University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information

General description of the programme [in Polish] Współczesne wyzwania globalizacji oraz usytuowanie Uniwersytetu Śląskiego w regionie o tradycjach gospodarczych silnie związanych z etosem pracy szczególnie w przemyśle ciężkim i znajdującego się na styku ważnych europejskich szlaków komunikacyjnych, sprzyjające w sposób naturalny kontaktom z podmiotami gospodarczymi w kraju i zagranicą oraz rozwojowi nowych technologii i nowych miejsc pracy związanych z nowoczesnym przemysłem i usługami, powodują powstawanie specyficznych potrzeb w zakresie kompetencji menedżerskich i organizacyjnych związanych z kierowaniem ludźmi i zarządzeniem zasobami ludzkimi i zdecydowanej zmiany w kierunku nowoczesnych form zarządzania uwzględniających rolę tzw. czynników miękkich – komunikacji, podmiotowości, potencjału pracowników. Specyfika regionu Górnego Śląska, jego dziedzictwo kulturowe, uwarunkowania społeczne i charakter stosunków gospodarczych powodują, że w działalności biznesowej, życiu społecznym, działalności naukowo-badawczej oraz w procesach kształcenia kadr dla gospodarki konieczne jest przełamanie spojrzenia na gospodarkę tylko z punktu widzenia czynników technologicznych i ekonomicznych co wymaga przyjęcie nowoczesnej perspektywy uwzględniającej czynniki społeczne i psychologiczne w zarządzaniu organizacjami i ich pracownikami. Dynamiczne zmiany w warunkach funkcjonowania regionu wymagają od osób je kreujących posiadania szczególnych umiejętności, kompetencji społecznych i merytorycznych umożliwiających właściwe rozumienie pojawiających się zmian i podejmowania adekwatnych do nich działań. Istnieje zatem potrzeba dostarczenia społeczności regionu pogłębionej, interdyscyplinarnej wiedzy na temat funkcjonowania organizacji w oparciu o czynniki uwzględniające wieloaspektowo funkcjonowanie ludzi w organizacjach i zarządzanie nimi. Celem nadrzędnym proponowanych studiów jest rozwijanie wiedzy studentów, ich umiejętności i postaw, niezbędnych dla występowania w roli specjalisty zajmującego się zarządzaniem zasobami ludzkimi w trzech sektorach gospodarki: przedsiębiorstwach, organizacjach administracji publicznej i podmiotach ekonomii społecznej. Zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga obecnie innego spojrzenia na zarządzanie, uwzględniającego różnorodność podejść, metod i technik skutecznego wykorzystywania potencjału na poziomie jednostki, grupy i całych systemów organizacyjnych. Celem szczegółowym studiów jest dostarczenie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do organizacji i zespołów pracowniczych, wyposażenie studentów w umiejętności i kompetencje społeczne, niezbędne do efektywnego wykorzystania instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi i rozwiązywania problemów natury społecznej, ekonomicznej, finansowej, psychologicznej, prawnej w obszarze zarządzania ludźmi i komunikacji międzyludzkiej. Ważnym elementem programu studiów są zagadnienia obejmujące: wiedzę na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi i funkcji personalnej w organizacjach oraz pozyskiwanie, rozwój, ocenianie i motywowanie pracowników. Program uwzględnia organizacyjne, międzyorganizacyjne i zespołowe powiązania i relacje wymagające kompetencji relacyjnych, więc w szczególności ma na celu uwrażliwienie studentów na relacyjne aspekty zarządzania, wykształcenie umiejętności ich rozumienia, a także sprawnego ich rozwiązywania. Te aspekty są różnej natury: psychospołecznej, organizacyjnej, komunikacyjnej, prawnej, technologicznej. Rozumienie ich pozwoli studentowi opanować odpowiednie umiejętności poprowadzenia administracyjnego działu kadr, stworzenie warunków pracy sprzyjających dobrostanowi człowieka i jego efektywności oraz przestrzegania zasad prawa, w szczególności tych dotyczących zarządzania ludźmi. Realizację tych celów ma zapewnić odpowiednio dobrana kadra naukowo-dydaktyczna składająca się w głównej mierze z przedstawicieli nauk społecznych: zarządzanie, psychologia pracy i organizacji, ekonomia, prawo, socjologia. Program kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi jest odpowiedzią na pojawiające się zapotrzebowanie rynku na pracowników wyposażonych nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale także w praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające zarówno zrozumienie specyfiki współczesnej gospodarki z jej tendencjami rozwojowymi, jak i podejmowanie twórczych działań z wykorzystaniem potencjału ludzkiego w organizacji, także jego różnorodności. W ramach tego programu studenci otrzymują: - blok modułów obowiązkowych obejmujący zagadnienia ogólne dotyczące podstaw zarządzania zasobami ludzkimi oraz funkcjonowania człowieka w organizacji i uwarunkowań psychologicznych, charakteru otoczenia organizacji i podstawowych obszarów zarządzania, prawa, IT oraz kompetencji językowych, - blok modułów wybieralnych, w ramach którego mają możliwość samodzielnego skomponowania profilu specjalizacji zawodowej w oparciu o ofertę modułów wybieralnych, których tematyka koncentruje się wokół różnorodnych grup kompetencji menedżerskich: społeczno-psychologicznych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, zarządzania strategicznego, wykorzystania technik informatycznych. Praktyczny profil studiów umożliwia kontakt z praktyką i praktykami zarządzania zasobami ludzkimi. W cyklu kształcenia student powinien zdobyć minimum 180 punktów ECTS. Zajęcia realizowane są w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia I stopnia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach trwają sześć semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Założenia i wzorce Efekty uczenia się w obszarze studiów I stopnia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi odpowiadają założeniom przyjętym w następujących przepisach: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), Uchwała nr 330 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie wytycznych w zakresie przygotowywania projektów programów studiów kierunków studiów; RMNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji; RMNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów; RMNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych i Zarządzenie nr 105/2017 z dnia 6 lipca-2017 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach szczegółowych procedur tworzenia nowych kierunków studiów, nowych form kształcenia oraz zmiany efektów kształcenia i programów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów; Regulamin Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Załącznik nr 3 do uchwały nr 91 Senatu UŚ z dnia 25 kwietnia 2017 r.). Absolwent studiów I stopnia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi wykazuje się: • wiedzą podstawową z dziedziny nauk społecznych, z dyscyplin nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomicznych i prawnych, psychologii i nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, a także prawo. Wiedza odnosi się zarówno do istoty procesów gospodarczych, jak i psychologicznych. Wymienione tu dziedziny reprezentowane są przez odpowiednie kierunki studiów w ramach tego samego obszaru kształcenia, • zdolnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności organizacji w odniesieniu do procesów zarządzania zasobami ludzkimi (w tym przedsiębiorstw i innych instytucji) i ich otoczenia, • przygotowaniem do praktycznego i aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz w tworzeniu i realizacji złożonych przedsięwzięć wewnątrz organizacji i w ich otoczeniu, • zdolnościami komunikacyjnymi wymaganymi zwłaszcza w ramach funkcji personalnych, w tym umiejętnością jasnego i jednoznacznego przedstawiania i konsultowania, w gronie specjalistów, swoich wniosków oraz założeń teoretycznych i przesłanek praktycznych poruszanej problematyki, • zdolnościami samodzielnego uczenia się, pozwalającymi kontynuować studia oraz pogłębionymi umiejętnościami formułowania i rozwiązywania typowego zadania badawczego przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi realizacji etapów procesu informacyjnego, • zrozumieniem zobowiązań osobistych, profesjonalnych i społecznych wobec otoczenia. Szczegółowe efekty uczenia się dla kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi w odniesieniu do obszaru nauk społecznych zawiera załącznik nr 1. Aby otrzymać dyplom, student musi zaliczyć wszystkie moduły objęte programem studiów oraz złożyć egzamin dyplomowy licencjacki. Plan studiów prezentujący strukturę wraz z liczbą punktów ECTS (z podziałem na semestry) przedstawiono w załączniku nr 3. Forma realizacji zajęć dydaktycznych, wymagania dotyczące poszczególnych elementów programu Dla kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi o profilu praktycznym zaproponowano następujące wymagania dotyczące formy realizacji zajęć dydaktycznych, wymiaru godzinowego i liczby ECTS :  stacjonarne i niestacjonarne formy studiów;  plan studiów stacjonarnych obejmuje 2220 godzin w tym 1260 godzin realizowanych na uczelni oraz 960 godzin (6 miesięcy) praktyk zawodowych odbywanych poza uczelnią;  plan studiów niestacjonarnych obejmuje 1760 godzin w tym 800 realizowanych na uczelni oraz 960 godzin (6 miesięcy) praktyk zawodowych odbywanych poza uczelnią;  na studiach stacjonarnych liczba godzin wykładów wynosi 465, co stanowi 21% wszystkich zajęć; na studiach niestacjonarnych liczba godzin wykładów wynosi 290, co stanowi 16% wszystkich zajęć;  na studiach stacjonarnych wymiar godzin związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym wynosi 1740 godzin (co stanowi 79% łącznego wymiaru godzin), pozwala uzyskać 142 punkty ECTS; na studiach niestacjonarnych wymiar godzin związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym wynosi 1470 godzin (co stanowi 83% łącznego wymiaru godzinowego) i pozwala uzyskać 149 punktów ECTS;  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych procentowy udział liczby punktów ECTS uzyskiwanych w ramach wybieranych przez studenta modułów kształcenia (wykład specjalistyczny 1, wykład specjalistyczny 2, warsztat 1, warsztat 2, warsztat 3, laboratorium, seminaria dyplomowe – 34 ECTS, praktyki modelowe + praktyki zawodowe – 42 ECTS, moduł ogólnouczelniany – 3 ECTS wynosi łącznie 79 punktów ECTS, co stanowi 44% wszystkich punktów ECTS;  na studiach stacjonarnych łączny wymiar praktyk przewidzianych w planie studiów wynosi 1020 godzin; na studiach niestacjonarnych łączny wymiar praktyk przewidzianych w planie studiów wynosi 1000 godzin; wymiar praktyk zawodowych odbywanych poza uczelnią jest dla obu form studiów ten sam i wynosi w tym 960 godzin (6 miesięcy) i pozwala uzyskać 42 punkty ECTS. Zaproponowano następujące wymagania dotyczące umiejętności porozumiewania się w językach obcych: język angielski - zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B1+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego, z uwzględnieniem umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w wymiarze 8 punktów ECTS i 120 godzin dydaktycznych (80 godzin na studiach niestacjonarnych). Zaproponowano następujące wymagania dotyczące zajęć rozwijających kompetencje z zakresu technologii informacyjnej: Na studiach stacjonarnych moduł technologia informacyjna w formie zajęć laboratoryjnych w wymiarze 30 godzin (20 godzin na studiach niestacjonarnych) oraz 2 punktów ECTS. Dodatkowo w toku studiów studenci mają możliwość zwiększenia tej liczby punktów, jeżeli wybiorą moduły dotyczące zastosowań technologii informacyjnych. Zaproponowano następujące wymagania dotyczące prac dyplomowych: przygotowanie pracy dyplomowej licencjackiej podczas seminarium dyplomowego w wymiarze 120 godzin (80 godzin na studiach niestacjonarnych) dydaktycznych oraz 22 punkty ECTS. Zaproponowano następujące zalecenia dotyczące egzaminu dyplomowego:  egzamin powinien sprawdzać wiedzę zdobytą w całym okresie studiów oraz umiejętności jej praktycznego zastosowania,  egzamin powinien odbywać się z udziałem osób wyłonionych z jednostki prowadzącej studia,  jednostka prowadząca studia określa terminy egzaminów dyplomowych z odpowiednim wyprzedzeniem.
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission [in Polish] Studia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi zostały przygotowane zgodnie z celami strategicznymi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapisanymi w strategii rozwoju UŚ na lata 2012-2020: • Celem strategicznym 2: innowacyjne nauczanie i nowoczesna oferta dydaktyczna, oraz wynikającymi z niego celami operacyjnymi: CO3 – program studiów odpowiada współczesnym potrzebom rynku pracy, proces realizacji programu studiów prowadzony będzie w oparciu o międzynarodowe kontakty naukowe jednostki, cześć modułów prowadzić będą wykładowcy z jednostek współpracujących, zakłada się również korzystanie z wypracowanych za granicą dobrych praktyk w zakresie rozwiązań dydaktycznych; CO4 – programu studiów realizowany będzie w kontekście rozwijanych w Uczelni założeń polityki jakości; CO7 – przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w procesie nauczania realizowane będzie w ramach przyjętego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz w szerszym zakresie poprzez program studiów zawierający treści propagujące zapobieganie społecznym zjawiskom patologicznym: ksenofobii i dyskryminacji wynikającej z niezrozumienia zjawiska różnorodności oraz zachęcające do twórczego wykorzystania pozytywów różnorodności wszelkiego typu. • Celem Strategicznym 3: aktywne współdziałanie uczelni z otoczeniem oraz wynikającymi z niego celami operacyjnymi: CO1 – upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu; CO3 – zakłada się zwiększenie udziału interesariuszy zewnętrznych w rozwijaniu i doskonaleniu procesu nauczania, zarówno poprzez zaproszenie wybranych z ich do bezpośredniego udziału w procesie nauczania, jak i w drodze szeroko rozumianych konsultacji z interesariuszami w ramach procedur systemu zapewnienia jakości kształcenia; CO5 – program studiów będzie wzbogacany również dzięki współpracy naukowej i dydaktycznej z krajowymi i zagranicznymi jednostkami akademickimi.
Organization of the process of obtaining a degree [in Polish] §1. Postanowienia ogólne 1. Podstawę organizacji dyplomowania i przeprowadzania egzaminu dyplomowego stanowią przepisy: Regulamin Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Załącznik nr 3 do uchwały nr 91 Senatu UŚ z dnia 25 kwietnia 2017 r.); Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych; Uchwała nr 330 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie wytycznych w zakresie przygotowywania projektów programów studiów kierunków studiów oraz Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) wraz ze stosownymi rozporządzeniami MNiSW. 2. Zasady dyplomowania Wydziale Pedagogiki i Psychologii odnoszą się do kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi, pierwszego poziomu oraz form studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonymi od roku akademickiego 2019/2020, na których przewidziano przygotowanie pracy dyplomowej. 3. Zasady organizacji dyplomowania precyzują: - wybór seminarium dyplomowego, wyznaczenie i wybór promotora pracy dyplomowej, - przygotowanie i zatwierdzanie tematu pracy dyplomowej, - zgłoszenie tematu pracy dyplomowej w dziekanacie, - realizację, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz - przeprowadzenie egzaminu dyplomowego. 4. Za zapewnienie właściwej jakości procesu dyplomowania, szczególnie w zakresie oceny kompetencji merytorycznych promotorów prac, odpowiada Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii. 5. Praca dyplomowa jest najważniejszą samodzielną pracą studenta, kończącą cykl dydaktyczny. W pracy dyplomowej student powinien wykorzystać kompetencje kierunkowe, w tym wiedzę zdobytą w toku studiów. 6. Praca dyplomowa jest sprawdzianem stopnia opanowania kompetencji kierunkowych, w tym wiedzy, umiejętności analizy i syntezy wiadomości oraz zastosowania ich do rozwiązania konkretnych problemów. 7. Koncepcja pracy powinna wynikać z charakterystyki sylwetki absolwenta i rodzaju studiów. Praca dyplomowa powinna być opracowaniem użytecznym, podejmującym rozwiązanie konkretnego problemu teoretycznego lub praktycznego. 8. Absolwent kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata. §2. Wybór seminarium i promotora dyplomowej pracy licencjackiej 1. Praca licencjacka przygotowywana jest w ramach seminarium dyplomowego prowadzonego w toku studiów na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. 2. Pracę dyplomową student wykonuje pod opieką nauczyciela akademickiego - promotora, tematyka promowanych prac zgodna jest z aktywnością naukową promotorów, którzy określają, jakie warunki powinni spełnić studenci przystępujący do seminarium. 3. Promotorem może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii może upoważnić do kierowania pracą dyplomową specjalistę także spoza Uczelni, co najmniej w stopniu doktora. 4. Promotor może odmówić przyjęcia studenta na seminarium dyplomowe. 5. Zmiana promotora może nastąpić na wniosek studenta, po akceptacji dotychczasowego i proponowanego promotora. Zgodę na dokonanie zmiany promotora wyraża kierownik jednostki prowadzącej zajęcia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. 6. Propozycje seminariów dyplomowych i promotorów są przedstawiane studentom w terminie określonym przez władze jednostki prowadzącej zajęcia na kierunku, nie później niż na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w semestrze poprzedzającym semestr, w którym rozpoczyna się seminarium. 7. Oferty seminariów licencjackich składane przez pracowników niesamodzielnych spełniają następujące kryteria: - oferty mogą składać adiunkci i czynni naukowo starsi wykładowcy (czyli pracujący nad rozprawami habilitacyjnymi i/lub publikujący); - problematyka seminariów powinna być ściśle związana z własną pracą naukową; - oferta seminarium powinna posiadać rekomendację kierownika zespołu (zakładu lub katedry). 8. Zasady zapisów i przyjęć na seminaria licencjackie. - Każda oferta seminarium licencjackiego powinna zawierać sformułowane przez prowadzącego kryteria przyjęć do grupy seminaryjnej, na wypadek gdyby liczba chętnych przekroczyła limit miejsc. Jeśli takie kryteria nie zostaną podane Koordynator Zapisów przyjmie kryterium rankingu średnich ocen uzyskanych przez studenta w roku akademickim poprzedzającym zapisy. - Minimalna liczba studentów wymagana dla przystąpienia do realizacji seminarium magisterskiego wynika z aktualnych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie określania liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych. - Zalecana liczba studentów uczestniczących w seminarium magisterskim wynosi 10-12 osób, przy czym dla niesamodzielnych pracowników 12 osób to zalecana maksymalna liczebność grupy seminaryjnej. - Listy uczestników poszczególnych seminariów są ogłaszane na stronie WWW usosweb oraz przekazywane promotorom prowadzącym seminaria dyplomowe. - Jeżeli student w wyznaczonym czasie nie zapisze się na żadne seminarium, zostaje wpisany administracyjnie przez kierownika jednostki prowadzącej zajęcia na kierunku na listę, na której są wolne miejsca. §3. Seminarium dyplomowe 1. Seminarium dyplomowe jest niezbędnym etapem toku studiów wspomagającym tryb realizacji pracy dyplomowej. Wymiar semestralny i czas trwania seminarium określony jest w planach studiów dla poszczególnych form studiów. 2. Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej, w tym: pomoc w wyborze literatury przedmiotu, stawianiu tez, konstruowaniu koncepcji badawczej, ilościowej i jakościowej analizie wyników oraz opracowaniu wniosków z badań. 4. Przedmiot, zakres pracy i jej cele oraz sposoby ich realizacji są ustalane indywidualnie pomiędzy promotorem a dyplomantem, podczas prowadzonego seminarium dyplomowego. 5. Niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na wymagania odnoszące się do prawa autorskiego oraz poprawności językowej i stylistycznej tak, aby zawarte w pracy treści były poprawne merytorycznie, zwięzłe i komunikatywne. 6. Promotor w ciągu 14 dni od daty uruchomienia seminarium składa w dziekanacie informacje o prowadzonych seminariach zawierające wykaz studentów w nich uczestniczących, bez podawania tematu pracy. 7. Promotor ustala ze studentami tematy prac dyplomowych nie później niż do końca piątego semestru studiów. 8. W każdym z semestrów seminarium kończy się zaliczeniem dokonywanym przez promotora obejmującym ocenę postępów w przygotowaniu pracy przez dyplomanta. Szczegółowy sposób ustalania oceny końcowej określa sylabus tego modułu. 9. W ostatnim semestrze studiów student uzyskuje zaliczenie seminarium dyplomowego po złożeniu pracy dyplomowej i przyjęciu jej przez promotora. §4. Zgłoszenie pracy dyplomowej 1. Student, po ustaleniu z promotorem tematu pracy dyplomowej, składa w dziekanacie zatwierdzony przez promotora formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. 2. Formularz powinien zostać złożony nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów, zgodnie z organizacją roku akademickiego, ustaloną w odrębnym zarządzeniu. 3. Każda modyfikacja tematu pracy dyplomowej wymaga ponownego złożenia formularza (zgłoszenie aktualizacyjne). 4. Pracownik dziekanatu po otrzymaniu formularza w terminie do 7 dni wprowadza do USOS następujące dane dotyczące pracy dyplomowej: 1) kod dyplomu; 2) kod kierunku/specjalności, w ramach którego powstaje praca; 3) jednostka, w której powstaje praca; 4) język oryginału pracy; 5) tytuł pracy dyplomowej w języku oryginału; 6) imię i nazwisko promotora pracy; 7) data zatwierdzenia przez promotora tematu pracy dyplomowej; 8) pozostałych autorów (jeżeli występują) oraz uruchamia proces elektronicznej archiwizacji pracy (poprzez zmianę odpowiednich flag w formularzu USOS). § 5. Temat pracy dyplomowej 1. Temat pracy powinien być precyzyjny i adekwatny do wyodrębnionego zakresu. Problematyka pracy powinna bezpośrednio odnosić się do kierunku studiów. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe studenta, programy badawcze oraz możliwości Wydziału Pedagogiki i Psychologii w zakresie opieki naukowej nad daną pracą dyplomową. 2. Temat pracy jest formułowany wspólnie przez promotora i dyplomanta w trakcie pierwszego semestru seminarium dyplomowego. 3. Tytuł pracy może zostać za zgodą promotora, doprecyzowany w ostatecznej wersji pracy dyplomowej. 4. Za pracę dyplomową może być uznana wyłącznie praca przygotowana samodzielnie przez studenta. W wyjątkowych przypadkach, gdy można ustalić fragmenty samodzielnie przygotowane przez studenta, praca dyplomowa może być wykonana przez zespół. 5. Na wniosek studenta, po uzyskaniu przez dyplomanta zgody promotora i Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii, praca może być przygotowana w języku obcym. § 6. Wymogi merytoryczne stawiane pracy dyplomowej 1. Temat i treść pracy muszą być zgodne z kierunkiem studiów i korespondować z sylwetką absolwenta. Praca dyplomowa musi dotyczyć dokładnie sprecyzowanego problemu, co winno mieć odzwierciedlenie w tytule pracy. 2. Tytuł pracy, tytuły rozdziałów i podrozdziałów powinny odpowiadać zamieszczonym w pracy treściom i kolejno logicznie z siebie wynikać, a w końcowej części pracy doprowadzić do syntezy i uogólnień. 3. Przyjmuje się, że na poziomie studiów pierwszego stopnia praca dyplomowa powinna dotyczyć umiejętności pogłębionego opisu zjawiska, procesu, realizowanych działań lub organizacji. 4. Szczegółowy zakres pracy ustala promotor z dyplomantem. Student odpowiada za poprawność merytoryczną, redakcyjną, edytorską, językową i stylistyczną pracy, a także za sposób i uczciwość cytowania oraz za przestrzeganie praw autorskich. 5. Rozmiar pracy dyplomowej powinien wynikać z wyczerpującego opracowania tematu. Jako zasadę ogólną należy przyjąć, że objętość części zasadniczej pracy licencjackiej powinna wynosić nie mniej niż 40 stron. Liczba pozycji literatury przedmiotu wykorzystanych w pracy licencjackiej nie powinna być niższa niż 25 pozycji prezentujących aktualny dorobek dotyczący omawianej tematyki. 6. W pracy konieczne jest zachowanie dbałości o naukowy charakter pracy, w tym w szczególności zachowanie wierności faktów, obiektywizmu poglądów, poprawności definiowania pojęć w oparciu o zróżnicowane źródła, przedstawianie opisu wykorzystanych materiałów, tak by odróżnić badania i wnioskowanie autora pracy od osób trzecich, stosowanie przypisów i odnośników do literatury przedmiotu oraz poprawność językową i stylistyczną tekstu zgodnie z przyjętymi powszechnie regułami. 7. Struktura pracy powinna zawierać następujące elementy: - tytuł pracy oraz oświadczenie autora pracy, że została przygotowana samodzielnie (wzór strony tytułowej pracy i oświadczenia autora pracy stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r.), - spis treści z numeracją stron, - wstęp obejmujący krótkie wprowadzenie i uzasadnienie wyboru tematu pracy oraz wskazanie celu, hipotezy pracy i metod badawczych stosowanych w pracy przy weryfikacji hipotezy, a także ukazanie struktury pracy oraz wykorzystanych źródeł, - rozdział(y) teoretyczne, w których dyplomant powinien wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu analizowanego zagadnienia lub problemu badawczego oraz znajomością literatury przedmiotu, - rozdział(y) empiryczne, zawierające opis podmiotu i przedmiotu badań występujące problemy badawcze oraz stosowane techniki i narzędzia badawcze oraz analizę wyników przeprowadzonych badań przez dyplomanta, - podsumowanie, które powinno stanowić syntezę przedstawionego w pracy problemu badawczego i zawierać podsumowanie wyników badań, a także informacje o poruszanych, ale nie rozwiązanych lub nie do końca rozstrzygniętych w pracy problemach badawczych, - bibliografię - obejmującą wykaz źródeł cytowanych w pracy, - spisy tabel, rysunków itp., - załączniki (jeśli występują). 8. Praca nie może nosić znamion plagiatu. Niedopuszczalne jest zbyt długie cytowanie i nadmierne wykorzystywanie jednego źródła - pracy jednego autora. Nie wolno wykorzystywać (także, ze zmianami redakcyjnymi) cudzych tekstów bez podania źródła. 9. Wybrane prace złożone do obrony podlegają sprawdzeniu antyplagiatowemu. Praca dyplomowa niespełniająca kryteriów merytorycznych i formalnych, nie może być dopuszczona do egzaminu dyplomowego. Wobec studenta, u którego zaistnieje podejrzenie o plagiat, zostanie uruchomione postępowanie wyjaśniające. 10. Student jest zobowiązany do przygotowania pracy dyplomowej w trzech egzemplarzach. Egzemplarz pracy przeznaczony dla dziekanatu powinien mieć formę tekstu drukowanego dwustronnie (2 strony na kartce) w oprawie miękkiej. 11. Praca musi posiadać adnotację promotora o jej przyjęciu. Oznacza to potwierdzenie spełnienia wymogów stawianych pracom licencjackim i przyjęcie jej do obrony. 12. W przypadku podpisania umowy licencyjnej (załącznik nr 3_UL) autor wyraża zgodę na jej publiczne udostępnienie. § 7. Wymogi edytorskie stawiane pracy dyplomowej 1. Praca powinna mieć formę wydruku komputerowego na papierze formatu A4 i być napisana w edytorze tekstu czcionką Times New Roman, rozmiar 12 pkt., z zachowaniem interlinii (odstępu pomiędzy wierszami) 1,5. 2. Obowiązuje wyjustowanie tekstu zasadniczego (wyrównanie tekstów obu marginesów) i wyrównanie lewostronne tytułów (i podtytułów). 3. W pracy dyplomowej stosuje się styl przypisów literaturowych ustalony przez promotora. 4. Marginesy powinny być na każdej stronie jednakowe: lewy, prawy, górny i dolny 2,5 cm. 5. Każdy akapit rozpoczyna się wcięciem 1,25 cm. 6. Rozdział i inna część pracy jemu równa (np. wstęp, podsumowanie, bibliografia) powinna rozpoczynać się od nowej strony. 7. Przy przytaczaniu źródła internetowego, w przypisie należy podać adres internetowy oraz w nawiasie datę korzystania z tego źródła. 8. Tabele, zestawienia, schematy wykresy, rysunki itp. w całym opracowaniu powinny być opisywane w sposób jednorodny uzgodniony z promotorem. Nad tabelą, zestawieniem itp. wpisywany jest numer oraz jej nazwa. Pod tabelą, zestawieniem itp. podajemy źródło, skąd pochodzą zawarte treści. Źródło opisujemy taką samą czcionką jak przypisy. Każda z tabel, rysunków, schematów, wykresów itp. musi być poprzedzona informacją o celu zamieszczenia oraz odniesieniem do podanego numeru. 9. Bibliografia powinna być numerowana i przedstawiona w porządku alfabetycznym zgodnie z przyjętymi normami. § 8. Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia, w tym: - uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów ze wszystkich modułów określonych w planie studiów i programie kształcenia, w tym praktyk, - zdobycie odpowiedniej wymaganej liczby punktów ECTS, - archiwizacja elektronicznej wersji pracy dyplomowej do systemu ADP, - otrzymanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej wystawionej przez promotora i recenzenta, - spełnienie wymogów określonych w systemie antyplagiatowym, - wywiązanie się ze zobowiązań finansowych wobec Uczelni. 2. Recenzentem może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. Recenzowana praca powinna być zgodna z zainteresowaniami naukowymi recenzenta. Recenzenta wyznacza Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii. 3. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia: - 15 marca na studiach kończących się w semestrze zimowym, - 25 września na studiach kończących się w semestrze letnim. 4. W uzasadnionych wypadkach Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, na pozytywnie zaopiniowany przez promotora wniosek studenta, może wyznaczyć późniejszy termin złożenia pracy dyplomowej. 5. W razie dłuższej nieobecności promotora, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii obowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmuje obowiązek kierowania pracą. Zmiana promotora w okresie ostatnich 6 miesięcy przed terminem ukończenia studiów może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej. 6. Złożenie pracy powinno nastąpić nie później niż 14 dni przed przewidywanym terminem obrony. W okresie tym dokonuje się sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym i przygotowania dokumentacji niezbędnej do odbycia egzaminu dyplomowego. 7. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, zostaje skreślony z listy studentów. § 9. Archiwizacja elektronicznej wersji pracy dyplomowej 1. Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, a po przyjęciu pracy przez promotora zobowiązany jest wprowadzić do Archiwum Prac Dyplomowych (APD): 1) tytuł pracy w języku polskim – jeżeli język oryginału jest inny niż polski; 2) tytuł pracy w języku angielskim – jeżeli język oryginału jest inny niż angielski; 3) streszczenie pracy w języku polskim; 4) streszczenie pracy w języku oryginału – jeżeli język oryginału jest inny niż polski; 5) słowa kluczowe w języku polskim; 6) słowa kluczowe w języku oryginału – jeżeli język oryginału jest inny niż polski; 7) plik zawierający ostateczną wersję pracy dyplomowej. 2. Streszczenie pracy oraz słowa kluczowe student może podać dodatkowo w języku angielskim, jeżeli nie jest to język oryginału. 3. W APD przechowywane są jedynie pisemne prace dyplomowe. Elektroniczną wersję pracy student zobowiązany jest przesłać w formacie PDF, scalonej do jednego pliku. 4. Plik z pracą powinien mieć nazwę: [kod jednostki]-[rodzaj dyplomu]-[numer albumu studenta]-[rok obrony]. Nazwę należy wpisać dużymi literami, bez żadnych odstępów ani polskich znaków. 5. Jeżeli praca ma kilku autorów, plik z pracą powinien przekazać każdy z nich. 6. Treść pracy udostępniana jest poprzez APD jedynie osobom związanym bezpośrednio z obroną pracy dyplomowej, tj. autorowi pracy, promotorowi, recenzentom, członkom komisji egzaminu dyplomowego. W szczególności na potrzeby funkcjonowania WSZJK dziekan może upoważnić inne osoby do dostępu do treści prac. W publicznym katalogu dostępne są natomiast: tytuł pracy, imię i nazwisko autora/autorów pracy, imię i nazwisko promotora i recenzentów, data egzaminu dyplomowego, słowa kluczowe oraz streszczenie pracy dyplomowej. 7. Promotor dokonuje zatwierdzenia elektronicznej wersji pracy w APD. 8. Papierowa wersja pracy jest drukowana przez studenta z APD. 9. Promotor podpisuje papierową wersję pracy. § 10. Sprawdzanie pisemnej wersji pracy z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego 1. Każda pisemna praca dyplomowa, przed egzaminem dyplomowym sprawdzana jest za pomocą systemu antyplagiatowego współpracującego z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych. 2. Wynik porównania treści pracy dyplomowej z bazą referencyjną ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych przekazywany jest promotorowi pracy i dostarcza jedynie informacji, w jakim stopniu treść pracy pokrywa się z zawartością innych prac z bazy referencyjnej. Wynik ten jest interpretowany przez promotora na piśmie. 3. Jeśli zachodzi podejrzenie, że w pracy naruszone zostało prawo własności intelektualnej, promotor ma obowiązek poinformować o tym dziekana i złożyć wniosek o wstrzymanie procedury dyplomowania. W przeciwnym razie praca przechodzi do dalszych etapów procedury dyplomowania. § 11. Kontrola zgodności pracy przesłanej do APD z wersją papierową 1. Po wprowadzeniu przez studenta pracy do APD na wszystkie strony dokumentu (z wyjątkiem stron początkowych) zostają nałożone numery kontrolne. 2. W chwili pobierania pliku zawierającego wersję pracy do wydruku kilka losowo wybranych numerów kontrolnych zostaje zapisanych w bazie danych USOS. 3. Po złożeniu pracy w dziekanacie pracownik dziekanatu porównuje numery, o których mowa w ust. 2 z numerami kontrolnymi wydrukowanej wersji pracy. W przypadku stwierdzenia niezgodności numerów praca nie zostanie przyjęta przez dziekanat, a student zobowiązany będzie do złożenia kolejnej, papierowej wersji pracy zgodnej z wersją zamieszczoną w APD w terminie umożliwiającym realizację wszystkich procedur związanych z egzaminem dyplomowym. § 12. Złożenie pracy dyplomowej 1. Student składa w swoim dziekanacie wydrukowany z APD egzemplarz pracy dyplomowej, zgodny z elektroniczną wersją pracy umieszczoną przez studenta w APD, podpisany własnoręcznie przez studenta i promotora. Egzemplarz pracy (przeznaczony do akt studenta) powinien być wydrukowany dwustronnie oraz zbindowany, a także posiadać załączoną płytę CD zawierającą załączniki do pracy, jeżeli takie występują. Dodatkowo student składa po jednym egzemplarzu pracy dla promotora i recenzenta, jeśli życzą sobie otrzymania jej w wersji drukowanej. 2. Strona tytułowa pracy i strona druga pracy, zawierająca oświadczenia studenta oraz słowa kluczowe, wykonywane są według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Pracownik dziekanatu w chwili odbioru pracy ma obowiązek uzupełnić w USOS datę złożenia pracy oraz wprowadzić dane recenzentów oraz członków komisji egzaminacyjnej. § 13. Wystawianie recenzji w systemie APD 1. Promotor i recenzent są zobowiązani wprowadzić recenzje pracy do systemu APD przed egzaminem dyplomowym. 2. Wydrukowaną i podpisaną recenzję należy dostarczyć do dziekanatu jednostki, w której powstała praca. Treść zatwierdzonej recenzji jest widoczna dla studenta oraz zostaje automatycznie przesłana do USOS. 3. Po wprowadzeniu recenzji przez opiekuna oraz recenzenta system automatycznie zmienia status pracy na „Praca gotowa do obrony”. § 14. Przystąpienie studenta do obrony pracy dyplomowej Gdy praca uzyskała w APD status „Praca gotowa do obrony”, pracownik dziekanatu wydaje członkom komisji egzaminacyjnej komplet dokumentów (wraz z wydrukowanym Protokołem egzaminu dyplomowego) koniecznych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego studenta. § 15. Egzamin dyplomowy 1. Egzamin dyplomowy licencjacki odbywa się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii przed powołaną przez Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii komisją, w której skład wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym przewodniczący, promotor i recenzent. Jeden z członków komisji powinien posiadać co najmniej stopień doktora habilitowanego. 2. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy od daty, o której mowa w §8 ust. 3 Regulaminu, a w przypadku studenta odbywającego część studiów za granicą lub uczestniczącego w zagranicznych praktykach studenckich – sześciu miesięcy od daty powrotu. 3. Na wniosek studenta lub promotora, złożony nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem egzaminu dyplomowego, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii zarządza przeprowadzenie go w formie otwartej. Wniosek ten winien zawierać informację o przewidywanej liczbie gości. 4. Termin egzaminu dyplomowego wyznaczany jest przez Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii. 5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. 6. Zakres wymagań egzaminacyjnych egzaminu dyplomowego ustala Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii. 7. Przebieg egzaminu dyplomowego: a) dyplomant udziela odpowiedzi na trzy pytania członków komisji egzaminacyjnej, z których: - pierwsze jest losowane z zestawu pytań z grupy przedmiotów realizowanych w cyklu kształcenia, - drugie i trzecie jest związane z tematyką pracy dyplomowej; b) zestaw pytań losowanych podawany jest do wiadomości studentów na stronie WWW usosweb na początku ostatniego semestru seminaryjnego; c) treść pytań zostaje zapisana w protokole egzaminacyjnym. Członkowie Komisji mają prawo do zadawania dodatkowych pytań związanych z tematyką pracy – treść dodatkowych pytań nie jest rejestrowana w protokole egzaminacyjnym; d) w części niejawnej Komisja egzaminacyjna dokonuje ustalenia: - ocen z pracy dyplomowej wystawionych przez promotora i recenzenta, - oceny egzaminu dyplomowego, przy ustaleniu, że każde pytanie zadane podczas egzaminu jest protokołowane i oceniane oddzielnie, - ostatecznego wyniku studiów; e) w części niejawnej Komisja egzaminacyjna dokonuje stosownych wpisów do protokołu egzaminu dyplomowego, indeksu i składa podpisy; f) na zakończenie egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji informuje dyplomanta o ocenie egzaminu dyplomowego i, w przypadku uzyskania oceny pozytywnej, o ocenie ukończenia studiów i fakcie uzyskania tytułu zawodowego licencjata. 8. Przy ocenie wyników egzaminu dyplomowego obowiązuje skala ocen: - bardzo dobry – 5,0 – A; - dobry plus – 4,5 – B; - dobry – 4,0 – C; - dostateczny plus – 3,5 – D; - dostateczny – 3,0 – E; - niedostateczny (pierwszy termin egzaminu lub zaliczenia) – 2,0 – FX; - niedostateczny (egzamin lub zaliczenie poprawkowe i komisyjne) – 2,0 – F. 9. Student korzystający podczas egzaminu z niedozwolonych form pomocy, w tym przedstawiający pracę będącą plagiatem, otrzymuje ocenę niedostateczną. 10. Ukończenie studiów następuje w dniu złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. 11. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: 1) średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen końcowych modułów, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciągu całego okresu studiów; oceny z wychowania fizycznego nie są wliczane do średniej; 2) ocena z pracy ustalona na podstawie ocen promotora i recenzenta; w przypadkach spornych decyduje przewodniczący komisji; 3) ocena z egzaminu dyplomowego ustalona na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych na tym egzaminie. 12. Ostateczny wynik stanowi sumę 1/2 oceny wymienionej w pkt 1 oraz 1/4 każdej z ocen wymienionych w pkt 2 i 3. Jeśli ocena wymieniona w pkt 1 jest niższa niż 3,0, ostateczny wynik nie może być wyższy od dostatecznego. 13. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów obliczony zgodnie z zasadą: - do 3,25 – dostateczny; - 3,26 do 3,75 – dostateczny plus; - 3,76 do 4,25 – dobry; - 4,26 do 4,60 – dobry plus; - 4,61 do 4,90 – bardzo dobry; - od 4,91 – celujący. 14. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 13 Regulaminu, o pół stopnia, jeżeli student z pracy dyplomowej otrzymał ocenę bardzo dobrą oraz średnia z ostatnich dwóch lat studiów wynosiła co najmniej 4,0. O podwyższeniu czyni się adnotację w indeksie oraz protokole egzaminu dyplomowego. 15. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii wyznacza drugi termin egzaminu, lecz nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 16. W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii może przywrócić termin egzaminu dyplomowego. 17. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej w drugim (poprawkowym) terminie egzaminu dyplomowego Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii może zarządzić komisyjny egzamin dyplomowy. W skład powołanej przez Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii komisji wchodzą oprócz Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii, promotora i recenzenta, dodatkowo dwie osoby posiadające przynajmniej stopień naukowy doktora z dziedziny odpowiadającej tematyce pracy dyplomowej. 18. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z komisyjnego egzaminu poprawkowego Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii wydaje decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów bez prawa ponownego przyjęcia na studia. Załączniki: 1. Wzór formularza zgłoszenia tematu pracy dyplomowej 2. Wzór strony tytułowej i oświadczenia autora pracy 3. Wzór umowy licencyjnej

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact