University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information

General description of the programme [in Polish] Studia II stopnia na kierunku „Praca socjalna” są osadzone w dziedzinie nauk społecznych. Kształcenie łączy interdyscyplinarną teorię z praktyką działania nadając absolwentom sprawność wykorzystywania wiedzy teoretycznej w pracy z jednostkami, grupami i społecznościami lokalnymi. Program studiów został przygotowany zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji i spełnia standardy zapewniania jakości kształcenia. Pozwala na zdobywanie pogłębionej wiedzy z zakresu pracy socjalnej i doskonalenie umiejętności niezbędnych w profesji pracownika socjalnego. Wykazuje szczególne powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: socjologia, psychologia oraz pedagogika, których zakres problemowy stanowi podstawy wiedzy i umiejętności skutecznego profesjonalisty. Sprzyja kształceniu autentycznego zainteresowania kwestiami społecznymi oraz budowaniu postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Zapewnia ponadto udział studentów w przygotowaniu i realizacji badań naukowych, co jest możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii w prowadzeniu badań w obszarze problematyki pracy socjalnej. Profil studiów na kierunku „Praca socjalna” określa się jako ogólnoakademicki. Celem kształcenia jest doskonalenie specjalistów posiadających kompetencje sprawnego diagnozowania, prognozowania, planowania wsparcia i niesienia pomocy w sytuacjach problemowych, czemu sprzyjają wybrane zajęcia organizowanie w postaci warsztatów, projektów i praktyk. W ramach wieloaspektowego procesu współpracy z instytucjami polityki społecznej dąży się do rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do analizowania i kształtowania rzeczywistości społecznej. Studia oferują szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod pracy socjalnej, organizacji, projektowania i ewaluacji działań pomocowych. Zdobyta wiedza i kompetencje ułatwiają rozumienie, wyjaśnianie zjawisk społecznych oraz prowadzenie badań i działań w środowisku w zgodzie ze standardami zawodowymi i etycznymi. Treści kształcenia nie tylko przygotowują absolwentów do prowadzenia działalności naukowej i pełnienia późniejszych ról zawodowych, ale także stanowią niezbędne wyposażenie świadomego uczestnika życia społecznego i kulturalnego. Absolwenci kierunku Praca socjalna cechują się rozbudowaną świadomością zagrożeń społecznych, ale też umiejętnością odkrywania, rozwijania i wykorzystywania potencjału środowiska. Świadomi swoich możliwości i ograniczeń wyznaczają kierunki dalszego samorozwoju. Sprawnie komunikują się w środowisku oraz są gotowi do podjęcia współpracy z innymi specjalistami. Posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu pracy socjalnej i są przygotowani do samodzielnego projektowania i realizacji badań społecznych na potrzeby diagnozy społecznej. Posiadają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, dzięki której są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji życia zbiorowego, w sektorze prywatnym i publicznym oraz w organizacjach pozarządowych. Kształcenie zorientowane jest na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych, gotowości do uczestnictwa w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Ważnym elementem kształcenia jest budowanie świadomości znaczenia systematycznego doskonalenia zawodowego oraz poszerzania kwalifikacji zawodowych zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami płynącymi zarówno ze strony rynku pracy jak i ze strony postępującej profesjonalizacji zawodu. Ukończenie kierunku uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 z późn. zm.). Ogólne efekty kształcenia Absolwenci studiów II stopnia na kierunku „Praca socjalna” wyposażeni są w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, w administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej. Posiadają umiejętności opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz prowadzenia pracy socjalnej. Absolwent studiów II stopnia na kierunku „Praca socjalna” posiada: • wiedzę pozwalającą poznać człowieka, procesy i struktury społeczne, w które jest zaangażowany; • pogłębioną wiedzę z zakresu socjologii, psychologii i pedagogiki ułatwiającą zrozumienie systemu człowiek–środowisko oraz procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie psychiczne i społeczne; • wiedzę prawną z zakresu działalności służb społecznych; • rozwinięte kompetencje i sprawności niezbędne dla realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych; zrozumienia przyczyn dysfunkcji; identyfikacji czynników utrzymujących trudności; wyboru adekwatnego modelu pomocy czy realizowania programów profilaktycznych; stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów; przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem; pobudzania samozaradności; projektowania społecznego oraz inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy osobom, rodzinom i społecznościom; • umiejętność rozwiązywania problemów w przypadku występowania niewydolności w funkcjonowaniu społecznym • pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie wybranej specjalności (rewitalizacja społeczna i praca w środowisku, mediacje i negocjacje, ekonomia społeczna) • przygotowanie do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, dla osób uzależnionych, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom.
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission [in Polish] Działania w ramach kierunku „Praca socjalna” wpisują się w aktualną strategię rozwoju Uniwersytetu Śląskiego uwzględniając przede wszystkim misję Uczelni, która łączy się z otwarciem na wzrastające edukacyjne potrzeby społeczności, którym czyni zadość kształcąc na najwyższym możliwym poziomie i prowadząc badania naukowe w poszanowaniu podstawowego prawa akademickiej wolności w dociekaniu Prawdy, lecz także wypełnia istotną służbę społeczną polegającą na wszechstronnym rozwijaniu osobowości oraz formowaniu twórczych postaw i duchowych aspiracji ludzi z nim związanych. Kształcenie na kierunku „Praca socjalna” na II stopniu studiów w najwyższym stopniu odpowiada na różnicujące się potrzeby edukacyjne społeczeństwa. Jest propozycją zarówno dla osób, które ukończyły studia I stopnia w tym zakresie, stwarzając im warunki do pogłębienia kompetencji w drodze profesjonalizacji, jak i dla osób, które dopiero pragną zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Jest to szczególnie cenne dla osób pracujących w strukturach pomocy społecznej, ale nie posiadających uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Praca socjalna koncentruje się na procesie rozumienia, pomagania, współpracy i wpierania w dążeniu do samodzielności osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Sprzyja rozwojowi osobowości i postaw nie tylko studentów, ale również osób, z którymi będą w przyszłości współpracować jako profesjonaliści. Promuje aktywność w środowisku lokalnym, otwartość i autentyczne zainteresowanie kwestiami społecznymi. Oferta dydaktyczna umożliwia studentom udział w życiu naukowym i kulturalnym, a współpraca z zagranicznymi partnerami (SOWOSEC) poszerza perspektywę doświadczeń studentów poprzez budowanie międzykulturowych projektów. Związek z celami strategicznymi Uniwersytetu Śląskiego zaznacza się szczególnie w zakresie pogłębiania aktywnej współpracy z otoczeniem, wzmacniania potencjału badawczego i budowania innowacyjnej oferty dydaktycznej. Studia magisterskie w zakresie pracy socjalnej uzupełniają cykl kształcenia na tym kierunku, dając szansę absolwentom studiów licencjackich na zdobycie tytułu magistra i otwierając im drogę do studiów doktoranckich.
Organization of the process of obtaining a degree [in Polish] Za pracę dyplomową może być uznana praca przygotowana samodzielnie przez studenta . (*Dopuszczalna jest praca pisana w zespołach dwuosobowych, przy spełnieniu wymogu wyraźnego określenia autorstwa poszczególnych treści pracy.) Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej brane są pod uwagę zainteresowania naukowe studenta, programy badawcze instytutu oraz możliwości w zakresie opieki naukowej nad daną pracą dyplomową. Student na podstawie wstępnej diagnozy sam dokonuje wyboru tematu, który później konsultuje z wybranym promotorem. Wymogi formalne związane ze składaniem pracy dyplomowej regulowane są zarządzeniem Rektora UŚ. • Student dokonuje wyboru promotora pracy dyplomowej z listy dostępnych zajęć seminaryjnych w danym roku akademickim, a następnie rejestruje się na wybrane seminarium w systemie USOS. Liczba miejsc jest dostosowana do liczebności studentów. Występują ograniczenia liczbowe w wielkości grup na seminariach dyplomowych i magisterskich, co jest podyktowane dbałością o jakość realizowanych zajęć. • Opiekę nad pracą sprawuje promotor. Promotorem pracy licencjackiej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. Promotorem pracy magisterskiej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. • Po przyjęciu pracy dyplomowej promotor kieruje pracę do recenzji oraz wspólnie z Przewodniczącym Komisji ustala termin obrony zgodnie z przyjętym w danym roku akademickim harmonogramem. • Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz recenzent. Recenzent pracy jest wyznaczany drogą formalną zgodnie z kompetencjami odnośnie tematyki prac zaakceptowanych do obrony, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. W przypadku, jeśli recenzent negatywnie ocenił pracę dyplomową, Dziekan powołuje drugiego recenzenta. Jeśli drugi recenzent wystawił pracy dyplomowej ocenę pozytywną, dziekan dopuszcza studenta do egzaminu dyplomowego. Jeśli drugi recenzent ocenił pracę negatywnie, nie może ona być podstawą ukończenia studiów. W tym przypadku student musi przygotować nową pracę dyplomową. • Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŚ student jest zobowiązany do złożenia w jednostce dydaktycznej trzech jednakowych egzemplarzy pracy dyplomowej, podpisanych własnoręcznie przez studenta. Jeden egzemplarz pracy przeznaczony jest dla kierującego pracą, drugi dla recenzenta i trzeci do akt studenta. Wszystkie egzemplarze pracy powinny być wydrukowane dwustronnie oraz zbindowane lub klejone w lekką oprawę. Strona tytułowa pracy i strona druga pracy zawierająca oświadczenia studenta oraz słowa kluczowe, wykonywane są wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UŚ nr 16 z 28 stycznia 2015 r. Egzemplarz składany w do akt wymaga akceptacji promotora potwierdzonej podpisem wraz z datą przyjęcia pracy. • Po zrealizowaniu planu studiów i programu nauczania oraz uzyskaniu pozytywnych ocen pracy dyplomowej, student przystępuje do ustnego egzaminu dyplomowego. • Egzamin dyplomowy odbywa się przed powołaną przez Dziekana komisją, w której skład wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym: przewodniczący, promotor i recenzent. Przynajmniej jeden z członków komisji posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. • Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i składa się z dwóch części: I. Część jawna egzaminu dyplomowego obejmuje: • Prezentację projektu socjalnego i dyskusję na temat projektu • Odpowiedź na dwa pytania egzaminacyjne Uwaga: Pytania dotyczą zakresu, który wynika z treści kierunkowych oraz specyfiki studiowanej specjalności (w przypadku studiów II stopnia). Lista zagadnień publikowana jest na stronie internetowej z wyprzedzeniem i podawana do wiadomości studentów na seminarium dyplomowym. Promotor nie później niż do końca marca każdego roku akademickiego wskazuje z listy nie mniej niż 20 zagadnień, z których dyplomanci powinni przygotować się do egzaminu. II. W części niejawnej komisja uzgadnia i ustala: • ocenę pracy dyplomowej, • ocenę egzaminu dyplomowego, • ostateczny wynik studiów. • Ukończenie studiów następuje z chwilą złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych odpowiedniego stopnia. • Dziekanat wystawia dyplom ukończenia studiów. • Pozostałe kwestie reguluje „Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim”.

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact