University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Learning outcomes

Code of the learning outcome of the programme Learning outcomes
The graduate:
Codes of the second-order PRK characteristics to which the learning outcome of the programme is related
KNOWLEDGE
W01 [in Polish] zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w nauce o mediach i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem zjawiska komunikacji, zwłaszcza w wymiarze masowym 2018_P7S_WG
W02 [in Polish] ma uporządkowaną pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, wiedzę szczegółową w obszarze wiedzy o mediach, w relacji do pokrewnych dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem zjawiska komunikowania i komunikowania się 2018_P7S_WG
W03 [in Polish] ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju dziennikarstwa i komunikacji społecznej jego nurtach, rozumie ich społeczno-polityczne i ekonomiczno-technologiczne uwarunkowania 2018_P7S_WG
W04 [in Polish] ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej dziennikarstwa i komunikacji społecznej, zna główne szkoły, podejścia i paradygmaty badawcze na temat komunikowania masowego 2018_P7S_WG
W05 [in Polish] ma poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania struktur medialnych i ich roli w funkcjonowaniu nowoczesnego społeczeństwa 2018_P7S_WK
W06 [in Polish] rozumie i posiada pogłębioną wiedzę na temat wpływu mediów na zachowania społeczne oraz ich rolę w procesie socjalizacji jednostki oraz w odniesieniu do komunikacyjnych wymiarów życia indywidualnego i zbiorowego 2018_P7S_WG
W07 [in Polish] ma pogłębioną wiedzę na temat tendencji rozwojowych i uwarunkowań funkcjonowania współczesnych mediów masowych ( także nowych mediów) i ich rolę w różnych aspektach funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego 2018_P7S_WK
W08 [in Polish] ma pogłębioną wiedzę na temat metod i technik badań nad mediami w aspekcie całego procesu komunikacyjnego oraz interdyscyplinarności tego typu procedur badawczych 2018_P7S_WG
W09 [in Polish] posiada poszerzoną wiedzę na temat zarządzania organizacjami medialnymi od poziomu redakcyjnego do koncernu medialnego w wymiarze krajowym i międzynarodowym 2018_P7S_WK
W10 [in Polish] ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania rynku medialnego, procesów konwergencji, zarządzania informacją i reklamą oraz ich skutków dla zawodu dziennikarskiego i pokrewnych profesji 2018_P7S_WG
W11 [in Polish] ma szeroką znajomość dyskursu medialnego i możliwość jego analizy; rozumie zależności między kształtowaniem się form i stylów komunikacji werbalnej a zmianami w społeczeństwie informacyjnym, zwłaszcza w odniesieniu do nowych mediów 2018_P7S_WG
W12 [in Polish] posiada pogłębioną z zakresu ochrony własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego oraz prawa mediów masowych, w dobie rozwoju nowych mediów i ich konwergencji 2018_P7S_WK
W13 [in Polish] ma rozszerzoną wiedzę na temat norm i zasad etycznych, zawodu dziennikarskiego i pokrewnych profesji w okresie postępującego urynkowienia informacji dziennikarskiej 2018_P7S_WK
W14 [in Polish] ma pogłębioną świadomość na temat konieczności stałego doskonalenia wiedzy i planowania własnego rozwoju w warunkach zmieniającej się rzeczywistości komunikacyjnej oraz zna ogólne zasady tworzenia rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości 2018_P7S_WK
W15 [in Polish] dogłębnie rozumie proces formowania struktury opinii publicznej, jej znaczenie w funkcjonowaniu społeczeństwa demokratycznego oraz rolę środków masowego przekazu w kształtowaniu opinii publicznej 2018_P7S_WK
W16 [in Polish] posiada szeroką wiedzę na temat procesów na arenie międzynarodowej zarówno w skali regionalnej jak i globalnej oraz mechanizmów funkcjonowania organizacji międzynarodowych, zarówno w aspekcie politycznym jak i ekonomicznym 2018_P7S_WK
W17 [in Polish] rozumie zasady funkcjonowania i organizacji systemu społeczno-kulturowego oraz procesy i zjawiska składające się na życie kulturalne, zarówno w wymiarze lokalnym i regionalnym, jak i krajowym czy międzynarodowym, zwłaszcza w wymiarze komunikacyjnym 2018_P7S_WK
SKILLS
U01 [in Polish] posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i przetwarzania informacji z różnych źródeł oraz formułowania na tej podstawie krytycznych sądów na temat zjawisk i procesów komunikacyjnych 2018_P7S_UW
U02 [in Polish] potrafi wykorzystywać poszerzoną wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o mediach oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizowania, interpretowania procesów komunikacyjnych z wykorzystaniem terminologii i paradygmatów właściwych tym naukom 2018_P7S_UW
U03 [in Polish] potrafi posługiwać się wybranymi, złożonymi modelami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych odnośnie długofalowych strategii realizowanych form, sposobów i typów procesów komunikacyjnych, zarówno w wymiarze jednostkowym jak i grupowym 2018_P7S_UU
U04 [in Polish] posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań medioznawczych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; potrafi wnioskować, opracować oraz przedstawić wyniki badań, jak również wskazać dalsze ich etapy i kierunki 2018_P7S_UW
U05 [in Polish] potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień związanych z procesami komunikowania, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne, jak również korzystając zarówno z dorobku nauki o komunikowaniu, jak i innych powiązanych z nią dyscyplin naukowych 2018_P7S_UK
U06 [in Polish] potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kodów, sposobów, kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziennikarstwa i dziedzin pokrewnych, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych 2018_P7S_UK
U07 [in Polish] posiada pogłębione umiejętności prezentowania oryginalnych pomysłów, doskonalenia starych oraz formułowania sugestii i wątpliwości, w oparciu o zróżnicowane podejścia teoretyczne, posługując się przy tym rozbudowaną argumentacją 2018_P7S_UK
U08 [in Polish] potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów w zakresie różnych zjawisk komunikacji społecznej i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych dla innych przejawów życia społecznego 2018_P7S_UW
U09 [in Polish] potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów komunikacyjnych oraz wspierać ich wysiłki w samodzielnym zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie 2018_P7S_UU
U10 [in Polish] potrafi w sposób pogłębiony stosować zasady i normy etyczne odnośnie działań własnych jak i innych uczestników procesów komunikacyjnych; dostrzega i przewiduje skutki łamania norm etycznych w dziennikarstwie i zawodach pokrewnych dla życia społecznego 2018_P7S_UO
U11 [in Polish] posiada pogłębioną umiejętność organizowania pracy zespołowej, pełniąc role lidera; umie w sposób odpowiedzialny określać i wyznaczać zadania, określać sposoby i metody ich realizacji oraz przewidywać skutki podejmowanych działań 2018_P7S_UO
U12 [in Polish] potrafi dokonać pogłębionej autorefleksji własnych działań w celu ich doskonalenia w przyszłości w oparciu o posiadaną wiedzę i dotychczasową praktykę zawodową 2018_P7S_UU
U13 [in Polish] dobiera i tworzy strategie argumentacyjne w procesach komunikacyjnych w zależności od uczestników procesu komunikacji, konstruuje zaawansowane krytyczne argumenty, formułuje wszechstronne odpowiedzi na krytykę 2018_P7S_UK
U14 [in Polish] rozumie złożoność przebiegu zjawisk komunikacji w środowiskach zróżnicowanych kulturowo, zarówno w wymiarze lokalnych, krajowym jak i międzynarodowym 2018_P7S_UW
U15 [in Polish] posiada rozwiniętą i zróżnicowaną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i pisemnych w języku polskim i języku obcym w zakresie zjawisk i problemów komunikacyjnych 2018_P7S_UK
U16 [in Polish] ma poszerzone umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych analizujących i wyjaśniających procesy komunikacyjne, w kontekście innych dziedzin życia społecznego 2018_P7S_UK
SOCIAL COMPETENCES
K01 [in Polish] zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności dotyczących zwłaszcza zjawisk komunikacyjnych, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania i rozwoju zawodowego 2018_P7S_KK
K02 [in Polish] docenia znaczenie nauki o mediach i nauk pokrewnych zajmujących się zjawiskami komunikacji i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych 2018_P7S_KK
K03 [in Polish] potrafi efektywnie współdziałać i pracować w grupie, pełniąc w niej różne role, łącząc twórczy indywidualizm z zespołowym działaniem, charakterystycznym dla zespołów dziennikarskich i podobnego typu grup 2018_P7S_KO
K04 [in Polish] ma przekonanie o znaczeniu zachowania i działania profesjonalnego, refleksji na tematy etyczne i zasad etyki dziennikarskiej oraz etyki zawodów pokrewnych zwłaszcza w odniesieniu do długofalowych działań społecznych 2018_P7S_KR
K05 [in Polish] prawidłowo rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza i pokrewnych profesji, zwłaszcza ich roli w szerszych procesach społecznych 2018_P7S_KR
K06 [in Polish] jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, instytucjach i organizacjach realizujących działania komunikacyjne i zdolny do skutecznej komunikacji z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie; wykazuje kreatywne i krytyczne podejście do tych procesów 2018_P7S_KO
K07 [in Polish] wykazuje gotowość do wszechstronnego uczestnictwa we współczesnym dyskursie medialnym oraz do samodzielnej i krytycznej oceny współkreowanej przez media rzeczywistości 2018_P7S_KO
K08 [in Polish] jest przygotowany do merytorycznej oraz wieloaspektowej współpracy z ludźmi reprezentującymi odmienne światopoglądy i konteksty kulturowe 2018_P7S_KO
K09 [in Polish] jest przygotowany do aktywnego projektowania i wykonywania działań komunikacyjnych w dobie wzrastającej roli procesów komunikacji w życiu społecznym 2018_P7S_KR
K10 [in Polish] jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych zarówno na etapie ich projektowania, realizacji jak i interpretacji wyników oraz skutków nieetycznych zachowań w tym zakresie 2018_P7S_KK
K11 [in Polish] umie uczestniczyć w przygotowaniu komunikacyjnych aspektów złożonych projektów społecznych zarówno w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej 2018_P7S_KO
K12 [in Polish] ma pogłębioną świadomość znaczenia refleksji społecznej i humanistycznej dla kształtowania więzi społecznych w dobie powszechnej technologizacji i informatyzacji życia społecznego społecznego 2018_P7S_KK
K13 [in Polish] potrafi myśleć i działać kreatywnie łącząc cele i zadania społecznej komunikacji z działaniami innych obszarów życia społeczno-polityczno-ekonomicznego 2018_P7S_KO

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact