University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information (2)

Graduation requirements [in Polish] Nie dotyczy - kierunek nie prowadzi specjalności.
Internships (hours and conditions) [in Polish] Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia w ramach studiów na kierunku PSYCHOLOGIA. Ich celem jest między innymi: poznanie zasad funkcjonowania, struktury organizacyjnej, podziału kompetencji i procedur obowiązujących w placówkach, w jakich student odbywa praktykę; rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w ramach realizowanej przez studenta ścieżki specjalizacyjnej; kształtowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej; przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania oraz stworzenie mu dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej na rynku pracy. Sposób organizacji praktyk na kierunku PSYCHOLOGIA jest zgodny z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Śląskim (załącznik nr 3 do uchwały nr 91 Senatu UŚ z dnia 25 kwietnia 2017 r.) oraz innymi przepisami regulującymi kwestie organizacji i przebiegu praktyk w Uniwersytecie Śląskim (Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 2017 r. z późn. zmianami w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych i określenia obowiązków opiekunów praktyk oraz Uchwała nr 117/2013 z dnia 28 maja 2013 r. Senatu UŚ w sprawie określania warunków zwalniania studentów Uniwersytetu Śląskiego z obowiązku odbywania praktyk zawodowych). Dodatkowo szereg uregulowań dotyczących przebiegu praktyk wynika z Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych na kierunku Psychologia, zatwierdzonego 10 kwietnia 2013 r. przez Radę Wydziału Pedagogiki i Psychologii. UREGULOWANIA MERYTORYCZNE • Studenci kierunku PSYCHOLOGIA mogą realizować praktykę w placówkach oświatowych, placówkach służby zdrowia, jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej lub samorządowej, instytucjach społecznych, instytucjach naukowo-badawczych. Warunkiem koniecznym, jaki spełniać musi placówka przyjmująca studenta na praktykę jest zatrudnienie lub współpraca tej placówki z psychologiem, który sprawować będzie merytoryczną opiekę nad studentem. • Praktyka może odbywać się również w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej oraz wymian zagranicznych, pod warunkiem, że osiągnięte zostaną przez studenta założone efekty uczenia się dla studenckich praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA. Osiągnięcie przez studenta założonych efektów uczenia się weryfikuje i ocenia opiekun praktyk. • Studenci mogą także zrealizować praktykę w ramach działań organizowanych przez Instytut Psychologii, jeśli działania te pozwolą osiągnąć efekty założone dla praktyk psychologicznych (np. udział w projektach prowadzonych przez koła naukowe, pracach naukowo-badawczych realizowanych przez poszczególne Katedry lub Zakłady IP, w organizacji i prowadzeniu spotkań oraz warsztatów dla młodzieży szkół średnich, udział w obozach naukowych tematycznie związanych z programem praktyki). • Studenci powinni samodzielnie poszukiwać miejsca odbywania praktyk, zgodnie z realizowaną ścieżką specjalizacyjną – samodzielność studenta pod tym względem uważana jest za istotny element realizacji podstawowego celu praktyk – rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej. • Student mający trudności ze znalezieniem miejsca, w którym mógłby odbywać praktykę, powinien zwrócić się o pomoc do opiekuna praktyk lub wydziałowego koordynatora ds. praktyk psychologicznych, którzy są zobligowani do wsparcia studenta w jego samodzielnym poszukiwaniu miejsca odbywania praktyk. UREGULOWANIA FORMALNE • Praktyki na kierunku PSYCHOLOGIA są realizowane po III oraz po IV roku studiów, w miesiącach wakacyjnych (lipiec-wrzesień) w wymiarze dwóch tygodni (min. 80 godzin) po III i - w takim samym wymiarze - po IV roku. Za zaliczoną praktykę w każdym roku student otrzymuje 3 punkty ECTS. • Rodzaj praktyki odpowiada realizowanej przez studenta ścieżce specjalizacyjnej. Student kierunku PSYCHOLOGIA realizuje dwie ścieżki specjalizacyjne, jest więc zobowiązany do odbycia w kolejnych latach dwóch praktyk odpowiadających tym dwóm, wybranym przez siebie ścieżkom. • Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada wydziałowy koordynator ds. praktyk psychologicznych. • Nadzór dydaktyczny nad studentami w trakcie trwania praktyk pełnią opiekunowie praktyk powołani przez kierownika zakładu prowadzącego daną ścieżkę specjalizacyjną. Wykaz opiekunów praktyk dla studentów III i IV roku w danym roku akademickim zamieszczony jest na stronie Instytutu Psychologii. • Wzory pism dokumentujących praktykę student pobiera ze strony Instytutu Psychologii. • Przed rozpoczęciem praktyki student zobowiązany jest do udziału w spotkaniu z opiekunem praktyk w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących sposobu i warunków uzyskania zaliczenia, jak również dopełnienia niezbędnych formalności związanych z odbyciem praktyki z danej ścieżki specjalizacyjnej. Spotkania opiekunów praktyk ze studentami III i IV roku powinny się odbyć najpóźniej do 31 maja danego roku akademickiego, jako optymalny zalecany jest jednak początek semestru letniego. Informacje o terminach spotkań zamieszczane są na stronie Instytutu Psychologii. Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa dla wszystkich studentów III i IV roku. • Ostateczny termin zaliczenia praktyk przez studentów III i IV roku wyznacza dziekan lub właściwi dla trybu studiów prodziekani. Informacja o tym terminie zamieszczana jest przez koordynatora praktyk na stronie Instytutu Psychologii nie później niż 31 maja danego roku akademickiego. • Praktyka zaliczana jest na ocenę przez opiekuna praktyki, który weryfikuje osiągnięte efekty uczenia się przez studenta na podstawie otrzymanej przez niego dokumentacji z przebiegu praktyki (porozumienie, raport ogólny, raport szczegółowy i esej). Kryteria oceny praktyk zawarte są w sylabusie praktyki, który opiekunowie praktyk przedstawiają studentom na pierwszym spotkaniu, jak również zamieszczają w systemie USOSweb. • Studenci odbywający praktykę w ramach programów wymiany europejskiej oraz w ramach działań prowadzonych przez Instytut Psychologii zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów potwierdzających ich udział w określonych projektach oraz dostarczyć opiekunowi praktyk esej i raport szczegółowy z działań praktycznych, które umożliwią zweryfikowanie osiągniętych efektów kształcenia i będą podstawą wystawienia oceny z praktyki. • Studenci ubiegający się o częściowe lub całkowite zwolnienie z odbycia praktyk zobowiązani są do przedstawienia dokumentów, które dadzą podstawy formalne do zwolnienia (zgodnie z regulacjami obowiązującymi wszystkich studentów UŚ) oraz do przedstawienia opiekunowi praktyk uzgodnionej z nim wcześniej dokumentacji, na podstawie której opiekun praktyki zweryfikuje osiągnięte przez studenta efekty uczenia się w ramach innej – niż praktyka – aktywności (praca zawodowa, staż, wolontariat etc.). • Studenci niepełnosprawni zobligowani są do osiągnięcia tych samych efektów uczenia się, jakie osiągnąć muszą w ramach praktyk zawodowych pozostali studenci. Jeżeli stopień niepełnosprawności uniemożliwia bądź utrudnia studentowi odbycie praktyki na zasadach określonych w regulaminie – program, miejsce, termin oraz zasady odbywania praktyk ustalane są w drodze indywidualnych konsultacji studenta z opiekunem praktyki oraz koordynatorem ds. praktyk psychologicznych, które następnie przedstawiane są do akceptacji prodziekanów właściwych trybowi studiów.
Professional qualifications [in Polish]
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 300
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits
  • psychology (social sciences): 100%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact