University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Learning outcomes

Code of the learning outcome of the programme Learning outcomes
The graduate:
Codes of the second-order PRK characteristics to which the learning outcome of the programme is related
KNOWLEDGE
DPiP_W01 [in Polish] zna podstawową terminologię używaną w naukach społecznych i rozumie jej źródła oraz zastosowania 2018_P6S_WG
DPiP_W02 [in Polish] ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych trendach w komunikacji społecznej 2018_P6S_WG
DPiP_W03 [in Polish] ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych jako dyscyplin naukowych oraz powiązaniach miedzy nimi 2018_P6S_WG
DPiP_W04 [in Polish] zna kierunki badań ilościowych i jakościowych oraz ich funkcje w naukach społecznych 2018_P6S_WG
DPiP_W05 [in Polish] ma podstawową wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej o roli człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcjach z otoczeniem społecznym 2018_P6S_WK
DPiP_W06 [in Polish] ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych i prawnych uwarunkowań życia politycznego 2018_P6S_WK
DPiP_W07 [in Polish] ma wiedzę o strukturach społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych oraz rozumie procesy ich zmian 2018_P6S_WK
DPiP_W08 [in Polish] posiada wiedzę o państwie, władzy, polityce, administracji, prawie, a także o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych w wymiarze polskim, europejskim i światowym 2018_P6S_WG
DPiP_W09 [in Polish] ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych i ich wpływie na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego oraz sposobach partycypacji w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym 2018_P6S_WK
DPiP_W10 [in Polish] zna warunki i formy partycypacji w życiu politycznym na różnych jego poziomach 2018_P6S_WK
DPiP_W11 [in Polish] posiada wiedzę na temat wspólnot lokalnych i regionalnych oraz ich relacji z podmiotami politycznymi 2018_P6S_WG
DPiP_W12 [in Polish] zna zasady demokracji, funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i kultury politycznej w aspekcie historycznym i współczesnym 2018_P6S_WG
DPiP_W13 [in Polish] ma wiedzę o istocie dyskursu publicznego 2018_P6S_WK
DPiP_W14 [in Polish] zna i rozumie mechanizmy rządzenia i podejmowania decyzji politycznych 2018_P6S_WG
DPiP_W15 [in Polish] ma wiedzę na temat funkcjonowania współczesnego systemu medialnego w warunkach społeczeństwa informacyjnego 2018_P6S_WK
DPiP_W16 [in Polish] zna i rozumie relacje pomiędzy mediami a podmiotami politycznymi 2018_P6S_WK
DPiP_W17 [in Polish] ma wiedzę o głównych nurtach politycznych, ich historycznej ewolucji oraz wpływie na kształtowanie komunikowania politycznego i publicznego 2018_P6S_WG
DPiP_W18 [in Polish] ma wiedzę o normach politycznych i prawnych 2018_P6S_WK
SKILLS
DPiP_U01 [in Polish] potrafi analizować postawy i zachowania jednostek oraz grup społecznych w życiu publicznym 2018_P6S_UK
DPiP_U02 [in Polish] potrafi opisać i wyjaśnić założenia różnych strategii komunikacji politycznych oraz ocenić ich efektywność 2018_P6S_UW
DPiP_U03 [in Polish] potrafi opisać i zinterpretować relacje pomiędzy polityką i jej determinantami prawnymi, ekonomicznymi, historycznymi, kulturowymi i społecznymi oraz zdaje sobie sprawę z relacji między zjawiskami i procesami politycznymi a procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi 2018_P6S_UW
DPiP_U04 [in Polish] odwołując się do podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu nauk społecznych i humanistycznych potrafi interpretować polityczne, prawne, ekonomiczne i kulturowe aspekty zjawisk społecznych 2018_P6S_UW
DPiP_U05 [in Polish] potrafi analizować i interpretować mechanizmy funkcjonowania wzajemnych interakcji wspólnot lokalnych i regionalnych oraz organizacji społecznych i politycznych 2018_P6S_UO
DPiP_U06 [in Polish] potrafi badać i wyjaśniać rolę struktur społecznych, kulturowych, ekonomicznych i prawnych w państwie współczesnym, organizacjach ponadnarodowych i w otoczeniu globalnym 2018_P6S_UO
DPiP_U07 [in Polish] umie określić rolę i znaczenie poszczególnych podmiotów w życiu społecznym 2018_P6S_UW
DPiP_U08 [in Polish] potrafi wskazać oraz wyjaśnić zasady i wartości demokratycznych struktur państwowych oraz społeczeństwa obywatelskiego 2018_P6S_UK
DPiP_U09 [in Polish] Potrafi opisać, wyjaśnić i ocenić kulturowy dorobek człowieka ze szczególnym uwzględnieniem kultury komunikacji politycznej 2018_P6S_UW
DPiP_U10 [in Polish] Jest przygotowany i potrafi w adekwatnym dla siebie zakresie uczestniczyć w życiu publicznym 2018_P6S_UO
DPiP_U11 [in Polish] Potrafi aktywnie i świadomie uczestniczyć w dyskursie publicznym 2018_P6S_UK
DPiP_U12 [in Polish] Potrafi opisywać, analizować oraz prognozować zjawiska i procesy polityczne wykorzystując metody i techniki badawcze charakterystyczne dla nauk społecznych 2018_P6S_UO
DPiP_U13 [in Polish] posiadając umiejętność przewidywania zjawisk i procesów politycznych na poziomie lokalnym/regionalnym, państwowym i międzynarodowym potrafi identyfikować zagrożenia porządku prawnego, społecznego i politycznego 2018_P6S_UU
DPiP_U14 [in Polish] Prawidłowo posługuje się systemem aksjonormatywnym, a także konkretnymi normami i regułami z jednoczesnym ich wykorzystaniem dla rozwiązania problemów praktycznych 2018_P6S_UO
DPiP_U15 [in Polish] posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem stanowisk i poglądów różnych badaczy nauk społecznych 2018_P6S_UK
DPiP_U16 [in Polish] Potrafi trafnie wykorzystywać założenia doktrynalne dla diagnozy i prognozy rzeczywistości politycznej 2018_P6S_UO
DPiP_U17 [in Polish] potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania dotyczące ewolucji roli instytucji społeczno-politycznych oraz zagrożenia dla porządku prawnego, społecznego i politycznego. 2018_P6S_UW
DPiP_U18 [in Polish] potrafi analizować i oceniać proces rządzenia i podejmowania decyzji oraz dostrzegać ich konsekwencje 2018_P6S_UW
DPiP_U19 [in Polish] posiada zdolność kreowania, analizowania i oceniania treści przekazu medialnego i jego wykorzystania w działalności publicznej i politycznej 2018_P6S_UU
DPiP_U20 [in Polish] w zakresie swoich umiejętności językowych potrafi przygotowywać prace pisemne i wystąpienia ustne o charakterze społecznym w języku polskim i obcym 2018_P6S_UK
SOCIAL COMPETENCES
DPiP_K01 [in Polish] Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, w tym w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie 2018_P6S_KO
DPiP_K02 [in Polish] Jest przygotowany do uczestnictwa w budowaniu zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej 2018_P6S_KO
DPiP_K03 [in Polish] Wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk o społecznych w komunikowaniu się z otoczeniem 2018_P6S_KK
DPiP_K04 [in Polish] Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej, partii politycznych, a także innych podmiotów funkcjonujących w środowisku krajowym i międzynarodowym 2018_P6S_KR
DPiP_K05 [in Polish] Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz działalności publicznej 2018_P6S_KR
DPiP_K06 [in Polish] szanując inne punkty widzenia potrafi projektować i kreować decyzje i działania 2018_P6S_KK
DPiP_K07 [in Polish] Jest przygotowany do monitorowania i stosowania procedur ewaluacyjnych w sferze publicznej 2018_P6S_KK
DPiP_K08 [in Polish] Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi oraz doradzania w sferze komunikacji publicznej i politycznej 2018_P6S_KK
DPiP_K09 [in Polish] Ma potrzebę doskonalenia i poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie nowych trendów i osiągnięć w komunikowaniu i naukach pokrewnych 2018_P6S_KR

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact