University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Learning outcomes

Code of the learning outcome of the programme Learning outcomes
The graduate:
Codes of the second-order PRK characteristics to which the learning outcome of the programme is related
KNOWLEDGE
S1_W01 [in Polish] zna terminologię używaną w socjologii i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 2018_P6S_WG
S1_W02 [in Polish] ma wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi 2018_P6S_WG
S1_W03 [in Polish] ma uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin socjologii, obejmującą terminologię, podstawy teoretyczne oraz powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi 2018_P6S_WG
S1_W04 [in Polish] ma wiedzę na temat istotnych elementów tworzących struktury i instytucje społeczne 2018_P6S_WG
S1_W05 [in Polish] ma wiedzę na temat struktur społecznych i instytucji życia społecznego oraz o zachodzących między nimi relacjach 2018_P6S_WG, 2018_P6S_WK
S1_W06 [in Polish] ma uporządkowaną wiedzę na temat zbiorowości społecznych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących 2018_P6S_WG
S1_W07 [in Polish] ma uporządkowaną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach i ich historycznych przeobrażeniach 2018_P6S_WG, 2018_P6S_WK
S1_W08 [in Polish] ma uporządkowaną wiedzę na temat socjalizacji i jej społeczno-kulturowych, historycznych, filozoficznych i psychologicznych podstaw 2018_P6S_WG, 2018_P6S_WK
S1_W09 [in Polish] zna wybrane społeczne, filozoficzne i psychologiczne koncepcje człowieka, traktujące go jako podmiot tworzący struktury społeczne i określający zasady ich działania i działający w obrębie tych struktur 2018_P6S_WG, 2018_P6S_WK
S1_W10 [in Polish] ma wiedzę na temat systemów aksjonormatywnych organizujących podstawowe struktury i instytucje społeczne; zna źródła norm i reguł 2018_P6S_WG, 2018_P6S_WK
S1_W11 [in Polish] ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań empirycznych, zna metody i techniki badań społecznych, a także procedury badawcze stosowane w socjologii, pozwalające na dokonywanie opisów struktur i instytucji społecznych; zna tradycje paradygmatyczne, z których wywodzą się poszczególne metody 2018_P6S_WG
S1_W12 [in Polish] zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty socjologiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania 2018_P6S_WG
S1_W13 [in Polish] zna teorie wyjaśniające procesy zachodzące w obrębie struktur i instytucji społecznych 2018_P6S_WG
S1_W14 [in Polish] ma wiedzę na temat przyczyn, przebiegu, skali i konsekwencji przemian najważniejszych struktur i instytucji społecznych 2018_P6S_WG, 2018_P6S_WK
S1_W15 [in Polish] ma wiedzę na temat podstawowych procesów ludnościowych warunkujących zmiany struktur i instytucji społecznych 2018_P6S_WG, 2018_P6S_WK
S1_W16 [in Polish] ma wiedzę na temat tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości 2018_P6S_WK
S1_W17 [in Polish] ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 2018_P6S_WK
S1_W18 [in Polish] ma wiedzę z zakresu podstaw prawa oraz na temat ochrony własności intelektualnej 2018_P6S_WK
S1_W19 [in Polish] ma wiedzę o komunikowaniu społecznym w wybranych układach społecznych 2018_P6S_WG, 2018_P6S_WK
S1_W20 [in Polish] ma wiedzę na temat zagadnień wpisujących się w zakres subdyscyplin socjologii, wyznaczających obszar wybranej specjalności 2018_P6S_WG
S1_W21 [in Polish] ma wiedzę na temat metod i technik badawczych wykorzystywanych do badania procesów i zjawisk zachodzących w obrębie właściwych wybranej specjalności struktur społecznych 2018_P6S_WG
SKILLS
S1_U01 [in Polish] posiada umiejętność dokonywania obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, potrafi analizować je w odniesieniu do paradygmatu socjologicznego 2018_P6S_UO, 2018_P6S_UW
S1_U02 [in Polish] potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii i powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania procesów, zjawisk i problemów społecznych 2018_P6S_UO, 2018_P6S_UW
S1_U03 [in Polish] posługuje się ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii dla dokonywania analiz przyczyn i przebiegu zjawisk i procesów społecznych 2018_P6S_UK, 2018_P6S_UW
S1_U04 [in Polish] potrafi sformułować prognozy dotyczące przebiegu procesów i zjawisk społecznych, wykorzystując podstawowe teorie socjologiczne oraz dostępne metody i techniki badawcze 2018_P6S_UO, 2018_P6S_UW
S1_U05 [in Polish] potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii 2018_P6S_UU, 2018_P6S_UW
S1_U06 [in Polish] posiada umiejętności badawcze, pozwalające na zaprojektowanie i przeprowadzenie badań socjologicznych; potrafi opracować, zaprezentować i zinterpretować wyniki, wykorzystując nowoczesne technologie 2018_P6S_UK, 2018_P6S_UU, 2018_P6S_UW
S1_U07 [in Polish] potrafi ocenić przydatność podstawowych metod i technik badawczych do realizacji konkretnych zadań, rozwiązywania problemów i rozstrzygania dylematów 2018_P6S_UU, 2018_P6S_UW
S1_U08 [in Polish] ma umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim na tematy dotyczące wybranych zagadnień socjologicznym, z zastosowaniem różnych ujęć teoretycznych przy wykorzystaniu dorobku socjologii, jak i innych dyscyplin 2018_P6S_UU, 2018_P6S_UW
S1_U09 [in Polish] potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie na tematy dotyczące szczegółowych zagadnień socjologicznych, z wykorzystaniem terminologii socjologicznej, odwołując się do podstawowych nurtów teoretycznych 2018_P6S_UK, 2018_P6S_UU, 2018_P6S_UW
S1_U10 [in Polish] posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów 2018_P6S_UK, 2018_P6S_UO, 2018_P6S_UW
S1_U11 [in Polish] potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu 2018_P6S_UU, 2018_P6S_UW
S1_U12 [in Polish] posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego, potrafi porozumiewać się ze specjalistami z zakresu socjologii oraz z odbiorcami spoza grona specjalistów 2018_P6S_UK, 2018_P6S_UO
S1_U13 [in Polish] posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych przedsięwzięć 2018_P6S_UW
S1_U14 [in Polish] potrafi posługiwać się językiem obcym w odniesieniu do podstawowej terminologii z zakresu socjologii; posiada umiejętność rozumienia oraz tworzenia różnego typu tekstów pisanych i ustnych wymagającą wiedzy systemowej o języku w zakresie jego struktur gramatycznych, leksyki i fonetyki. Porozumiewa się w języku obcym z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w zakresie właściwym dla danego obszaru wiedzy. 2018_P6S_UK
S1_U15 [in Polish] potrafi opisywać, analizować i interpretować na poziomie elementarnym zjawiska i procesy komunikacyjne zachodzące w obrębie właściwych wybranej specjalności układów społecznych 2018_P6S_UK, 2018_P6S_UW
S1_U16 [in Polish] posiada umiejętności w zakresie identyfikowania, opisywania, analizowania i interpretowania oraz porównywania zjawisk i procesów zachodzących w obrębie właściwych wybranej specjalności struktur społecznych 2018_P6S_UW
S1_U17 [in Polish] ma umiejętność stosowania szczegółowych metod i technik badań socjologicznych do analiz zjawisk i procesów społecznych w układach przestrzennych na poziomie mikro, makro i mezo 2018_P6S_UO, 2018_P6S_UW
SOCIAL COMPETENCES
S1_K01 [in Polish] ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego 2018_P6S_KK, 2018_P6S_UU
S1_K02 [in Polish] jest przygotowany do pracy w zespole, ma rozwinięte zdolności w zakresie komunikacji interpersonalnej, które pozwalają mu włączać się w prace w grupie oraz inicjować przedsięwzięcia zespołowe 2018_P6S_KK, 2018_P6S_KO, 2018_P6S_KR
S1_K03 [in Polish] dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia 2018_P6S_KK
S1_K04 [in Polish] podejmuje wyzwania zawodowe, wykazuje się inicjatywą i wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych 2018_P6S_KR
S1_K05 [in Polish] dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własna i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki 2018_P6S_KR
S1_K06 [in Polish] jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań naukowych 2018_P6S_KR
S1_K07 [in Polish] jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach społecznych 2018_P6S_KO
S1_K08 [in Polish] odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, określa priorytety służące realizacji zadań indywidualnych i grupowych 2018_P6S_KR
S1_K09 [in Polish] ma kompetencje służące pobudzaniu kreatywności i przedsiębiorczości; inspirowaniu zmian społecznych, budowaniu postaw prospołecznych i etycznych 2018_P6S_KO, 2018_P6S_KR
S1_K10 [in Polish] rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin oraz praktykowania samokształcenia służącego pogłębianiu zdobytej wiedzy 2018_P6S_KK

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact