University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Learning outcomes

Code of the learning outcome of the programme Learning outcomes
The graduate:
Codes of the second-order PRK characteristics to which the learning outcome of the programme is related
KNOWLEDGE
S2_PD_WG_1 [in Polish] Absolwent zna i rozumie terminologię używaną w obszarze nauk społecznych oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym; ma wiedzę na temat tradycyjnych i współczesnych nurtów teoretycznych, pogłębioną w odniesieniu wybranych struktur i instytucji społecznych z uwzględnieniem głównych orientacjach teoretycznych w socjologii miasta oraz komunikacji społecznej. 2018_P7S_WG
S2_PD_WG_2 [in Polish] Absolwent ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat struktur, procesów i zjawisk występujących w skali mikro, mezo i makro a także o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych. 2018_P7S_WG
S2_PD_WG2_9 [in Polish] Absolwent ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym struktury społeczne, określającym zasady ich działania i działającym w obrębie tych struktur z perspektywy historycznej i współczesnej oraz o jego interakcjach z otoczeniem społecznym. 2018_P7S_WG
S2_PD_WG_3 [in Polish] Absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych zbiorowości społecznych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot lokalnych i regionalnych oraz ich relacji z podmiotami politycznymi; ma specjalistyczną wiedzę na temat podmiotów komunikowania politycznego i relacji między nimi. 2018_P7S_WG
S2_PD_WG_4 [in Polish] Absolwent zna i rozumie główne strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych, zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych oraz podstawowe metody analiz statystycznych; ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań empirycznych a także zna procedury badawcze stosowane w badaniach społecznych, pozwalające na dokonywanie opisów struktur i instytucji społecznych oraz na identyfikowanie rządzących nimi prawidłowości. 2018_P7S_WG
S2_PD_WG_5 [in Polish] Absolwent ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk społecznych i dyscyplin naukowych oraz zna i rozumie powiązaniach między nimi; rozumie społeczne uwarunkowania procesów urbanizacji w kontekście polityki rozwoju i zarządzania systemami przestrzennymi i ich relacji ze sferą polityczną i publiczną. 2018_P7S_WG
S2_PD_WG_6 [in Polish] Absolwent ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju nauk społecznych; ma pogłębioną wiedzę o głównych nurtach społecznych i politycznych, ich historycznych uwarunkowaniach oraz wpływie na kształtowanie komunikowania politycznego i publicznego. 2018_P7S_WG
S2_PD_WG_7 [in Polish] Absolwent rozumie i wyjaśnia zjawiska i procesy społeczne zachodzące we współczesnym mieście; rozumie i zna w sposób pogłębiony uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz gospodarcze i polityczne kształtujące współczesne miasto w skali lokalnej i globalnej. 2018_P7S_WG
S2_PD_WG_8 [in Polish] Absolwent ma pogłębioną wiedzę o procesach metropolizacji i globalizacji w kontekście polityki lokalnej (dot. wspólnot miejskich) i państwowej; docenia znaczenie przestrzeni i struktur miejskich regionu oraz ram prowadzenia polityki rozwoju w kontekście polityk miejskich. 2018_P7S_WG
S2_PD_WK_10 [in Polish] Absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat systemów aksjo-normatywnych organizujących wybrane struktury i instytucje społeczne i polityczne; zna źródła norm i reguł oraz sposoby działania tych zbiorowości. 2018_P7S_WK
S2_PD_WK_11 [in Polish] Absolwent ma wiedzę na temat specyfiki relacji społecznych, zjawisk społecznych i politycznych oraz rządzących nimi prawidłowości z punktu widzenia nauk społecznych. 2018_P7S_WK
S2_PD_WK_12 [in Polish] Absolwent ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz ich wpływu na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego; zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywanej działalności naukowej i zawodowej. 2018_P7S_WK
S2_PD_WK2_13 [in Polish] Absolwent posiada pogłębioną wiedzę i zrozumienie pojęć i zasad z zakresu prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. 2018_P7S_WK
SKILLS
S2_PD_UK_10 [in Polish] Absolwent potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie w języku polskim i języku obcym, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku zarówno dyscyplin znajdujących się w obszarze nauk społecznych, jak i innych dyscyplin naukowych. 2018_P7S_UK
S2_PD_UK_7 [in Polish] Absolwent posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu nauk społecznych oraz z odbiorcami spoza grona specjalistów oraz porozumiewać się w języku obcym posługując się komunikacyjnymi kompetencjami językowymi w stopniu zaawansowanym. Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem skomplikowanych tekstów naukowych oraz pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych (w tym badawczych) oraz wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu danego kierunku w języku obcym. 2018_P7S_UK
S2_PD_UK_8 [in Polish] Absolwent potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami reprezentującymi nauki społeczne, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz doradzać w sferze komunikacji publicznej i politycznej. 2018_P7S_UK
S2_PD_UK_9 [in Polish] Absolwent posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych czy poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi. 2018_P7S_UK
S2_PD_UO_11 [in Polish] Absolwent potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych. 2018_P7S_UO
S2_PD_UU_12 [in Polish] Absolwent samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze oraz podejmuje autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową. 2018_P7S_UU
S2_PD_UU_13 [in Polish] Absolwent potrafi wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych; samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze oraz podejmuje autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową. 2018_P7S_UU
S2_PD_UW_1 [in Polish] Absolwent posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów społecznych; potrafi opisać i wyjaśnić założenia różnych strategii komunikacji politycznych oraz ocenić ich efektywność. 2018_P7S_UW
S2_PD_UW_2 [in Polish] Absolwent posiada pogłębione umiejętności w zakresie kompilowania informacji na temat zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania i analizowania ich z punktu widzenia problemów społecznych; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji strategii w procesie doradztwa. 2018_P7S_UW
S2_PD_UW_3 [in Polish] Absolwent posiada rozwinięte umiejętności badawcze, rozróżnia orientacje w metodologii badań społecznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody badania, metody statystyczne i narzędzia badawcze, konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań pogłębione o refleksję nad miastem jako wspólnotą polityczną ukształtowaną w ramach określonych wzorców kulturowych. 2018_P7S_UW
S2_PD_UW_4 [in Polish] Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy; umie w sposób krytyczny opisać różne aspekty rzeczywistości miejskiej odnosząc się do szerszych procesów społecznych, kulturowych i politycznych. 2018_P7S_UW
S2_PD_UW_5 [in Polish] Absolwent potrafi formułować i analizować problemy badawcze w zakresie nauk społecznych (w tym polityk miejskich, funkcjonowania instytucji politycznych i publicznych) w sposób pogłębiony; identyfikuje i nazywa procesy społeczne zachodzące w przestrzeni miejskiej w ujęciu przestrzennym i potrafi je interpretować; potrafi samodzielnie i krytycznie analizować i oceniać treści przekazu medialnego. 2018_P7S_UW
S2_PD_UW_6 [in Polish] Absolwent sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) organizującymi zbiorowości, struktury i instytucje społeczne oraz potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązania konkretnych problemów, ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju norm. 2018_P7S_UW
SOCIAL COMPETENCES
S2_PD_KK_4 [in Polish] Absolwent odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki. 2018_P7S_KK
S2_PD_KK_5 [in Polish] Absolwent jest przygotowany do tego, aby w sposób profesjonalny wskazywać oryginalne rozwiązania złożonych problemów społecznych, prognozować ich przebieg i proponować rozwiązywania oraz przewidywać efekty planowanych działań. 2018_P7S_KK
S2_PD_KO_1 [in Polish] Absolwent jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie zadań i wyzwań zawodowych. 2018_P7S_KO
S2_PD_KO_2 [in Polish] Absolwent jest wrażliwy na problemy społeczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania polityki miejskiej, organizacji pożytku publicznego oraz polityczne. 2018_P7S_KO
S2_PD_KO_3 [in Polish] Absolwent jest przygotowany aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach społecznych, ma rozwinięte zdolności w zakresie komunikacji interpersonalnej, które pozwalają mu włączać się w prace zespołowe oraz inicjować przedsięwzięcia na rzecz interesu publicznego; jest przygotowany do tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. 2018_P7S_KO
S2_PD_KR_6 [in Polish] Absolwent jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań w pracy zawodowej i poza nią, podejmuje i inicjuje działania badawcze. 2018_P7S_KR
S2_PD_KR_7 [in Polish] Absolwent jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie nauk społecznych; ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. 2018_P7S_KR

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact