University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information

General description of the programme [in Polish] Doradztwo polityczne i publiczne należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych. Kierunek jest umiejscowiony zarówno w otoczeniu teoretycznym (niezbędna wiedza z zakresu nauk politycznych, dziennikarstwa, filozofii) jak i praktycznym. Doradztwo polityczne i publiczne łączy w sobie wiedzę ogólną, dotyczącą mechanizmów kierujących funkcjonowaniem współczesnych państw, idei i prądów umysłowych wpływających na kształtowanie społeczeństw, a tym samym powoływanych przez nie organizacji, a także praktyczne umiejętności przydatne przy konstruowaniu strategii komunikacyjnych oraz badaniu trendów politycznych. Kierunek Doradztwo polityczne i publiczne (I stopień) przygotowuje do pracy w instytucjach publicznych, biurach poselskich i senatorskich, w organizacjach politycznych, organach jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w obszarze projektowania i realizacji kampanii społecznych i politycznych oraz projektowania kampanii medialnych, jak również w agencjach public relations, w zawodzie rzecznika prasowego, analityka opinii publicznej, doradcy ds. wizerunku politycznego, kierownika i pracownika sztabów wyborczych, coacha politycznego oraz trenera w firmach szkoleniowych. Zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone w ramach studiów otwierają także drogę do pełnienia zdobywającej coraz większą popularność profesji king makera. Doradztwo polityczne i publiczne przygotowuje w pełni kompetentnych specjalistów, którzy ukończeniu studiów potrafią samodzielnie zaprojektować i zorganizować zarówno ilościowe jak i jakościowe badania diagnostyczne kampanii społecznych i politycznych oraz dokonywać pomiaru ich skuteczności. Umiejętnie planują i realizują strategie marketingowe wraz z samodzielnym projektowaniem nowoczesnych materiałów reklamowych i wyborczych (plakaty, ulotki, spoty i materiały multimedialne) i wyborem nośników tych materiałów z uwzględnieniem odbiorcy docelowego (dokonanie segmentacji rynku). Ponadto absolwenci potrafią budować wizerunek partii politycznych i polityków oraz tworzyć i zarządzać markami politycznymi. Umiejętności i kompetencje zdobywane przez absolwentów predestynują ich również do zakładania własnych firm doradztwa i consultingu politycznego. Warte podkreślenia jest, iż studenci we wszystkich swych działaniach będą uczeni kierowania się głęboko etyczną postawą wynikającą z profesjonalizmu oraz szacunku do drugiego człowieka. Specyfika kierunku, kształcącego w dziedzinie wymagającej nieustannego kontaktu z ludźmi, wymaga by absolwent zachowywał wysoki standard etyczny swoich działań oraz uznawał i szanował różnice punktów widzenia, determinowane odmiennym podłożem społecznym, politycznym i kulturowym.
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission [in Polish] Doradztwo polityczne i publiczne wpisuje się w niezwykle istotne, z punktu widzenia potencjalnych absolwentów, cele strategiczne uczelni. Zakładane efekty kształcenia kierunku szczególnie wpisują się w Cel Strategiczny 2, "Innowacyjne kształcenie i oferta dydaktyczna dostosowana do potrzeb rynku pracy". Powyższy cel bezpośrednio koresponduje z zapisanym w "Strategii" celem kluczowym pn. "Wzmocnienie relacji między kształceniem, badaniami naukowymi i gospodarką w ramach trójkąta wiedzy". Za pokłosie w/w należy uznać cele szczegółowe, w które Doradztwo polityczne i publiczne wpisuje się całkowicie. Są to "Dostosowywanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy i otoczenia Uniwersytetu Śląskiego", "Aktywny udział pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia", "Wprowadzanie do programów studiów większej liczby zajęć praktycznych, a także praktyk, wolontariatów oraz staży w instytucjach oraz organizacjach". Doradztwo polityczne i publiczne, w toku działalności akademickiej, jest także w stanie wypełniać inne cele zapisane w "Strategii". Są nimi Budowanie więzi pomiędzy uczonymi a podmiotami gospodarczymi", "Tworzenie bazy zagadnień do realizacji w pracach dyplomowych i doktorskich przez otoczenie społeczno- gospodarcze", "Zawiązywanie zespołów badawczych z podmiotami gospodarczymi oraz konsorcjów naukowo- badawczych realizujących wspólne badania i badania na zamówienie", "Budowa bazy dla środowisk gospodarczych, przygotowanie wydziałowych ofert prowadzenia badań i ekspertyz oraz list pracowników i ich naukowych zainteresowań".
Organization of the process of obtaining a degree [in Polish] Organizacja procesu uzyskania dyplomu obejmuje następujące etapy: 1. Uzyskanie przez studenta pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów, potwierdzone stosownymi wpisami w indeksie studenta oraz w protokołach egzaminacyjnych wykładowców; 2. Weryfikacja efektów kształcenia zakładanych do realizacji w ramach seminarium dyplomowego, która odbywa się poprzez analizę prac dyplomowych, a w szczególności: − osiągania przez studentów zakładanych efektów kształcenia (badanie przeprowadzane na podstawie lektury poszczególnych rozdziałów pracy); − monitorowanie i stymulowanie procesu naukowej progresji studentów przez promotora; − adekwatności zastosowanych w ramach procedury dyplomowania metod weryfikacji efektów kształcenia. 3. Tematy prac dyplomowych są omawiane na zebraniach zakładów prowadzących seminaria dyplomowe. Wnioski z zebrań są formułowane w postaci protokołów. 4. Przeprowadzenie wraz ze studentem procesu tworzenia pracy dyplomowej, której treść będzie zgodna z wymogami formalnymi wskazanymi w pkt. 2 i 3. 5. Przeprowadzenie procedury egzaminacyjnej.

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact