University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Specializations

Specialization Pre-school and Early School Education
General description of the specialization [in Polish] W trakcie studiów II stopnia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej absolwent poszerza wiedzą pedago­giczną m. in., w ramach: pedagogiki rodziny, edukacji zdrowotnej, pedagogiki twórczości dziecka, arteterapii, biblioterapii, komunikacji interperso­nalnej, aktywności językowej i mate­matycznej dziecka, korekty zaburzeń jego rozwoju, jego aktywności środo­wiskowej, a także metodyki pracy korekcyjno-wyrównawczej. W zakresie wychowania przedszkol­nego zakłada się pogłębienie kompe­tencji od strony merytorycznej i prak­tycznej, absolwent posiada kompeten­cje nauczycielskie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
Graduation requirements [in Polish] Uzyskanie absolutorium, osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia dla drugiego stopnia studiów oraz złożenie pracy dyplomowej i egzamin magisterski.
Internships (hours and conditions) [in Polish] nie dotyczy
Professional qualifications [in Polish] Absolwent może znaleźć zatrudnienie zarówno w placówkach przedszkolnych, jak i szkolnych, publicznych, prywatnych, społecznych, czy też artystycznych. Przygotowanie zawodowe absolwentów tego kierunku studiów stwarza możli­wości zatrudnienia w charakterze nauczycieli bądź wychowawców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ponadto absolwenci mają przygo­towanie oraz uzyskują kompetencje do prowadzenia zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych.
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 120
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits
  • education (social sciences): 93%
  • philosophy (humanities): 3%
  • psychology (social sciences): 2%
  • sociology (social sciences): 2%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact