University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Specializations

Specialization Biomaterials engineering
General description of the specialization [in Polish] Realizowane w ramach specjalności treści kształcenia zorientowane są na specyfikę biomateriałów do zastosowań w medycynie. Wymusza to kształcenie wysoko wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, naukowej i technicznej, zajmującej się projektowaniem, modelowaniem, badaniem właściwości i struktury, wprowadzaniem na rynek biomateriałów. Absolwent tej specjalności wypełnia istniejącą na rynku lukę pomiędzy producentami biomateriałów, a lekarzami stosującymi te materiały w praktyce. Perspektywy zawodowe: • praca w przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących biomateriały • praca w małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym w przedsiębiorstwach obrotu biomateriałami i aparaturą do ich badania • praca w biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w projektowaniu biomateriałów oraz inżynierii biomedycznej
Graduation requirements [in Polish] Warunki wymagane do ukończenia studiów na kierunku inżynieria biomedyczna to: 1. Uzyskanie wymaganych efektów kształcenia, w tym uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów ze wszystkich modułów oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia w całym toku kształcenia. 2. Zaliczenie praktyk zawodowych. 3. Pozytywna obrona pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną. Ukończenie studiów na kierunku inżynieria biomedyczna jest poświadczone dyplomem ukończenia studiów.
Internships (hours and conditions) [in Polish] 1. Obowiązkową praktykę przewiduje plan studiów dla kierunku inżynieria biomedyczna. 2. Praktyki zawodowe nie są opłacane przez uczelnię - student, bez względu na tryb studiów, organizuje je we własnym zakresie. 3. Celem praktyki zawodowej jest: • poszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznej dotyczącej technik, technologii oraz procedur stosowanych w realizacjach z zakresu inżynierii biomedycznej; • praktyczne zastosowanie i weryfikacja umiejętności nabytych na zajęciach; • zapoznanie się z procesami technologicznymi w praktyce działania firm z rynku inżynierii biomedycznej; • przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania; • stworzenie dogodnych warunków do aktywacji zawodowej studenta na rynku pracy. 4. Realizację praktyk rozpoczyna się dla studentów studiów 1 stopnia po 4 semestrze 2 roku studiów. 5. Praktyka zawodowa w wymiarze 1 miesiąca (minimum 4 tygodnie lub 120 godzin) powinna odbyć się w okresie od 1 lipca do 30 września. 6. Praktyka powinna się odbywać zgodnie z programem praktyk zatwierdzonym przez prodziekana nadzorującego kierunek inżynieria biomedyczna. 7. Student w ostatnim okresie 4 semestru zajęć dydaktycznych otrzymuje skierowanie, dziennik praktyk i podpisuje stosowne oświadczenia. 8. Zaliczenie praktyk zawodowych potwierdza wpis do indeksu, dokonany przez opiekuna praktyk zawodowych po jej odbyciu, spełnieniu wyznaczonych warunków i złożeniu stosownych dokumentów: a. druku porozumienia o organizacji praktyki zawodowej studentów Uniwersytetu Śląskiego; b. skierowania na praktykę zawodową; c. oświadczenia zobowiązującego studenta do przestrzegania dyscypliny pracy i przepisów BHP; d. wypełnionego raportu o przebiegu praktyk zawodowych. 9. Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie w ustalonym terminie i wykazanie się wiedzą i umiejętnościami, dla których praktyka została zorganizowana. 10. Za praktykę będącą częścią programu studiów przypisuje się 4 punkty ECTS, a rozliczenie praktyk odbędzie się po 7 semestrze 4 roku studiów.
Professional qualifications [in Polish] nie dotyczy
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 210
Percentage of the ECTS credits for each of the areas to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits technical studies : 100%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact