University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information

General description of the programme [in Polish] Program studiów łączy wiedzę akademicką z zakresu polityki, socjologii i polityk publicznych z zajęciami o charakterze praktycznym dotyczącymi projektowania i analizy polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki miejskiej, propagowaniu i wdrażaniu działań prospołecznych. Jednostki samorządu terytorialnego, w tym szczególnie miasta, wymagają dziś interdyscyplinarnego podejścia oraz umiejętności zintegrowanego planowania i sterowania procesami rozwoju. Ponadto, w Unii Europejskiej i Polsce toczy się od lat dyskusja na temat konieczności uznania polityki miejskiej za jedną z kluczowych polityk publicznych, co pozwala prognozować w niedalekiej przyszłości rosnący popyt na specjalistów w tej dziedzinie – zatrudnianych zarówno w sektorze publicznym (przede wszystkim w samorządach miejskich), jak i prywatnym (m.in. w firmach doradczych, firmach z zakresu ochrony środowiska, czy obsługi nieruchomości), oraz w organizacjach pozarządowych (determinujących tzw. „ruchy miejskie”). Osią kształcenia jest "miasto" rozumiane jako przestrzeń koncentracji zasobów, kapitałów, generowania dochodów i korzyści. Sprawne gospodarowanie i rządzenie taką strukturą wymaga zintegrowanej wiedzy, uzasadnione i potrzebne jest kształcenie w zakresie inteligentnego i współodpowiedzialnego gospodarowania miastem zatem w ramach programu kształcenia integrowane są treści z zakresu dwóch dyscyplin (nauk socjologicznych i nauk o polityce i administracji). Wiedza teoretyczna i praktyczna zorganizowana została w formie modułów tematycznych. Głównym celem studiów jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w strukturach i organizacjach związanych z miastami, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Ponadto, celem kształcenia jest zdobywanie wiedzy poprzez kontakt z praktyką, co bezpośrednio przełoży się na wysokie kompetencje absolwentów i budowanie w Polsce świadomości i wrażliwości na kwestie miejskie. Sylwetka absolwenta jest podporządkowana i ustrukturyzowana według trzech podstawowych deskryptorów kształcenia wynikających Polskiej Ramy Kwalifikacji, tzn. wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Program kształcenia akcentuje kształtowanie umiejętności praktycznych, pozwala na specjalizację absolwenta i rozpoczęcie przez niego kariery w sektorze publicznym, prywatnym lub społecznym. W szczególności, absolwent znajdzie zatrudnienie we wszelkich typach instytucji życia zbiorowego, a zwłaszcza w tych, które są związane z funkcjonowaniem miasta, w szczególności w: instytucjach administracji publicznej, w jednostkach samorządowych urzędów gmin, powiatów, w instytucjach kultury, w organizacjach pozarządowych, agencjach rozwoju regionalnego oraz przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym, ośrodkach badań opinii społecznej oraz jako specjalista/doradca w zakresie: tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz projektów dotyczących tworzenia inicjatyw obywatelskich. Ponadto, absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w instytucjach publicznych, biurach poselskich i senatorskich, w organizacjach politycznych, organach jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w obszarze projektowania i realizacji kampanii społecznych i politycznych oraz projektowania kampanii medialnych. Mogą także pracować w agencjach public relations, jak również wykonywać zawód rzecznika prasowego, analityka opinii publicznej, doradcy ds. wizerunku politycznego, kierownika i pracownika sztabów wyborczych.
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission [in Polish] Studia na kierunku Polityki miejskie i doradztwo publiczne oferowane przez Uniwersytet Śląski, to nowoczesny kierunek studiów, zgodny z oczekiwaniami rynku pracy i jako studia o interdycyplinarnym charakterze umożliwiają zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w tym: wiedzy akademickiej z zakresu polityki, socjologii i polityk publicznych umiejętności praktycznych dotyczących projektowania i analizy polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki miejskiej, propagowania i wdrażania działań prospołecznych. Podstawę programu stanowi proces dydaktyczny realizowany na najwyższym poziomie oraz prowadzenie badań naukowych przy współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, kołami eksperckimi, jednostkami sektora publicznego i organizacjami non–profit. Kształcenie studentów na kierunku, dzięki współpracy z lokalnymi pracodawcami i społecznościami, elastycznie dopasowywane jest pod względem zapotrzebowania na specjalistów w wybranym zakresie, a także odzwierciedla oczekiwania studentów i tendencje panujące na rynku pracy. Jednostki samorządu terytorialnego, w tym szczególnie miasta, wymagają dziś interdyscyplinarnego podejścia oraz umiejętności zintegrowanego planowania i sterowania procesami rozwoju. Ponadto, w Unii Europejskiej i Polsce toczy się od lat dyskusja na temat konieczności uznania polityki miejskiej za jedną z kluczowych polityk publicznych, co pozwala prognozować w niedalekiej przyszłości rosnący popyt na specjalistów w tej dziedzinie – zatrudnianych zarówno w sektorze publicznym (przede wszystkim w samorządach miejskich), jak i prywatnym (m.in. w firmach doradczych, firmach z zakresu ochrony środowiska, czy obsługi nieruchomości), oraz w organizacjach pozarządowych (determinujących tzw. „ruchy miejskie”). W programie studiów znajdują się zajęcia praktyczne, nabywane są kompetencje językowe, realizowane są treści związane z przedsiębiorczością i własnością intelektualną. Wiedza teoretyczna w połączeniu z kompetencjami praktycznymi umożliwia absolwentom elastyczne przystosowywanie się do wymagań zmieniającego się rynku pracy. W kształceniu uwzględnia się aspekty związane z potrzebami wynikającymi z mobilności zawodowej absolwentów uczelni. Program kształcenia odpowiada misji i strategii Uniwersytetu Śląskiego, zgodnie z zapisem w dokumencie Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, w zakres zadań Instytutu Socjologii i Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa wpisana jest otwartość, kreatywność i innowacyjność w obszarze badań naukowych oraz kształceniu i wzbogacaniu oferty o oryginalne i innowacyjne programy studiów, a także aktywne współdziałanie oraz wzmacnianie kontaktów z otoczeniem, mające na celu wypracowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy z pracodawcami. W celu wzbogacenia oferty dydaktycznej zapraszani są przedstawiciele innych ośrodków akademickich z kraju i zagranicy na wykłady oraz warsztaty wykorzystujące nowatorskie techniki pracy, które umożliwiają studentom nawiązanie kontaktów i skorzystanie z doświadczeń osób nie związanych z uczelnią. Działania Instytutów ściśle korespondują z Misją Uniwersytetu Śląskiego, jaką jest działalność dla dobra powszechnego oraz wszechstronnego rozwoju miasta i regionu - „Uniwersytet działa w przekonaniu, iż kształci nie tylko fachowców w określonych specjalnościach zawodowych, lecz także przyszłych uczestników życia publicznego i liderów mniejszych lub większych społeczności” – o czym świadczy nie tylko współpraca ze środowiskiem lokalnym (samorządy, instytucje, stowarzyszenia itd.) przy realizacji projektów badań naukowych organizacji konferencji i publikacji, ale także dążenie do kształcenia ekspertów zdolnych do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego i ponadlokalnego, czego efektem jest uruchomienie kierunku dedykowanego dla wszystkich tych, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w życiu swojego miasta i kształtować jego obraz, łącząc doświadczenie akademickie z praktyczną wiedzą i działaniem. Zgodnie ze strategią Uniwersytetu Śląskiego studia na kierunku Polityki miejskie i doradztwo publiczne kształcą profesjonalnych praktyków, ludzi mądrych i odpowiedzialnych, przestrzegających uniwersalnych zasad moralnych i etycznych, dążących do odkrywania i przekazywania prawdy, mających szerokie horyzonty intelektualne, tolerancyjnych i otwartych na odmienne poglądy i idee. _____________ W programie studiów uwzględniono wytyczne zawarte w opracowaniach: Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2012–2020 (Katowice 2012) oraz Misja Uniwersytetu Śląskiego (Katowice 1997).
Organization of the process of obtaining a degree [in Polish] Za pracę dyplomową może być uznana wyłącznie praca przygotowana samodzielnie przez studenta. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej brane są pod uwagę zainteresowania naukowe studenta, programy badawcze instytutu oraz możliwości w zakresie opieki naukowej nad daną pracą dyplomową. Student sam dokonuje wyboru tematu, który później konsultuje z wybranym opiekunem. Wymogi formalne związane ze składaniem pracy dyplomowej regulowane są zarządzeniami Rektora UŚ. • Student dokonuje wyboru promotora pracy dyplomowej z listy dostępnych zajęć seminaryjnych w danym roku akademickim a następnie rejestruje się na wybrane seminarium w systemie USOS. Opiekunowie prac wybierani są przez studentów drogą elektroniczną poprzez zapisy. Liczba miejsc jest dostosowana do liczebności studentów, występują ograniczenia liczbowe w wielkości grup na seminariach dyplomowych, co jest podyktowane dbałością o równomierne obciążenie prowadzących i co za tym idzie zwiększenie jakości przeprowadzanych zajęć. W sytuacji, gdy studentowi bardzo zależy na współpracy z określonym opiekunem, ze względu na zakres tematyczny pracy pokrywający się ze specjalizacją wykładowcy, jest możliwość rozpatrzenia prośby studenta pozytywnie również w przypadku wyczerpania limitu miejsc. • Moduł seminarium dyplomowe A-D dla studentów drugiego stopnia rozpoczyna się w 1 semestrze. Opiekę nad pracą sprawuje promotor, który odpowiada za merytoryczną i formalną poprawność pracy. Student może wystąpić o zmianę promotora lub wskazać osobę, która nie prowadzi seminarium dyplomowego w danym roku, a której obszar zainteresowań odpowiada tematyce pracy dyplomowej istnieje także możliwość wskazania osoby tutora, który w przypadkach niezgodności obszarowej studiów kończonych na 1 stopniu będzie sprawował opiekę naukową nad studentem. Temat pracy dyplomowej ustalany jest z promotorem i wprowadzany do sytemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych).Praca magisterska wprowadzana jest do systemu APD i podlega sprawdzeniu w programie antyplagiatowym. Po przyjęciu pracy dyplomowej przez promotora, Dziekan kieruje pracę do recenzji oraz wspólnie z promotorem ustala termin obrony zgodnie z przyjętym w danym roku akademickim harmonogramem. • Oceny pracy dyplomowej dokonują promotorzy oraz recenzenci. Recenzenci prac są wyznaczani drogą formalną zgodnie z ich kompetencjami odnośnie tematyki prac zaakceptowanych do obrony, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. W przypadku, jeśli recenzent negatywnie ocenił pracę dyplomową, dziekan powołuje drugiego recenzenta. Jeśli drugi recenzent wystawił pracy dyplomowej ocenę pozytywną, dziekan dopuszcza studenta do egzaminu dyplomowego. Jeśli drugi recenzent ocenił pracę negatywnie, nie może ona być podstawą ukończenia studiów. W tym przypadku student musi przygotować nową pracę dyplomową. • Po zrealizowaniu planu studiów i programu nauczania oraz uzyskaniu pozytywnych ocen pracy dyplomowej student przystępuje do ustnego egzaminu dyplomowego przed komisją składająca się z przewodniczącego, promotora i recenzenta. • Egzamin dyplomowy odbywa się przed powołaną przez Dziekana komisją, w której skład wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym: przewodniczący, promotor i recenzent. Przynajmniej jeden z członków komisji posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i składa się z dwóch części: 1. część jawna egzaminu dyplomowego obejmuje: - odpowiedzi dyplomanta na trzy pytania egzaminacyjne, w tym jedno odnoszące się do przedstawionej przez studenta ustnej i/lub elektronicznej prezentacji pracy dyplomowej (a zwłaszcza jej części empirycznej); 2. w części niejawnej komisja uzgadnia i ustala: - ocenę pracy dyplomowej, - ocenę egzaminu dyplomowego, - ostateczny wynik studiów. Komisja ustala końcową ocenę na dyplomie na podstawie protokołu z egzaminu dyplomowego. Ukończenie studiów następuje z chwilą złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych odpowiedniego stopnia. Wytyczne w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych regulują zarządzenia Rektora UŚ. Pozostałe kwestie reguluje „Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim” Dziekanat wystawia dyplom ukończenia studiów.

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact