University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information

General description of the programme [in Polish] Kształcenie dziennikarzy zapoczątkowane zostało na Uniwersytecie Śląskim w 1969 roku w formie dwuletniego studium podyplomowego. W roku 1975 została utworzona specjalizacja dziennikarska na kierunku studiów: nauki polityczne. Od tej pory datuje się kształcenie na Uniwersytecie Śląskim kandydatów do zawodu dziennikarskiego w ramach jednolitych studiów. 1 października 1977 roku powołana specjalna jednostka dydaktyczna i naukowo-badawcza – Zakład Dziennikarstwa. Obecnie w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa istnieją dwa Zakłady związane bezpośrednio z kształceniem dziennikarzy, a mianowicie: Zakład Dziennikarstwa i Zakład Komunikacji Społecznej. Obie jednostki dysponują kadrą dydaktyczno-naukową zapewniającą kształcenie studentów na kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” we wszystkich obszarach problemowych. Zajęcia warsztatowe prowadzone są przez doświadczonych dziennikarzy z redakcji prasy, radia i telewizji ze śląskiego regionu prasowo-wydawniczego. Zapleczem kadrowym dla prowadzenia przedmiotów politologicznych jest kadra naukowa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Zakład Dziennikarstwa i Zakład Komunikacji Społecznej dysponują kadrą dydaktyczną spełniającą wymogi minimum kadrowego do kształcenia na kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”. Zakład Dziennikarstwa jest znaną w Polsce jednostką naukową specjalizującą się od lat 70. ubiegłego wieku w badaniach nad dziennikarstwem i komunikowaniem lokalnym. Pracownicy Zakładu Komunikacji Społecznej są uznanymi specjalistami z zakresu komunikacji politycznej. Polskie szkolnictwo wyższe, w zakresie kształcenia, realizuje od kilku lat bolońską ideę edukacji w trybie 3-stopniowym. W związku z tym w obszarze funkcjonowania Uniwersytetu Śląskiego powstało kilka szkól niepublicznych, na których kształci się zarówno studentów na 1 stopniu kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” i jak specjalizacje z zakresu dziennikarstwa oraz komunikacji społecznej. Po ich ukończeniu w województwie śląskim są bardzo ograniczone możliwości kształcenia na II stopniu. Dlatego też naturalnym staje się utworzenie zarówno I i II stopnia tego typu studiów na Uniwersytecie Śląskim. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego we wszystkich typach i rodzajach periodycznych mediów masowych (prasa, radio, telewizja, Internet). Absolwent rozumie i jest w stanie ocenić znaczenie podstawowych zjawisk i procesów życia społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-międzynarodowej. Zachodzące wydarzenia potrafi przekazać w sposób komunikatywny, zrozumiały dla przeciętnego obywatela. Rozumie mechanizmy funkcjonowania mediów masowych w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym. Zdaje sobie sprawę ze znaczenia, zwłaszcza mediów elektronicznych, w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa. Absolwent uzyskuje podstawowe umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, promocji, reklamie, instytucjach prowadzących edukację medialną. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission [in Polish] Pełny w kontekście celów strategicznych UŚ; Znaczny w odniesieniu do głównych działań - w trakcie procesu wdrażania; docelowo dążenie do realizacji wszystkich działań określanych w strategii rozwoju. Strategia Wydziału jest opracowywana.
Organization of the process of obtaining a degree [in Polish] Dyplomowanie na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ponadto, na Wydziale Nauk Społecznych ustalono następujące zasady szczegółowe dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: • praca dyplomowa powinna być złożona w dziekanacie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem obrony, • recenzje prac dyplomowych są składane w dziekanacie wraz z resztą dokumentacji już po egzaminie dyplomowym, • recenzja powinna zawierać uzasadnienie wystawionej oceny, • praca dyplomowa jest przygotowywana indywidualnie przez studenta, • praca dyplomowa ma charakter teoretyczny z możliwością uwzględnienia części badawczej lub praktycznej, • w ramach egzaminu dyplomowego, student powinien odpowiedzieć na trzy pytania zadane przez komisję, dotyczące problematyki z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki podjętej w pracy licencjackiej.

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact