu będzie wyposażony w interdyscyplinarną wiedzę odnoszącą się do nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i technicznych, co umożliwi mu zarówno krytyczną analizę treści cyfrowych, jak również osiąganie zamierzonych celów komunikacyjnych w różnych typach interakcji społecznych (w tym zapośredniczonych cyfrowo). Przekazana w toku studiów wiedza umożliwi absolwentowi sprawne tworzenie oraz interpretację i integrację komunikatów w działalności kulturalnej, medialnej i biznesowej przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć z zakresu technik informatycznych. Absolwenci kierunku, mając szeroką interdyscyplinarną wiedzę i jednocześnie zróżnicowane praktyczne umiejętności będą mogli znaleźć zatrudnienie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Studia przygotują ich do pracy w agencjach PR, mediach, firmach sektora kreatywnego, sektorze IT, instytucjach kultury i innych. Absolwenci będą mieć także możliwość do kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunkach, związanych z informatyką, projektowaniem gier, zarządzaniem, komunikacją, nowymi mediami i innych.
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission [in Polish] Komunikacja cyfrowa to kierunek studiów przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Strategii rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2020–2025. Kierunek studiów komunikacja cyfrowa to przede wszytskim realna, nowoczesna odpowiedź na potrzeby edukacyjne kandydatów i studentów, które zdiagnozowano, analizując tendencje w rozwoju polskiego i światowego szkolnictwa wyższego oraz rynek pracy. Szczególnie duże znaczenie w opracowywaniu koncepcji studiów miało kierowanie się w tych działaniach opinią potencjalnych pracodawców, a także umożliwienie studentom poznania wiedzy stosowanej, poprzez zaplanowanie zajęć z ekspertami zewnętrznymi, stanowiącymi pomost pomiędzy środowiskiem uczelni a otoczeniem społeczno-gospodarczym. Taki model kształcenia daje również szansę na lepszy transfer wiedzy o badaniach naukowych prowadzonych w uczelni do środowiska ich potencjalnych beneficjentów. W ten sposób koncepcja nowego kierunku realizuje nie tylko ważne cele UŚ, ale także priorytet określony przez Komisję Europejską w komunikacie Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu: Europa 2020. Podobieństwo do kierunków komunikologicznych organizowanych w innych europejskich uczelniach sprzyjają podniesieniu mobilności studentów i pracowników oraz badawczo-dydaktycznej współpracy międzyuczelnianej. Istotnym rysem współczesnego kształczenia w opinii zarówno instytucjonalnych decydentów krajowych i zagranicznych, jaki i wszelkich interesariuszy zewnętrznych jest łączenie kompetencji zawodowych z ogólnymi, takimi jak m.in. umiejętności komunikacyjne, ocenianie znaczenia informacji i samodzielność ich wykorzystywania w działaniu, rozwiązywanie problemów, zdolność myślenia analitycznego. W modułach uwzględniono tak zdefiniowane efekty procesu edukacji, co nie tylko wiąże ten kierunek ze strategią uczelni, ale również czyni z niego istotną propozycję realizującą ważne społecznie oczekiwania.
Organization of the process of obtaining a degree [in Polish] Organizacja procesu uzyskania dyplomu §1 Niniejszy regulamin jest uszczegółowieniem §§ 33 - 38 regulaminu studiów uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uchwałą nr 368 z dnia 30 kwietnia 2019 r., z uwzględnieniem sprostowań wprowadzonych uchwałą nr 448 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 października 2019 r. §2 W szczególnych przypadkach uzasadnionych tematyką pracy licencjackiej, praca może być wykonywana pod kierunkiem dwóch promotorów, po jednym z każdego wydziału prowadzącego. §3 W skład komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w miarę możliwości wchodzą przedstawiciele obu wydziałów prowadzących. §4 1. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: a. obrony pracy licencjackiej, b. odpowiedzi dyplomanta na pytania członków komisji. 2. Obrona pracy licencjackiej rozpoczyna się autoreferatem dyplomanta. Następnie dyplomant ustosunkowuje się do uwag dotyczących pracy zawartych w recenzjach; po czym członkowie komisji formułują dodatkowe pytania i uwagi dotyczące pracy. Odpowiedzi dyplomanta kończą obronę pracy licencjackiej. 3. W drugiej części egzaminu dyplomant losuje maksymalnie trzy pytania egzaminacyjne z wcześniej przygotowanej i udostępnionej listy. Lista zawiera pytania zgodne z treściami programowymi odpowiednich modułów zamieszczonymi w Karcie Kierunku. 4. W części niejawnej egzaminu: a. promotor i recenzent podają swoje oceny pracy licencjackiej, b. Komisja ustala cząstkowe oceny z obrony pracy oraz odpowiedzi na pytania, c. Komisja ustala ostateczną ocenę zgodnie z §38 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim 2. Bezpośrednio po ustaleniu ocen komisja ogłasza je dyplomantowi.

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact