University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information (2)

Graduation requirements [in Polish]
Internships (hours and conditions) [in Polish] Regulamin praktyk zawodowych §1. Postanowienia ogólne 1.Podstawę organizacji studenckich praktyk zawodowych, zwanych dalej „praktykami”, stanowią na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego przepisy Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z dnia 14 maja 2012 r. oraz Zarządzenie nr 41/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim i obowiązków opiekunów praktyk (późniejszymi zmianami) i rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012r. poz.572, z późniejszymi zmianami). 2. Celem praktyk jest: - ugruntowanie i poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, - kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, - przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, - stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy. 3. Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego stopnia zobowiązany jest do odbycia: - po skończeniu czwartego semestru studiów obowiązkowej praktyki zawodowej (zwanej dalej praktyką międzysemestralną) trwającej nie krócej niż miesiąc (160 godz.) i zaliczenia jej do końca egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego, za co otrzymuje 6 punktów ECTS, - w trakcie szóstego semestru studiów obowiązkowej praktyki zawodowej (zwanej dalej praktyką semestralną) trwającej nie krócej niż dwa miesiące (320 godz.) i zaliczenia jej do końca sesji egzaminacyjnej semestru letniego, za co otrzymuje 12 punktów ECTS, Ponadto student zobowiązany jest do uczestnictwa: - w warsztatach grupowych poprzedzających każdą z praktyk, w takcie których zapoznawany jest z dokumentacją i procedurami realizacji praktyk oraz przygotowywany do realizacji praktyki na najwyższym poziomie. - w grupowych spotkaniach podsumowujących praktyki, poświęconych omówieniu uzyskanych efektów kształcenia, prowadzonych przez opiekuna/opiekunów praktyk. 4. W wyniku realizacji praktyki międzysemestralnej i semestralnej student odbywa łącznie nie mniej niż 3 miesiące praktyki zawodowej. 5. Praktyki międzysemestralna i semestralna realizowane są trybie indywidualnym. Student we własnym zakresie poszukuje organizacji, w których zamierza realizować praktyki. Samodzielność studenta w tym zakresie należy uważać za istotny element realizacji jednego z podstawowych celów praktyki – rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej. Uczelnia może rekomendować miejsce i formę odbywania praktyk. Uczelnia opracowuje ponadto wzory dokumentów, o których mowa w niniejszym regulaminie, służących do realizacji praktyk zawodowych. 6. Terminy i miejsca odbywania praktyk regulowane są w indywidualnych porozumieniach studentów z organizacjami i wymagają akceptacji ze strony opiekunów praktyk. 7. Praktyka międzysemestralna i semestralna mogą być realizowane w różnych organizacjach. 8. Praktyki mogą być realizowane przez studentów w kraju i za granicą w: - podmiotach gospodarczych o charakterze produkcyjnym i usługowym, - organach administracji państwowej i samorządowej, - placówkach ochrony zdrowia, - jednostkach kultury, - ośrodkach naukowo-badawczych, dydaktycznych i oświatowych, - innych jednostkach organizacyjnych (np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, służbach celnych, PKP, PKS, non-profit, itp.). 9. Istnieje możliwość uznania praktyki międzysemestralnej lub/i praktyki semestralnej za zrealizowaną w całości, gdy student wykonuje udokumentowaną pracę (w ramach umowy cywilno-prawnej, umowy o pracę lub gdy prowadzi działalność gospodarczą), w tym pracę za granicą, pod warunkiem zgodności z celami, programem i efektami kształcenia przewidzianym dla danej praktyki, i gdy czas trwania pracy nie jest krótszy niż wymiar odpowiedniej praktyki określony w programie studiów. 10. Student niepełnosprawny ma prawo odbycia praktyki międzysemestralnej i semestralnej według indywidualnego dostosowania studiów (IDS), który umożliwi osiągnięcie i weryfikację efektów kształcenia dostosowaną do charakteru jego niepełnosprawności. Dziekan Wydziału ma prawo skierować studenta do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w celu uzyskania opinii o zakresie dostosowania. Student z przyznanym IDS może wnioskować do Dziekana Wydziału o przyznanie na czas odbywania praktyk studenckich tutora. 11. Studentowi nie przysługuje od Uniwersytetu żadne świadczenia z tytułu praktyki. §2. Opiekun praktyk 1. Nadzór dydaktyczny nad praktyką międzysemestralną i semestralną sprawują opiekunowie praktyk wyznaczeni przez Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego spośród nauczycieli akademickich. 2. Opiekun praktyki międzysemestralnej i opiekun praktyki semestralnej są zobowiązani do zapewnienia zgodności przebiegu i wymiaru czasu każdej z praktyk z jej programem. 3. Opiekun w ramach konsultacji praktyki międzysemestralnej i semestralnej: - zapoznaje studenta z dokumentacją wymaganą do odbycia praktyki (przynajmniej na jeden miesiąc przed jej rozpoczęciem), ustalając zakres merytoryczny praktyki, termin jej rozpoczęcia i czas trwania, - akceptuje program praktyk ustalony indywidualnie między studentem a organizacją przyjmującą go na praktykę, odbiera od studenta oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami organizacji praktyk, - udziela niezbędnej pomocy i porad studentowi w kwestiach związanych z poszukiwaniem i realizacją praktyki zawodowej, - odbiera i omawia ze studentem raport z praktyki zawodowej, - przeprowadza spotkanie dla całego rocznika studentów poświęcone omówieniu efektów uzyskanych po zrealizowaniu praktyk zawodowych, - opiniuje podanie studenta do Dziekana/ Prodziekana o zaliczenie jako praktyki jego pracy zawodowej. 4. Opiekunowie praktyk sporządzają wspólnie w każdym roku akademickim zbiorczą ocenę realizacji efektów kształcenia w ramach studenckich praktyk zawodowych. 5. Ponadto opiekunowie praktyk gromadzą i udostępniają studentom oferty praktyk zawodowych i staży spływające na Wydział Pedagogiki i Psychologii. §3. Realizacja praktyki w trybie indywidualnym 1. Opiekunowie praktyk międzysemestralnej i semestralnej ustalają wraz ze studentami miejsca odbywania każdej z praktyk i wystawiają imienne skierowania na każdą z nich. W celu realizacji praktyki Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego zawiera każdorazowo porozumienie z organizacją, w której student odbywa praktykę międzysemestralną/semestralną. Po podpisaniu porozumienia jeden egzemplarz przechowywany jest w dziekanacie zobowiązanym do prowadzenia rejestru porozumień. Drugi egzemplarz zachowuje organizacja przyjmująca studenta na praktykę. 2. Studenci kierowani na praktyki międzysemestralne i semestralne są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Świadczenia określone w tej ustawie są finansowane ze środków budżetu państwa. 3. Program praktyki międzysemestralnej i semestralnej powinien obejmować – zgodnie z opisami modułów – następujące elementy: - termin praktyki, - obszar merytoryczny praktyki, - nazwisko osoby kontaktowej pełniącej opiekę nad studentem w organizacji, - plan działań obejmujący: nazwy komórek organizacyjnych, z funkcjonowaniem których student zapozna się w kolejnych etapach praktyki zawodowej; problemy, które będą przedmiotem zainteresowania studenta; prace, które student będzie wykonywał w poszczególnych komórkach lub zespołach problemowych; wykaz dokumentów i materiałów, z którymi student powinien zapoznać się w trakcie praktyki. 4. Opiekun praktyki międzysemestralnej i opiekun praktyki semestralnej są zobowiązani do czuwania nad zapewnieniem warunków niezbędnych do prowadzenia praktyki, zgodnie z ustaleniami porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią a zakładem pracy. Mają prawo do kontrolowania przebiegu praktyk. §4. Zaliczenie praktyki międzysemestralnej i semestralnej 1. Warunkiem zaliczenia każdej z praktyk jest zrealizowanie jej w ustalonym terminie i wykazanie się wiedzą i umiejętnościami, dla których uzyskania praktyka została zorganizowana. Za praktykę będącą częścią programu studiów student otrzymuje określoną liczbę punktów ECTS: 6 punktów za praktykę międzysemestralną (wraz z obowiązkowymi warsztatami i spotkaniem podsumowującym) oraz 12 punktów za praktykę semestralną (wraz z obowiązkowymi warsztatami i spotkaniem podsumowującym). 2. Po zakończeniu realizacji praktyki międzysemestralnej i po zakończeniu realizacji praktyki semestralnej student dostarcza opiekunowi raport z realizacji danej praktyki (formularz raportu wypełnia student, pieczątka i podpis osoby zajmującej się praktykami w organizacji przyjmującej są wymagane). Student zobowiązany jest do przygotowania dwóch oryginałów raportu, z których jeden zatrzymuje dla siebie a drugi przekazuje opiekunowi praktyk na Wydziale. Raport przyjmowany i omawiany jest ze studentem przez opiekuna w trakcie indywidualnej rozmowy, która pozwala potwierdzić uzyskanie zakładanych efektów kształcenia. 3. Opiekun praktyk międzysemestralnych i semestralnych organizuje spotkanie podsumowujące dla wszystkich studentów, którzy zrealizowali praktyki w danym semestrze, poświęcone omówieniu efektów kształcenia uzyskanych w trakcie praktyk. Spotkanie jest dla studentów okazją do wymiany doświadczeń z różnych organizacji i uzupełnienia wiedzy dotyczącej specyfiki pracy zawodowej i procedur poruszania się po rynku pracy. 5. W celu zaliczenia pracy zawodowej/ działalności gospodarczej jako praktyki, student składa do Dziekana Wydziału właściwy wniosek. W takich przypadku podstawą zaliczenia zawodowej praktyki międzysemestralnej lub/i semestralnej jest przedstawienie opiekunowi zaświadczenia z przedsiębiorstwa stwierdzającego fakt zatrudnienia studenta, okres zatrudnienia i opis podstawowych zadań wykonywanych przez studenta lub przedstawienie dokumentacji potwierdzającej prowadzenie działalności gospodarczej. 6. Zaliczenia praktyk zawodowych dokonują wyznaczeni przez Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego opiekunowie praktyk. Wpis dokonywany jest do indeksu. Załączniki: 1. Porozumienie o organizacji praktyki zawodowej studentów Uniwersytetu Śląskiego ( zał. nr 1 do zarządzenia nr 93 Rektora UŚ z dnia 17.09.2009) 2. Skierowanie do odbycia praktyki zawodowej ( zał. nr 4 do zarządzenia nr 93 Rektora UŚ z dnia 17.09.2009) 3. Oświadczenie o znajomości zasad organizacji praktyk zawodowych (zał. nr 5 do zarządzenia nr 93 Rektora UŚ z dnia 17.09.2009) 4. Zgoda na zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej (zał. nr 3 do zarządzenia nr 93 Rektora UŚ z dnia 17.09.2009) 5. Raport z przebiegu praktyki zawodowej ( załącznik do Porozumienia o organizacji praktyki zawodowej studentów Uniwersytetu Śląskiego ( załącznik do Zarządzenia nr 41/2007 Rektora UŚ. z dnia 27.06.2007)
Professional qualifications [in Polish]
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 180
Percentage of the ECTS credits for each of the areas to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits social studies : 98%
humanistic studies : 1%
technical studies : 1%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact