University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information

General description of the programme [in Polish] Architektura informacji to kierunek studiów obejmujący treści związane z projektowaniem przestrzeni informacyjnych, polegającym na tworzeniu systemów organizacji treści, systemów nazewnictwa i graficznej reprezentacji elementów informacyjnych oraz systemów nawigacyjnych i wyszukiwawczych w serwisach internetowych i intranetowych. W trakcie studiów studenci nabywają wiedzę i umiejętności: - gromadzenia, strukturyzowania, przetwarzania, analizowania, prezentowania i ochrony danych i informacji; - wyszukiwania i udostępniania pochodzącej z wiarygodnych źródeł informacji z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi; - projektowania i tworzenia produktów cyfrowych z wykorzystaniem programów graficznych i narzędzi do prototypowania; - planowania przestrzeni informacyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników z zastosowaniem zasad estetyki i projektowania wizualnego. Łącząc w oryginalny sposób zagadnienia humanistyczne, społeczne i techniczne, architektura informacji jest idealnym kierunkiem studiów dla osób, które reprezentują humanistyczne podejście w korzystaniu z technologii komputerowych i informacyjnych.
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission [in Polish] W programie studiów uwzględniono wytyczne zawarte w trzech opracowaniach: - dokument Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju (Warszawa 2013), - Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2012–2020 (Katowice 2012). - Misja Uniwersytetu Śląskiego (Katowice 1997). Kompetencje zdobywane podczas studiów są zgodne z celami strategicznymi dokumentu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, szczególnie w obszarze innowacyjnej gospodarki i kreatywności indywidualnej. Absolwenci kierunku, jako specjaliści od projektowania użytecznych i funkcjonalnych przestrzeni informacyjnych, mają ułatwiać społeczeństwu korzystanie z zasobów cyfrowych. Celem zadań zawodowych realizowanych przez architektów informacji jest wspieranie rozwoju Polski Cyfrowej w obszarze e-usług, w tym e-administracji, zasobów cyfrowych dla nauki, edukacji i kultury, co przyczyni się do zwiększania kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Program studiów wpisuje się w cele strategiczne Uniwersytetu Śląskiego. Architektura informacji jest popularnym kierunkiem w Polsce i na świecie, stanowiącym humanistyczne, skoncentrowane na człowieku i jego potrzebach społecznych, psychologicznych i kulturowych podejście do korzystania z technologii informacyjnych. Stanowi nowoczesny kierunek studiów, zgodny z oczekiwaniami rynku pracy. W programie studiów znaczną część stanowią zajęcia praktyczne, nabywane są kompetencje językowe, realizowane są treści związane z przedsiębiorczością i własnością intelektualną. W procesie kształcenia wykorzystuje się nowoczesne technologie informatyczne i otwarte zasoby edukacyjne. Instytut wspiera mobilność międzynarodową studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ oraz kontaktów z zagranicznymi uczelniami i ośrodkami informacji. Badania realizowane w powiązaniu z kierunkiem studiów, w nawiązaniu do światowych trendów rozwoju informatologii, mogą mieć charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. Otwierają także możliwość współpracy z biznesem i gospodarką. Instytut, stanowiąc jednostkę organizacyjną Wydziału Filologicznego, czuje odpowiedzialność za własny prestiż, ma świadomość, iż pozycja Wydziału w Uniwersytecie i Uniwersytetu Śląskiego w nauce oraz w odczuciu ogólnospołecznym powstaje dzięki wysiłkom wszystkich osób zatrudnionych w Uczelni, dlatego podczas opracowania programu uwzględniono Misję Uniwersytetu Śląskiego. Kadrę Uczelni oraz studentów obowiązuje wzajemny szacunek oraz odpowiedzialność za aktywne zgłębianie wiedzy, warunkujących jakość uzyskiwanych rezultatów. Kadra Instytutu utrzymuje kontakty działając w ogólnopolskich i międzynarodowych organizacjach. Instytut zabiega o zachowanie jak najwyższych standardów wyposażenia technicznego i metod pracy naukowo-dydaktycznej dla podnoszenia jakości uzyskiwanych wyników. Instytut zapewnia rozwój studiującym przez dwustopniowy system (licencjat – magisterium), a najzdolniejszym zapewnia także studia doktoranckie. Przez konkursy otwiera możliwość zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego (w miarę dysponowania etatami). Uniwersytet zapewnia studentom swobodę organizowania się w grupach samorządowych, kołach naukowych, a także uczestniczenia w lokalnych oraz ogólnopolskich konferencjach. W tym zakresie Instytut sprzyja inicjatywom studenckim (w pracy koła naukowego, publikując w tomach zbiorowych oraz czasopismach oryginalne teksty), z zachowaniem obiektywizmu politycznego oraz właściwych postaw etycznych i obywatelskich.
Organization of the process of obtaining a degree [in Polish] Organizację procesu dyplomowania na kierunku Architektura informacji reguluje Uchwała Rady Wydziału z dnia 11 grudnia 2012 r. stanowiąca Regulamin dyplomowania na Wydziale Filologicznym. Regulamin określa w sposób szczegółowy zasady zawarte w obowiązującym Regulaminie studiów w Uniwersytecie Śląskim. W Regulaminie dyplomowania na Wydziale Filologicznym znajdują się obowiązujące zapisy dotyczące procesu przygotowania pracy dyplomowej, formy rozprawy dyplomowej, sposobu jej oceny przez promotora oraz recenzenta, a także przebiegu egzaminu dyplomowego i kryteriów wyliczania oceny końcowej. Ponadto stosowane są procedury dyplomowania w ramach Archiwum Prac Dyplomowych (Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych i zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych). Uzupełnieniem wydziałowego regulaminu dyplomowania są wewnętrzne procedury opracowane w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Zostały zapisane jako Etapy przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej i są udostępnione studentom na stronie internetowej Instytutu (http://www.ibin.us.edu.pl/assets/files/studia/prace_dyplomowe/prace_dyplomowe.pdf). Na początku trzeciego roku studiów organizowane jest spotkanie studentów z pracownikami, którzy podjęli się realizacji seminariów dyplomowych. Podczas spotkania promotorzy przedstawiają tematykę prowadzonych przez siebie seminariów, zgodną z kierunkiem własnych badań oraz z badaniami realizowanymi w Instytucie, przede wszystkim z zakresu współczesnych problemów informatologii w Polsce i zagranicą oraz architektury informacji. Po dokonaniu wyboru promotora studenci uzgadniają z promotorem tematykę i zakres podejmowanych badań, spełniających kryteria oryginalności tematu, właściwego wykorzystania aparatu naukowego (przypisy, bibliografia załącznikowa), właściwej kompozycji tekstu. Przygotowanie rozprawy na poziomie licencjackim trwa dwa semestry, w czasie których student ma stały kontakt z promotorem, korzystając z jego merytorycznych wskazówek. Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego następuje po zaliczeniu wszystkich przedmiotów oraz po potwierdzonym podpisem promotora przyjęciu rozprawy. Egzamin dyplomowy przebiega zgodnie z Regulaminem dyplomowania w Uniwersytecie Śląskim.

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact