University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Learning outcomes

Code of the learning outcome of the programme Learning outcomes
The graduate:
Codes of the second-order PRK characteristics to which the learning outcome of the programme is related
KNOWLEDGE
PS_W01 [in Polish] Posiada wiedzę z zakresu historii filozofii oraz filozofii współczesnej, a w nawiązaniu do niej rozumie istotę aktualnych dylematów cywilizacyjnych. 2018_P7S_WK
PS_W02 [in Polish] Zna główne koncepcje socjologiczne dotyczące społeczeństwa, państwa, natury ludzkiej i relacji miedzy społeczeństwem a jednostką, dzięki czemu rozumie społeczne uwarunkowania działaności psychologa. 2018_P7S_WK
PS_W03 [in Polish] Posiada wiedzę z zakresu logiki pozwalającą na swobodne posługiwanie się podstawowymi pojęciami logicznymi. 2018_P7S_WG
PS_W04 [in Polish] Posiada wiedzę z zakresu biologicznych podstaw funkcjonowania człowieka, w tym z zakresu neurobiologii, umożliwiającą właściwe i krytyczne traktowanie danych dotyczących biologicznych fundamentów i korelatów życia psychicznego człowieka. 2018_P7S_WG
PS_W05 [in Polish] Rozumie genezę pojęć, twierdzeń i metod, pojawiających się we współczesnej psychologii, zna rodowód współczesnych teorii psychologicznych oraz ich korzenie metodologiczne. 2018_P7S_WG
PS_W06 [in Polish] Wie, jak odróżnić poznanie naukowe od nienaukowego, szczególnie w odniesieniu do zagadnień psychologicznych i rozumie znaczenie wiedzy dla rozstrzygania fundamentalnych dylematów współczesnego świata. 2018_P7S_WK
PS_W07 [in Polish] Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu planowania i prowadzenia badań empirycznych; opanował specyficzny aparat pojęciowy psychologii jako dyscypliny empirycznej. 2018_P7S_WG
PS_W08 [in Polish] Zna podstawowe i zaawansowane narzędzia opisu i wnioskowania statystycznego. 2018_P7S_WG
PS_W09 [in Polish] Posiada wiedzę z zakresu etyki, zna zasady etyki zawodowej psychologa, w tym podstawowe, przyjęte przez środowisko psychologów dokumenty (obowiązujące kodeksy etyczne) oraz reguły zarządzania własnością intelektualną; wiedzę tę potrafi odnieść zarówno do obszaru planowania i przeprowadzenia badań empirycznych, jak również postępowania w relacji z odbiorcą usług psychologicznych w zakresie diagnostyki i interwencji. 2018_P7S_WK
PS_W10 [in Polish] Ma wiedzę na temat umysłowego funkcjonowania człowieka – poczynając od oddolnych procesów percepcji a kończąc na złożonych mechanizmach umysłowych, które leżą u podłoża m.in. myślenia, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji czy posługiwania się językiem; zna współczesne kierunki badań i najważniejsze ujęcia teoretyczne powstałe na gruncie psychologii poznawczej, kognitywistyki i neuronauki; rozumie związki wiedzy z tego zakresu z wiedzą z innych działów psychologii oraz jej potencjał aplikacyjny. 2018_P7S_WG
PS_W11 [in Polish] Zna współczesne teorie, koncepcje i pojęcia oraz badania z obszaru emocji i motywacji; rozumie mechanizmy powstawania emocji i wzbudzania procesów motywacyjnych, zna funkcje i konsekwencje emocji i motywacji w odniesieniu do procesów poznawczych i sfery behawioralnej; posiada wiedzę na temat możliwości praktycznych zastosowań dorobku psychologii emocji i motywacji i jego związków z innymi działami psychologii. 2018_P7S_WG
PS_W12 [in Polish] Posiada wiedzę na temat teorii i modeli osobowości, wie, na czym polega integrująca funkcja osobowości wobec myśli, uczuć i działań człowieka; rozumie odniesienia wiedzy z tego zakresu do problemów rozpatrywanych w ramach innych gałęzi psychologii oraz działalności praktycznej. 2018_P7S_WG
PS_W13 [in Polish] Posiada wiedzę dotyczącą klasycznych koncepcji i badań z zakresu różnic indywidualnych jak również wiedzę na temat współczesnego dorobku tej gałęzi psychologii; rozumie zarówno genezę, jak i konsekwencje różnic międzyosobniczych; dostrzega związki łączące psychologię różnic indywidualnych z innymi dyscyplinami nauki (np. genetyka zachowania), jak i możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii różnic indywidualnych w ramach badań i działań praktycznych realizowanych w innych dziedzinach psychologii. 2018_P7S_WG
PS_W14 [in Polish] Zna teorie, badania empiryczne, aparat pojęciowy i metodologiczny psychologii społecznej, wyjaśniającej mechanizmy funkcjonowania człowieka w jego otoczeniu; ma orientację w zagadnieniach odnoszacych się do funkcjonowania jednostki w relacjach interpersonalnych oraz w grupie, rozumie procesy wewnątrz- i międzygrupowe oraz mechanizmy wpływu społecznego; zna odniesienia psychologii społecznej zarówno do innych dyscyplin nauki (zwłaszcza socjologii), jak i innych subdyscyplin psychologii oraz ma orientację odnośnie do możliwości praktycznych zastosowań wiedzy z tego zakresu. 2018_P7S_WG
PS_W15 [in Polish] Posiada wiedzę z zakresu teorii i badań empirycznych opisujących i wyjaśniających uwarunkowania, przebieg, mechanizmy oraz efekty rozwoju człowieka w cyklu życia; rozumie specyfikę zmian rozwojowych w kolejnych okresach życia, czynniki wspomagające proces rozwoju, jak i czynniki ten proces zakłócające w okresie dzieciństwa, dorastania, dorosłości i starości, rozumie relacje pomiędzy wiedzą z zakresu psychologii rozwoju człowieka a wiedzą z zakresu innych dyscyplin nauki (głównie biologii, etologii, neurokognitywistyki rozwojowej, socjologii, etnologii i antropologii kulturowej), jak i innych subdyscyplin psychologii; orientuje się w możliwościach praktycznych zastosowań wiedzy o rozwoju człowieka w cyklu życia. 2018_P7S_WG
PS_W16 [in Polish] Posiada wiedzę na temat teoretycznych podstaw konstrukcji i adaptacji testów psychologicznych oraz badań empirycznych prowadzonych z ich użyciem; zna ich możliwości i ograniczenia oraz zasady interpretacji wyników uzyskiwanych za ich pomocą. 2018_P7S_WG
PS_W17 [in Polish] Ma szeroką wiedzę teoretyczną na temat diagnozy psychologicznej - procesu planowania postępowania diagnostycznego, dostępnych metod, samego procesu badania i czynników go warunkujacych, jak również zasad kontaktu z osobą badaną; zna podstawy diagnozy psychologicznej, jej specyfikę w odniesieniu do zróżnicowanych problemów i odbiorców, oraz zasady interpretacji i wykorzystywania uzyskiwanych danych. 2018_P7S_WG
PS_W18 [in Polish] Dysponuje szeroką wiedzą o zdrowiu i zaburzeniach psychicznych ich uwarunkowaniach, objawach, mechanizmach, leczeniu i profilaktyce; zna stosowane w psychologii i medycynie kryteria rozróżnienia zdrowia psychicznego od zaburzeń oraz konsekwencje ich stosowania; ma wiedzę o dwóch głównych systemach klasyfikacyjnych zaburzeń psychicznych: europejskim i amerykańskim; dysponuje aparatem pojęciowym umożliwiajacym efektywne porozumiewanie się z przedstawicielami nauk medycznych, zwłaszcza psychiatrii. 2018_P7S_WG
PS_W19 [in Polish] Posiada wiedzę na temat dostępnych form, metod i sposobów udzielania pomocy psychologicznej osobom i grupom w różnych sytuacjach kryzysowych oraz uwarunkowań profesjonalnych i nieprofesjonalnych zachowań pomocowych; rozumie specyfikę relacji pomagania i jej dynamikę; ma orientację w etycznych aspektach udzielania pomocy psychologicznej. 2018_P7S_WG
PS_W20 [in Polish] Posiada podstawową wiedzę z zakresu różnych dziedzin psychologii stosowanej – zna kluczowe pojęcia, orientuje się w problematyce, obszarze badań i zastosowań psychologii klinicznej człowieka dorosłego, klinicznej psychologii rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży, psychologii zdrowia i jakości życia, psychologii sądowej oraz psychologii pracy i organizacji. 2018_P7S_WG
PS_W21 [in Polish] Posiada wiedzę teoretyczną właściwą dla dwóch wybranych obszarów psychologii stosowanej. 2018_P7S_WG
PS_W22 [in Polish] Ma rozeznanie odnośnie do uwarunkowań, rodzaju i charakteru problemów oraz zadań pojawiających się w działalności praktycznej (zawodowej) w różnych środowiskach i kontekstach społecznych w ramach dwóch wybranych obszarów psychologii stosowanej. 2018_P7S_WK
PS_W23 [in Polish] Posiada elementarną wiedzę z zakresu innych dyscyplin (pokrewnych, bądź pogranicznych), które odnoszą się do danego obszaru funkcjonowania człowieka, umożliwiającą efektywną komunikację ze specjalistami z innych dziedzin i współdziałanie w ramach zespołów interdyscyplinarnych. 2018_P7S_WG
PS_W24 [in Polish] Posiada wiedzę na temat procesu diagnostycznego oraz jego specyfiki, metod i narzędzi właściwych dla dwóch wybranych obszarów psychologii stosowanej; zna podstawy i zasady opiniowania psychologicznego w tych obszarach działalności praktycznej. 2018_P7S_WG
PS_W25 [in Polish] Ma wiedzę na temat metod i technik interwencji psychologicznej, odpowiednich do wybranych sfer działalności praktycznej, a także możliwości i ograniczeń w ich stosowaniu; posiada wiedzę na temat charakteru możliwych działań promocyjnych i prewencyjnych w odniesieniu do problemów właściwych dla dwóch wybranych obszarów psychologii stosowanej, zna zasady planowania oraz metodologię konstruowania oraz ewaluacji programów promocyjnych i prewencyjnych. 2018_P7S_WG
PS_W26 [in Polish] Ma rozeznanie odnośnie do możliwości aplikacyjnych teorii i badań w wybranych obszarach psychologii (poza kanonem); ma wiedzę na temat specyfiki diagnostyki i interwencji psychologicznej w ramach tych obszarów oraz wyobrażenie na temat możliwości dalszego kształcenia. 2018_P7S_WG
PS_W27 [in Polish] Posiada wiedzę na temat nowych trendów i kierunków w psychologii, rozumie ich związki z innymi dziedzinami wiedzy oraz dostrzega odniesienia do dylematów współczesnej cywilizacji. 2018_P7S_WK
SKILLS
PS_U01 [in Polish] Ma umiejętność swobodnego posługiwania się pojęciami psychologicznymi, socjologicznymi, filozoficznymi i logicznymi w dyskursie na płaszczyźnie zawodowej oraz w analizie tekstów naukowych. 2018_P7S_UK
PS_U02 [in Polish] Na bazie posiadanej wiedzy jest w stanie odnieść się krytycznie do argumentów w publicznych dyskusjach dotyczących zagadnień społecznych oraz szeroko rozumianych relacji międzyludzkich i międzygrupowych oraz wyrazić własne stanowisko w sposób merytoryczny z poszanowaniem odmienności poglądów interlokutorów. 2018_P7S_UK
PS_U03 [in Polish] Potrafi refleksyjnie i krytycznie posługiwać się koncepcjami o różnym rodowodzie teoretycznym po to, aby wobec różnych kręgów odbiorców opisać i wyjaśnić powiązania istniejące między zachowaniem człowieka w cyklu życia a jego środowiskiem fizycznym oraz kulturowo-społecznym. 2018_P7S_UK
PS_U04 [in Polish] Posiada umiejętność odróżnienia koncepcji, metod badawczych i sposobów interwencji opartych na rzetelnej weryfikacji naukowej od koncepcji, metod i sposobów interwencji nie mających podstaw naukowych; potrafi zrozumieć i odnieść się krytycznie do doniesień z badań z zakresu psychologii, jak również dziedzin nauki pogranicznych i pokrewnych, np. neurobiologii, neuronauki, socjologii, antropologii kulturowej, itp., publikowanych w różnego typu czasopismach (naukowych i popularnonaukowych) oraz w Internecie. 2018_P7S_UU
PS_U05 [in Polish] Posiada rozwiniętą umiejętność aplikowania wiedzy teoretycznej z zakresu podstawowych dziedzin psychologii do opisu, wyjaśniania i rozwiązywania problemów odnoszacych się do konkretnych sytuacji życia codziennego oraz interpretacji problemów klinicznych, wychowawczych i społecznych. 2018_P7S_UW
PS_U06 [in Polish] Ma umiejętność identyfikowania problemów i zadań pojawiających się w praktycznej działalności psychologa oraz ich rozwiązywania, szczególnie na bazie wiedzy z dwóch wybranych obszarów psychologii stosowanej (konstytuujacych ścieżki specjalizacyjne). 2018_P7S_UW
PS_U07 [in Polish] Potrafi odpowiedzialnie konsultować i doradzać osobom oraz instytucjom w zakresie zarówno rozwiązywania problemów o podłożu i charakterze psychologicznym, jak i wspomagania rozwoju ludzi znajdujących się w różnych okresach życia – szczególnie w zakresie problemów właściwych dla dwóch wybranych dziedzin psychologii stosowanej (ścieżek specjalizacyjnych). 2018_P7S_UW
PS_U08 [in Polish] W zakresie problemów właściwych dla dwóch wybranych ścieżek zawodowych posiada umiejętność rozpoznawania zagrożeń, potrzeb i możliwości rozwoju jednostek, grup i społeczności, wymagających działań promocyjnych, profilaktycznych i prewencyjnych oraz posiada umiejętność planowania i wdrażania tych działań indywidualnie, w grupie lub podejmując wiodącą rolę w grupie. 2018_P7S_UO
PS_U09 [in Polish] Posiada umiejętność udzielania podstawowej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych współdziałając z innymi osobami w ramach zespołów lub podejmując wiodącą rolę w tych zespołach. 2018_P7S_UO
PS_U10 [in Polish] Potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania o charakterze psychologicznym, adekwatne do specyfiki funkcjonowania ludzi w różnym wieku, tak pod względem sposobu konceptualizowania problemów badawczych, jak i stosowanych strategii oraz metod badania. 2018_P7S_UW
PS_U11 [in Polish] Jest w stanie przeprowadzić analizę wyników za pomocą narzędzi współczesnej statystyki oraz wybranego programu statystycznego (np. SPSS lub Statistica). 2018_P7S_UW
PS_U12 [in Polish] Jest w stanie w sposób zrozumiały i rzetelny przekazywać informacje na temat wyników własnych badań w postaci pisemnego raportu, referatu lub prezentacji multimedialnej, w formie dostosowanej do potrzeb i możliwości odbiorców. 2018_P7S_UK
PS_U13 [in Polish] Potrafi kompetentnie posługiwać się testami psychologicznymi i innymi narzędziami diagnostycznymi w praktyce diagnostycznej, eksperckiej i badawczej; umie rozpoznać narzędzia spełniające kryteria psychometryczne, oraz odróżniać testy psychologiczne sensu proprio od pseudotestów; jest w stanie skonstruować test psychologiczny wedle własnego projektu lub przeprowadzić adaptację kulturową testu – szczególnie w zakresie narzędzi używanych w dwóch wybranych dziedzinach psychologii stosowanej (w ramach ścieżek specjalizacyjnych). 2018_P7S_UW
PS_U14 [in Polish] Ma umiejętności w zakresie planowania procesu diagnostycznego w odniesieniu do problemów psychologicznych, tzn. potrafi formułować problemy i hipotezy, dobierać odpowiednie metody; potrafi samodzielnie przeprowadzać badania diagnostyczne, zebrać i zinterpretować dane empiryczne oraz podjąć odpowiedzialne decyzje na podstawie wyników przeprowadzonej diagnozy (np. w badaniach selekcyjnych, czy klinicznych) oraz zaplanować ewentualną interwencję oraz strategię sprawdzania jej skuteczności, szczególnie w obrębie dwóch wybranych obszarów psychologii stosowanej (konstytuujących ścieżki specjalizacyjne). 2018_P7S_UW
PS_U15 [in Polish] Jest w stanie rozpoznawać – posługując się wiedzą z psychopatologii ogólnej – symptomy zaburzeń poszczególnych funkcji psychicznych, a z perspektywy psychopatologii szczegółowej – podstawowe klasy i jednostki zaburzeń psychicznych w różnych okresach życia jednostki; potrafi posługiwać się kryteriami obowiązującego w Polsce systemu klasyfikacyjnego zaburzeń psychicznych; jest też w stanie wskazywać ogólne zasady postępowania diagnostycznego i leczniczego w zależności od charakteru zaburzeń psychicznych. 2018_P7S_UW
PS_U16 [in Polish] Potrafi nawiązać kontakt i przeprowadzić podstawowe badanie diagnostyczne oraz udzielić wsparcia osobie przejawiającej zaburzenia psychiczne. 2018_P7S_UW
PS_U17 [in Polish] Posiada umiejętność identyfikowania problemów wymagających współpracy interdyscyplinarnej oraz przygotowanie do współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin. 2018_P7S_UO
PS_U18 [in Polish] Posiada umiejętność sporządzania opinii psychologicznej w sposób komunikatywny i zrozumiały dla zleceniodawców w odniesieniu do problemów z dwóch wybranych obszarów psychologii stosowanej (w ramach ścieżek specjalizacyjnych). 2018_P7S_UK
PS_U19 [in Polish] Potrafi planować i realizować własne uczenie się i rozwój innych osób śledząc przyrost wiedzy w różnych działach psychologii w sposób zaplanowany i systematyczny. 2018_P7S_UW
PS_U20 [in Polish] Jest w stanie przełożyć zalecenia i wymagania, formułowane w przyjętych przez społeczność psychologów kodeksach etycznych, na język profesjonalnych działań – zawsze w imię dobra odbiorcy usług psychologicznych lub osoby badanej. 2018_P7S_UW
PS_U21 [in Polish] Posiada umiejętności wyboru kierunków dalszego kształcenia i samokształcenia na bazie zdolności do dokonywania krytycznej oceny proponowanych treści, form i metod tegoż kształcenia. 2018_P7S_UU
PS_U22 [in Polish] Posiada umiejętność rozumienia i tworzenia różnego typu tekstów pisanych i ustnych wymagającą wiedzy o języku w zakresie struktur gramatycznych, leksyki i fonetyki, ze szczególnym uwzględnieniem elementów specjalistycznego języka angielskiego, w stopniu zaawansowanym. Wyszukuje, wybiera, analizuje, ocenia, klasyfikuje informacje naukowe i potrafi je zaprezentować w formie tekstu pisanego lub wypowiedzi w języku angielskim. 2018_P7S_UK
PS_U23 [in Polish] Posiada umiejętność popularyzowania naukowej wiedzy psychologicznej. 2018_P7S_UK
PS_U24 [in Polish] Ma świadomość konieczności dalszego kształcenia; potrafi zaplanować proces samokształcenia i samodoskonalenia zawodowego w ramach dwóch wybranych ścieżek specjalizacyjnych. 2018_P7S_UU
SOCIAL COMPETENCES
PS_K01 [in Polish] Jest zdolny do precyzyjnego formułowania i wyrażania swych myśli, sądów i przekonań przy użyciu adekwatnych pojęć, także naukowych (psychologicznych, filozoficznych, logicznych, itp.) w mowie i piśmie, przy zachowaniu krytycznej oceny wobec własnych ocen i poglądów. 2018_P7S_KK
PS_K02 [in Polish] Jest zdolny do krytycznego spojrzenia zarówno na własne poglądy i przekonania oraz wyniki własnej pracy jako badacza, diagnosty, konsultanta i osoby udzielającej pomocy psychologicznej, jak i poglądy i przekonania oraz efekty pracy innych ludzi z poszanowaniem ich odmienności i prawa do błędu; przyjmuje merytoryczną krytykę ze strony innych i jest w stanie się do niej konstruktywnie odnieść. 2018_P7S_KK
PS_K03 [in Polish] Ma zdolność dostrzegania związków wiedzy pochodzącej z różnych działów psychologii z podstawową wiedzą z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, nauk społecznych i biologicznych nauk o człowieku; dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści, dostrzegając i uwzględniając całą złożoność determinant zachowania się człowieka bez arbitralnego wykluczania jakiejkolwiek sfery. 2018_P7S_KK
PS_K04 [in Polish] Jest gotów poprawnie rozpoznawać obszary swojej działalności badawczej i praktycznej, które mogą nieść potencjalne zagrożenia dla klientów oraz osób uczestniczących w badaniu naukowym oraz eliminować lub przynajmniej minimalizować te zagrożenia. 2018_P7S_KK
PS_K05 [in Polish] Wykazuje postawę otwartości na przejawy odmienności w zachowaniach ludzi, w tym odmienność światopoglądową i kulturową klientów i współpracowników, co wyraża się z jednej strony w dążeniu do zrozumienia tych odmienności, a z drugiej – w ich poszanowaniu; jest wrażliwy na wszelkie przejawy dyskryminacji społecznej i jednoznacznie się im przeciwstawia, jest także otwarty i gotowy do wspierania rozwoju osobistego innych ludzi. 2018_P7S_KR
PS_K06 [in Polish] Posiada szczególną wrażliwość względem problemów osób i grup społecznych, znajdujących się w trudnym położeniu lub w szczególnej sytuacji życiowej (dotkniętych wadami wrodzonymi, chorobami genetycznymi, chorobami przewlekłymi; będących ofiarami przemocy, wypadków i katastrof; żyjących w środowiskach nadmiernie homogenicznych, społecznie i kulturowo wykluczonych, doświadczających z różnych powodów deprywacji lub przeciążenia); aktywnie inicjuje lub wspiera wszelkie inicjatywy sprzyjające tworzeniu optymalnych warunków życia tych osób i grup, szanując jednocześnie indywidualne systemy wartości, lokalne tradycje i kulturę danej społeczności, organizacji lub instytucji. 2018_P7S_KO
PS_K07 [in Polish] Jest gotów do budowania relacji terapeutycznej z osobami z zaburzeniami psychicznymi; uznaje przy tym znaczenie wiedzy naukowej i jest otwarty na współpracę z ekspertami w celu zapewnienia jak najwyższej jakości swoich działań. 2018_P7S_KK
PS_K08 [in Polish] Jest aktywny w zakresie dostrzegania problemów i proponowania rozwiązań również niestandardowych na rzecz środowiska społecznego – w obszarach i zakresach wychodzących poza tradycyjnie przyjęte w psychologii, ale zawsze zgodnych z podejściem naukowym i zasadami etycznymi. 2018_P7S_KO
PS_K09 [in Polish] Jest otwarty na współpracę na zasadach równości ze specjalistami z innych dziedzin; posiada kompetencje społeczne pozwalające na pracę w zespołach interdyscyplinarnych. 2018_P7S_KK
PS_K10 [in Polish] Ma świadomość etyczną i wrażliwość na problemy i dylematy etyczne pojawiające się w działalności profesjonalnej psychologa w różnych obszarach zastosowania wiedzy psychologicznej, również w perspektywie interdyscyplinarnej w relacjach psycholog – klient, psycholog – inny psycholog, psycholog – specjalista w innej dziedzinie, psycholog – społeczeństwo (również w odniesieniu do mediów i polityki). 2018_P7S_KR
PS_K11 [in Polish] Ma świadomość złożoności problemów etycznych związanych z diagnozą i interwencją psychologiczną; dąży do rozwiązywania ich w zgodzie z Kodeksem etyczno-zawodowym psychologa. 2018_P7S_KR
PS_K12 [in Polish] Posiada nastawienie i zdolność aktywnego propagowania postaw etycznych w ogóle i w odniesieniu do etyki zawodu psychologa. 2018_P7S_KR
PS_K13 [in Polish] Swoim profesjonalnym postępowaniem działa na rzecz zwiększenia zaufania społeczeństwa do psychologicznych praktyk diagnostycznych, eksperckich i pomocowych; aktywnie występuje przeciwko jakimkolwiek próbom deprecjonowania zawodu psychologa. 2018_P7S_KR
PS_K14 [in Polish] Dzięki posiadaniu umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych, mediacyjnych i negocjacyjnych jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych psychologa w zróżnicowanych środowiskach i kontekstach społecznych. 2018_P7S_KO
PS_K15 [in Polish] W oparciu o adekwatną wiedzę o sobie samym, a także prawidłowe rozeznanie potrzeb społecznych i interesu publicznego, jest gotów budować relację pomocy psychologicznej. 2018_P7S_KO

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact