University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Learning outcomes

Code of the learning outcome of the programme Learning outcomes
The graduate:
Codes of the second-order PRK characteristics to which the learning outcome of the programme is related
KNOWLEDGE
BNM_2_W01 [in Polish] Zna podstawową terminologię wykorzystywaną w naukach o bezpieczeństwie 2018_P7S_WG
BNM_2_W02 [in Polish] Ma wiedzę na temat najnowszych trendów występujących w ramach nauk o bezpieczeństwie, jak również wiodących kierunków badań w tym zakresie 2018_P7S_WG
BNM_2_W03 [in Polish] Ma wiedzę na temat cech odróżniających nauki o bezpieczeństwie od nauk o polityce, nauk o obronności, jak również innych dyscyplin w ramach nauk społecznych i humanistycznych 2018_P7S_WG
BNM_2_W04 [in Polish] Rozumie znaczenie bezpieczeństwa jako jednej z fundamentalnych potrzeb człowieka i jego zbiorowości 2018_P7S_WG
BNM_2_W05 [in Polish] Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku i jego zbiorowościach w aspekcie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 2018_P7S_WG
BNM_2_W06 [in Polish] Ma wiedzę na temat metodologii badań nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym 2018_P7S_WG
BNM_2_W07 [in Polish] Ma poszerzoną wiedzę z zakresu funkcjonowania służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 2018_P7S_WK
BNM_2_W08 [in Polish] Posiada pogłębioną wiedzę na temat politycznych, gospodarczych, kulturowych, militarnych, społecznych, ekologicznych i technologicznych uwarunkowań procesów i zjawisk z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 2018_P7S_WK
BNM_2_W09 [in Polish] Rozumie specyfikę ekstremizmów i fundamentalizmów religijnych i ich znaczenie dla powstawania zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 2018_P7S_WK
BNM_2_W10 [in Polish] Ma wiedzę z zakresu orientalistyki, w tym języków orientalnych 2018_P7S_WK
BNM_2_W11 [in Polish] Posiada wiedzę na temat jedno- i wielowymiarowych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 2018_P7S_WK
BNM_2_W12 [in Polish] Posiada pogłębioną wiedzę na temat sposobów przeciwdziałania zagrożeniom, jak również skutecznego reagowania na wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 2018_P7S_WK
BNM_2_W13 [in Polish] Ma poszerzoną wiedzę na temat głównych rodzajów broni i systemów uzbrojenia, oraz ich rozwoju i sposobów wykorzystania 2018_P7S_WG
BNM_2_W14 [in Polish] Ma świadomość znaczenia informacji dla procesów i zjawisk dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 2018_P7S_WK
BNM_2_W15 [in Polish] Posiada rozszerzoną wiedzę na temat ewolucji konfliktów zbrojnych i sporów międzynarodowych, jak również innych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 2018_P7S_WG
BNM_2_W16 [in Polish] Posiada pogłębioną wiedzę na temat głównych trendów, procesów i zjawisk z zakresu bezpieczeństwa, które występują w środowisku międzynarodowym 2018_P7S_WG
BNM_2_W17 [in Polish] Zna czynniki wpływające na zachowania ludzi i ich zbiorowości w sytuacjach kryzysowych 2018_P7S_WG
BNM_2_W18 [in Polish] Zna i rozumie pojęcia z zakresu protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre’u 2018_P7S_WG
BNM_2_W19 [in Polish] Ma podstawową wiedzę z zakresu kryminologii i kryminalistyki 2018_P7S_WG
BNM_2_W20 [in Polish] Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi i potrafi wykorzystywać je w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu bezpieczeństwa 2018_P7S_WK
SKILLS
BNM_2_U01 [in Polish] Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska polityczne, społeczne, kulturowe, gospodarcze i wojskowe w kontekście ich znaczenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 2018_P7S_UW
BNM_2_U02 [in Polish] Potrafi scharakteryzować najważniejsze nurty badań w naukach o bezpieczeństwie 2018_P7S_UW
BNM_2_U03 [in Polish] Potrafi scharakteryzować i krytyczne ocenić relacje pomiędzy zjawiskami politycznymi, ekonomicznymi, kulturowymi i społecznymi a powstawaniem zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 2018_P7S_UW
BNM_2_U04 [in Polish] Potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów wpływających na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, formułować proste hipotezy badawcze oraz je weryfikować 2018_P7S_UW
BNM_2_U05 [in Polish] Potrafi prognozować i modelować złożone zjawiska społeczne wpływające na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 2018_P7S_UW
BNM_2_U06 [in Polish] Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej 2018_P7S_UO
BNM_2_U07 [in Polish] Sprawnie posługuje się wiedzą zdobytą na temat systemów normatywnych, jak również służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 2018_P7S_UW
BNM_2_U08 [in Polish] Potrafi samodzielnie zdobyć, przetworzyć oraz poddać wielowymiarowej i obiektywnej analizie informacje dotyczące zjawisk i procesów dotyczących bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 2018_P7S_UU
BNM_2_U09 [in Polish] Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnych problemów z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 2018_P7S_UU
BNM_2_U10 [in Polish] Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk dotyczących bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej 2018_P7S_UW
BNM_2_U11 [in Polish] Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną oraz zdobytą praktykę laboratoryjną i zawodową 2018_P7S_UW
BNM_2_U12 [in Polish] Posiada umiejętność identyfikacji i charakterystyki najważniejszych systemów broni i uzbrojenia, jak również sposobów ich wykorzystania w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych 2018_P7S_UW
BNM_2_U13 [in Polish] Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania prac pisemnych w języku polskim i w języku obcym z zakresu nauk o bezpieczeństwie, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł 2018_P7S_UW
BNM_2_U14 [in Polish] Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania i wygłaszania wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym w zakresie nauk o bezpieczeństwie z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł 2018_P7S_UK
BNM_2_U15 [in Polish] Porozumiewa się w języku obcym posługując się komunikacyjnymi kompetencjami językowymi w stopniu zaawansowanym. Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem skomplikowanych tekstów naukowych oraz pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych (w tym badawczych) oraz wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu danego kierunku w języku obcym. 2018_P7S_UK
SOCIAL COMPETENCES
BNM_2_K01 [in Polish] Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, w szczególności jeśli chodzi o zagadnienia związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem 2018_P7S_KO
BNM_2_K02 [in Polish] Jest przygotowany do współuczestniczenia w tworzeniu zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej, które będą wymierzone w zwalczanie zagrożeń i reagowanie na wyzwania dla bezpieczeństwa człowieka i jego zbiorowości 2018_P7S_KO
BNM_2_K03 [in Polish] Wykorzystuje pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie w komunikowaniu się z otoczeniem 2018_P7S_KK
BNM_2_K04 [in Polish] Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować procesy uczenia się innych osób 2018_P7S_KK
BNM_2_K05 [in Polish] Potrafi współdziałać oraz współpracować w małych i dużych grupach społecznych 2018_P7S_KR
BNM_2_K06 [in Polish] Prawidłowo identyfikuje oraz rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu do którego umiejętności nabył w trakcie studiów 2018_P7S_KR
BNM_2_K07 [in Polish] Potrafi uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych dotyczących bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, uwzględniając przy tym aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe i prawne oraz potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności 2018_P7S_KO
BNM_2_K08 [in Polish] Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, rozszerzoną o wymiar interdyscyplinarny 2018_P7S_KK
BNM_2_K09 [in Polish] Potrafi identyfikować i przeciwdziałać niekorzystnym procesom i tendencjom zagrażającym stabilności życia społecznego w różnych wymiarach i płaszczyznach 2018_P7S_KK
BNM_2_K10 [in Polish] Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i efektywny 2018_P7S_KO

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact