University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information (2)

Graduation requirements [in Polish] nie dotyczy
Internships (hours and conditions) [in Polish] Praktyka arteterapeutyczna jest integralną częścią programu studiów Arteterapia i odbywa się na 4, 5 i 6 semestrze w łącznym wymiarze 150 godzin (tzw. kontaktowych, wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów). Jest poprzedzona zaliczeniem (w formie egzaminu ) modułu Podstawy teoretyczne arteterapii z metodyką oraz modułów wyposażających studenta w kompetencje artystyczne, zostaje więc stosownie do wytycznych KRK przygotowana merytorycznie. Celem praktyk jest: operacjonalizacja wiedzy zdobytej w trakcie udziału w modułach teoretycznych i artystycznych; rozwijanie kompetencji związanych z zastosowaniem technik arteterapeutycznych w realiach funkcjonowania placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych, pomocowych i rozwijanie umiejętności dostosowania własnych działań do ich specyfiki; doskonalenie warsztatu artystycznego i arteterapeutycznego, wykorzystywanego na rzez osób z niepełnosprawnością lub z dysfunkcjonalnością; kształtowanie umiejętności rozpoznawania potrzeb pacjentów i wychowanków wymagających wsparcia; zwracanie uwagi na istotę facylitacji jako postawy terapeuty; nabywanie umiejętności nawiązywania relacji terapeutycznej z poszanowaniem praw każdej ze stron owej relacji; przygotowanie do własnej pracy zawodowej. Praktyki zostały podzielone na trzy poziomy: 1. Inicjalny, stanowiący praktyki terenowe o charakterze asystenckim (30 godzin, 2 punkty ECTS), opierający się na hospitowaniu zajęć arteterapeutycznych odbywających się w różnych placówkach wsparcia, opieki i terapii czy resocjalizacji, ukazujących z jednej strony przekrój możliwości rynku pracy i potencjalnych szans zawodowych arteterapeutów, z drugiej zaś prezentujących specyfikę organizacji i funkcjonowania tych placówek. Student zapozna się w trakcie praktyki asystenckiej z: regulaminem każdej hospitowanej placówki, jej strukturą, przypisanymi kompetencjami, a także z warunkami i specyfiką prowadzonej w niej pracy, w tym z rytmem rozkładu dnia i planami pracy; prowadzoną dokumentacją – z dbałością o zachowanie ochrony danych osobowych; funkcjonowaniem i specyfiką oddziaływań terapeutycznych i wspierających (w tym z metodami arteterapeutycznymi stosowanymi w placówce). Zaliczenie praktyki asystenckiej nastąpi po złożeniu i analizie zawartości dzienniczka praktyk przez opiekuna praktyk, będącego pracownikiem Wydziału Pedagogiki i Psychologii. 2. Druga część terenowych praktyk ma charakter uczestniczący i polega na prowadzeniu własnych działań arteterapeutycznych w jednej wybranej placówce dedykowanej osobom z niepełnosprawnością czy z dysfunkcjami o różnorodnym obrazie klinicznym (może to być np. placówka rehabilitacyjna, wsparcia dziennego: dom pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, świetlica socjoterapeutyczna, oddział szpitalny, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży). Szczegółowy wykaz placówek będzie przekazywany studentom przed rozpoczęciem praktyki uczestniczącej przez opiekuna praktyki, będącego pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych lub Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Zaliczenie tego modułu (wymiar 60 godzin - 4 ECTS) odbędzie się na podstawie oceny prowadzonych zajęć a także uczestnictwa w dyskusji nad obserwowanymi zajęciami pozostałych uczestników praktyk. Student prowadzić będzie także w czasie pobytu w placówce obserwację bierną ze szczególnym naciskiem na odnotowanie form i metod pracy wykorzystujących sztukę, prowadząc dziennik praktyk i zamieszczając w nim analizę krytyczną zajęć oraz procedur, w jakich uczestniczył. 3. Finalna cześć praktyk terenowych będzie bezpośrednio związana z przygotowywanym projektem arteterapeutycznym, będącym własnym i oryginalnym pomysłem artystycznym, zrealizowanym bezpośrednio w wybranej przez siebie placówce, prowadzącej działania rehabilitacyjne, reedukacyjne, resocjalizacyjne czy inne, uwzględniającym procedury stosowane w badaniu przez sztukę (w tym kontekście praktycznie zastosowana zostanie wiedza i umiejętności opanowane w trakcie proseminarium). Projekt powinien łączyć w sobie działania interdyscyplinarne, zgodnie z istotą kierunku, w gestii studenta pozostanie również wybór jednostki prowadzącej praktykę (ASP, AM , WPiPs UŚ), co będzie bezpośrednio związane z głównym tematem projektu dyplomowego i jego polem estetycznym. Wybrana osoba prowadząca seminarium dyplomowe i będąca promotorem pracy i projektu arteterapeutycznego stanie się równocześnie opiekunem terenowej praktyki dyplomowej, co umożliwi wszechstronną pomoc artystyczną i naukową w podjętym działaniu projektowym.
Professional qualifications [in Polish] Studia na kierunku arteterapia przygotowują do prowadzenia aktywności artystycznej, skierowanej do osób z niepełnosprawnościami o różnej etiologii, specyfice i wymiarze, osób z zaburzeniami dotyczącymi funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, psychicznego czy edukacyjnego, w tym: plastykoterapii, muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii i teatroterapii. Kierunek pozwala na uzyskanie uprawnień do prowadzenia zajęć z zakresu terapii przez sztukę we wszystkich placówkach dedykowanych osobom wymagającym rehabilitacji, wsparcia czy reedukacji, a zatem w oddziałach szpitalnych, sanatoriach, ośrodkach wsparcia dziennego, domach opieki społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach integracyjnych i innych placówkach prowadzących arteterapię. Oferta edukacyjna wiąże się z uzyskaniem uprawnień pedagogicznych, niezbędnych do prowadzenia działalności pomocowej i wspierającej. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent wyposażony zostaje w interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, łączące w sobie efekty kształcenia usytuowane w trzech obszarach: nauk humanistycznych, nauk społecznych i sztuki. Posiada wiedzę i umiejętności dotyczące realizacji prac artystycznych z wykorzystaniem środków ekspresji estetycznej i umiejętności warsztatowych posadowionych w obszarze sztuki oraz posiada uprawnienia pedagogiczne. Posługuje się wiedzą dotyczącą oddziaływań arteterapeutycznych, w tym: plastykoterapii, muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii i teatroterapii oraz posiada umiejętność zastosowania działań twórczych nacechowanych terapeutycznie, których zasadniczymi narzędziami są muzyka, sztuki wizualne, drama, literatura, taniec i ekspresja ucieleśniona. Potrafi integrować owe narzędzia tworząc autorskie interdyscyplinarne projekty arteterapeutyczne realizowane w otoczeniu społecznym. Absolwent posiada również wiedzę i podstawowe kompetencje psychoterapeutyczne, zna zasady pracy z pacjentem/wychowankiem/pensjonariuszem w czasie oddziaływań arteterapeutycznych. Ma także elementarną wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, psychopatologii, psychologii klinicznej, co umożliwia mu odpowiedzialne i efektywne konstruowanie oddziaływań arteterapeutycznych w pracy z osobami chorymi oraz przejawiającymi określone zaburzenia czy dysfunkcje. Studia na kierunku arteterapia przygotowują absolwenta do prowadzenia artystyczno-terapeutycznej aktywności skierowanej w stronę osób z niepełnosprawnościami o różnej etiologii, specyfice i wymiarze, osób z zaburzeniami dotyczącymi funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, psychicznego czy edukacyjnego, wymagającymi wsparcia. Jest przygotowany do działań o charakterze rewalidacyjnym, rehabilitacyjnym czy reedukacyjnym w oddziałach szpitalnych, sanatoriach, ośrodkach wsparcia dziennego, domach opieki społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach integracyjnych i innych placówkach prowadzących arteterapię z zachowaniem poszanowania odmienności i indywidualnych potrzeb pacjentów i wychowanków.
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 180
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits
  • education (social sciences): 51%
  • fine arts and art conservation (the arts): 34%
  • music (the arts): 12%
  • art studies (humanities): 3%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact