University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Learning outcomes

Code of the learning outcome of the programme Learning outcomes
The graduate:
Codes of the second-order PRK characteristics to which the learning outcome of the programme is related
KNOWLEDGE
POL_2_W01 [in Polish] ma wiedzę z zakresu filozofii i etyki polityki 2018_P7S_WG
POL_2_W02 [in Polish] zna istotę polityki z perspektywy różnych teorii i doktryn 2018_P7S_WG
POL_2_W03 [in Polish] zna mechanizmy funkcjonowania władzy politycznej 2018_P7S_WG
POL_2_W04 [in Polish] zna teoretyczno-metodologiczne nurty w badaniach politologicznych 2018_P7S_WG
POL_2_W05 [in Polish] ma wiedzę na temat psychologicznych aspektów zjawisk politycznych 2018_P7S_WG
POL_2_W06 [in Polish] ma wiedzę na temat polityk szczegółowych na poziomie lokalnym, regionalnym, państwowym, unijnym i międzynarodowym 2018_P7S_WG
POL_2_W07 [in Polish] ma wiedzę na temat współczesnych zagrożeń i wyzwań stojących przed polityką z perspektywy krajowej i międzynarodowej 2018_P7S_WK
POL_2_W08 [in Polish] zna mechanizmy partycypacji politycznej w perspektywie historycznej i współczesnej 2018_P7S_WG
POL_2_W09 [in Polish] zna i rozumie mechanizmy społecznej percepcji polityki 2018_P7S_WG
POL_2_W10 [in Polish] zna istotę i znaczenie relacji między mediami masowymi a sferą polityki 2018_P7S_WG
POL_2_W11 [in Polish] ma wiedzę na temat funkcjonowania Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych 2018_P7S_WK
POL_2_W12 [in Polish] ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania współczesnych systemów politycznych oraz dynamiki ich zmian 2018_P7S_WG
POL_2_W13 [in Polish] ma wiedzę na temat ruchów politycznych i grup nacisku 2018_P7S_WG
POL_2_W14 [in Polish] posiada wiedzę o relacjach między organizacjami i instytucjami politycznymi w skali krajowej i międzynarodowej 2018_P7S_WG
POL_2_W15 [in Polish] zna i rozumie uwarunkowania procesów decydowania politycznego; ma wiedzę na temat podstawowych modeli teoretycznych wyjaśniających procesy decydowania politycznego 2018_P7S_WG
POL_2_W16 [in Polish]
SKILLS
POL_2_U01 [in Polish] potrafi opisać i zinterpretować życie polityczne z perspektywy różnych ujęć teoretycznych i doktrynalnych 2018_P7S_UW
POL_2_U02 [in Polish] jest świadomy aksjologicznych determinant zachowań w życiu publicznym 2018_P7S_UO
POL_2_U03 [in Polish] rozpoznaje złożoność mechanizmów władzy politycznej 2018_P7S_UW
POL_2_U04 [in Polish] potrafi wykorzystywać założenia różnych nurtów teoretyczno-metodologicznych w opracowaniach poświęconych analizie określonych zjawisk i procesów społecznych 2018_P7S_UW
POL_2_U05 [in Polish] potrafi korzystać z różnych metod, a także technik badawczych oraz kształtować i rozwijać własny warsztat badawczy 2018_P7S_UU
POL_2_U06 [in Polish] umie określać istotę poszczególnych polityk szczegółowych oraz relacje między nimi na różnych poziomach decydowania politycznego 2018_P7S_UW
POL_2_U07 [in Polish] potrafi korzystać z aparatu kategorialnego pozwalającego opisywać i wyjaśniać psychologiczne aspekty zjawisk politycznych 2018_P7S_UW
POL_2_U08 [in Polish] umie identyfikować potencjalne i realne zagrożenia występujące w sferze politycznej 2018_P7S_UW
POL_2_U09 [in Polish] umie wyjaśniać istotę mechanizmów partycypacji politycznej, rozumie jej znaczenie dla kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej kultury politycznej 2018_P7S_UW
POL_2_U10 [in Polish] potrafi wskazać mechanizmy percepcji politycznej i ocenić ich efektywność; umie analizować wyniki badania opinii publicznej i wykorzystać ich rezultaty do kształtowania postaw politycznych 2018_P7S_UW
POL_2_U11 [in Polish] potrafi wykorzystać zasady i instrumenty komunikowania politycznego w działalności publicznej 2018_P7S_UO
POL_2_U12 [in Polish] potrafi analizować mechanizmy integracji europejskiej, a także interpretować prawo europejskie oraz oceniać przebieg i efektywność procesów integracyjnych 2018_P7S_UW
POL_2_U13 [in Polish] potrafi wskazać determinanty ewolucji systemów politycznych 2018_P7S_UW
POL_2_U14 [in Polish] umie ocenić rolę i znaczenie ruchów politycznych i grup nacisku 2018_P7S_UW
POL_2_U15 [in Polish] rozpoznaje i potrafi analizować relacje między organizacjami i instytucjami politycznymi w skali krajowej i międzynarodowej 2018_P7S_UW
POL_2_U16 [in Polish] rozpoznaje konflikty polityczne oraz potrafi identyfikować zagrożenia ich wystąpienia 2018_P7S_UW
POL_2_U17 [in Polish] w zakresie swoich umiejętności językowych potrafi przygotowywać prace pisemne i wystąpienia ustne z zakresu politologii w języku polskim i obcym 2018_P7S_UK
SOCIAL COMPETENCES
POL_2_K01 [in Polish] jest przygotowany do aktywnego udziału w życiu politycznym społeczeństwa obywatelskiego na różnych poziomach partycypacji oraz potrafi przewidywać skutki swej aktywności 2018_P7S_KO
POL_2_K02 [in Polish] jest zdolny do zdefiniowania własnych kompetencji określających miejsce i rolę na rynku pracy 2018_P7S_KR
POL_2_K03 [in Polish] jest przygotowany do zarządzania informacją w sferze publicznej na wszystkich poziomach organizacyjnych 2018_P7S_KO
POL_2_K04 [in Polish] jest przygotowany do wykonywania funkcji organizatora życia obywatelskiego w różnych środowiskach i na różnych szczeblach struktury społeczeństwa 2018_P7S_KO
POL_2_K05 [in Polish] wykorzystując techniki negocjacyjne potrafi kierować zespołami realizującymi projekty obywatelskie oraz proponować ich kształt prawny i organizacyjny 2018_P7S_KO
POL_2_K06 [in Polish] ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny 2018_P7S_KR
POL_2_K07 [in Polish] potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności poszerzone o wymiar interdyscyplinarny 2018_P7S_KK

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact