University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information

General description of the programme [in Polish] Psychologia jako dyscyplina nauki umieszczana jest w grupie nauk społecznych, ale zarówno w swoich początkach, jak i obecnie czerpie z jednej strony z dorobku filozofii, znajdując w niej inspiracje do swoich teorii i badań, a z drugiej – z nauk biologicznych. W tym drugim przypadku nie chodzi tylko o inspiracje teoretyczne, ale także o sposób prowadzenia badań empirycznych, opartych o rygory metodologiczne charakterystyczne dla nauk przyrodniczych – głównie badania eksperymentalne. Podstawowym przedmiotem zainteresowania psychologii są ludzkie zachowania, wywoływane bezpośrednio (lub pośrednio) obecnością i działaniami innych ludzi oraz czynnikami szeroko rozumianego środowiska pozaspołecznego. Wiedza z zakresu psychologii bezpośrednio koresponduje z wiedzą z innych nauk – socjologii, antropologii kulturowej, politologii, pedagogiki, fizjologii, medycyny (zwłaszcza psychiatrii) i nauk o zdrowiu. Wszystko to sprawia, że studiowanie i uprawianie psychologii, będącej z całą pewnością dyscypliną odrębną, posiadającą własny obszar badawczy i specyfikę metodologiczną, wymaga otwartości intelektualnej i podejścia interdyscyplinarnego. Psychologia, ze względu na jej specyficzny charakter (związany na przykład z koniecznością wkraczania w prywatną sferę życia człowieka i posiadaniem przez psychologów formalnych uprawnień do podejmowania decyzji ważących często na ludzkich losach) należy do tych dziedzin nauki, w których niezbędne jest głębokie i wszechstronne wykształcenie. Dlatego też w uchwalonej przez Sejm RP Ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2001 zapisane jest, iż osoba ubiegająca się o prawo wykonywania zawodu psychologa musi legitymować się „dyplomem magistra psychologii” (Art. 8, Ust. 1.1). Z tego względu studia psychologiczne w Uniwersytecie Śląskim prowadzone są w formie 5-letnich jednolitych studiów magisterskich, a ich cele i efekty odnoszą się do czterech podstawowych obszarów kształcenia: teoretycznego, metodologicznego, aplikacyjnego i etycznego. Absolwent studiów psychologicznych w Uniwersytecie Śląskim musi posiadać gruntowną wiedzę teoretyczną, obejmująca podstawowe działy psychologii i dwa – wybrane przez niego – obszary zastosowań wiedzy podstawowej. Z uwagi na to, że studiowanie względnie nowej i dynamicznie rozwijającej się gałęzi nauki jaką jest psychologia, wymaga ciągłego uzupełniania wiedzy, absolwent przygotowany jest do ustawicznego kształcenia, także po skończeniu studiów. Adept psychologii powinien również posiąść w toku studiów umiejętność planowania i przeprowadzania badań empirycznych, konstruowania diagnostycznych narzędzi psychologicznych oraz analizowania wyników badań z zachowaniem wszelkich rygorów metodologicznych. Absolwent tego kierunku powinien również być w stanie zastosować wiedzę teoretyczną i swoje zawodowe umiejętności warsztatowe w praktyce psychologicznej. Istotnym aspektem w kształceniu psychologów jest wymiar etyczny; ponieważ psycholog pracuje z ludźmi, którzy obdarzyli go zaufaniem, takie cechy jak wiedza i świadomość etyczna oraz wrażliwość na problemy i dylematy etyczne, pojawiające się w praktyce, traktowane są jako kluczowe efekty kształcenia psychologicznego. Absolwent kierunku psychologia posiada podstawową wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu psychologii ogólnej (procesy poznawcze, emocje, motywacja, osobowość, różnice indywidualne), psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka i psychopatologii. Uzyskuje przygotowanie warsztatowe umożliwiające planowanie własnych badań i procesu diagnostycznego (metodologia badań psychologicznych, metody statystyczne, metody diagnozy psychologicznej, psychometria). Absolwent jest ogólnie przygotowany do rozpoznawania indywidualnych i społecznych problemów psychologicznych oraz niesienia pomocy innym i planowania interwencji psychologicznej (komunikacja interpersonalna, pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, propedeutyka psychologii stosowanej, etyka zawodu psychologa). W trakcie studiów uzyskuje również wiedzę z zakresu szeregu przedmiotów uzupełniających (filozofia, socjologia, biologiczne podstawy zachowania, logika, psychiatria) oraz wybranych przez siebie przedmiotów fakultatywnych. Dysponuje ponadto przygotowaniem zawodowym w zakresie dwóch ścieżek specjalizacyjnych, wybranych spośród następujących: ▪ psychologia kliniczna człowieka dorosłego (posiada podstawową wiedzę o przyczynach oraz obrazie klinicznym wybranych zaburzeń oraz wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w kryzysie, zdobywa umiejętności rozpoznawania zwiastunów problemów klinicznych, planowania i prowadzenia procesu diagnozowania, wykorzystywania metod do analizowania i interpretowania problemu klinicznego, łączenia danych diagnostycznych uzyskanych z różnych źródeł; nabywa także umiejętności udzielania podstawowej pomocy psychologicznej i mediacyjnej); ▪ psychologia sądowa (posiada podstawową wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu psychologii zeznań świadków, przesłuchań, opiniodawstwa sądowego, kryminologii, wiktymologii, psychopatologii i resocjalizacji; posiada wiedzę merytoryczną oraz umiejętności warsztatowe i świadomość etyczną w zakresie psychologicznego opiniowania szczególnych spraw sądowych oraz nabywa umiejętności przeprowadzania badań eksperymentalnych z zakresu psychologii zeznań świadków; posiada ponadto podstawowe umiejętności z zakresu poradnictwa psychologicznego dla rodziców i nieletnich w sprawach o demoralizację, prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych w zakładach poprawczych i zakładach karnych oraz w zakresie prowadzenia mediacji sądowych i negocjacji); ▪ psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia (rozumie istotę rozwoju w jego pełnym wymiarze jednostkowym i rodzinnym, zarówno w perspektywie indywidualnej, jak i społecznej oraz ma rozeznanie co do wydarzeń normatywnych i nienormatywnych występujących w cyklu życia jednostki i rodziny; posiada wiedzę na temat przyczyn i obrazu klinicznego wybranych zaburzeń rozwojowych, emocjonalnych, behawioralnych dzieci i młodzieży w kontekście optymalnego oraz zakłóconego funkcjonowania systemu rodzinnego i zna metody diagnostyczne, jak i sposób posługiwania się nimi. Identyfikuje i rozumie także problemy oraz zadania rozwojowe wieku dorosłego i podeszłego; jest zaznajomiony z zasadami wczesnej interwencji psychologicznej oraz działań profilaktycznych mających wspierać zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oraz rodziny; ma kompetencje pozwalające na rozumienie relacji rodzinnych oraz wiedzę na temat kształtowania się bliskich więzi. Jest także przygotowany do rozumienia podstaw prowadzenia poradnictwa psychologicznego oraz psychoedukacji dzieci, młodzieży i rodzin). ▪ psychologia pracy i organizacji (posiada wiedzę, której umiejętne wykorzystanie przyczynia się do skutecznego zarządzania zespołem, harmonijnej współpracy pomiędzy pracownikami, do minimalizowania negatywnych aspektów zawodowej aktywności, jak np. stresu zawodowego; praktyczna wiedza i umiejętności z zakresu stosowania metod i technik zarządzania umożliwiają absolwentom wspieranie efektywnego kierowania organizacją; posiada kluczowe kompetencje z zakresu badania i kształtowania środowiska pracy, m.in. komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania zespołów, diagnostyki, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, motywowania do pracy, oceniania, rekrutacji i selekcji kadr, przywództwa, analizy pracy oraz szkoleń); ▪ psychologia zdrowia i jakości życia (jest przygotowany do rozpoznawania i rozumienia wyzwań i zagrożeń współczesności oraz identyfikacji zasobów warunkujących zdrowie, poczucie dobrostanu, szczęścia i satysfakcji życiowej; ma wiedzę w zakresie mechanizmów zależności między funkcjonowaniem psychicznym a zdrowiem i chorobą; posiada umiejętności diagnozowania problemów z obszaru zdrowia i jakości życia, zdolność samodzielnego konstruowania i ewaluacji programów profilaktycznych i programów promujących zdrowie; potrafi udzielać pomocy psychologicznej; jego umiejętności dają mu podstawy do pracy z chorymi somatycznie i ich rodzinami, z osobami doświadczającymi stresu w różnych dziedzinach życia, jak również do pracy z osobami zdrowymi, pomagając im w rozwijaniu zasobów osobistych i indywidualnego potencjału). W efekcie, absolwent psychologii posiada wstępne przygotowanie merytoryczne i warsztatowe do samodzielnej pracy w zawodzie psychologa w różnych środowiskach i kontekstach instytucjonalnych, ukształtowaną motywację i zdolności do dalszego samokształcenia i samodoskonalenia zawodowego w ramach studiów podyplomowych, kursów doskonalących, szkoleń specjalistycznych itp. Ma pogłębioną wrażliwość na indywidualne i społeczne problemy oraz umiejętność planowania i przeprowadzania działań profilaktycznych, prewencyjnych i i interwencji psychologicznej w odniesieniu do tych problemów, a także ogólną wrażliwość etyczną i kulturę intelektualną, pozwalającą mu czynnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym w skali lokalnej i globalnej.
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission [in Polish] Sama idea studiów w zakresie psychologii, jak również sposób jej realizacji oraz zamierzone efekty kształcenia psychologicznego odzwierciedlają misję i mieszczą się w strategicznych kierunkach rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uniwersytet Śląski przyjmuje w swym działaniu takie wartości naczelne jak prawda, mądrość i wiedza, których celem jest dobro i rozwój Osoby ludzkiej. Kształcenie psychologiczne na poziomie magisterskim uznaje za fundament wymienione wartości. Psychologia jako nauka o człowieku nie tylko dostarcza wiedzy deskryptywnej, normatywnej i wyjaśniającej na temat ludzkich zachowań w różnych kontekstach środowiskowych i sytuacyjnych, ale również określa jakie warunki winny być spełnione, aby rozwój i dobro człowieka w pełni mogły się urzeczywistniać. Kształcenie psychologiczne opiera się na bogatym dorobku polskiej i światowej psychologii. Naszym założeniem jest, by student posiadł wiedzę z zakresu psychologii porównywalną do wiedzy, jaką dysponują absolwenci najlepszych uczelni w Europie i w świecie. Student jest zobligowany do zapoznawania się z literaturą odnoszącą się do szerokiego spectrum ujęć teoretycznych i ustaleń empirycznych oraz zachęcany do krytycznego oglądu proponowanych treści w celu nabycia umiejętności odróżniania wiedzy uzyskanej przy pomocy rygorystycznego warsztatu metodologicznego współczesnej nauki od danych, które charakteru naukowego nie posiadają. Wprowadzanie studentów w obszar światowych standardów i treści kształcenia psychologicznego jest zgodne z uniwersytecką ideą internacjonalizacji i otwiera im szanse nie tylko dopełniania wykształcenia w ramach europejskich programów wymiany studentów, ale również znalezienia swojego miejsca na globalnym rynku pracy. Pozostając w zgodzie z tezą zawartą w misji Uniwersytetu Śląskiego treści kształcenia psychologicznego oraz sposoby ich realizacji służą nie tylko nabywaniu przez studentów wiedzy fachowej, ale przede wszystkim mają formować ich twórcze, innowacyjne postawy wobec świata. Te postawy z kolei mają wspomagać ich przyszłe działania na rzecz innych ludzi i środowisk w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym. Uniwersytecka idea, wyrażająca się w przyjętej strategii, przygotowywania studentów do świadomego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, znajduje odzwierciedlenie w zamyśle studiów psychologicznych jako takich, które nie tylko dostarczają wiedzy o człowieku jako istocie społecznej, ale również kształtują odwagę, umiejętności i kompetencje aktywnego włączania się w działalność społeczną na bazie trafnego rozpoznawania potrzeb, zagrożeń i potencjału rozwojowego jednostek i grup, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest interwencja, bądź działania o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym, wychodzące poza indywidualny lub środowiskowy partykularyzm i ochronę wąsko rozumianych interesów. W misję Uniwersytetu Śląskiego wpisana jest dbałość o harmonijny rozwój różnych dyscyplin naukowych. Psychologia, z natury swej czerpiąca inspirację i niezbędną wiedzę również z innych dyscyplin – zarówno biologicznych, jak i społecznych i humanistycznych, wymaga wychodzenia poza granice wąskiej specjalizacji, posiadania umiejętności porozumiewania się z przedstawicielami innych dziedzin nauki i interdyscyplinarnych kompetencji w zakresie wykorzystywania efektów ich badań i dociekań. Absolwenci kierunku przygotowywani są zatem do współdziałania ze specjalistami innych obszarów – na zasadzie równości, wzajemnego szacunku i zaufania – w celu rozwiązywania istotnych dla człowieka i społeczeństwa problemów. Misją Uniwersytetu jest nie tylko przekazywanie informacji niezbędnych w przyszłym życiu zawodowym studenta, ale przede wszystkim towarzyszenie mu w odkrywaniu zdolności, otwieraniu perspektyw poznawczych, w które powinien wkraczać niezależnie, jako człowiek myślący, z troską i uwagą uczestniczący w wydarzeniach codziennej rzeczywistości. Studia psychologiczne przygotowują do samodzielnego i krytycznego myślenia, umiejętności stawiania pytań i następnie poszukiwania na nie odpowiedzi z zachowaniem rygorów naukowego dochodzenia do prawdy, wyzwalają podejście innowacyjne i uczą niezależności i świadomego kierowania własnym rozwojem oraz refleksyjnego uczestnictwa w dyskursie publicznym, dotyczącym istotnych zagadnień społecznych oraz szeroko rozumianych relacji międzyludzkich i międzygrupowych, w sposób merytoryczny, z poszanowaniem odmienności światopoglądowej i aksjologicznej innych uczestników tegoż dyskursu. Bogaty program studiów psychologicznych, który pozwala na indywidualny dobór treści i profilu kształcenia, umożliwia przez to zdobywanie wiedzy i umiejętności stosownych do zainteresowań i celów życiowych studentów oraz zapotrzebowania na rynku pracy na odpowiednio wykształconych specjalistów. Studenci są również przygotowywani do nieustannego uzupełniania podstawowego wykształcenia, poszerzania wiedzy i przekwalifikowywania się w zależności od życiowego lub zawodowego kontekstu, co pozostaje w zgodzie ze strategiczną ideą Uniwersytetu – uczenia się przez całe życie. Istotnym aspektem przygotowania przyszłych psychologów – w pełni zgodnym z misją Uniwersytetu Śląskiego – jest kształtowanie ich świadomości etycznej. Absolwenci kierunku są uwrażliwieni na problemy i dylematy etyczne pojawiające się w działalności profesjonalnej w różnych obszarach zastosowania wiedzy psychologicznej, również w perspektywie interdyscyplinarnej, w relacjach psycholog – klient, psycholog – inny psycholog, psycholog – specjalista w innej dziedzinie, psycholog – społeczeństwo (również w odniesieniu do mediów i polityki). Studia psychologiczne, prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną kadrę pracowników samodzielnych i młodszych pracowników naukowych, formy i sposoby kształcenia w ich ramach dostosowane są do przekazywanych treści oraz zamierzonych efektów; postulowana w misji Uniwersytetu Śląskiego równowaga między liczbą studentów i kadrą dydaktyczną jest zachowana. Kadra dydaktyczna łączy swoją aktywność w zakresie kształcenia z prowadzeniem badań naukowych w dziedzinach odpowiadających działalności dydaktycznej, tym samym realizuje ideę europejskiego uniwersytetu, dostarczając wiedzy aktualnej i w pełni zweryfikowanej naukowo.
Organization of the process of obtaining a degree [in Polish] Organizacja procesu uzyskania dyplomu dla studentów kierunku Psychologia przebiega zgodnie z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Śląskim (załącznik nr 3 do uchwały nr 91 Senatu UŚ z dnia 25 kwietnia 2017 r.) oraz Zarządzeniem nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych (tekst jednolity zawarty w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r.) Dodatkowo standardy dla magisterium regulują przepisy wewnętrzne zatwierdzone przez Radę Wydziału Pedagogiki i Psychologii w dn. 25.02.2014 r. Uregulowania te dotyczą między innymi zasad składania ofert seminariów magisterskich, zasad zapisów i przyjęć na seminaria magisterskie, kryteriów, jakie musi spełnić praca magisterska oraz przebiegu egzaminu magisterskiego. Zasady składania ofert. • Oferty seminariów magisterskich są zgodne z aktywnością naukową promotorów, którzy określają, jakie warunki powinni spełnić studenci przystępujący do seminarium. • Oferty seminariów magisterskich są składane przez nauczycieli akademickich w postaci prawidłowo wypełnionego sylabusa, zgodnie z wzorem obowiązującym dany rocznik studentów i w terminie wyznaczonym przez Koordynatora Zapisów. • Oferty seminariów magisterskich składane przez pracowników niesamodzielnych spełniają następujące kryteria: - oferty mogą składać adiunkci i czynni naukowo starsi wykładowcy (czyli pracujący nad rozprawami habilitacyjnymi i/lub publikujący); - problematyka seminariów powinna być ściśle związana z własną pracą naukową; - oferta seminarium powinna posiadać rekomendację kierownika zespołu (zakładu lub katedry); Zasady zapisów i przyjęć na seminaria magisterskie. • Każda oferta seminarium magisterskiego powinna zawierać sformułowane przez prowadzącego kryteria przyjęć do grupy seminaryjnej, na wypadek, gdyby liczba chętnych przekroczyła limit miejsc. Jeśli takie kryteria nie zostaną podane Koordynator Zapisów przyjmie kryterium rankingu średnich ocen uzyskanych przez studenta w roku akademickim poprzedzającym zapisy. • Minimalna liczba studentów wymagana dla przystąpienia do realizacji seminarium magisterskiego wynika z aktualnych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie określania liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych. • Zalecana liczba studentów uczestniczących w seminarium magisterskim wynosi 10-12 osób, przy czym dla niesamodzielnych pracowników 12 osób to zalecana maksymalna liczebność grupy seminaryjnej. • Pozostałe kryteria zapisów i przyjęć na seminaria magisterskie są zgodne z Zasadami składania ofert i dokonywania zapisów na zajęcia z przedmiotów wybieranych przez studentów na kierunku Psychologia. Kryteria, jakie powinna spełniać praca magisterska. • Tematyka prac magisterskich powinna mieścić się w ramach tematycznych wyznaczonych przez promotora i odnosić się do uznanych teorii i badań mających niekwestionowaną pozycję w psychologii akademickiej. • Praca magisterska jest pracą naukową o charakterze empirycznym, co obliguje studenta do wykazania się: - znajomością warsztatu pracy naukowca-badacza; - wiedzą z danej dziedziny; - samodzielnością i indywidualnym podejściem do zagadnień, które w swej pracy prezentuje; - umiejętnością zaprezentowania rezultatów własnej pracy nad problemem badawczym, zgodnego z kanonami wypowiedzi naukowej. • Jeśli promotorem pracy magisterskiej jest pracownik ze stopniem naukowym doktora, recenzentem pracy jest pracownik samodzielny (tzn. z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego). Prace przygotowane pod kierunkiem pracowników samodzielnych mogą być recenzowane przez pracowników ze stopniem naukowym doktora. Szczegółowe informacje na temat wymagań formalnych stawianych pracom magisterskim, które mogą okazać się pomocne studentom w trakcie pisania pracy magisterskiej zamieszczono do wglądu studentów na stronie internetowej Instytutu Psychologii w dziale Kształcenie. Przebieg egzaminu magisterskiego. • Magistrant przystępuje do egzaminu magisterskiego po spełnieniu warunków określonych w regulaminie studiów. • W trakcie egzaminu magisterskiego magistrant omawia 4 zagadnienia. • Dwa zagadnienia dotyczą treści zawartych w standardach kształcenia dla kierunku psychologia z grupy treści podstawowych i kierunkowych. Student losuje te pytania z puli zagadnień ogłaszanych corocznie na stronie internetowej Instytutu Psychologii. • Jedno z zagadnień dotyczy ogólnej psychologicznej wiedzy teoretycznej z zakresu: historii myśli psychologicznej, procesów poznawczych, emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia i psychopatologii. • Drugie zagadnienie odnosi się do wiedzy i szeroko pojmowanych umiejętności warsztatowych tzn. do ogólnej wiedzy i umiejętności z zakresu: metodologii badań psychologicznych, psychometrii, diagnozy psychologicznej, pomocy psychologicznej i etyki zawodu psychologa. • Pozostałe dwa zagadnienia formułuje w trakcie egzaminu magisterskiego promotor i recenzent pracy magisterskiej. Mogą one być związane z problematyką pracy, metodologią badań własnych oraz z uzyskanymi wynikami.

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact