University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information

General description of the programme [in Polish] Kierunek studiów pedagogika – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego W Sprawie Wzorcowych Efektów Kształcenia z dnia 4 Listopada 2011 - należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań pedagogiki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk społecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz społeczną, dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się, uczą w ciągu całego życia oraz krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i społecznych konsekwencji. Pedagogika obejmuje analizy procesów edukacyjnych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission [in Polish] Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego posiada własną misję oraz strategię rozwoju na lata 2012-2020 zatwierdzoną na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 26.02.2013 roku. Strategia rozwoju Wydziału PiPs jest zgodna ze strategią rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2012-2020, uchwaloną przez Senat uczelni na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2012 r. W swoich zasadniczych celach powtarza ona generalne obligacje, jakie nałożono na społeczność uczonych i studentów oraz służby pomocnicze Uniwersytetu. Obligacje te dotyczą sprawnego zarządzania uczelnią i jego jednostkami organizacyjnymi, rozwoju nauki, kształcenia na najwyższym poziomie na wszystkich rodzajach studiów oraz dobrej współpracy z otoczeniem. W strategii określono odpowiedzialność konkretnych podmiotów na Wydziale za realizację poszczególnych zadań oraz wyznaczono terminy ich wdrożenia. Określone w strategii rozwoju działania dotyczą wszystkich kierunków funkcjonujących na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.
Organization of the process of obtaining a degree [in Polish] Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu dyplomowania na kierunkach studiów prowadzonych na WPiPs Uniwersytetu Śląskiego z dnia 19 marca 2013.

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact