University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information (2)

Graduation requirements [in Polish] Program studiów określa wykaz przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów do wyboru oraz dodatkowe wymagania do ukończenia studiów pierwszego stopnia. Punkty otrzymuje się zaliczając przedmioty obowiązkowe i przedmioty, które student sam wybiera w czasie studiowania. Ogólne zasady systemu punktowego ECTS (European Credit Transfer System), na którym oparty jest system punktowy, określają liczbę punktów na semestr w wysokości 30 punktów ECTS. Na studiach pierwszego stopnia należy uzyskać łącznie 180 punktów ECTS. Warunki ukończenia studiów Studia pierwszego stopnia na kierunku "Praca socjalna" trwają 6 semestrów. Aby ukończyć́ studia pierwszego stopnia należy spełnić́ następujące warunki: 1. zaliczyć przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalnościowe 2. zrealizować dodatkowe wymagania zapisane w programie studiów 3. uzyskać́ co najmniej 180 punktów ECTS 4. zrealizować zapisane w planie studiów praktyki zawodowe oraz praktykę dyplomową 5. złożyć pracę dyplomową w postaci projektu socjalnego oraz zdać ustny egzamin dyplomowy (licencjacki).
Internships (hours and conditions) [in Polish] W programie studiów przewidziano rozbudowane moduły praktyk, obejmujące w sumie 360 godz. Zgodnie z planem studiów, po ukończeniu 2 i 4 semestru studenci są zobowiązani do realizacji praktyki zawodowej w placówkach służb społecznych. Praktyki są zaliczane na ocenę w semestrze następującym po ich realizacji. W ostatnim semestrze studiów studenci zaliczają ponadto praktykę dyplomową związaną z przygotowywanym samodzielnie projektem socjalnym, będącym propozycją rozwiązania realnie występującego problemu społecznego. Cele praktyk: Głównym celem praktyk jest nabycie i doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych do pełnienia roli pracownika socjalnego jako profesjonalisty. Cel ten osiąga się poprzez zapoznanie studentów ze szczegółami funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji zajmujących się pomocą i pracą socjalną na rzecz grup wymagających wsparcia. Studenci poznają specyfikę środowiska zawodowego, kształtują umiejętności zawodowe związane bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki. Poznają rodzaj świadczonych usług, wymiary problemów i stan zaspokojenia potrzeb klientów przez placówki wsparcia. Kształtują ponadto umiejętności skutecznego komunikowana się w organizacji, współpracy z innymi specjalistami, czy pracy w zespole interdyscyplinarnym. Doskonalą organizację pracy własnej, pracy zespołowej oraz efektywnego zarządzania czasem, sumienności i odpowiedzialności za powierzone zadania. Wśród celów szczegółowych praktyk zawodowych na kierunku „Praca socjalna” wyszczególnić zatem można: 1. Zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji i organizacji zajmujących się pomocą i pracą socjalną na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia, w tym: a) strukturą i organizacją placówek, w których student odbywa praktyki (systemem komunikacji i obiegu informacji; rodzajem świadczonych usług, organizacją pracy w tym regulaminem instytucji, statutem przepisami min. BHP), b) rodzajem świadczonych usług, c) kompetencjami ośrodka wynikającymi z przepisów prawa, d) specyfiką osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej pod względem demograficzno-ekonomicznym oraz psychologiczno-społecznym, e) potrzebami osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, f) stopniem zaspokojenia przez placówki i poza nimi potrzeb osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej. 2. Aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych w placówkach, na podstawie umów zawartych z przedstawicielami placówek. a) organizowanie różnorodnych form pomocy, b) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji, c) przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach zasiłków, d) współdziałanie z innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej. 3. Poznanie specyfiki pracy pracownika socjalnego w jednostce (poznanie zakresu obowiązków i zadań pracownika socjalnego realizowanych w placówce) 4. Zapoznanie się z dokumentacją pracownika socjalnego: druki, kwestionariusze wywiadu, oświadczenia itp. 5. Nawiązanie kontaktów z osobami i rodzinami korzystającymi z pomocy społecznej świadczonej przez placówki. 6. Poznanie metod i technik pracy socjalnej stosowanych w jednostce. 7. Współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu oraz uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznych osób i rodzin wymagających wsparcia. 8. Kształtowanie umiejętności zawodowych związanych z pracą pracownika socjalnego. 9. Doskonalenie umiejętności pracy własnej wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas studiów w praktyce. 10. Zebranie materiałów umożliwiających opracowanie i realizację projektów socjalnych. Formy i czas realizacji praktyki Student zobowiązany jest do odbycia praktyk, w tym: a) 4 tygodnie (nie mniej niż 120 godzin) praktyk zawodowych po semestrze drugim, b) 4 tygodnie (nie mniej niż 120 godzin) praktyk zawodowych po semestrze czwartym, c) 4 tygodnie (nie mniej niż 120 godzin) praktyki dyplomowej w semestrze szóstym. Zaleca się by praktyki realizowane w semestrze 2 i 4 odbywały się w różnych placówkach, instytucjach lub organizacjach, przy czym przynajmniej jedna z praktyk powinna być zrealizowana w Miejskim / Gminnym /Ośrodku Pomocy Społecznej lub w Powiatowym Ośrodku Pomocy Rodzinie. Czas trwania praktyk nie jest wliczany do liczby godzin zajęć kontaktowych w planie studiów. Student na kierunku „Praca socjalna” w trakcie trwania praktyk powinien: - asystować w pracy wykonywanej przez opiekuna w placówce, wykonywać zgodnie z odbywaną praktyką zadania zlecone przez opiekuna, - przeprowadzić wywiad środowiskowy, - opracować plan pomocy w indywidualnym przypadku, - prowadzić dziennik praktyki, - uczestniczyć aktywnie w działaniach prowadzonych przez instytucję, w której odbywa praktykę, - aktywnie uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez instytucję, - aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz instytucji, w której odbywa praktykę, - gromadzić materiały na potrzeby opracowania projektu socjalnego (praktyka dyplomowa) System weryfikacji Praktyki zawodowe Proces odbywania praktyki zawodowej podlega weryfikacji dokonywanej przez wyznaczonego drogą formalną kierunkowego Opiekuna praktyki. Do zadań Opiekuna należą: - wyjaśnienie celu, formy i zasad zaliczania praktyk studentom, - konsultacja właściwego wyboru placówki, w której student planuje odbyć praktykę, - organizacja dokumentacji związanej z podpisaniem umowy ze strony UŚ (porozumienie między UŚ, a wybraną przez studenta placówką oraz skierowanie) - utrzymywanie kontaktu z instytucją, w której student odbywa praktyki (z instruktorem praktyki), - utrzymywanie kontaktu ze studentami w trakcie praktyk (w zależności od potrzeb), - przyjęcie dokumentacji z odbytych praktyk (dzienniczek praktyk, sprawozdanie, karta ocen), - omówienie praktyk na podstawie sprawozdań - wystawienie oceny Merytoryczną opiekę nad studentem odbywającym praktykę w danym ośrodku sprawuje Instruktor praktyki, który wydaje opinię poprzez wypełnienie karty ocen studenta, w której poświadcza liczbę godzin zrealizowanych w czasie trwania praktyki. Od studenta odbywającego praktykę wymaga się przede wszystkim: 1. Obecności w dniach i godzinach ustalonych z ośrodkiem. 2. Stałego kontaktowania się ze swoim Instruktorem praktyk, informowania go o wszystkich problemach i oczekiwaniach. 3. Dostosowania się do zasad, standardów i praktyk obowiązujących w placówce. 4. Szanowania poufności materiałów i informacji, do których będzie miał dostęp. 5. Okazywania gotowości do uczenia się i włączania we wszystko, co się będzie działo w ośrodku oraz wychodzenia naprzeciwko oczekiwaniom Instruktora. 6. Zebrania i zestawienia materiałów pozyskanych w trakcie praktyk oraz przedstawienia ich w formie sprawozdania z praktyk. Praktyka dyplomowa Opiekę nad praktyką dyplomową sprawują promotorzy. Studenci realizują ja głównie poprzez bezpośredni kontakt z placówkami i instytucjami, gdzie prowadzą badania, gromadzą materiały niezbędne do poprawnego opracowania projektów socjalnych oraz podejmują próbę ich wdrożenia. Dokumentem poświadczającym realizację praktyk jest karta praktyk, na której studenci pozyskują poświadczenie w postaci pieczątek instytucji/organizacji. Jednym z istotnych efektów praktyki jest projekt socjalny będący pracą dyplomową i podlegający ocenie na odrębnych zasadach. Zaliczanie Zaliczenie praktyki studenckiej przez kierunkowego Opiekuna praktyk odbywa się na podstawie dostarczonej dokumentacji zawierającej: - dzienniczek praktyki, - sprawozdanie z przebiegu praktyki, - opinię dyrekcji placówki lub opiekuna praktyki wraz z oceną. Dokumentacja powinna być dostarczona najpóźniej do 31 października, co umożliwia opiekunowi jej weryfikację i opracowanie całościowego sprawozdania. Za obowiązkowy wymiar praktyk student otrzymuje 12 punktów ECTS. Oprócz opisanych praktyk student zaznajamia się z funkcjonowaniem lokalnych placówek, instytucji i organizacji pozarządowych związanych z systemem pomocy społecznej w ramach zajęć: • Instytucje polityki i pomocy społecznej (publiczne, niepubliczne, monografia) Przykładowe placówki, w których studenci kierunku „Praca socjalna” mogą odbywać praktyki: Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej Gminne, Miejsko-Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Urzędy Wojewodów (jednostki do spraw: polityki społecznej, pomocy i zabezpieczenia społecznego) Domy Pomocy Społecznej Centra Integracji Społecznej Ośrodki Interwencji Kryzysowej Centra Usług Socjalnych i Wsparcia Warsztaty Terapii Zajęciowej Jednostki organizacyjne właściwe w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, działające na podstawie ustawy o pomocy społecznej, lub realizujące cele i zadania w ramach pomocy społecznej i pracy socjalnej Stowarzyszenia i fundacje działające w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej
Professional qualifications [in Polish] Na mocy Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 z późn. zm. ukończenie kierunku uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 180
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits
  • sociology (social sciences): 67%
  • psychology (social sciences): 16%
  • education (social sciences): 5%
  • linguistics (humanities): 4%
  • law (social sciences): 3%
  • management and quality studies (social sciences): 2%
  • philosophy (humanities): 2%
  • economics and finance (social sciences): 1%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact