University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Learning outcomes

Code of the learning outcome of the programme Learning outcomes
The graduate:
Codes of the second-order PRK characteristics to which the learning outcome of the programme is related
KNOWLEDGE
KNTHI1_W01 [in Polish] W zaawansowanym stopniu zna i rozumie: wybrane fakty, procesy i zjawiska historyczne oraz terminologię historyczną, przydatną w turystyce historycznej 2018_P6S_WG
KNTHI1_W02 [in Polish] Posiada uporządkowane: wiedzę ogólną, przydatną do studiowania turystyki historycznej oraz wiedzę szczegółową z zakresu turystyki historycznej 2018_P6S_WG
KNTHI1_W03 [in Polish] Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań historycznych (warsztatu badawczego historyka) 2018_P6S_WG
KNTHI1_W04 [in Polish] Zna i rozumie wpływ historii na fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 2018_P6S_WK
KNTHI1_W05 [in Polish] Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwa-runkowania działalności zawodowej związanej z turystyką historyczną (w tym szczególnie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelek-tualnej / prawa autorskiego) 2018_P6S_WK
SKILLS
KNTHI1_U01 [in Polish] Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę poprzez formułowanie i rozwiązywanie typowych i nietypowych problemów oraz wykonywanie zadań w warunkach nie w pełni przewidywalnych (właściwie dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, przeprowadzać krytyczną analizę, syntezę, interpretację i ocenę tych informacji; właściwie dobierać i stosować metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne); uwzględniając reguły warsztatu badawczego historyka 2018_P6S_UW
KNTHI1_U02 [in Polish] Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem terminologii charakterystycznej dla nauk humanistycznych (ze szczególnym uwzględnieniem historii), m.in. przedstawiając i oceniają różne opinie i stanowiska 2018_P6S_UK
KNTHI1_U03 [in Polish] Posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – posiada umiejętność rozumienia oraz tworzenia różnego typu tekstów pisanych i ustnych wymagającą wiedzy systemowej o języku w zakresie jego struktur gramatycznych, leksyki i fonetyki. Porozumiewa się w języku obcym z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w zakresie właściwym dla danego obszaru wiedzy. 2018_P6S_UK
KNTHI1_U04 [in Polish] Potrafi samodzielnie planować i realizować własny rozwój naukowy (identyfikuje i dostrzega dylematy, związane z wykonywaniem zawodu związanego z turystyką historyczną) oraz organizować pracę indywidualną i zespołową 2018_P6S_UO, 2018_P6S_UU
SOCIAL COMPETENCES
KNTHI1_K01 [in Polish] jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści (zwłaszcza historycznych) 2018_P6S_KK
KNTHI1_K02 [in Polish] rozumie i respektuje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 2018_P6S_KK
KNTHI1_K03 [in Polish] jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz otoczenia (w szczególności społecznego); inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, a także do myślenia w sposób przedsiębiorczy 2018_P6S_KO
KNTHI1_K04 [in Polish] Jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia wybranego zawodu związanego z turystyką historyczną 2018_P6S_KR

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact