University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Specializations

Specialization European Studies in Social Work and Social Economy
General description of the specialization [in Polish] Europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej – specjalność ukierunkowana na kształcenie wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki ekonomii społecznej. Przygotowuje do pracy w instytucjach i organizacjach zaliczanych do sektora przedsiębiorczości społecznej. Specjalność jest wynikiem kilkuletniej międzynarodowej współpracy mającej na celu stworzenie wspólnego programu nauczania w ramach Europejskich Studiów II stopnia Social Work Social Economy (SOWOSEC). Projekt zakłada praktyczną wymianę doświadczeń studentów z różnych krajów Europy oraz poznanie specyfiki problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania w różnych systemach społeczno-politycznych. Ukończenie specjalności umożliwia uzyskanie międzynarodowego dyplomu (po spełnieniu wymagań). Sylwetka absolwenta: • Posiada kompetencje i umiejętności prowadzenia działalności w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. • Zna mechanizmy funkcjonowania ekonomii społecznej. • Posiada wiedzę w zakresie podstaw prawnych dotyczących przedsiębiorczości społecznej. • Posiada kompetencje w zakresie działań marketingowych w ekonomii społecznej • Wyróżnia się orientacją w zasadach prowadzenia i mechanizmach funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego. • Dysponuje umiejętnością diagnozowania problemów i kwestii społecznych oraz projektowania rozwiązań adekwatnych do potrzeb środowiskowych. • Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Zdobyta wiedza i umiejętności stanowią istotny element usprawniania procesu zarządzania w ramach pracy socjalnej. Studenci mają ponadto możliwość budowania projektów międzykulturowych dzięki współpracy międzynarodowej, co udoskonala ich warsztat umiejętności zawodowych.
Graduation requirements [in Polish] Program studiów określa wykaz modułów obowiązkowych i modułów do wyboru oraz dodatkowe wymagania do ukończenia studiów drugiego stopnia. Punkty otrzymuje się zaliczając moduły obowiązkowe i moduły, które student sam wybiera w czasie studiowania. Ogólne zasady systemu punktowego ECTS (European Credit Transfer System), na którym oparty jest system punktowy, określają liczbę punktów na semestr w wysokości 30 punktów ECTS. Na studiach drugiego stopnia należy uzyskać łącznie 120 punktów ECTS. W programie studiów drugiego stopnia student zalicza moduły do wyboru, adekwatnie do studiowanej specjalności. Lista przedmiotów do wyboru w danym semestrze jest przedstawiana studentom przed rozpoczęciem każdego semestru. W większości moduły kierunkowe są jednosemestralne, wyjątek stanowią moduły metodologiczne, które są dwusemestralne oraz dyplomowe, które na drugim stopniu obejmują 4 semestry. Warunki ukończenia studiów Studia drugiego stopnia na kierunku Praca socjalna trwają 4 semestry. Aby je ukończyć́ należy spełnić następujące warunki: 1. zaliczyć moduły kierunkowe oraz specjalnościowe wynikające z programu studiów 2. zrealizować wszystkie wymagania określone w programie studiów (w tym praktyki) 3. uzyskać co najmniej 120 punktów ECTS 4. zrealizować zapisaną w planie studiów liczbę godzin przewidzianą dla określonej specjalności 5. przygotować pracę magisterską w postaci projektu socjalnego 6. zdać ustny egzamin dyplomowy (magisterski)
Internships (hours and conditions) [in Polish] Na kierunku „Praca socjalna” do zajęć obowiązkowych zalicza się odbycie praktyk, które trwają łącznie 240 godzin i są realizowane w instytucjach, których działalność nastawiona jest na prowadzenie szeroko rozumianej pracy socjalnej, co ma pozwolić na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie funkcjonowania instytucji publicznych i niepublicznych w systemie pomocy społecznej oraz poznanie charakterystyki pracy pracownika socjalnego. Pozostałe kwestie reguluje „Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim” oraz regulaminy obowiązujące na Wydziale Nauk Społecznych. Cele praktyk Głównym celem praktyk jest nabycie i doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych do pełnienia roli pracownika socjalnego jako profesjonalisty. Cel ten osiąga się poprzez zapoznanie studentów ze szczegółami funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji zajmujących się pomocą i pracą socjalną na rzecz grup wymagających wsparcia. Studenci poznają specyfikę środowiska zawodowego, kształtują umiejętności zawodowe związane bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki. Poznają rodzaj świadczonych usług, wymiary problemów i stan zaspokojenia potrzeb klientów przez placówki wsparcia. Kształtują ponadto umiejętności skutecznego komunikowana się w organizacji, współpracy z innymi specjalistami, czy pracy w zespole interdyscyplinarnym. Doskonalą organizację pracy własnej, pracy zespołowej oraz efektywnego zarządzania czasem, sumienności i odpowiedzialności za powierzone zadania. Wśród celów szczegółowych praktyk zawodowych na kierunku „Praca socjalna” wymienić można: 1. Zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji i organizacji zajmujących się pomocą i pracą socjalną na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia, w tym: a) strukturą i organizacją placówek, w których student odbywa praktyki (systemem komunikacji i obiegu informacji; rodzajem świadczonych usług, organizacją pracy w tym regulaminem instytucji, statutem przepisami min. BHP), b) rodzajem świadczonych usług, c) kompetencjami ośrodka wynikającymi z przepisów prawa, d) specyfiką osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej pod względem demograficzno-ekonomicznym oraz psychologiczno-społecznym, e) potrzebami osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, f) stopniem zaspokojenia przez placówki i poza nimi potrzeb osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej. 2. Aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych w placówkach, na podstawie umów zawartych z przedstawicielami placówek. a) organizowanie różnorodnych form pomocy, b) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji, c) przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowanie postępowania administracyjnego w sprawach zasiłków, d) współdziałanie z innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej. 3. Poznanie specyfiki pracy pracownika socjalnego w jednostce (poznanie zakresu obowiązków i zadań pracownika socjalnego realizowanych w placówce) 4. Zapoznanie się z dokumentacją pracownika socjalnego: druki, kwestionariusze wywiadu, oświadczenia itp. 5. Nawiązanie kontaktów z osobami i rodzinami korzystającymi z pomocy społecznej świadczonej przez placówki. 6. Poznanie metod i technik pracy socjalnej stosowanych w jednostce. 7. Współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu oraz uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznych osób i rodzin wymagających wsparcia. 8. Kształtowanie umiejętności zawodowych związanych z pracą pracownika socjalnego. 9. Doskonalenie umiejętności pracy własnej, wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas studiów w praktyce. 10. Zebranie materiałów umożliwiających opracowanie i realizację projektów socjalnych. Formy i czas realizacji praktyki Student zobowiązany jest do odbycia praktyk zgodnie z planem studiów, czas trwania praktyk nie jest wliczany do liczby godzin zajęć kontaktowych w planie studiów. a) 4 tygodnie (nie mniej niż 120 godzin) praktyk zawodowych po semestrze drugim, b) 4 tygodnie (nie mniej niż 120 godzin) praktyki dyplomowej w semestrze czwartym. Student na kierunku „Praca socjalna” w trakcie trwania praktyk powinien: - asystować w pracy wykonywanej przez opiekuna w placówce, wykonywać zgodnie z odbywaną praktyką zadania zlecone przez opiekuna, - przeprowadzić wywiad środowiskowy, - opracować plan pomocy w indywidualnym przypadku, - prowadzić dziennik praktyki, - uczestniczyć aktywnie w działaniach prowadzonych przez instytucję, w której odbywa praktykę, - aktywnie uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez instytucję, - aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz instytucji, w której odbywa praktykę, - gromadzić materiały na potrzeby opracowania projektu socjalnego (praktyka dyplomowa) System weryfikacji Praktyki zawodowe Proces odbywania praktyki zawodowej podlega weryfikacji dokonywanej przez wyznaczonego drogą formalną kierunkowego Opiekuna praktyki. Do zadań Opiekuna należą: - wyjaśnienie celu, formy i zasad zaliczania praktyk studentom, - konsultacja właściwego wyboru placówki, w której student planuje odbyć praktykę, - organizacja dokumentacji związanej z podpisaniem umowy ze strony UŚ (porozumienie między UŚ, a wybraną przez studenta placówką oraz skierowanie) - utrzymywanie kontaktu z instytucją, w której student odbywa praktyki (z instruktorem praktyki), - utrzymywanie kontaktu ze studentami w trakcie praktyk (w zależności od potrzeb), - przyjęcie dokumentacji z odbytych praktyk (dzienniczek praktyk, sprawozdanie, karta ocen), - omówienie praktyk na podstawie sprawozdań - wystawienie oceny Merytoryczną opiekę nad studentem odbywającym praktykę w danym ośrodku sprawuje Instruktor praktyki, czyli osoba będąca jego opiekunem i sprawująca nad nim bezpośrednią kontrolę. Od studenta odbywającego praktykę wymaga się przede wszystkim: 1. Obecności w dniach i godzinach ustalonych z ośrodkiem. 2. Stałego kontaktowania się ze swoim Instruktorem praktyk, informowania go o wszystkich problemach i oczekiwaniach. 3. Dostosowania się do zasad, standardów i praktyk obowiązujących w placówce. 4. Szanowania poufności materiałów i informacji, do których będzie miał dostęp. 5. Okazywania gotowości do uczenia się i włączania we wszystko, co się będzie działo w ośrodku oraz wychodzenia naprzeciwko oczekiwaniom Instruktora. 6. Zebrania i zestawienia materiałów pozyskanych w trakcie praktyk oraz przedstawienia ich w formie sprawozdania z praktyk. Po zakończeniu praktyki Instruktor wydaje opinię poprzez wypełnienie karty ocen studenta, w której poświadcza liczbę godzin zrealizowanych w czasie trwania praktyki. Praktyka dyplomowa Opiekę nad praktyką dyplomową sprawują promotorzy. Studenci realizują ją głównie poprzez bezpośredni kontakt z placówkami i instytucjami, gdzie prowadzą badania, gromadzą materiały niezbędne do poprawnego opracowania projektów socjalnych lub podejmują próbę ich wdrożenia. Dokumentem poświadczającym realizację praktyk jest karta praktyk, na której studenci pozyskują poświadczenie w postaci pieczątek instytucji/organizacji. Jednym z istotnych efektów praktyki jest projekt socjalny będący elementem pracy magisterskiej i podlegający ocenie na odrębnych zasadach. Zaliczanie praktyki zawodowej Zaliczenie praktyki studenckiej przez kierunkowego opiekuna praktyk odbywa się na podstawie dostarczonej dokumentacji zawierającej: - dzienniczek praktyki, - sprawozdanie z przebiegu praktyki, - opinię dyrekcji placówki lub opiekuna praktyki wraz z oceną. Dokumentacja powinna być dostarczona najpóźniej do 31 października, co umożliwia opiekunowi jej weryfikację i opracowanie całościowego sprawozdania. Za odbycie praktyk w obowiązującym zgodnie z planem studiów wymiarze student otrzymuje 8 punktów ECTS. Pozostałe kwestie reguluje „Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim” oraz regulaminy obowiązujące na Wydziale Nauk Społecznych. Przykładowe placówki, w których studenci kierunku „Praca socjalna” mogą odbywać praktyki: Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej Gminne, Miejsko-Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Urzędy Wojewodów (jednostki do spraw: polityki społecznej, pomocy i zabezpieczenia społecznego) Domy Pomocy Społecznej Centra Integracji Społecznej Ośrodki Interwencji Kryzysowej Centra Usług Socjalnych i Wsparcia Warsztaty Terapii Zajęciowej Jednostki organizacyjne właściwe w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, działające na podstawie ustawy o pomocy społecznej, lub realizujące cele i zadania w ramach pomocy społecznej i pracy socjalnej Stowarzyszenia i fundacje działające w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej
Professional qualifications [in Polish] Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Praca socjalna wyposażeni są w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, w administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej. Posiadają umiejętności opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz prowadzenia pracy socjalnej. Ukończenie kierunku uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 z późn. zm.).
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 120
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits
  • sociology (social sciences): 71%
  • economics and finance (social sciences): 10%
  • management and quality studies (social sciences): 10%
  • psychology (social sciences): 4%
  • law (social sciences): 3%
  • education (social sciences): 2%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact