University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Learning outcomes

Code of the learning outcome of the programme Learning outcomes
The graduate:
Codes of the second-order PRK characteristics to which the learning outcome of the programme is related
KNOWLEDGE
PS1_W01 [in Polish] zna i rozumie interdyscyplinarną specyfikę pracy socjalnej na tle nauk społecznych 2018_P6S_WG, 2018_P6S_WK
PS1_W02 [in Polish] zna terminologię używaną w pracy socjalnej i rozumie jej pochodzenie oraz zastosowania w obszarze pokrewnych dyscyplin naukowych 2018_P6S_WG, 2018_P6S_WK
PS1_W03 [in Polish] ma wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych, instytucjach życia społecznego (w tym w szczególności instytucjach wsparcia i pomocy dla jednostek, rodzin i ich otoczenia) 2018_P6S_WG
PS1_W04 [in Polish] rozumie i potrafi wyjaśnić wzajemne zależności pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi oraz ich elementami 2018_P6S_WG
PS1_W05 [in Polish] zna i rozumie specyfikę poszczególnych instytucji pomocowych; potrafi dokonać wyboru instytucji wsparcia adekwatnie do problemu 2018_P6S_WG
PS1_W06 [in Polish] ma podstawową, usystematyzowaną wiedzę o środowiskach rozwoju i funkcjonowania człowieka, ich specyfice i procesach w nich zachodzących 2018_P6S_WG
PS1_W07 [in Polish] zna rodzaje więzi społecznych oraz rozumie mechanizmy warunkujące dynamikę ich rozwoju i funkcjonowania 2018_P6S_WG
PS1_W08 [in Polish] ma wiedzę o uczestnikach działalności wspierającej i pomocowej (zarówno pomagających jak i wspieranych) 2018_P6S_WG
PS1_W09 [in Polish] ma uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju i funkcjonowania człowieka w cyklu życia, w jego biologicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych aspektach 2018_P6S_WG
PS1_W10 [in Polish] zna wybrane koncepcje człowieka z obszaru nauk społecznych, psychologicznych, pedagogicznych i filozoficznych 2018_P6S_WG
PS1_W11 [in Polish] posiada wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pracy socjalnej, opartą na wiedzy z zakresu badań społecznych, obejmującą problemy badawcze, sposoby pozyskiwania danych, metody, techniki i narzędzia badawcze 2018_P6S_WG
PS1_W12 [in Polish] zna narzędzia diagnostyczne w pracy socjalnej 2018_P6S_WG
PS1_W13 [in Polish] ma wiedzę o procedurach i metodyce wykonywania typowych zadań pracownika socjalnego 2018_P6S_WG
PS1_W14 [in Polish] ma uporządkowaną wiedzę w zakresie norm społecznych i zasad etycznych w realizacji zawodu pracownika socjalnego 2018_P6S_WG
PS1_W15 [in Polish] ma wiedzę odnośnie procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowego przebiegu oraz barier i zakłóceń 2018_P6S_WG
PS1_W16 [in Polish] ma wiedzę dotyczącą różnych aspektów procesu pomagania oraz jego uwarunkowań 2018_P6S_WG
PS1_W17 [in Polish] ma pwiedzę o funkcjach systemów społecznych, ich specyfice i kierunkach zmian ze szczególnym uwzględnieniem roli instytucji wsparcia 2018_P6S_WG
PS1_W18 [in Polish] zna tradycyjne i współczesne nurty odnośnie poszczególnych struktur społecznych; wie jak kształtują się w zakresie dyscyplin pokrewnych 2018_P6S_WG
PS1_W19 [in Polish] zna historyczne podstawy pracy socjalnej 2018_P6S_WG
PS1_W20 [in Polish] posiada wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i rozumie jej znaczenie 2018_P6S_WK
PS1_W21 [in Polish] zna teorie wyjaśniające różnorodność zachowań, obrazujące proces podejmowania decyzji i radzenia sobie w sytuacjach problemowych; rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów 2018_P6S_WG
PS1_W22 [in Polish] ma wiedzę w zakresie podstaw prawnych regulujących działalność w obszarze pracy socjalnej 2018_P6S_WG, 2018_P6S_WK
SKILLS
PS1_U01 [in Polish] potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych dysfunkcji 2018_P6S_UW
PS1_U02 [in Polish] potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych nią dyscyplin w celu identyfikowania i analizowania problemów społecznych 2018_P6S_UW
PS1_U03 [in Polish] potrafi przygotować i przeprowadzić proste badania na potrzeby diagnozy problemu oraz dokonać podstawowej analizy i prezentacji ich wyników 2018_P6S_UK, 2018_P6S_UW
PS1_U04 [in Polish] potrafi dokonać weryfikacji/selekcji zgromadzonego materiału oraz opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne w pracy socjalnej 2018_P6S_UW
PS1_U05 [in Polish] posiada umiejętność dokonywania analizy motywacji i wzorów ludzkich zachowań oraz przyczyn poszczególnych procesów, zjawisk i problemów społecznych 2018_P6S_UW
PS1_U06 [in Polish] posiada umiejętność prognozowania sytuacji w różnych kontekstach pracy socjalnej 2018_P6S_UW
PS1_U07 [in Polish] potrafi dokonać podstawowej diagnozy problemów społecznych 2018_P6S_UW
PS1_U08 [in Polish] potrafi posługiwać się regułami i normami społeczno-etycznymi w działalności zawodowej w celu generowania rozwiązań konkretnych problemów społecznych 2018_P6S_UW
PS1_U09 [in Polish] ma umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań 2018_P6S_UO, 2018_P6S_UW
PS1_U10 [in Polish] dostrzega i rozstrzyga dylematy w pracy pracownika socjalnego oraz potrafi przewidzieć konsekwencje podjętych decyzji 2018_P6S_UW
PS1_U11 [in Polish] posiada umiejętność animowania, inspirowania i wspierania do samodzielności osób w trudnej sytuacji 2018_P6S_UK, 2018_P6S_UO, 2018_P6S_UW
PS1_U12 [in Polish] potrafi dokonać analizy własnych działań i zidentyfikować obszary wymagające udoskonalenia 2018_P6S_UU, 2018_P6S_UW
PS1_U13 [in Polish] potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł 2018_P6S_UU, 2018_P6S_UW
PS1_U14 [in Polish] potrafi dokonać analizy i oceny przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami aktywności pracownika socjalnego 2018_P6S_UW
PS1_U15 [in Polish] rozumie dynamikę i specyfikę wybranych problemów społecznych oraz potrafi dokonać ich analizy 2018_P6S_UW
PS1_U16 [in Polish] potrafi opracować projekt pomocy i wsparcia o charakterze interwencyjnym lub profilaktycznym dla jednostek, rodzin, grup i społeczności 2018_P6S_UK, 2018_P6S_UO, 2018_P6S_UW
PS1_U17 [in Polish] potrafi w sposób spójny wyrażać swoją opinię na piśmie opierając się na wiedzy, zróżnicowanych źródłach i przy wykorzystaniu podstawowych ujęć teoretycznych różnych dyscyplin 2018_P6S_UK, 2018_P6S_UW
PS1_U18 [in Polish] posiada sprawność przygotowania wystąpień ustnych opierając się na zróżnicowanych źródłach, ze szczególnym uwzględnieniem zadań pracownika socjalnego 2018_P6S_UK, 2018_P6S_UW
PS1_U19 [in Polish] posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw i poglądów 2018_P6S_UK, 2018_P6S_UW
PS1_U20 [in Polish] posiada umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej 2018_P6S_UK
PS1_U21 [in Polish] posiada umiejętność rozumienia oraz tworzenia różnego typu tekstów pisanych i ustnych wymagającą wiedzy systemowej o języku w zakresie jego struktur gramatycznych, leksyki i fonetyki. Porozumiewa się w języku obcym z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w zakresie właściwym dla danego obszaru wiedzy. 2018_P6S_UK, 2018_P6S_UW
PS1_U22 [in Polish] posiada podstawową umiejętność posługiwania się systemem informatycznym 2018_P6S_UW
SOCIAL COMPETENCES
PS1_K01 [in Polish] ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje weryfikacji własnych kompetencji, wykazuje chęć doskonalenia własnych umiejętności, wyznacza kierunki samorozwoju i kształcenia 2018_P6S_KK
PS1_K02 [in Polish] efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania 2018_P6S_KK
PS1_K03 [in Polish] wykazuje gotowość do aktywnej współpracy w grupach, organizacjach i instytucjach związanych z pomocą społeczną, pracuje w zespole pełniąc różne role i zadania 2018_P6S_KO
PS1_K04 [in Polish] rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk 2018_P6S_KO
PS1_K05 [in Polish] adekwatnie określa priorytety w realizacji zadań i osiąganiu celów indywidualnych oraz zespołowych 2018_P6S_KO, 2018_P6S_KR
PS1_K06 [in Polish] ma świadomość dylematów etycznych w pracy pracownika socjalnego; jest zdolny do etycznej refleksji; postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej 2018_P6S_KR
PS1_K07 [in Polish] odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje wieloaspektowe działania w zakresie pracy socjalnej 2018_P6S_KO, 2018_P6S_KR
PS1_K08 [in Polish] ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny; zna prawidłowe źródła i sposoby doskonalenia posiadanej wiedzy i umiejętności; jest otwarty na nowe idee 2018_P6S_KK, 2018_P6S_KR
PS1_K09 [in Polish] ma przekonanie o sensie i potrzebie podejmowania działań pomocowych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność i wytrwałość w realizacji działań 2018_P6S_KO, 2018_P6S_KR

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact