University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Learning outcomes

Code of the learning outcome of the programme Learning outcomes
The graduate:
Codes of the learning outcomes of the areas of education to which the learning outcome of the programme is related
KNOWLEDGE
ZZL1_W01 [in Polish] Posiada ogólna wiedzę na temat wybranych metod naukowych stosowanych w naukach społecznych i związanych z kierunkiem studiów. H1A_W01, S1P_W01, T1P_W01
ZZL1_W02 [in Polish] Posiada podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauki i relacjach do innych nauk, związanych z kierunkiem studiów H1P_W01, S1P_W01, T1P_W01
ZZL1_W03 [in Polish] Posiada podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych, zwłaszcza ekonomicznych, prawnych i politycznych. Rozumie prawidłowości rządzące sektorem publicznym, prywatnym i trzecim sektorem oraz charakter występujących w nich więzi społecznych S1P_W02, S1P_W03, S1P_W04
ZZL1_W04 [in Polish] Ma podstawową wiedzę na temat norm i reguł kształtujących funkcjonowanie i wpływających na procesy zmian instytucji społecznych, organizacji, grup i jednostek w systemach społecznych, wypracowanych na gruncie nauk społecznych i pokrewnych S1P_W02, S1P_W03, S1P_W07, S1P_W08
ZZL1_W05 [in Polish] Zna rodzaje więzi społecznych w sektorach publicznym, prywatnym i trzecim. Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym organizacje i instytucje (normy, reguły) nimi kierujące oraz będącym podstawowym wykonawcą zadań tych organizacji S1P_W02, S1P_W03, S1P_W04, S1P_W05
ZZL1_W06 [in Polish] Zna podstawowe modele doktrynalne i ustrojowe oraz drogę ewolucji organizacji społecznej i gospodarki S1P_W09
ZZL1_W07 [in Polish] Zna i rozumie uwarunkowania, metody i instrumenty kreowania struktur organizacyjnych, tworzenia i funkcjonowania mechanizmów zarządzania organizacjami społecznymi. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości S1P_W07, S1P_W08, S1P_W11
ZZL1_W08 [in Polish] Identyfikuje struktury organizacyjne wybranych instytucji i organizacji społecznych, w tym przedsiębiorstw oraz zachowania organizacyjne człowieka S1P_W05, S1P_W07, S1P_W08, S1P_W11
ZZL1_W09 [in Polish] Posiada wiedzę na temat metod, technik i narzędzi pozyskiwania, tworzenia, analizy i ochrony danych, informacji i wiedzy niezbędnych dla funkcjonowania organizacji społecznych. Rozpoznaje źródła danych, informacji i wiedzy niezbędnych w ww. procesach S1P_W06, S1P_W07, S1P_W10, S1P_W11, T1P_W06
ZZL1_W10 [in Polish] Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego i własności przemysłowej. Rozpoznaje podmioty odpowiedzialne za tworzenie norm i stosowanie prawa w tym zakresie. Rozumie znaczenie działań z tego zakresu dla funkcjonowania organizacji S1P_W02, S1P_W07, S1P_W10
ZZL1_W11 [in Polish] Posiada wiedzę na temat strategicznego i operacyjnego zarządzania potencjałem społecznym organizacji. Rozumie znaczenie potencjału społecznego organizacji i jego wpływ na efektywność i wydajność działań oraz na wartość i znaczenie społeczne organizacji. S1P_W04, S1P_W05, S1P_W08, S1P_W09
ZZL1_W12 [in Polish] Ma wiedzę na temat procesów planowania, kształtowania, rozwoju i optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich w organizacjach trzech sektorów. Zna i rozumie zagadnienia z zakresu: doboru kadr (rekrutacji i selekcji), motywowania, rozwijania kompetencji, budowania karier indywidualnych w powiązaniu ze ścieżką rozwoju organizacji, kontroli i oceny pracowniczej, procesów adaptacyjnych pracowników w organizacji oraz zarządzania optymalnym poziomem zatrudnienia i zarządzania zmianą. S1P_W04, S1P_W05, S1P_W07, S1P_W08, S1P_W09, S1P_W11
ZZL1_W13 [in Polish] Posiada ogólną wiedzę na temat wybranych metod naukowych oraz zna zagadnienia charakterystyczne dla dyscypliny nauki niezwiązanej z kierunkiem studiów.
SKILLS
ZZL1_U01 [in Polish] Posiada umiejętność formułowania, analizowania i rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji oraz jednostek i grup w ramach organizacji na podstawie przyswojonej wiedzy teoretycznej z zakresu nauk związanych z kierunkiem studiów S1P_U01, S1P_U02, S1P_U03, S1P_U08, T1P_U01
ZZL1_U02 [in Polish] Potrafi realizować zadania procesu kadrowego oraz zarządzania optymalnym poziomem zatrudnienia i zarządzania zmianą. S1P_U02, S1P_U04, S1P_U05, S1P_U06, S1P_U08
ZZL1_U03 [in Polish] Potrafi aktywnie zarządzać ścieżką rozwoju zawodowego i kariery osób funkcjonujących wewnątrz organizacji zgodnie z jej celami oraz prowadzić doradztwo personalne w zakresie budowania indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego jednostek w cyklu życia. S1P_U02, S1P_U04, S1P_U06, S1P_U07
ZZL1_U04 [in Polish] Posiada umiejętności samodzielnego poruszania się w strukturach oraz kreowania procesów innowacyjnych w organizacjach społecznych, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas studiowania oraz praktyk zawodowych. S1P_U02, S1P_U05, S1P_U06, S1P_U07
ZZL1_U05 [in Polish] Posiada umiejętność aplikacji na stanowiska pracy w organizacjach trzech sektorów. S1P_U02, S1P_U06
ZZL1_U06 [in Polish] Potrafi opisać i analizować przyczyny, przebieg i skutki wybranych procesów i zjawisk społecznych. Umie identyfikować, pozyskiwać i analizować dane, informacje i wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk zachodzących w organizacjach społecznych. Potrafi analizować podstawowe związki przyczynowo-skutkowe o charakterze prawnym, ekonomicznym, psychologicznym, socjologicznym i technicznym typowe dla organizacji społecznych. S1P_U02, S1P_U05, S1P_U06, S1P_U07, S1P_U08
ZZL1_U07 [in Polish] Potrafi poruszać się w otoczeniu politycznym, prawnym, gospodarczym i społecznym, wykorzystywać instytucje i szeroko rozumianą ofertę podmiotów je tworzących na rzecz prowadzonej działalności publicznej, gospodarczej i społecznej oraz na potrzeby indywidualne. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. S1P_U03, S1P_U04, S1P_U06, S1P_U07, S1P_U08
ZZL1_U08 [in Polish] Wykorzystuje instrumenty oraz procedury aplikacyjne dotyczące ochrony własności intelektualnej dla prawidłowego funkcjonowania organizacji oraz na potrzeby własnego rozwoju zawodowego i osobistego S1P_U02, S1P_U04, S1P_U05, S1P_U06, S1P_U07
ZZL1_U09 [in Polish] Posiada umiejętności lingwistyczne w mowie i w piśmie, niezbędne w pracy zawodowej oraz naukowej w zakresie języka angielskiego zgodne z wymaganiami dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. S1P_U09, S1P_U10, S1P_U11
ZZL1_U10 [in Polish] Posiada umiejętność przygotowania tekstów o charakterze naukowym i użytkowym, dotyczących zagadnień szczegółowych dla studiowanych tematów oraz na potrzeby zadań realizowanych w miejscu pracy i życiu prywatnym, w języku polskim i języku angielskim, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. S1P_U06, S1P_U07, S1P_U08, S1P_U09, S1P_U10, S1P_U11
ZZL1_U11 [in Polish] Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych o charakterze naukowym i użytkowym, dotyczących zagadnień szczegółowych dla studiowanych tematów oraz na potrzeby zadań realizowanych w miejscu pracy i życiu prywatnym, w języku polskim i języku angielskim, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł S1P_U06, S1P_U07, S1P_U08, S1P_U09, S1P_U10, S1P_U11
ZZL1_U12 [in Polish] Posiada umiejętność stawiania i analizowania problemów na podstawie pozyskanych treści z zakresu dyscypliny nauki niezwiązanej z kierunkiem studiów.
SOCIAL COMPETENCES
ZZL1_K01 [in Polish] Rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin oraz praktykowania samokształcenia służącego pogłębianiu zdobytej wiedzy S1P_K01, S1P_K02, S1P_K06
ZZL1_K02 [in Polish] Dąży do ustawicznego samokształcenia służącego pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu umiejętności związanych z funkcjonowaniem w rolach profesjonalnych i prywatnych w zmieniającym się otoczeniu S1P_K01, S1P_K06, S1P_K07
ZZL1_K03 [in Polish] Jest przygotowany do uczestniczenia w procesach zarządzania zasobami ludzkimi i innych procesach technologicznych i społecznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi organizacji z uwzględnieniem postaw etycznych oraz społecznej odpowiedzialności organizacji. S1P_K02, S1P_K04, S1P_K05
ZZL1_K04 [in Polish] Prezentuje i propaguje innowacyjność z uwzględnieniem postaw praworządnych, etycznych i wrażliwości społecznej w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych organizacji oraz w życiu jednostki S1P_K04, S1P_K05
ZZL1_K05 [in Polish] Jest przedsiębiorczy, potrafi właściwie określić priorytety służące realizacji celów i zadań organizacji oraz celów i zadań związanych z własnym rozwojem. S1P_K03, S1P_K04, S1P_K07
ZZL1_K06 [in Polish] Jest odpowiedzialny społecznie, dba o zrównoważony rozwój organizacji w zakresie stawianych przed nią wyzwań i realizowanych zadań oraz o równowagę pomiędzy zaangażowaniem zawodowym a życiem i rozwojem osobistym S1P_K03, S1P_K05
ZZL1_K07 [in Polish] Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne S1P_K05
ZZL1_K08 [in Polish] Posiada kompetencje interpersonalne, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. S1P_K02
ZZL1_K09 [in Polish] Potrafi samodzielnie wykorzystywać wiedzę, metody, narzędzia i techniki służące funkcjonowaniu organizacji S1P_K06

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact