University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information (2)

Graduation requirements [in Polish] Zrealizowanie wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie studiów.
Internships (hours and conditions) [in Polish] W trakcie studiów student jest zobowiązany do zrealizowania 4-tygodniowych praktyk zawodowych (160 godzin) Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe Regulamin i ramowy program praktyk §1. Postanowienia ogólne 1. Podstawę organizacji studenckich praktyk zawodowych, zwanych dalej „praktykami”, stanowią w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przepisy §5 i §13 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z dnia 14 maja 2012 r. oraz Zarządzenie nr 41/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim i obowiązków opiekunów praktyk /tekst jednolity/ (Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 93 Rektora UŚ z dnia 17.09.2009 r.). 2. Zasady odbywania praktyk studenckich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe określa program kształcenia i plan studiów zatwierdzone przez Radę Wydziału Nauk Społecznych z dnia 17.07.2012 r. 3. Celem praktyki jest: - rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach, - poznanie struktur i mechanizmów funkcjonowania instytucji, organizacji i przedsiębiorstw związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, - kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych (w tym szczególnie zagrożeń dla bezpieczeństwa), organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, zwalczania przestępczości etc., - przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, - stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy w drugiej dekadzie XXI wieku. 4. Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego stopnia nie wcześniej niż po skończeniu pierwszego semestru zobowiązany jest do odbycia obowiązkowej praktyki trwającej nie krócej niż cztery tygodnie i zaliczenia jej do końca letniej sesji egzaminacyjnej w semestrze szóstym. 5. Praktyki mogą być organizowane w trybie: - indywidualnym – student samodzielnie nawiązuje kontakt z instytucją lub organizacją, w której będzie realizowana praktyka lub korzysta ze wskazówek opiekuna praktyk, - praktyki odbytej w ramach projektu pt. Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1.1) lub - uznania wykonywanej przez studenta studiów niestacjonarnych pracy zarobkowej w poczet praktyki według warunków określonych w §4. 6. Odbywanie praktyki nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczania zajęć objętych planem studiów ani też nie jest podstawą do usprawiedliwienia jego nieobecności na tych zajęciach. 7. Student powinien we własnym zakresie poszukiwać instytucji, w której odbędzie praktykę; samodzielność studenta pod tym względem należy uważać za istotny element realizacji jednego z podstawowych celów praktyki - rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej. Uczelnia może rekomendować miejsce i formę odbywania praktyki. 8. Student niepełnosprawny ma prawo odbycia praktyk według indywidualnego dostosowania studiów (IDS), który umożliwi osiągnięcie i weryfikację efektów kształcenia dostosowaną do charakteru jego niepełnosprawności. 9. Dziekan ma prawo skierować studenta do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w celu uzyskania opinii o zakresie dostosowania. 10. Student z przyznanym IDS może wnioskować do Dziekana o przyznanie na czas odbywania praktyk studenckich tutora. 11. Studentowi nie przysługuje od Uniwersytetu żadne świadczenia z tytułu praktyki. §2. Opiekun praktyk 1. Nadzór dydaktyczny nad praktyką sprawuje opiekun praktyki wyznaczony przez dziekana spośród nauczycieli akademickich wydziału. 2. Opiekun praktyki jest przełożonym studentów odbywających praktykę zgodnie z jej celami i ustalonym programem. 3. Opiekun jest zobowiązany do: a) wydawania studentom skierowań do zakładu pracy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia nr 93 Rektora UŚ z dnia 17.09.2009 r., na podstawie zawartych porozumień; b) zapoznania studentów z programem praktyki w terminie przynajmniej na jeden miesiąc przed jej rozpoczęciem, wskazując rodzaj praktyki, termin jej rozpoczęcia i czas trwania; c) odbierania od studentów oświadczeń o zapoznaniu się z zasadami organizacji praktyk wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia nr 93 Rektora UŚ z dnia 17.09.2009 r.; d) sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających z programu praktyk; e) udzielania pomocy i porad studentom odbywającym praktykę; f) kontrolowania przebiegu praktyk, czuwania nad zapewnieniem warunków niezbędnych do prowadzenia praktyki, zgodnie z ustaleniami porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią a zakładem pracy; 4. Opiekun praktyk opiniuje decyzję o wyrażeniu zgody na: - uznanie praktyki odbytej w ramach projektu UPGOW lub - uznanie pracy zarobkowej studenta jako praktyki zawodowej. §3. Realizacja praktyki w trybie indywidualnym 1. Opiekun wraz ze studentem ustala miejsce odbywania praktyk i wystawia imienne skierowanie na praktykę . 2. Miejscem odbywania praktyk mogą być: - Służby mundurowe, w tym w szczególności: policja, wojsko, służby specjalne, Straż Graniczna, Służba Więzienna, straż pożarna. - Administracja samorządowa i państwowa szczebla lokalnego, wojewódzkiego i państwowego, ze szczególnym uwzględnieniem komórek zajmujących się bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym (urzędy miasta, urzędy powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, starostwa powiatowe, ministerstwa, kancelarie, konsulaty, ambasady, prokuratura, sądy, okręgowe komisje wyborcze, placówki dyplomatyczne i konsularne etc.. - Instytucje państwowe o charakterze obronnym, politycznym, ekonomicznym, społecznym, w tym m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Sejm RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Prezydenta RP, Instytut Pamięci Narodowej. - Organizacje rządowe i pozarządowe, których działalność obejmuje sferę bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. - Zespoły reagowania kryzysowego. - Przedstawicielstwa Polski za granicą, np. przedstawicielstwa w UE, NATO i innych organizacjach międzynarodowych. - Ośrodki badawcze zajmujące się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa (politycznego, militarnego, gospodarczego, kulturowego, informacyjnego, w tym teleinformatycznego). - oraz inne placówki, których działalność i charakter koreluje z kierunkiem studiów. 3. Odbycie praktyk w jednym ze wskazanych wyżej miejsc jest warunkiem otrzymania wpisu do indeksu. Wszelkie inne miejsca odbywania praktyk muszą być wcześniej uzgodnione z opiekunem praktyk. 4. W celu realizacji praktyk Dziekan Wydziału Nauk Społecznych zawiera porozumienie z organizacją, w której student odbywa praktykę. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 1¬ do zarządzenia nr 93 Rektora UŚ z dnia 17.09.2009 r.; 5. Studenci kierowania na praktyki są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Świadczenia określone w tej ustawie są finansowane ze środków budżetu państwa. 6. Załącznikiem nr 1 do porozumienia jest ramowy program praktyki. 7. Ramowy program praktyki powinien obejmować następujące elementy: - imię i nazwisko oraz rok studiów, stopień, tryb, specjalność studenta kierowanego na praktykę, - nazwa i adres instytucji do której student jest kierowany na praktykę, - termin praktyki, - nazwisko osoby kontaktowej pełniącej opiekę nad studentem w organizacji, - opis obszaru techniczno-organizacyjnego i merytorycznego praktyki. §4. Zaliczenie praktyki 1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie w ustalonym terminie i wykazanie się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi, dla których praktyka została zorganizowana. 2. Po zakończeniu realizacji praktyki w trybie indywidualnym student dostarcza opiekunowi raport z realizacji praktyki wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 93 Rektora UŚ z dnia 17.09.2009 r. (formularz wypełnia student; pieczątka organizacji i podpis – wymagane). 3. Dziekan może także zaliczyć praktykę na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej studenta w kraju lub za granicą, zgodnej z profilem kształcenia na kierunku studiów, wykonywanej w okresie nie krótszym niż określony w planie studiów. W celu zaliczenia pracy zawodowej jako odbytej praktyki, student składa do Dziekana wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia nr 93 Rektora UŚ z dnia 17.09.2009 r. zaopiniowany przez opiekuna praktyki. 4. Dziekan może także zaliczyć praktykę odbytą w ramach projektu pt. Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1.1) jako praktykę zawodową. W celu zaliczenia praktyki, student składa do Dziekana wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do zarządzenia nr 93 Rektora UŚ z dnia 17.09.2009 r. zaopiniowany przez opiekuna praktyki. 5. Wpisu zaliczenia praktyki zawodowej studenta dokonuje opiekun praktyki po zapoznaniu się dokumentacją dotyczącą przebiegu praktyki lub decyzji Dziekana . 6. Praktyka kończy się uzyskaniem wpisu zaliczenia bez oceny do indeksu. 7. Za praktykę będącą częścią programu studiów w tym również praktykę fakultatywną przewidzianą w § 1 pkt. 6 przypisuje się 6 punktów kredytowych (ECTS). 8. Dokumentacja z przebiegu praktyki jest przechowywana przez opiekuna praktyki przez okres 5 lat od momentu zaliczenia praktyki.
Professional qualifications [in Polish] Nie dotyczy
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 180
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits
  • political science and public administration (social sciences): 100%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact