University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information (2)

Graduation requirements [in Polish] Program studiów zawiera wykaz modułów obowiązkowych i fakultatywnych (do wyboru przez studenta) oraz dodatkowe wymagania do ukończenia studiów drugiego stopnia. W programie kierunku znajdują się moduły do wyboru w danym semestrze, lista ich jest przedstawiana studentom przed rozpoczęciem każdego semestru. W większości moduły kierunkowe są jednosemestralne, wyjątek stanowi moduł dyplomowy (4 semestry). Moduły kierunkowe stanowiące tzw. kanon wiedzy kończą się egzaminem. Warunki ukończenia studiów Studia drugiego stopnia na kierunku Polityki miejskie i doradztwo publiczne trwają 4 semestry. Aby ukończyć studia drugiego stopnia należy spełnić następujące warunki: - zaliczyć moduły kierunkowe oraz specjalizacyjne - zrealizować dodatkowe wymagania zapisane w programie studiów - uzyskać co najmniej 120 punktów ECTS - zrealizować zapisaną w planie studiów liczbę godzin (650) - oraz zdać ustny egzamin dyplomowy (magisterski) podczas tzw. obrony pracy magisterskiej.
Internships (hours and conditions) [in Polish] Na kierunku Polityki miejskie i doradztwo publiczne do zajęć obowiązkowych zalicza się odbycie indywidualnych praktyk, związanych z modułem seminarium magisterskie (A-D), których zadaniem jest przygotowanie projektu badań własnych, przeprowadzenie badań terenowych w wymiarze 3 tyg. (90 godzin) realizowanych po 2 semestrze oraz ich opracowanie. W ramach praktyk zawodowych (zamiennie) możliwe jest też odbycie stażu w wybranej przez studenta instutucji, o ile staż ten będzie związany z przygotowaniem pracy magisterskiej. Praktyki/ staż realizowane są pod kontrolą promotora pracy magisterskiej. Pozostałe kwestie regulują odrębne przepisy oraz „Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim”.
Professional qualifications [in Polish]
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 120
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits
  • sociology (social sciences): 56%
  • political science and public administration (social sciences): 44%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact