University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information (2)

Graduation requirements [in Polish]
Internships (hours and conditions) [in Polish] Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Regulamin praktyk zawodowych z dnia ………………2019 r. §1. Postanowienia ogólne 1. Podstawę organizacji studenckich praktyk zawodowych, zwanych dalej „praktykami”, stanowią na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego przepisy: Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z dnia 14 maja 2012 r. 25 kwietnia 2017 r. oraz Zarządzenie nr 175 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych i określenia obowiązków opiekunów praktyk, Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych i określenia obowiązków opiekunów praktyk, Uchwała nr 117 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenie warunków zwalniania studentów Uniwersytetu Śląskiego z obowiązku odbywania praktyk zawodowych. 2. Celem praktyk jest: − ugruntowanie i poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, − kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, − przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, − stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy. 3. Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego stopnia zobowiązany jest do odbycia półrocznej praktyki zawodowej obejmującej łącznie 960 godzin dydaktycznych (gdzie 1 godzina dydaktyczna - 45 minut) w całym toku studiów, w tym: − na drugim semestrze studiów praktyki zawodowej międzysemestralnej 1. w wymiarze 320 godzin, trwającej nie krócej niż dwa miesiące i zaliczenia jej do końca egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego, za co otrzymuje 12 punktów ECTS, − na czwartym semestrze studiów praktyki zawodowej międzysemestralnej 2. w wymiarze 320 godzin trwającej nie krócej niż dwa miesiące i zaliczenia jej do końca egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego, za co otrzymuje 12 punktów ECTS, − na szóstym semestrze studiów praktyki zawodowej semestralnej w wymiarze 320 godzin trwającej nie krócej niż dwa miesiące i zaliczenia jej do końca egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego, za co otrzymuje 12 punktów ECTS, Ponadto student zobowiązany jest do uczestnictwa: − w warsztatach grupowych poprzedzających każdą z praktyk, w trakcie których zapoznawany jest z dokumentacją i procedurami realizacji praktyk oraz przygotowywany do realizacji praktyki na najwyższym poziomie; 4. Praktyki międzysemestralne i semestralna realizowane są trybie indywidualnym. Student we własnym zakresie poszukuje organizacji, w których zamierza realizować praktyki, z zastrzeżeniem jednak, iż praktyka międzysemestralna 1. oraz praktyka międzysemestralna 2. nie mogą być realizowane w tej samej organizacji. Samodzielność studenta w tym zakresie należy uważać za istotny element realizacji jednego z podstawowych celów praktyki – rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej. Uczelnia może rekomendować miejsce i formę odbywania praktyk. Uczelnia opracowuje ponadto wzory dokumentów, służących do realizacji praktyk zawodowych. 5. Terminy i miejsca odbywania praktyk regulowane są w indywidualnych porozumieniach studentów z organizacjami i wymagają akceptacji ze strony opiekunów praktyk. 6. Praktyki mogą być realizowane przez studentów w kraju i za granicą w: − podmiotach gospodarczych o charakterze produkcyjnym i usługowym, − organach administracji państwowej i samorządowej, − placówkach ochrony zdrowia, − jednostkach kultury, − ośrodkach naukowo-badawczych, dydaktycznych i oświatowych, − innych jednostkach organizacyjnych (np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, służbach celnych, PKP, PKS, non-profit, itp.). 7. W przypadku realizacji praktyki poza granicami Polski lub zaliczenia praktyki w ramach zatrudnienia w firmie zagranicznej student jest zobowiązany złożyć wymaganą dokumentację w języku wykładowym - polskim lub języku angielskim. Jeśli dokumentacja sporządzana jest w językach innych niż wskazane, student zobowiązany jest złożyć do oceny tłumaczenie dokumentów wykonane przez tłumacza przysięgłego. 8. Istnieje możliwość uznania praktyk międzysemestralnych lub/i praktyki semestralnej za zrealizowaną w całości lub w części, gdy student wykonuje udokumentowaną pracę (w ramach umowy cywilno-prawnej, umowy o pracę lub gdy prowadzi działalność gospodarczą), w tym pracę za granicą, pod warunkiem zgodności z celami, programem i efektami kształcenia przewidzianym dla danej praktyki, i gdy czas trwania pracy nie jest krótszy niż wymiar odpowiedniej praktyki określony w programie studiów. 9. Student niepełnosprawny ma prawo odbycia praktyk międzysemestralnych i semestralnej według indywidualnego dostosowania studiów (IDS), który umożliwi osiągnięcie i weryfikację efektów kształcenia dostosowaną do charakteru jego niepełnosprawności. Dziekan Wydziału ma prawo skierować studenta do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w celu uzyskania opinii o zakresie dostosowania. Student z przyznanym IDS może wnioskować do Dziekana Wydziału o przyznanie na czas odbywania praktyk studenckich tutora. 10. Studentowi nie przysługuje od Uniwersytetu żadne świadczenia z tytułu praktyki. 11. Szczegóły dotyczące obsługi systemu studenckich praktyk zawodowych, w tym wymagania względem organizatora praktyki i studenta, opis efektów kształcenia oraz procedura obiegu dokumentów zawarte zostały w Instrukcji realizacji studenckiej praktyki zawodowej (załącznik 1). §2. Opiekun praktyk i wydziałowy koordynator ds. praktyk studenckich 1. Nadzór dydaktyczny nad praktykami międzysemestralnymi i semestralną sprawują opiekunowie praktyk wyznaczeni przez Dziekana Wydziału spośród nauczycieli akademickich. 2. Dziekan Wydziału może powołać wydziałowego koordynatora ds. praktyk studenckich. 3. Wydziałowy koordynator ds. praktyk studenckich w ramach obsługi systemu studenckich praktyk zawodowych upoważniony jest do: − kierowania studentów na praktyki w porozumieniu z opiekunem praktyk; − zawierania porozumień o organizacji praktyki zawodowej studentów Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi; − zatwierdzania raportów z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej na podstawie pisemnej opinii opiekuna praktyk. − udzielania zgody na zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej w ramach zatrudnienia/samozatrudnienia lub innej formy działalności na podstawie pisemnej prośby studenta. 4. Opiekun praktyki międzysemestralnej i opiekun praktyki semestralnej są zobowiązani do zapewnienia zgodności przebiegu i wymiaru czasu każdej z praktyk z jej programem. 5. Opiekun w ramach konsultacji podczas warsztatów praktyki międzysemestralnej i semestralnej: − zapoznaje studenta z dokumentacją wymaganą do odbycia praktyki, ustalając zakres merytoryczny praktyki, termin jej rozpoczęcia i czas trwania, akceptuje program praktyk ustalony indywidualnie między studentem a organizacją przyjmującą go na praktykę, − odbiera od studenta oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami organizacji praktyk, − udziela niezbędnej pomocy i porad studentowi w kwestiach związanych z poszukiwaniem i realizacją praktyki zawodowej, − odbiera i omawia ze studentem raport z praktyki zawodowej, − opiniuje podanie studenta do Dziekana/ Prodziekana lub wydziałowego koordynatora ds. praktyk studenckich o zaliczenie jako praktyki jego pracy zawodowej lub innej formy działalności. 6. Opiekunowie praktyk sporządzają wspólnie w każdym roku akademickim zbiorczą ocenę realizacji efektów kształcenia w ramach studenckich praktyk zawodowych. 7. Ponadto opiekunowie praktyk gromadzą i udostępniają studentom oferty praktyk zawodowych i staży spływające na Wydział oraz inicjują kontakt studentów z uniwersyteckim Biurem Karier. §3. Realizacja praktyki w trybie indywidualnym 1. Opiekunowie praktyk międzysemestralnych i semestralnej ustalają wraz ze studentami miejsca odbywania każdej z praktyk W celu realizacji praktyki Wydział wydaje skierowania na praktykę oraz zawiera każdorazowo porozumienie z organizacją, w której student odbywa praktykę międzysemestralną/semestralną. Po podpisaniu porozumienia jeden egzemplarz przechowywany jest w dziekanacie zobowiązanym do prowadzenia rejestru porozumień. Drugi egzemplarz zachowuje organizacja przyjmująca studenta na praktykę. 2. Studentom odbywającym praktyki przysługują świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz 737). Świadczenia określone w tej ustawie są finansowane ze środków budżetu państwa. 3. Program praktyki międzysemestralnej i semestralnej powinien obejmować – zgodnie z opisami modułów – następujące elementy: − termin praktyki, − obszar merytoryczny praktyki, − nazwisko osoby kontaktowej pełniącej opiekę nad studentem w organizacji, − plan działań obejmujący: nazwy komórek organizacyjnych, z funkcjonowaniem których student zapozna się w kolejnych etapach praktyki zawodowej; problemy, które będą przedmiotem zainteresowania studenta; prace, które student będzie wykonywał w poszczególnych komórkach lub zespołach problemowych; wykaz dokumentów i materiałów, z którymi student powinien zapoznać się w trakcie praktyki. 4. Opiekun praktyki międzysemestralnej i opiekun praktyki semestralnej są zobowiązani do czuwania nad zapewnieniem warunków niezbędnych do prowadzenia praktyki, zgodnie z ustaleniami porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią a zakładem pracy. Mają prawo do kontrolowania przebiegu praktyk. §4. Zaliczenie praktyki międzysemestralnej i semestralnej 1. Warunkiem zaliczenia każdej z praktyk jest zrealizowanie jej w ustalonym terminie i wykazanie się wiedzą i umiejętnościami, dla których uzyskania praktyka została zorganizowana. Za praktykę będącą częścią programu studiów student otrzymuje 12 ECTS za każdą przewidziana w planie studiów i zrealizowaną praktykę (wraz z obowiązkowymi warsztatami). 2. Po zakończeniu realizacji praktyki międzysemestralnej i po zakończeniu realizacji praktyki semestralnej student dostarcza opiekunowi raport z realizacji danej praktyki (formularz raportu wypełnia student, pieczątka i podpis osoby zajmującej się praktykami w organizacji przyjmującej są wymagane). Student zobowiązany jest do przygotowania dwóch oryginałów raportu, z których jeden zatrzymuje dla siebie a drugi przekazuje opiekunowi praktyk na Wydziale. Raport przyjmowany i omawiany jest ze studentem przez opiekuna w trakcie indywidualnej rozmowy, która pozwala potwierdzić uzyskanie zakładanych efektów kształcenia. 4. W celu zaliczenia pracy zawodowej/ działalności gospodarczej jako praktyki, student składa do Dziekana Wydziału lub wydziałowego koordynatora ds. praktyk studenckich właściwy wniosek. W takim przypadku podstawą zaliczenia zawodowej praktyki międzysemestralnej lub/i semestralnej jest przedstawienie opiekunowi zaświadczenia z przedsiębiorstwa stwierdzającego fakt zatrudnienia studenta, okres zatrudnienia i opis podstawowych zadań wykonywanych przez studenta; przedstawienie dokumentacji potwierdzającej prowadzenie działalności gospodarczej lub innej formy działalności. 6. Zaliczenia praktyk zawodowych dokonuje wyznaczony przez Dziekana Wydziału wydziałowy koordynator ds. praktyk studenckich w porozumieniu z opiekunami praktyk. Załączniki: 1. Instrukcja realizacji studenckiej praktyki zawodowej.
Professional qualifications [in Polish]
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 180
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits
  • management and quality studies (social sciences): 69%
  • psychology (social sciences): 14%
  • law (social sciences): 6%
  • economics and finance (social sciences): 5%
  • communication and media studies (social sciences): 2%
  • computer and information sciences (natural sciences): 2%
  • philosophy (humanities): 1%
  • sociology (social sciences): 1%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact