University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Learning outcomes

Code of the learning outcome of the programme Learning outcomes
The graduate:
Codes of the second-order PRK characteristics to which the learning outcome of the programme is related
KNOWLEDGE
S2_W01 [in Polish] zna terminologię używaną w socjologii i jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych na poziomie rozszerzonym 2018_P7S_WG
S2_W02 [in Polish] ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu socjologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi 2018_P7S_WG
S2_W03 [in Polish] ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę na temat tradycyjnych i współczesnych nurtów socjologicznych, pogłębioną w odniesieniu wybranych struktur i instytucji społecznych 2018_P7S_WG
S2_W04 [in Polish] ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie wybranych subdyscyplin i specjalizacji socjologii, obejmującą wykorzystywane w ich obszarze terminologie, teorie i metodologie 2018_P7S_WG
S2_W05 [in Polish] ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę na temat istotnych elementów tworzących struktury i instytucje społeczne, pogłębioną w odniesieniu do wybranych aspektów życia społecznego 2018_P7S_WG, 2018_P7S_WK
S2_W06 [in Polish] ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych zbiorowości społecznych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących 2018_P7S_WG
S2_W07 [in Polish] ma rozszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania różnych rodzajów struktur społecznych i instytucji życia społecznego oraz o zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów społecznych 2018_P7S_WG
S2_W08 [in Polish] ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i o prawidłowościach, którym one podlegają 2018_P7S_WG
S2_W09 [in Polish] ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych kategorii więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia paradygmatów socjologicznych 2018_P7S_WG
S2_W10 [in Polish] ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych teorii wyjaśniających procesy zachodzące w obrębie wybranych struktur i instytucji społecznych 2018_P7S_WG
S2_W11 [in Polish] ma poszerzoną wiedzę na temat przyczyn, przebiegu, skali i konsekwencji przemian wybranych struktur i instytucji społecznych, rozumie ich kulturowe i historyczne uwarunkowania 2018_P7S_WG, 2018_P7S_WK
S2_W12 [in Polish] ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym struktury społeczne, określającym zasady ich działania i działającym w obrębie tych struktur 2018_P7S_WG, 2018_P7S_WK
S2_W13 [in Polish] ma pogłębioną wiedzę na temat systemów aksjo-normatywnych organizujących wybrane struktury i instytucje społeczne; zna źródła norm i reguł oraz sposoby działania tych zbiorowości 2018_P7S_WG, 2018_P7S_WK
S2_W14 [in Polish] zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych właściwych socjologii, rozumie zasadę wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w socjologii 2018_P7S_WG, 2018_P7S_WK
S2_W15 [in Polish] ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedze o projektowaniu i prowadzeniu badań empirycznych, zna w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki badań społecznych, a także procedury badawcze stosowane w socjologii, pozwalające na dokonywanie opisów struktur i instytucji społecznych oraz na identyfikowanie rządzących nimi prawidłowości 2018_P7S_WK
S2_W16 [in Polish] ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej; ma wiedzę na temat socjologicznych ram tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości 2018_P7S_WK
S2_W17 [in Polish] posiada pogłębioną wiedzę na temat społecznych aspektów współczesnej kultury; ma pogłębioną wiedzę na temat socjologicznych ram i uwarunkowań procesów komunikacji społecznej oraz różnych aspektów świata mediów 2018_P7S_WG, 2018_P7S_WK
S2_W18 [in Polish] ma pogłębioną wiedzę o potrzebach i problemach społecznych dotyczących wybranych struktur i zbiorowości społecznych 2018_P7S_WG, 2018_P7S_WK
S2_W19 [in Polish] ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie procesów dokonujących się w przestrzeni społecznej i kulturowej 2018_P7S_WG, 2018_P7S_WK
S2_W20 [in Polish] ma pogłębioną wiedzę szczegółową w zakresie teorii socjologii i nauk pokrewnych adekwatną do wybranej specjalności 2018_P7S_WG
SKILLS
S2_U01 [in Polish] posiada umiejętności w zakresie analizowania, oceny, selekcjonowania i integrowania informacji ze źródeł pisanych i elektronicznych 2018_P7S_UU, 2018_P7S_UW
S2_U02 [in Polish] ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania oraz racjonalnego i krytycznego oceniania uwarunkowań oraz przebiegu procesów i zjawisk społecznych 2018_P7S_UW
S2_U03 [in Polish] potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii i powiązanych z nią dyscyplin do zrozumienia, przeanalizowania, zinterpretowania oraz porównania procesów, zjawisk i problemów społecznych 2018_P7S_UW
S2_U04 [in Polish] potrafi w sposób klarowny, precyzyjny i spójny formułować wypowiedzi ustne, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień socjologicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku socjologii, jak i innych dyscyplin naukowych 2018_P7S_UK, 2018_P7S_UW
S2_U05 [in Polish] ma umiejętność przygotowania prac pisemnych na tematy dotyczące wybranych zagadnień socjologicznych, na podstawie samodzielnie dobranej literatury, z zastosowaniem różnych ujęć teoretycznych przy wykorzystaniu dorobku socjologii, jak i innych dyscyplin 2018_P7S_UW
S2_U06 [in Polish] posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi 2018_P7S_UK, 2018_P7S_UW
S2_U07 [in Polish] posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań socjologicznych, pozwalające na zaprojektowanie i przeprowadzenie badań socjologicznych; formułuje problemy badawcze; dobiera adekwatne metody i techniki badawcze; konstruuje narzędzia badawcze; potrafi opracować, zaprezentować, przeanalizować i zinterpretować wyniki oraz wyciągnąć wnioski, wykorzystując nowoczesne technologie; wskazuje kierunki dalszych badań w obrębie wybranej subdyscypliny socjologii 2018_P7S_UU, 2018_P7S_UW
S2_U08 [in Polish] potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi dla dokonywania analiz podejmowanych działań praktycznych 2018_P7S_UW
S2_U09 [in Polish] potrafi dokonywać krytycznej analizy własnych działań i wskazywać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu 2018_P7S_UU
S2_U10 [in Polish] potrafi wskazywać oryginalne rozwiązania złożonych problemów socjologicznych oraz prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać efekty planowanych działań 2018_P7S_UU, 2018_P7S_UW
S2_U11 [in Polish] potrafi oceniać przydatność oraz dobierać środki i metody pracy dla realizacji pojawiających się zadań zawodowych 2018_P7S_UO, 2018_P7S_UU
S2_U12 [in Polish] potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie terminologii wybranej subdyscypliny socjologii 2018_P7S_UK
S2_U13 [in Polish] posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu socjologii oraz z odbiorcami spoza grona specjalistów a także porozumiewać się w języku obcym posługując się komunikacyjnymi kompetencjami językowymi w stopniu zaawansowanym; posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem skomplikowanych tekstów naukowych oraz pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych (w tym badawczych) oraz wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu danego kierunku w języku obcym. 2018_P7S_UK, 2018_P7S_UO
S2_U14 [in Polish] ma pogłębione umiejętności obserwowania, interpretowania oraz analizowania i oceniania uwarunkowań oraz przebiegu procesów komunikacji społecznej 2018_P7S_UK, 2018_P7S_UW
S2_U15 [in Polish] potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną niezbędną do rozumienia, analizowania, interpretowania oraz porównywania procesów komunikowania społecznego 2018_P7S_UW
S2_U16 [in Polish] posiada rozwinięte umiejętności obserwowania, interpretowania oraz analizowania i formułowania ocen problemów społecznych oraz procesów zachodzących w przestrzeni społecznej i kulturowej 2018_P7S_UW
S2_U17 [in Polish] potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii i nauk pokrewnych niezbędną do rozumienia, analizowania, interpretowania oraz porównywania zjawisk i procesów dokonujących się we współczesnym społeczeństwie 2018_P7S_UW
SOCIAL COMPETENCES
S2_K01 [in Polish] ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ocenia je krytycznie, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; 2018_P7S_KK
S2_K02 [in Polish] jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje się aktywnością i wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań profesjonalnych 2018_P7S_KR
S2_K03 [in Polish] jest przygotowany do pracy w zespole, ma rozwinięte zdolności w zakresie komunikacji interpersonalnej, które pozwalają mu włączać się w prace w grupie oraz inicjować przedsięwzięcia zespołowe; jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach społecznych 2018_P7S_KO, 2018_P7S_KR
S2_K04 [in Polish] dokonuje krytycznej samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wykraczając poza obszar jednej dyscypliny, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia 2018_P7S_KK
S2_K05 [in Polish] odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki; czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, na rzecz których stara się działać i z którymi współpracuje, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych 2018_P7S_KK, 2018_P7S_KO, 2018_P7S_KR
S2_K06 [in Polish] jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań naukowych 2018_P7S_KR
S2_K07 [in Polish] jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i etyczne związane z własną i cudzą pracą 2018_P7S_KR
S2_K08 [in Polish] odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje wieloaspektowe działania w zakresie diagnozowania problemów społecznych wykazuje aktywność i wytrwałość w realizacji działań i projektów 2018_P7S_KK, 2018_P7S_KO
S2_K09 [in Polish] rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin oraz praktykowania samokształcenia służącego pogłębianiu zdobytej wiedzy 2018_P7S_KK, 2018_P7S_KR

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact