University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Learning outcomes

Code of the learning outcome of the programme Learning outcomes
The graduate:
Codes of the second-order PRK characteristics to which the learning outcome of the programme is related
KNOWLEDGE
PS2_W01 [in Polish] zna i rozumie interdyscyplinarną specyfikę pracy socjalnej na tle nauk społecznych 2018_P7S_WG, 2018_P7S_WK
PS2_W02 [in Polish] zna terminologię używaną w pracy socjalnej i rozumie jej pochodzenie oraz zastosowania w obszarze pokrewnych dyscyplin naukowych 2018_P7S_WG, 2018_P7S_WK
PS2_W03 [in Polish] ma poszerzoną wiedzę o wybranych rodzajach struktur społecznych, instytucjach życia społecznego (w tym w szczególności instytucjach wsparcia i pomocy dla jednostek, rodzin i ich otoczenia) w zakresie objętym specjalnością 2018_P7S_WG
PS2_W04 [in Polish] rozumie wzajemne zależności pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi oraz ich elementami w wybranych aspektach życia społecznego, w zakresie objętym specjalnością 2018_P7S_WG
PS2_W05 [in Polish] zna i rozumie specyfikę wybranych instytucji pomocowych; potrafi dokonać wyboru instytucji wsparcia adekwatnie do problemu 2018_P7S_WG
PS2_W06 [in Polish] ma usystematyzowaną wiedzę o środowiskach rozwoju człowieka, ich specyfice i procesach w nich zachodzących z punktu widzenia pracy socjalnej w zakresie objętym specjalnością 2018_P7S_WG
PS2_W07 [in Polish] ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowości istotnych z punktu widzenia pracy socjalnej, w zakresie objętym specjalnością 2018_P7S_WG
PS2_W08 [in Polish] ma poszerzoną wiedzę o uczestnikach działalności wspierającej i pomocowej (zarówno pomagających jak i wspieranych) 2018_P7S_WG
PS2_W09 [in Polish] ma poszerzoną wiedzę na temat potrzeb i aktywności człowieka, w zakresie objętym specjalnością 2018_P7S_WG
PS2_W10 [in Polish] zna w sposób pogłębiony wybrane obszary funkcjonowania człowieka w zakresie objętym specjalnością 2018_P7S_WG
PS2_W11 [in Polish] posiada pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pracy socjalnej, opartą na wiedzy z zakresu badań społecznych, obejmującą problemy badawcze, sposoby pozyskiwania danych, metody, techniki i narzędzia badawcze 2018_P7S_WG
PS2_W12 [in Polish] zna zaawansowane narzędzia diagnostyczne w pracy socjalnej 2018_P7S_WG
PS2_W13 [in Polish] ma poszerzoną wiedzę o procedurach i metodyce wykonywania zadań pracownika socjalnego w zakresie objętym specjalnością 2018_P7S_WG
PS2_W14 [in Polish] ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie norm społecznych i zasad etycznych w realizacji zawodu pracownika socjalnego 2018_P7S_WG
PS2_W15 [in Polish] ma pogłębioną wiedzę odnośnie procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w związku z potrzebami prowadzenia pracy socjalnej 2018_P7S_WG
PS2_W16 [in Polish] ma poszerzoną wiedzę dotyczącą wybranych aspektów procesu pomagania oraz jego uwarunkowań 2018_P7S_WG
PS2_W17 [in Polish] ma poszerzoną wiedzę o funkcjach systemów wsparcia społecznego, ich specyfice i kierunkach zmian, w zakresie objętym specjalnością 2018_P7S_WG
PS2_W18 [in Polish] zna tradycyjne i współczesne nurty polityki społecznej i pracy socjalnej 2018_P7S_WG
PS2_W19 [in Polish] ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych i o ich historycznej ewolucji 2018_P7S_WG
PS2_W20 [in Polish] posiada wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i rozumie jej znaczenie 2018_P7S_WK
PS2_W21 [in Polish] ma wiedzę na temat społecznych aspektów tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w pracy socjalnej 2018_P7S_WG
PS2_W22 [in Polish] ma wiedzę w zakresie podstaw prawnych regulujących działalność w obszarze pracy socjalnej 2018_P7S_WG, 2018_P7S_WK
SKILLS
PS2_U01 [in Polish] potrafi dokonać pogłębionej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych dysfunkcji 2018_P7S_UW
PS2_U02 [in Polish] potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu identyfikowania i analizowania problemów społecznych 2018_P7S_UW
PS2_U03 [in Polish] potrafi przygotować i przeprowadzić badania na potrzeby pracy socjalnej oraz dokonać analizy i prezentacji ich wyników 2018_P7S_UK, 2018_P7S_UW
PS2_U04 [in Polish] potrafi dokonać weryfikacji/selekcji zgromadzonego materiału oraz opracować narzędzia diagnostyczne w pracy socjalnej, 2018_P7S_UW
PS2_U05 [in Polish] potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg problemów i zjawisk społecznych dla potrzeb pracy socjalnej, formułować własne opinie na ten temat oraz projektować działania zaradcze w zakresie objętym specjalnością 2018_P7S_UW
PS2_U06 [in Polish] posiada umiejętność prognozowania sytuacji w różnych kontekstach pracy socjalnej 2018_P7S_UW
PS2_U07 [in Polish] potrafi przeprowadzić diagnozę problemów społecznych w wybranym obszarze pracy socjalnej 2018_P7S_UW
PS2_U08 [in Polish] potrafi posługiwać się regułami i normami społeczno-etycznymi w działalności zawodowej w celu generowania rozwiązań konkretnych problemów społecznych 2018_P7S_UW
PS2_U09 [in Polish] ma umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań 2018_P7S_UO, 2018_P7S_UW
PS2_U10 [in Polish] dostrzega i rozstrzyga dylematy w pracy pracownika socjalnego oraz potrafi przewidzieć konsekwencje podjętych decyzji 2018_P7S_UW
PS2_U11 [in Polish] posiada umiejętność animowania, inspirowania i wspierania do samodzielności osób, rodzin, grup oraz społeczności w trudnej sytuacji 2018_P7S_UK, 2018_P7S_UO, 2018_P7S_UW
PS2_U12 [in Polish] potrafi dokonać analizy własnych działań i zidentyfikować obszary wymagające udoskonalenia 2018_P7S_UU, 2018_P7S_UW
PS2_U13 [in Polish] potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł 2018_P7S_UU, 2018_P7S_UW
PS2_U14 [in Polish] potrafi dokonać pogłębionej analizy i krytycznej oceny przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z wybranymi sferami aktywności pracownika socjalnego 2018_P7S_UW
PS2_U15 [in Polish] rozumie dynamikę i specyfikę wybranych problemów społecznych oraz potrafi dokonać ich analizy 2018_P7S_UW
PS2_U16 [in Polish] potrafi opracować projekt pomocy i wsparcia o charakterze interwencyjnym lub profilaktycznym dla jednostek, rodzin, grup i społeczności w zakresie objętym specjalnością 2018_P7S_UK, 2018_P7S_UO, 2018_P7S_UW
PS2_U17 [in Polish] potrafi w sposób spójny wyrażać swoją opinię na piśmie opierając się na wiedzy, zróżnicowanych źródłach i przy wykorzystaniu wybranych ujęć teoretycznych różnych dyscyplin 2018_P7S_UK, 2018_P7S_UW
PS2_U18 [in Polish] posiada sprawność przygotowania wystąpień ustnych opierając się na zróżnicowanych źródłach, ze szczególnym uwzględnieniem zadań pracownika socjalnego 2018_P7S_UK, 2018_P7S_UW
PS2_U19 [in Polish] posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw i poglądów 2018_P7S_UK, 2018_P7S_UW
PS2_U20 [in Polish] posiada pogłębione umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej 2018_P7S_UK
PS2_U21 [in Polish] porozumiewa się w języku obcym posługując się komunikacyjnymi kompetencjami językowymi w stopniu zaawansowanym. Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem skomplikowanych tekstów naukowych oraz pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych (w tym badawczych) oraz wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu danego kierunku w języku obcym 2018_P7S_UK, 2018_P7S_UW
SOCIAL COMPETENCES
PS2_K01 [in Polish] ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje weryfikacji własnych kompetencji, wykazuje chęć doskonalenia własnych umiejętności, wyznacza kierunki samorozwoju i kształcenia 2018_P7S_KK
PS2_K02 [in Polish] efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania 2018_P7S_KK
PS2_K03 [in Polish] wykazuje gotowość do aktywnej współpracy w grupach, organizacjach i instytucjach związanych z pomocą społeczną, pracuje w zespole pełniąc różne role i zadania 2018_P7S_KO
PS2_K04 [in Polish] rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk 2018_P7S_KO
PS2_K05 [in Polish] adekwatnie określa priorytety w realizacji zadań i osiąganiu celów indywidualnych oraz zespołowych 2018_P7S_KO, 2018_P7S_KR
PS2_K06 [in Polish] ma świadomość dylematów etycznych w pracy pracownika socjalnego; jest zdolny do etycznej refleksji; postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej 2018_P7S_KR
PS2_K07 [in Polish] odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje wieloaspektowe działania w zakresie pracy socjalnej 2018_P7S_KK, 2018_P7S_KO, 2018_P7S_KR
PS2_K08 [in Polish] ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny; zna prawidłowe źródła i sposoby doskonalenia posiadanej wiedzy i umiejętności; jest otwarty na nowe idee 2018_P7S_KK, 2018_P7S_KR
PS2_K09 [in Polish] ma przekonanie o sensie i potrzebie podejmowania działań pomocowych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność i wytrwałość w realizacji działań 2018_P7S_KO, 2018_P7S_KR
PS2_K10 [in Polish] rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin oraz praktykowania samokształcenia służącego pogłębianiu zdobytej wiedzy 2018_P7S_KK

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact