University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Specializations

Specialization Human Resources in the Modern Organization
General description of the specialization [in Polish] Studia na kierunku Socjologia, specjalność: Human Resources w nowoczesnej organizacji mają na celu wyposażenie absolwentów w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze Human Resources. W praktyce oznacza to wiedzę n/t szeroko rozumianych działań związanych z zasobami ludzkimi. Absolwent jest wyposażony w kompetencje dotyczące komunikacji interpersonalnej, tworzenia systemów HR, nowoczesnych metod rekrutacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Posiada wiedzę i umiejętności dotyczące funkcjonowania organizacji z punktu widzenia zasobów pracowniczych i zarządzania nimi. Absolwent studiów posiada: wiedzę z zakresu socjologii, systemów komunikacji wewnątrz organizacji, metod rekrutacji na współczesnym rynku pracy oraz tworzenia systemu HR, jako istotnego narzędzia w sprawnym funkcjonowaniu organizacji; wiedzę prawną umożliwiającą zrozumienie zasad i przepisów obowiązujących w kwestii prawa pracy; umiejętności, które są konieczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w szczególności znajomość realiów rynku pracy, sposobów motywacji i oceny pracowników, zarządzania talentami w organizacji; kompetencje umożliwiające stworzenie sprawnie funkcjonującej komórki ds. zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, której celem będzie budowanie silnego zespołu pracowniczego oraz efektywnej współpracy z otoczeniem.
Graduation requirements [in Polish] Program studiów określa wykaz przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów do wyboru oraz dodatkowe wymagania do ukończenia studiów drugiego stopnia. Punkty otrzymuje się zaliczając przedmioty obowiązkowe i przedmioty, które student sam wybiera w czasie studiowania. Ogólne zasady systemu punktowego ECTS (European Credit Transfer System), na którym oparty jest system punktowy, określą liczbę punktów na semestr w wysokości 30 punktów ECTS. Na studiach drugiego stopnia należy uzyskać łącznie 120 ECTS. W programie drugiego stopnia są przedmioty, które student powinien zaliczyć w ramach przedmiotów do wyboru, aby uzyskać dyplom określonej specjalności. Lista przedmiotów do wyboru w danym semestrze (w tym podstawowych do wyboru dla danej specjalności) jest przedstawiana studentom przed rozpoczęciem każdego semestru. W większości moduły kierunkowe są jednosemestralne, wyjątek stanowią moduły metodologiczne, które są dwusemestralne oraz dyplomowe, które na drugim stopniu obejmują 4 semestry. Przedmioty kierunkowe stanowiące tzw. kanon wiedzy kończą się egzaminem, podobnie, jak w sytuacji przedmiotów specjalnościowych odrębnych dla każdej specjalności. W przypadku studiów drugiego stopnia wybór specjalności zaczyna się od pierwszego semestru. Warunki ukończenia studiów Studia drugiego stopnia na kierunku socjologia trwają 4 semestry. Aby ukończyć studia drugiego stopnia należy spełnić następujące warunki: 1.zaliczyć przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalnościowe 2.zrealizować dodatkowe wymagania zapisane w programie studiów 3.uzyskać co najmniej 120 punktów ECTS 4.zrealizować zapisaną w planie studiów liczbę godzin przewidzianą dla określonej specjalności 5.oraz zdać ustny egzamin dyplomowy (magisterski) podczas tzw. obrony pracy magisterskiej.
Internships (hours and conditions) [in Polish] Na kierunku socjologia do zajęć obowiązkowych zalicza się odbycie indywidualnych praktyk, związanych z modułem Seminarium magisterskie A-D, których zadaniem jest przygotowanie projektu badań własnych, przeprowadzenie badań terenowych w wymiarze 3 tyg. (120 godzin) realizowanych po 2 semestrze oraz ich opracowanie. Praktyki realizowane pod kontrolą promotora pracy magisterskiej sprawdzają umiejętności badawcze studentów oraz mają za zadanie zgromadzenie materiału na potrzeby części empirycznej pracy dyplomowej. Zaliczenie odbywa się na podstawie cząstkowych sprawozdań studenta z realizacji kolejnych etapów procesu badawczego. W ramach praktyk zawodowych możliwe jest też odbycie stażu w wybranej przez studenta instutucji, o ile staż ten będzie związany z badaniami na potrzeby opracowań naukowych. Pozostałe kwestie regulują odrębne przepisy oraz „Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim”.
Professional qualifications [in Polish]
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 120
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits
  • sociology (social sciences): 100%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact