University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information

General description of the programme [in Polish] Studia drugiego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA na Uniwersytecie Śląskim są osadzone w obszarze nauk społecznych i mają profil ogólnoakademicki. Kształcenie jest zorientowane na przekazanie studentom pogłębionej wiedzy na temat współczesnego świata, pozwalającej na diagnozowanie i rozumienie zjawisk, problemów i procesów społecznych oraz nabycie przez nich umiejętności zdobywania, gromadzenia, analizowania tej wiedzy. Szczególny akcent położony jest na wykształcenie wśród studentów umiejętności zastosowania tej wiedzy poprzez rozpatrywanie i interpretowanie zmian, jakim podlega społeczeństwo w kontekście kategorii teoretycznych wchodzących w zakres socjologii, dyscyplin pokrewnych oraz – w zależności od ukończonej specjalności – poszczególnych subdyscyplin socjologii. Absolwent posiada pogłębioną i poszerzoną wiedzę na temat wybranych struktur i instytucji życia społecznego, która pozwala mu na analizowanie zjawisk, jakie zachodzą w ich obrębie, jak również na wskazywanie zależności występujących pomiędzy nimi. Wykazuje się ponadto zdolnością konstruktywnego, krytycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów dzięki umiejętności pracy w grupie. Potrafi nie tylko analizować zjawiska i procesy społeczne, przewidywać ich konsekwencje i reagować na nie, ale też stosuje zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych, polegających na projektowaniu i prowadzeniu badań socjologicznych, kampanii społecznych, a także w kierowaniu zespołem ludzkim i organizacji pracy w zespole. Program kierunku, oprócz pogłębionej i uporządkowanej w zakresie wybranych subdyscyplin i specjalności wiedzy socjologicznej, obejmuje też zasób wiedzy z zakresu innych dyscyplin, które mogą być pomocne w rozwiązaniu problemów, z którymi absolwent spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Kształcenie studentów socjologii jest ponadto zorientowane na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych i gotowości do uczestniczenia w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym, jak również na wykształcenie kompetencji społecznych, oznaczających zdolność do samodzielnego organizowania projektów społecznych, komunikowania się z odbiorcami tych projektów oraz profesjonalnego i etycznego podchodzenia do swoich zadań. Poza wiedzą i kompetencjami wspólnymi dla wszystkich absolwentów studiów socjologicznych drugiego stopnia na Uniwersytecie Śląskim, absolwent posiada przygotowanie i umiejętności działania odpowiadające wybranej specjalności.
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission [in Polish] Program kształcenia kierunku Socjologia realizowany jest w duchu podstawowych zasad funkcjonowania Uniwersytetu Śląskiego, do których należą jedność nauki i dydaktyki oraz wolność nauczania i swoboda głoszenia poglądów. Podstawę programu stanowi proces dydaktyczny na najwyższym poziomie oraz prowadzenie badań naukowych przy współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, kołami eksperckimi, jednostkami sektora publicznego i organizacjami non–profit. Kształcenie studentów na kierunku socjologia w różnych specjalnościach, dzięki współpracy z lokalnymi pracodawcami i społecznościami, elastycznie dopasowywane jest pod względem zapotrzebowania na specjalistów w wybranym zakresie. Wiedza teoretyczna w połączeniu z kompetencjami praktycznymi umożliwia absolwentom socjologii elastyczne przystosowywanie się do wymagań zmieniającego się rynku pracy. W kształceniu socjologów uwzględnia się aspekty związane z potrzebami wynikającymi z mobilności zawodowej absolwentów uczelni. Program kształcenia na kierunku Socjologia odpowiada misji i strategii Uniwersytetu Śląskiego, zgodnie z zapisem w dokumencie Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, w zadania Instytutu Socjologii wpisana jest otwartość, kreatywność i innowacyjność w obszarze badań naukowych oraz kształceniu i wzbogacaniu oferty o oryginalne i innowacyjne programy studiów a także aktywne współdziałanie oraz wzmacnianie kontaktów z otoczeniem mające na celu wypracowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy z pracodawcami. Działania Instytutu Socjologii bardzo dobrze korespondują z Misją Uniwersytetu Śląskiego, jaką jest działalność dla dobra powszechnego oraz wszechstronnego rozwoju miasta i regionu, - „Uniwersytet działa w przekonaniu, iż kształci nie tylko fachowców w określonych specjalnościach zawodowych, lecz także przyszłych uczestników życia publicznego i liderów mniejszych lub większych społeczności” - o czym świadczy nie tylko współpraca ze środowiskiem lokalnym (samorządy, instytucje, stowarzyszenia itd.) przy realizacji projektów badań naukowych organizacji konferencji i publikacji ale także dążenie do kształcenia ekspertów na rzecz środowiska lokalnego i ponad lokalnego czego efektem jest uruchomienie specjalności dedykowanej dla wszystkich tych, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w życiu swojego miasta i kształtować jego obraz, łącząc doświadczenie akademickie z praktyczną wiedzą i działaniem. Zgodnie ze strategią Uniwersytetu Śląskiego studia na kierunku Socjologia kształcą profesjonalnych praktyków, ludzi mądrych i odpowiedzialnych, przestrzegających uniwersalnych zasad moralnych, dążących do odkrywania i przekazywania prawdy, mających szerokie horyzonty intelektualne, tolerancyjnych i otwartych na odmienne poglądy i idee.
Organization of the process of obtaining a degree [in Polish] • Za pracę dyplomową może być uznana wyłącznie praca przygotowana samodzielnie przez studenta. Przy ustalaniu tematu pracy magisterskiej brane są pod uwagę zainteresowania naukowe studenta, programy badawcze instytutu oraz możliwości w zakresie opieki naukowej nad daną pracą dyplomową. • Student dokonuje wyboru promotora pracy dyplomowej z listy dostępnych zajęć seminaryjnych w danym roku akademickim a następnie rejestruje się na wybrane seminarium w systemie USOS. Liczba seminariów jest dostosowana do liczebności studentów, występują ograniczenia liczbowe w wielkości grup na seminariach magisterskich, co jest podyktowane dbałością o równomierne obciążenie prowadzących i co za tym idzie zwiększenie jakości przeprowadzanych zajęć. W sytuacji, gdy studentowi bardzo zależy na współpracy z określonym opiekunem, ze względu na zakres tematyczny pracy pokrywający się ze specjalizacją wykładowcy, jest możliwość rozpatrzenia prośby studenta pozytywnie również w przypadku wyczerpania limitu miejsc. • Moduł seminarium dyplomowe A-D dla studentów drugiego stopnia rozpoczyna się w 1 semestrze studiami literaturowymi (część A). • Opiekę nad pracą sprawuje promotor, który odpowiada za merytoryczną i formalną poprawność pracy. Promotorem pracy magisterskiej jest osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. • Procedury przebiegu dyplomowania oraz składania prac magisterskich regulowane są aktami prawnymi publikowanymi w systemie USOSweb oraz na stronie Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact