University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information

General description of the programme [in Polish] Kształcenie dziennikarzy zapoczątkowane zostało na Uniwersytecie Śląskim w 1969 roku w formie dwuletniego studium podyplomowego. W roku 1975 została utworzona specjalizacja dziennikarska na kierunku studiów: nauki polityczne. Od tej pory datuje się kształcenie na Uniwersytecie Śląskim kandydatów do zawodu dziennikarskiego w ramach jednolitych studiów. 1 października 1977 roku powołana specjalna jednostka dydaktyczna i naukowo-badawcza – Zakład Dziennikarstwa. Obecnie w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa istnieją dwa Zakłady związane bezpośrednio z kształceniem dziennikarzy, a mianowicie: Zakład Dziennikarstwa i Zakład Komunikacji Społecznej. Obie jednostki dysponują kadrą dydaktyczno-naukową zapewniającą kształcenie studentów na kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” we wszystkich obszarach problemowych. Zajęcia warsztatowe prowadzone są przez doświadczonych dziennikarzy z redakcji prasy, radia i telewizji ze śląskiego regionu prasowo-wydawniczego. Zapleczem kadrowym dla prowadzenia przedmiotów politologicznych jest kadra naukowa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Zakład Dziennikarstwa i Zakład Komunikacji Społecznej dysponują kadrą dydaktyczną spełniającą wymogi minimum kadrowego do kształcenia na kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”. Zakład Dziennikarstwa jest znaną w Polsce jednostką naukową specjalizującą się od lat 70. ubiegłego wieku w badaniach nad dziennikarstwem i komunikowaniem lokalnym. Pracownicy Zakładu Komunikacji Społecznej są uznanymi specjalistami z zakresu komunikacji politycznej. Polskie szkolnictwo wyższe, w zakresie kształcenia, realizuje od kilku lat bolońską ideę edukacji w trybie 3-stopniowym. W związku z tym w obszarze funkcjonowania Uniwersytetu Śląskiego powstało kilka szkól niepublicznych, na których kształci się zarówno studentów na 1 stopniu kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” i jak specjalizacje z zakresu dziennikarstwa oraz komunikacji społecznej. Po ich ukończeniu w województwie śląskim są bardzo ograniczone możliwości kształcenia na II stopniu. Dlatego też naturalnym staje się utworzenie zarówno I i II stopnia tego typu studiów na Uniwersytecie Śląskim. Absolwent studiów II stopnia ma ugruntować i poszerzyć wiedzę uzyskaną na studiach I stopnia. W wyniku realizacji programu na tym stopniu kształcenia, absolwent uzyska wiedzę, która umożliwi mu dobre funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent posiada widzę umożliwiającą pracę nie tylko na stanowisku dziennikarza czy redaktora ale i kierowania lub zarządzania instytucjami medialnymi. Może to dotyczyć zarówno redakcji jak i większych struktur organizacyjnych. Absolwent posiada umiejętności i widzę, która mu pozwala rozumieć i poznać główne tendencje rozwojowe rynków medialnych jako całości jak i poszczególnych segmentów. Potrafi ocenić ich rolę w różnych aspektach funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Rozumie znaczenie obiegu informacji dla sprawnego zarządzania zarówno małymi grupami jak i większymi zbiorowościami. Absolwent potrafi wypełniać rolę dziennikarza jako zawodu zaufania publicznego. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające mu podejmowanie samodzielnych decyzji, związanych z obiegiem informacji i wpływu środków masowej komunikacji na społeczeństwo. Potrafi sprostać wyzwaniom, które niesie dla zawodu dziennikarskiego, dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, zwłaszcza w wymiarze technologicznym. Absolwent potrafi samodzielnie organizować i przeprowadzać procedury badawcze, pozwalające na obiektywną ocenę funkcjonowania mediów masowych w całym przebiegu procesu komunikowania. Jest także w tym względzie profesjonalnie przygotowany do współpracy z ośrodkami badającymi media periodyczne. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności do dalszego samokształcenia jak i do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission [in Polish] Pełny w kontekście celów strategicznych UŚ; Znaczny w odniesieniu do głównych działań - w trakcie procesu wdrażania; docelowo dążenie do realizacji wszystkich działań określanych w strategii rozwoju. Strategia Wydziału jest w przygotowaniu.
Organization of the process of obtaining a degree [in Polish] Dyplomowanie na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ponadto, na Wydziale Nauk Społecznych ustalono następujące zasady szczegółowe dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: • praca magisterska powinna być złożona w dziekanacie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem obrony, • recenzje prac magisterskich są składane w dziekanacie wraz z resztą dokumentacji już po egzaminie magisterskim, • recenzja powinna zawierać uzasadnienie wystawionej oceny, • praca magisterska jest przygotowywana indywidualnie przez studenta, • praca magisterska ma charakter teoretyczny z możliwością uwzględnienia części badawczej lub praktycznej, • w ramach egzaminu magisterskiego, student powinien odpowiedzieć na trzy pytania zadane przez komisję, dotyczące problematyki z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki podjętej w pracy magisterskiej.

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact